EMIGRANT KORT VERSLAG Problemen op afgeslagen grond. De Commissie Bedrijfsomschakeling rapporteert. ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ^m^-TechnologiBCh u voor Zeeland D. J. VAN DER HAVE middel BUKO iuA No. 2250. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 20 NOVEMBER 1954. 42e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen van de vergadering van Dagelijks Besiuur der Z. L. M., gehouden op Maandag 15 November 1954 te Goes. De Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, opent de vergade ring met een woord van welkom tot alle aanwezi gen. De meeste punten van belang zullen des mid dags in de Hoofdbestuursvergadering besproken worden, waarvan de notulen volledig in het Zeeuwsch Landbouwblad zullen worden opge nomen. MEDEDELINGEN. Consumptie-aardappelen. Er blijken kleine partijen goedkope Belgisc he aardappelen (Bintjes) hier en daar op onze binnen landse markt op te duiken. Volgens ingewonnen informatie zou het hier betreffen eensdeels directe invoer, anderdeels uitsortering uit in transito op Rotterdam verladen exportpartijen. Een en ander heeft tot nog toe niet meer bedragen dan 2000 ton totaal. Toch is een zekere prijsdruk reeds merkbaar en een onderzoek is gevraagd. Bij gro tere omvang zal wel worden ingegrepen, volgens de bepalingen van het landbouwprotocol van de Benelux-overeenkomst, zodat voor de Nederlandse teler in ieder geval de kostprijs gegarandeerd blijft, (ƒ8,05.) Volgens de thans voorlopige schattingen van de opbrengst is de totaal opbrengst aan aardappelen in Zeeland lager dan twee maanden geleden ver wacht werd. Dit is gevolg van uitval door uitschot, kriel en ziekte. Pootgoed. De export is nogal achter. Tegen eind October bedroeg deze 56.000 ton tegen 103.000 ton vorig jaar. Inmiddels is het Franse tariefcontingent be kend geworden, n.l. 65.000 ton, waarvan 10.000 ton voor Algiers. Hiervoor zal een tarief gelden van 20 (vroeger 25 doch Nederland moet hieruit zijn deel zien te putten. Boven contingent is het tarief verhoogd tot 40 Klaver, en lueernezaad. Er dreigde een uitvoerverbod voor lucerne- en rode klaverzaad uit Frankrijk. Vorig jaar impor teerden we vandaar 183 ton lueernezaad en 290 ton rood klaverzaad, van totaal 193, resp. 440 ton. Italië schijnt echter goed te leveren. Wratziekte. Deze breidt zich uit, vooral op de dal- en zand gronden. De meeste landen staan geen import toe van agrarische producten, die gegroeid zijn op percelen gelegen binnen een bepaalde afstand van een besmet terrein 10 km). De P. D. heeft preventieve maatregelen voorgesteld, en wil op den duur alleen verbouw van wratziekte vrije ras sen. De Stichting voor de Landbouww en de Bedrijf schappen hebben daarop geantwoord: le. een verbouwverbod voor Eigenheimer voor het gehele land met uitzondering van de zee kleigebieden, pas op 1 Januari 1958 in te stel len indien althans dan een geschikte vervan ger voor dit ras is gevonden, gebieden pas dan te verbieden als er geschikte 2e. de rassen Ideaal en Rode Star op de zeeklei gebieden pas dan te verbieden als er geschikte vervangers zijn gevonden. In dit verband wijzen we er op, dat ook de Bintje vatbaar is, zodat wanneer er een nieuw goed ras komt, de Bintje wel het loodje dreigt te leggen. Wat echter indien het buitenland dan met dit ras doorgaat? De vergadering is van mening, dat geen over ijlde maatregelen getroffen dienen te worden. Arbeidsvoorzieningsproblemen. De vergadering besprak uitvoerig de dit jaar aan den dag getreden moeilijkheden bij de arbeidsvoor ziening in de landbouw. Alle factoren die hierbij een rol speelden passeerden de revue. Opgemerkt moet worden, dat de omstandigheden waaronder dit jaar de werkzaamheden in de landbouw ver richt moesten worden in alle opzichten zo ongun stig mogelijk waren. De weersomstandigheden wa ren uitzonderlijk slecht, waarnaast genoemd kun nen worden de in ons land heersende krappe ar beidsmarkt en de grote openbare werken die in Z.W. Nederland, tengevolge van de ramp worden uitgevoerd. Dit alles heeft er toe geleid, dat men hoe langer hoe verder van de normale verhoudin gen is afgegroeid en dat er practisch een vrije ar beidsmarkt is ontstaan met alleen een grens naar beneden. Dat de moeilijkheden het volgend jaar zullen lei den tot een beperking van het areaal arbeidsinten sieve gewassen, dus met name de hakvruchten, lijkt zeker en ook wenselijk. In bovenstaand verband werd de aandacht geves tigd op het rapport inzake het landarbeidersvraag- stuk, dat uitgebracht werd door het L. E. I. Besloten werd een kleine commissie bestaande uit de heren W. Koster, J. B. BecuRissseeuw, G. M. F. Bom en J. de Lange, te verzoeken het Dage lijks Bestuur voor te lichten over dit zeer uitvoe rige rapport en