Grote veranderingen in de teelt, de bewaring enz. van consumptie-aardappelen. cZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU EMIGRANT waarin opgenomen het NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD LET OP DE UITBREIDINGSPLANNEN. D. J. VAN DER HAVE Êcoi\omi8ch-Technologisch Instituut voor Zeeland MIDDELBURG 2249. Frankering bij abonnement: Ter neuzen ZATERDAG 13 NOVEMBER 1954. Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen \17 anneer men de teelt, de bewaring enz. van consumptie-aardappelen zoals deze tegenwoordig plaats heeft, vergelijkt met de tijd van voor de tweede wereldoorlog, dan kan men constateren dat zich op dit gebied grote wijzigingen hebben voltrokken. Wat de verbouwde rassen betreft ziet men met name in Zeeland een duidelijke verschuiving van een kwaliteitsproduct naar een massa-artikel. Rassen, die in het Zeeuwse aardappelsortiment wat kwaliteit betreft een begrip waren zoals de Zeeuwse Blauwe, de Zeeuwse Bonte, de Bravo, de Rode Star en de Bevelander zijn voor zover ze door een bouwverboa wegens grote vatbaarheid voor wratziekte niet geheel zijn verdwenen, tot een onaanzienlijke oppervlakte teruggedrongen. Andere meer opbrengende rassen, maar van minder goede kwaliteit, hebben hun plaats ingenomen. Op zichzelf is deze verandering zeer wel verklaarbaar, daar de teler uiteraard slechts die rassen ver bouwt die hem per ha de beste financiële uitkomsten geven, en hiertoe behoren in de eerste plaats de rassen die afgezien van andere eigenschappen een grote opbrengst geven, waarbij de consumptie kwaliteit op de tweede plaats komt. Voor consumptie-aardappelen geldt nu eenmaal op het huidige ogenblik dat kwaliteit niet betaald wordt. Op zichzelf is dit uitermate jammer, temeer daar het aardappelverbruik per hoofd van de bevol king in Nederl&nd duidelijk aan het afnemen is. Ook van de vele nieuwe rassen die in de loop der jaren hun intrede hebben gedaan in de practijk waarvan er ondertussen weer vele van het toneel zijn verdwenen munten er weinige uit door extra consumptie-kwaliteit; blijkbaar is ook door de kwekers veel meer gelet op andere eigenschap pen, met name opbrengst, dan op consumptie-kwaliteit. Van de vooraanstaande plaats die Zeeland in het verleden innam op consumptie-aardappel gebied is dan ook nog maar weinig overgebleven en er zijn tekenen die er op wijzen, dat de nivellering wat de kwaliteit betreft nog niet geheel teneinde is gekomen. VERBETERDE SORTERING EN BEWARING. Wat het gereedmaken van consumptie-aardappe len voor aflevering betreft, is er in vele gevallen een duidelijke verschuiving van de teler naar de bewerkingsinrichting van de handel, hetgeen on getwijfeld een vooruitgang is. Met betrekking tot de bewaring voltrekt zich momenteel in een wel haast stormachtig tempo een nieuwe verandering n.L van bewaring in de kuil naar bewaring in be waarplaatsen, voorzien van buitenluchtkoeling, ge bouwd door de teler zelf in een bestaande schuur, in coöperatief verband of door de handel. Deze wijze van bewaring ontwikkelt zich zó snel in Zee. land, met name boven de Westerschelde, dat het er naar uitziet, dat over enkele jaren de aard appelen, bestemd voor de voorjaarsaflevering, ge heel uit dergelijke bewaarplaatsen afkomstig zul len zijn en de in de kuil bewaarde moeilijk een koper zullen vinden, tenzij ook op het gebied van kiemremmende middelen grote vorderingen zou den worden gemaakt. AARDAPPELEN ONDERGAAN SCHOONHEIDSKUUR. Daarnaast zien we zij het dan in werkelijkheid tot op heden nog niet in Zeeland in navolging van de Verenigde Staten van Noord-Amerika een nieuwe behandeling zijn intrede doen, n.l. het was sen van aardappelen. In de Verenigde Staten wordt, naar ons uit eigen aanschouwing is gebleken, zeer veel zorg besteed om aardappelen af te leveren die wat het uiterlijk betreft over smaak valt niet te twisten aan hoge eisen voldoen. Om beschadiging van de knollen, zowel bij het rooien als de bewerking te voorkomen, wordt o.a. door het toepassen van rubberbekleding van die delen van de rooi- of sorteermachine die met de LET OP U SAECK. TERNEUZEN: Woensdag 17 November in Hotel „Des Pays-Bas". ZIERIKZEEDonderdag 18 November in Hotel „Huis van Nassau". