Geen onverdeeld gunstig beeld. PIROLINEGERST Algemene Vergadering der Z. L. M. ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU CONTRACTTELERS D. J. VAN DER HAVE No. 2253. Frankering bij abonnement: Terneuzen jonomlach-Technologisch Insötuui voor Zeeland •MIDDEL BURd ZATERDAG 11 DECEMBER 1954. 42e Jaargaag ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen y o beoordeelden de leden van de Tweede Kamer 'de toestand van de landbouw en we begrijpen allen wat voor redenen ze gehad hebben om deze uitspraak in het Voorlopig Verslag te doen opne men. Daarna heeft de Minister zijn Memorie van antwoord ingezonden en hebben de leden de gele- geheid gehad hun mening kenbaar te maken bij de behandeling van de begroting. Inmiddels isi de Landbouwbegroting de vorige week zonder veel moeite door dezelfde Kamerleden aangenomen, die het Minister Mansholt niet erg moeilijk gemaakt hebben bij de behandeling van zijn tiende begro ting. Kan dit als een compliment worden gezien voor de minister, anderzijds hadden we,gezien bovenstaande uitspraak, wel een wat levendiger debat verwacht. Enkele van de belangrijkste punten die bij1 de behandeling naar voren zijn gesprongen, willen we hier nog in het kort bespreken. DE TOESTAND IN CIJFERS. In de Memorie van Antwoord heeft de Minister de toestand van de landbouw beoordeeld aan de hand van de bedrijfsuitkomsten over de laatste 4 jaren. Voor de akkerbouwgebieden zien deze cijfers er als volgt uit Netto overschotten in guldens per ha 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 N Bouwstreek 259 577 526 231 Oldambt 265 443 343 107 Veenkoloniën 390 574 341 114 Z.W. Kleigebied 500 511 573 547 Aan deze cijfers verbindt de Minister de volgen de conclusie: „Uit de gegeven cijfers blijkt een kentering, welke naar de mening van de onderge tekende wel maant tot voorzichtigheid, doch niet onrustbarend is te noemen". Het geruststellende geluid van de Minister verdient echter nog wel een aantal opmerkingen, daar reeds Ibij het eerste ge zicht de gunstige resultaten van de zeeklei in het Zuid-Westen opvalt. Hierbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan de vele bedrijven die tengevolge van de inundaties aanmerkelijk slech tere resultaten geboekt hebben. op MAANDAG 13 DECEMBER 1954, te 2 uur, in het „Schuttershof" te Middelburg. Agenda: 1. Opening en openingsrede door de Voor zitter. 2. Notulen van de Algemene Vergadering van 17 Juni 1954. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Begroting 1955 en contributievaststelling voor 1955. (De begroting, werd aan de Afdelingen toegezonden.) 5. Rondvraag. 6. Inleiding door de heer Ir P. W. Bakker Arke- ma over het onderwerp„De practjtfk der land bouwmechanisatie." 7. Gedachtenwisseling. 8. Sluiting. TERNEUZEN: Woensdag 15 December in Hotel „Des Pays-Bas.' ZIERIKZEE: Donderdag 16 December in Hotel „Huis van Nassau." ST. MAARTENSDIJKDonderdag 16 December in Hotel „Hof van Holland." MIDDELBURG: Donderdag 16 December in Café „De Eendracht." ST. PHILJPSLAND: Zaterdag 18 December in Hotel „De Druiventros." Daarnaast hebben we ons met enige zorg af te vragen of'het intensieve bouwplan, dat aan deze resultaten ten grondslag ligt, in het komende jaar wel gehandhaafd zatl kunnen worden. De bedrijfs uitkomsten van hen die steeds veel aardappelen, suikerbieten en andere arbeidsintensieve gewas sen verbouwen, zouden dit jaar wel eens wat on gunstiger af kunnen steken tegenover die van be drijven met een wat gemakkelijker 'bouwplan. Ook de arbeidsvoorziening zal velen in deze richting drijven. De Minister heeft in de Memorie van Ant woord hierover medegedeeld dat veel aandacht wordt geschonken aan de intensieve landbouwpro ducten. Daar met de factor arbeid en de gestegen loonkosten rekening wordt gehouden, kan de Mi nister niet inzien dat door het prijslbele'd van de producten waarvoor een garantieprijs geldt, de ex tensieve vorm meer rendabel zou worden. Wel zou extensivering een gevolg kunnen zijn van de schaarste aan arbeidskrachten. We hopen dat de Minister gelijk krijgt, al vrezen we er wel voor. Vooral als we op een andere plaats lezen dat door het L. E. I. geen rekening gehouden kan worden met de z.g. „zwarte" lonen die betaald worden. De Minister merkte dit op n.a.v. een vraag uit de Kamer of de berekeningen van het L. E. I. lang zamerhand niet meer een academisch dan een prac- tisohe waarde hadden