MARKTBERICHTEN ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND De uitslag van de graslandkeuring Van onze BIJEENKOMSTEN ZJU een geheim week hoek van Bram uit de Slikhoek ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 795 Redactie: A. C. Hanse, A. C. Breure, L. de Jager, Z. Poppe en M. Sanders. Redactie-adresSecretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. L. J. G. EN Z. P. M. AFDELING GROEDE. De jaarlijkse uitvoering vindt plaats op Vrijdag 17 en Zaterdag 18 Decem ber, 7 uur, bij de héér P. Beun te Groede. De avond van Vrijdag 17 December is uitsluitend voor donateurs. Opgevoerd wordt het toneelstuk in drie bedrijven: „EEN BEWOGEN WEEKEND". Het programma vermeldt verder nog Muziek, Zang en Schetsjes. In de pauze wordt een verloting gehouden. L. J. G. AFD. AXEL. De Plattelandsavond van deze Afde ling wordt gehouden op Vrijdag 17 December te 7.30 uur (zaal open 7 uur) in het Centrum te Axel. De entrée van deze avond bedraagt ƒ1— Opgevoerd wordt het toneelstuk in „IK WIL NIET MEER LOPEN", onder regie van de heer A. J. Sol. Het programma vermeldt verder nog Tableau, L. J. G.-Orkest en Volksdans. In de pauze wordt een verloting ge houden. Door plaatsgebrek kon deze uitslag niet meer in het vorige nummer wor den opgenomen. Daarom volgt deze hieronder. De prijzen werden uitge reikt op Zaterdag 27 November of aan de winnaars nagezonden. In het vorige nummer heeft Ir M. Sanders reeds een beschouwing aan het verloop van de wedstrijd gewijd. De Z. P. M, te Oudelande vergaderde 10 November. Adrie Filius hield deze avond een inleiding over haar werk op de kleuterschool Ze had als onderwerp gekozen: ,,De kleuter in de St. Nico- laastijd". Uit de werkstukjes, die door de kleu ters zelf gemaakt waren, bleek duide lijk hoe intensief de kleuter het Sint- Nicolaasfeest beleeft. Na de pauze werden de plannen be sproken voor de aanstaande „Gezellige avond", die op Baarland gehouden zal worden. De Z. P. M. Afdeling Zuidzande ver gaderde op 17 Nov. De vice-presidente, mej. M. Risseeuw, leidde de vergade ring. Er werden plannen gemaakt voor St. Nicolaasviering en de uitvoe ring die deze winter plaats zal hebben. Na de pauze leerde mej. S. Ie Clercq, hoe een lampekap te maken, terwijl mej. M. Provoost vertelde over haar jjpis naar Zwitserland. De prijzen zijn aangegeven door de römeinse cijfers 1954 1953 Verbetering wedstrijd Aantal punten Aantal grootvee weidedagen Aantal punten Aantal grootvee weidedagen Aantal punten Z.-VLAANDEREN J. D. A. Haak, Hoek 99 (I) 1187 93.5 1177 5.5 J. Haak, Biervliet 96.5 (II) 1140 83.5 900 T 13 (in) W. de Blaaij, Biervliet 94.5 (II) 805 -f hooi 84— 327 hooi 10.5 (V) M. C. Risseeuw, IJzendijke 88.5 (XII) 931 58— 7 30.5 (I) J. van Hee, Biervliet 86.5 87— 955 0.5 j. J. v. d. Wege, Biervliet 86— 915 A. Luteijn, IJzendijke 77.5 850 J. Verkruysse, Schoondijke 713A 1000 50.5 2l7i (II) J. J. Poissonnier, Retranchem. 65'A 67— - lS/4 J. Cysouw, Biervliet 66— A. Herweijer, Biervliet A. J. v. d. Meulen, IJzendijke 71 79— 8 WALCHEREN Z. Francke, Oostkapelle 91.5 (V) 413 W. v. d. Sluys, Zoutelande 91.5 (VI) 355 D. de Vos. Grijpskerke 91.3 (VII) 360 J. Poppe, Kz., Oostkapelle 91.