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 18 November in Hotel „Hof van Holland". MIDDELBURG: Donderdag 18 November in Café ,,De Eendracht". aardappelen m aanraking komen, beschadiging zoveel mogelijk tegengegaan. Daarnaast worden in toenemende mate de aardappelen gewassen al vorens ze aan de consument worden afgeleverd. Hieraan is vermoedelijk niet vreemd, dat de Ame rikaanse huisvrouw nagenoeg geen huispersoneel heeft en de gezinsleden dus zelf voor het schillen enz. moeten zorgen. Voor dit wassen worden grote was- en/of borstelmachines gebruikt die de aard appelen wassen en borstelen, waardoor allerlei schoonheidsgebreken op de schil verdwijnen en een volkomen blank product voor de dag komt. Na zorgvuldige sortering, veelal over een leesband, waarbij uiteraard vergeleken met een ongewassen product, een groot percentage knollen wordt uit gesorteerd, worden de aardappelen, na al dan niet met behulp van warme lucht te zijn gedroogd, in speciale verpakkingseenheden in de handel ge bracht. Om het nog mooier te maken maar dit heeft nog slechts sporadisch plaats worden de gewassen aardappelen met al dan niet gekleurde was behandeld, zodat het product er heel aantrek kelijk uitziet. Speciaal roodgekleurde of bonte aardappelen krijgen na zo'n behandeling een prach tig aanzien en worden gaarne gekocht. Men moet deze behandeling met was o.i. zuiver als een schoonheidskuur beschouwen. Men kan over het wassen en het met was behandelen van aardappe len denken zo men wil, maar ook de producent zal rekening moeten houden met de wensen van de koper die er nu eenmaal steeds meer bezwaar tegen heeft vuile aardappelen te schillen, en ook nog een betrekkelijk groot deel als afval in de vuil nisemmer moet deponeren. De teler zal er onge twijfeld niet naar verlangen, dat zijn product ge wassen moet worden alvorens het wordt afgeleverd, o.m. omdat de kosten en de meerdere uitval die er het gevolg van is, de prijs drukken. In Nederland vindt het wassen tot nu toe nog slechts op kleine schaal plaats, maar de tekenen wijzen er op, dat dit toenemende is, omdat een der gelijk product afgeleverd in zakken van plastic papier voorzien van een venster, in eenheden van 5 kg, bij de huisvrouwen wel gewild is. Het merk waardige is of eigenlijk toch weer niet dat het wassen, voor zover ons bekend tot nu toe in Nederland uitsluitend met zand. en veenaardappe- len plaats heeft, d.w.z. aardappelen die gemiddeld minder vuil zijn dan klei-aardappelen. Uiteraard wordt door het wassen de innerlijke kwaliteit niet beter, maar evenals appelen met een matige smaak die er door hun kleur aantrekkelijk uitzien en op de fruitschaal passen, gemakkelijker kopers vinden dan smakelijke appels met een on aantrekkelijk uiterlijk, blijken gewassen aardappe len toch de nodige aantrekkingskracht op de kopers uit te oefenen. Het is er blijkbaar mede als met vrouwelijk schoon, met dien verstande, dat dit geen handelswaar in de gewone zin is. Het kan niet worden ontkend, dat dit wassen een zekere bedreiging inhoudt voor de aardappelen van de klei, die nu eenmaal door de consument in het algemeen meer worden gewaardeerd dan aard appelen van een andere grondsoort afkomstig, om dat men aan het product niet meer kan zien op welke grondsoort het gegroeid is. VOORKEUR VOOR KLEI-AARDAPPELEN IN GEVAAR. Hierdoor dreigt de van oudsher bestaande en er kende voorkeur van de consument voor klei-aard appelen geheel verloren te gaan. Er is naar onze mening wat de kwaliteit betreft niet alleen ver schil in kwaliteit tussen de rassen, zodat men o.m. van de zijde van de Stichting van de Landbouw te recht een propaganda voert voor een juiste ras aanduiding ten behoeve van de consument om te voorkomen dat minderwaardige rassen onder de naam van een kwaliteitsras worden verkocht. Maar er is o.i. ook verschil in kwaliteit afhanke lijk van de grond waarop een bepaald ras ge groeid is. Hiermede willen wij zeker niet beweren, dat in alle gevallen de aardappelen van een bepaald ras gegroeid op kleigrond, steeds beter zijn dan die ge groeid zijn op b.v. zand- of veengrond; dit is zeker niet het geval. Evengoed als de consument recht heeft op de juiste wijze te worden voorgelicht over het ras, heeft hij er o.i. echter recht op te weten of hij met zand-, veen- of klei-aardappelen heeft te maken. Dit probleem wordt meer urgent naarmate het wassen algemener wordt. Het wordt dan ook o.i. tijd om aan dit probleem aandacht te besteden, op dat de aardappel niet zónder meer een eenheids product wordt, waarbij kwaliteit in het geheel geen rol meer speelt, tot schade van het aardappelver bruik in het algemeen. In hoeverre hier door de Wet dan wel door het Landbouwschap of een ander orgaan, regelend dient te worden opgetreden, is een kwestie van nadere bespreking. Wel verdient het o. i. overweging om de Zeeuwse consumptie aardappel, als ook hier met het wassen wordt be gonnen, met vermelding van het ras, onder een bepaald merk in de handel te brengen. De consumptie-aardappel is in onze provincie nog altijd een belangrijk product, zodat het o.i. alles zins de moeite waard is aan dit probleem meer aandacht te besteden dan tot nu toe het geval was. J. D. DORST. KAPELLE. Vanaf 1 November tot en met 29 November 1954 ligt ter gemeente-secretarie voor een ieder ter in zage het ontwerp van het plan tot partiële herzie ning van het plan van uitbreiding. Belanghebbenden kunnen gedurende bovenge noemde termijn bezwaren indienen bij de gemeente raad. (Advertentie) KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLEBIE ZELIN GE. de meest productieve schokker voor het Zuidwestelijk kleigebied.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1