de daarmede samenhangende vraagstukken. Contract zaad teelt. Besloten werd in de kringen Oost en West Zeeuws-Vlaanderen een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren over de teelt, keuring en voorwaarden van de contractzaadteelt. OOSTBURG: Woensdag 24 November in Café „De Windt". ZIERIKZEEDonderdag 25 November in Hotel „Huis van Nassau". KORTGENE: Donderdag 25 November in Hotel ,,De Korenbeurs". MIDDELBURG: Donderdag 25 November in Café „De Eendracht". SEROOSKERKE: Vrijdag 26 November in Café „Huijsse", van 9 tot 1.30 uur. IJZENDIJKE: Zaterdag 27 November in Hotel „Lievense". In een aantal voor langere tijd overstroomde polders in Zeeland is de bouwvoor in meer of mindere mate beschadigd en al dan niet met zand bedekt. Het zand kan opgeruimd worden, doch het herstel van de bouwvoor vergt veel kosten en inspanning, terwijl het niet altijd zeker is of de oorspronkelijke gebruiksmogelijkheden gehandhaafd kunnen blijven. Doordat de per celen vaak op grillige wijze zijn aangetast, is het nog moeilijker de beslissing te nemen of een be paald perceel weer als bouwland gebruikt kan worden, dan wel moet worden ingezaaid voor ge bruik als weiland of kunstweide. De Z.L.M. heeft in de hiermee samenhangende problemen aanleiding gevonden een commissie van onderzoek te doen instellen en rapport uit te laten brengen over de hiermee samenhangende vraagstukken. Hierbij wordt vooral gezocht naar oplossingen die voor de gebruikers van de be drijven zullen leiden tot verantwoordelijke in vesteringen, zodat deze gebruikers ook in de toe komst een redelijk bestaan zullen hebben. Is omschakeling noodzakelijk In het eerste hoofdstuk merkt de commissie op, dat het hier in hoofdzaak gaat over grond die gelegen is in de polders „De Vier Bannen van Duiveland" en „Kruiningen". De gebruikers van deze grond hebben zich vanouds ingesteld op het akkerbouwbedrijf, terwijl de veehouderij werd uitgeoefend voorzover het land niet of niet goed voor akkerbouw geschikt was. Daarom zal de uiterste voorzichtigheid bij omschakeling betracht moeten worden, aangezien zowel de kennis als de bereidheid om vee te gaan houden, doorgaans ontbreken. Bovendien komen de lasten van de gemengde bedrijfsvoering door het landarbeiders probleem steeds sterker op het gezin te rusten. Daarom meent de commissie, dat met stichten van gemengde bedrijven de nodige voorzichtig heid betracht ruoet worden en dat hier alleen toe overgegaan moet worden als alle mogelijk heden zijn uitgeput om de oorspronkelijke be stemming van de grond te behouden. In de ge vallen, waarin deze omschakeling noodzakelijk is, kan in herverkavelingsgebieden bij de toewijzing met de aard van het bedrijf rekening worden ge- houdén. In de polder „Kruiningen" ligt deze zaak moeilijker, zodat de commissie voorstelt, hier een vrijwillige ruil tot stand te brengen door middel van een ruilverkavelingsovereenkomst. Nauwkeurige karteringen van de Weten schappelijke Afdeling van Landbouwherstel en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst hebben aan het licht gebracht dat diepploegen slechts voor een beperkt aantal gevallen een oplossing kan geven. In de „Vier Bannen van Duiveland" bleek, dat op 32 bedrijven met een totale grootte van 520 ha, geadviseerd moest worden tot in graslegging van 13 ¥2 ha en het als kunstweide gebruiken van 53 ha. Op dezelfde bedrijven die in 1952 in totaal 471 ha in gebruik hadden, bedroeg de oppervlakte grasland in dat jaar 63V2 ha, zodat deze opper vlakte slechts iets groter behoeft te worden. Over de polder „Kruiningen" zijn de juiste gegevens nog niet bekend. Het blijkt echter wel, dat de omschakeling dus niet die vormen aan neemt die men indertijd gedacht heeft. Kosten van de omschakeling en het weer in cultuur brengen van de grond In die gevallen, waarin de omschakeling van het akkerbouw op gemengd bedrijf niet te ver mijden is, moeten grote bedragen geïnvesteerd worden. De commissie heeft een geval onderzocht van een akkerbouwbedrijf dat oorspronkelijk 7,2 ha groot was en waarvan tengevolge van de inun datie nog maar 3,8 ha geschikt is voor het ver bouwen van akkerbouwgewassen. De commissie komt dan tot de conclusie dat voor ruim 50.000 gulden geïnvesteerd zou moeten worden aan voorraadbemesting, herstel en bouw van gebouwen, inzaai grasland, aanschaf vee stapel en werktuigen en de kosten voor exploi tatie gedurende het eerste jaar. Een prognose voor de rentabiliteit van dit be drijf toont, dat zelfs bij vergroting tot 10 ha de vergoeding van de gezinsarbeid ongeveer 3750, (Advertentie). KONINKLIJK KWEEKBEI>RIJF EN ZAADHANDEÏ- KAPELLE—BIEZELINGE. de meest productieve schokker voor het Zuidwestelijk kleigebied.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1