-(VIII) 408 Z. Poppe. Grijpskerke 90.- (IX) 523 78— 373 12 (IV) Chr. ^Maljaars, Oostkapelle 88— 750 P. van Liere, Oostkapelle 87.5 516 W. van Lierc, Oostkapelle 87.— 695+1250 7774 440 97« (VT) kg hooi A. Dingemanse, Grijpskerke 86— 1015 8474 565 l3/4 K. Poppe, Grijpskerke 83.5 560 74.5 705 9 A. Poppe, Oostkapelle *174 650 J. Poppe Jz., Oostkapelle 7 3V4 524 THOLEN A. C. Breure, St. Maartensd. 953/4 (III) 672 A. Ooms, Oud-Vossemeer 89.5 (X) 209 hooi L. Breure. St. Maartensdijk 89.- (XI) 760 J. Goorden, Oud-Vossemeer 83.5 468 A. M. Geluk, Tholen 79— M. A. Geuze, Oud-Vossem. L. Breure, St. Maartensdijk Iz. Hage-Duvekot, overstroomde weiden Oud-Vossemeer 54.5 9 December. De laatste loodjes wegen 't zwaarst en dat is van 't najaar ook waar bij de laatste bietenrijderij. Het leek van boven veel opgedroogd, doch toen we gingen rijden was 't mis, de wielen gingen maar dieper en dieper. De grond zit tot boven toe vol water; je moet maar eens naar de draineerbuizen kijken, die kun je van de weg af horen lopen. Enfin het leed is zó geleden en we vergeten zo vlug. We hebben een erg stukgereden akker geploegd en al blinkt hij nog tegen, 't kon minder gegaan zijn, het weer werkte ook mee. De ploegerij zal ook niet lang meer tegenhouden. Het is zo'n ple zierig gaan langs de pas geploegde akkers; alles weer schoon, geen groen blaadje er meer op te zien en de meeuwen met elkaar .spelend, duikelend vliegend er boven. Het geeft zo'n klaar gevoel en alleen de groene tarwe velden met de vaalgrijze klaverakkers geven nog wat kleurschakering tus sen de donkere grijze massa. De mais is als laatste vrucht geplukt en de ren nen geven weer een goudgele kleur te zien. De opbrengst is nog niet bekend, doch zal niet mee vallen van 't jaar. De mais, die van zon en droog te moet groeien, is deze van 't iaar wel erg te kort gekomen. Gisteren was Plone en Willem nog bij ons. Toen we hem vroegen hoe 't St. Nicolaasfeest was af gelopen, zei hii: „Ik binne zeêr ketent; ik ad zo'n gebrek aan een paer nieuwe petoffels en wat ra je, ze stongen der en presies van maête, je zou zèn, hoe kan 't; oe komt ie aan de weet." „En voe mien," zei Plone, „een mooie grieze reis- tasse, der oak zo lange zin in en gries kun je over- oal bie draegen. Je zou zèn, net m'n zin." „Toch maekt Sinterklaas nogal onderscheid vind ik", zei Willem, „mien kedoo, kost zeker den helft minder dan dat van joe, dat komt zeker omdat ie ongetrouwd is en de vrouwlien een bitje voor trekt." „Afijn," zei Plone, „misschien komt ter nog wel is een Sinterklazinne, dan mikt jie misschien een hetere beurte." .,'t Is Maêndag 13 December grote vergaderienge hé", zei Willem, „we gaên mie eel de buks netuur- Ilk nae Middelburg. Tot ziens in 't Schuttershof, M ALGEMEEN OVERZICHT. Inlandse granen. De binnenlandse graanmarkt was in de week van 29 November tot en met 4 December aanvankelijk vrij vast gestemd. Op de buitenlandse graanmarkt trad een reactie in, waardoor aan de snelle stijging een einde kwam. Het aanbod in tarwe was klein. Er bestond een goede vraag naar dit arti kel van de zijde der mengvoederindustrie, waardoor de prijs aantrok. Zomergerst bleef vast gestemd bij een goede vraag en klein aanbod. Voor