gekregen. Daar dit bezwaar vooral geldt voor de intensieve teelten, menen we de uitspraak van de Minister toch wel in twijfel te moeten blijven trekken. De moeizame suikerbietenoogst met veel grond en een laag suikergehalte, de slechte kwaliteit van de consumptie-aardappelen, de hoge rooikosten en de vooral in verhouding daarmee matige prijzen tengevolge van de trage export vormen niet be paald een stimulans om met een dergelijk bouw plan ongewijzigd verder te gaan. Ook al zijn de ge varen van een extensief bouwplan gemakkelijk ge noeg te onderkennen. De oplossing van de moeilijkheden met betrek king tot de arbeidsbezetting van de bedrijven zal volgens de Minister moeten worden gevonden door: a. een zo groot mogelijke vaste kern; b. werkgelegenheid voor tenminste 6 maanden voor de losse arbeiders; c. machinale uitvoering van de meeste oogst- werkzaamheden d. aanpassing van het bouwplan aan de arbeids voorziening. Rechtstreekse arbeidshulp zal ook het volgend jaar mogelijk blijven voor de bijzondere gevallen. Hierbij zullen, naast het normale tarief, de sociale IN ZEEUWS-VLAANDEREN. Bezoekt op Woensdag 16 December de speciale bijeenkomsten die belegd worden ter bespreking van de moeilijkheden die zich bij contractteelten kunnen voordoen. De bijeenkomsten hebben plaats: 10 uur: Kloosterzande, Café Raes. 13.30 u.: Terneuzen, Hotel „Des Pays Bas". 17 uur: Oostburg, Café „De Eenhoorn". Voor nadere bijzonderheden zie men pag. 790 van dit blad. lasten berekend worden, evenals een klein gedeelte van de onkosten. Wellicht zijn de moeilijkheden, die zich dit jaar- bij het binnenhalen van de oogst hebben voorge daan, de oorzaak van deze toezegging, die we graag nog wat positiever hadden gezien. Een schrale troost is het overigens, dat de Minis ter heeft medegedeeld, dat er van beperking van het suikerbietenareaal alleen dén sprake behoeft te zijn als de productie de behoefte in het binnen land gaat overtreffen. Dit jaar zullen, volgens de mededelingen van de Minister, beide ongeveer gelijk zijn. Ook vestigde hij er de aandacht op, dat bij een mogelijke beperking de teelt in de goed koopst producerende gebieden gehandhaafd dient te worden. In dezen neemt de Minister dus een ander standpunt in, dan bij de melk, waar hij niet onwelwillend staat tegenover het voorstel van de Stichting om een twee-prijzensysteem in te gaan voeren. DE KOSTPRIJSVERSCHILLEN Het vraagstuk van de verschillen in kostprijs is vanzelfsprekend ook door vele leden van de Twee de Kamer aan een beschouwing onderworpen. In de Memorie van Antwoord heeft de Minister een aantal interessante gegevens verstrekt over de verschillen in kostprijs tussen de goedkoopst en de duurst producerende gebieden. In onderstaand overzichtje staat aangegeven hoeveel procent de hoogste kostprijs boven de laagste gelegen is. 1952 1953 1954 Wintertarwe 3 5 4 Zomertarwe 18 22 22 Zomergerst 17 15 14 Suikerbieten 38 39 39 Melk (Nederland) 24 37 28 Men ziet hieruit dus, dat naast de melk, vooral de suikerbieten enorme verschillen in kostprijs te zien geven. De Minister verwacht overigens, dat het volgend jaar de verschillen voor de arbeids intensieve teelten nog groter zullen zijn. Voor de suikerbietentelers in het Noorden van het land, die de bieten dit jaar, wegens de grote oogstmoei- lijkheden, al vele malen verwenst zullen hebben, is dit een weinig opwekkende mededeling. Het Hollandsch Landbouwweekblad gaf deze kostprijsverschillen onlangs in ronde cijfers, waar door ze nog méér spreken. Hoogste Laagste kostprijs kostprijs Wintertarwe 20,40 19,65 Zomertarwe 27,70 22,65 Zomergerst 25,45 22,30 Suikerbieten 49,25 35,20 Wat de melk betreft lijkt het er dus wel op, dat de Minister niet afwijzend staat tegenover een twee prijzensysteem, ondanks al de bezwaren die daar aan, zoals hijzelf ook heeft opgemerkt, verbonden zijn, al ziet hij deze als een noodoplossing, zodat ook naar andere oplossingen gezocht zal moeten worden. Voor een toeslag per ha in de duurstproduceren- de gebieden, bleek de Minister weinig te gevoelen, omdat: „men in zekere zin de geringere arbeids productiviteit gaat honoreren." Het enige punt, waarin de Minister dienaangaan de vrij positief is geweest, betreft een regeling via de pachtprijzen. (Vervolg op blz. 790.) (Advertentie) KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE hoge opbrengst

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1