brouwgerst bestond veel belangsteling, zowel voor het binnenland als voor de export. De prijs voor disponibele rogge kon zich niet handhaven, doordat de vraag zeer klein was. Voor voorjaarslevering bleef enige belangstel ling bestaan. Voor disponibele haver bestond even eens weinig vraag, waardoor dit artikel gedrukt in de markt lag. Voor voorjaarslevering bestond een goede vraag. De binnenlandse graanmarkt sloot met een kalme stemming. Buitenlandse granen. Aan de voortdurende prijs stijgingen van de laatste tijd is in de afgelopen week een einde gekomen en hier en daar zag men zelfs een vrij sterke terugslag. Mais zowel van Plata als van Noord-Amerika kon zich geheel handhaven. De bui tenlandse markt sloot Zaterdag j.l. in een gedrukte stemming. PEULVRUCHTEN. Hieronder volgen de gegevens over de in de maand November uitgevoerde hoeveelheden peulvruchten en fijne zaden, alsmede de totale hoeveelheden welke t. m. 30 November zijn uitgevoerd. Groene Erwten Nov. 11.172 ton, tot. 34.983 ton; Schokkers Nov. 831 ton, tot. 2629 ton; Bruine Bonen Nov. 426 ton, tot. 497 ton; Karwijzaad Nov. 516 ton, tot. 2240 ton; Blauwmaanzaad Nov. 200 ton, tot. 544 ton. De affaires op de peulvruchtenmarkt zjjn niet groot, 'waardoor de markt wat flauwer aanvoelt. ROTTERDAMSE KORENBEURS. Tarwe. Onbetekenende aanvoer, waarvoor zowel van de zijde der meelfabrieken als van de mengvoe derindustrie goede belangstelling bestond. Opmerke lijk is, dat de veevoederindustrie minstens zulke kwa liteitseisen stelt als de hoogmolens. Bekende condi ties, doorsneekwaliteit 26,90. Gerst. Een zeer matige kooplust, waarbij de prijzen moesten worden aangepast. Doorsneekwaliteit van 28,tot 28,50. Maalkwaliteit van 2627. Brouwgerst. Balder 31,50; Kenia en Piroline 31,25 exclusief toeslagregeling. Afwijkende kwali teit naar verhouding lager. Rogge tot 22,75. Haver. Blijft gevraagd en vast van 26—27,50. Gepunt 55/56 kg blank 29,25. Inlandse Mais. Nog niet aangeboden. Wij taxeren de waarde op 27 a 28. Schokkers. Goed aangeboden, doch de vraag bleef onvoldoende. 3 werd gesloten voor 154,50; op monster van 70135. Groene erwten. Vrjjwel onveranderd, de aanvoer blijft behoorlijk ruim. Van kopers zijde was de be langstelling niet groot. Op monster van 35 tot 102,50. 3 kwaliteit 115,—. 6 kwaliteit 101. Bruine Bonen. Uitgesproken flauw. Aanbod vrij ruim. Op monster van 6095. Prima doorsnee kwaliteit 92,50. Witte Bonen. Lager tot 100, Karwijzaad. Kalmer tot 153,50 per 100 kg. Nieuwe oogst 147—148. Blauwmaanzaad. Ceen verandering, weinig zaken tot 260. STRO VLAS. De strovlasmarkt blijft zeer flauw gestemd met weinig of geen zaken. Alleen naar de beste partijen is nog voldoende vraag, terwijl bü de afwijkende partijen de verkopers belangrijke prijsconcessies moeten doen willen zaken tot stand komen. Goede kwaliteit vlas gerepeld 2530 ct per kg; on- gerepeld 2025 ct per kg; afwijkende en beschadig de partijen gerepeld 1025 ct per kg; ongerepeld 10 —20 ct per kg. RUWVOEDERBEURS ROTTERDAM, 6 Dec. 1954. Heden leek de stemming ter beurze iets rustiger, alhoewel de stroprijzen niet veranderden. De goede Zie verder blz. 796.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 7