KORT VERSLAG ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU Zaaitarwe! O. J. VAN DER HAVE cteonoitüsch-Tecfmológlsch Institnu voor Zeeland MIDDELBURG No. 2246. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 23 OCTOBER 1954.9 42e J; ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M., gehouden op Maandag 18 October 1954 te Goes. Opening. De Voorzitter, Ir M. A. Geuze, opent de vergade ring en heet alle aanwezigen van harte welkom. Landbouwschap. De samenstelling van de Provinciale Commissie van het Landbouwschap voor Zeeland vormt op het moment een onderwerp van bespreking, daar nog verschil bestaat over de verhoudingen, waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd moe ten zijn. Daar binnenkort een vergadering met het landelijke bestuur plaats zal vinden, worden door het bestuur een aantal punten genoemd, die op deze vergadering ter sprake kunnen komen. Tevens wordt er van gedachten gewisseld over verschillende instellingen, die tot nu toe door de Stichting voor de Landbouw weiden gefinancierd, doch niet door het Landbouwschap overgenomen kunnen worden. Zo nodig zal daarbij een oplossing worden ge zocht, waarbij de organisaties van werkgevers en werknemers bedoelde instellingen en commissies van de Stichting voor de Landbouw overnemen. In het geding zijn hierbij het Bouwbureau voor de Landbouw, de commissie Buitenland, de Belasting commissie en het Adviesbureau voor Oorlogs- en Watersnoodschade. Verder wordt ook nog gespro ken over de hoogte van de heffingen, die het Land bouwschap vast wil leggen. Ter vermijding van administratieve moeilijkheden zal waarschijnlijk bij het vaststellen van de hoogte der heffing geen reke ning worden gehouden met vruchtbaarheid en lig ging van de grond. Voor de tuinbouw zal moeten worden gezocht naar een aparte regeling. Ledental. Volgens een recente telling bedraagt het aantal leden van de Z. L. M. 5920. Arbeidsvoorziening. Naar schatting was er Zaterdag 16 October nog 10 tot 15 van het aardappelareaal in Zeeland nog niet gerooid. Voor de oogsthulp waren met ingang van 18 October de volgende aantallen arbeiders be schikbaar: Tholen 43 (zal in de loop van de week stijgen tot 75), Noord-Beveland 62, Oost Zuid- Beveland 90, West Zuid-Beveland 68, Oost Zeeuws- Vlaanderen en West Zeeuws-Vlaanderen 66. Hier door zullen de moeilijkheden bij de aardappeloogst hopelijk vrij spoedig tot het verleden behoren. Tarwe. Het feit, dat het A. V. A. aan de markt is geweest, heeft stimulerend gewerkt, hoewel slechts weinig aangekocht is. Verder verdwijnen kwanta in de veevoedersector.. Het Bestuur meent er de aandacht op te moeten vestigen, dat het A. V. A. in December weer op de markt komt met een prijs, die ƒ0,15 hoger ligt. IET OP U SAÊCK. OOSTBURG: Woensdag 27 October in Café „De Windt". ZIERIKZEEDonderdag 28 October in Hotel „Huis van Nassau". KORTGENE: Donderdag 28 October in Hotel „De Korenbeurs". MIDDELBURG: Donderdag 28 October in Café „De Eendracht". SEROOSKERKE: Vrijdag 29 October in Café „Huijsse", van 9 tot 1.30 uur. IJZENDIJKE: Zaterdag 30 October in Hotel „Lievense". Men hoeft dus geen genoegen te nemen met een lagere prijs. Momenteel is de wereldmarkt van tarwe zich even aan het verstevigen, terwijl verwacht wordt, dat de voorraden in Canada dit jaar met 20 zullen afnemen. De inlandse tarwe is vrij gegeven voor export en zal daardoor wel gedeeltelijk voor zaaizaad worden gebruikt in het buitenland. Omtrent de tarweprijs voor het jaar 1955 meent het Bestuur haar ernstige teleurstelling over de gepubliceerde prijs te moeten uitspreken. Al is de minister theoretisch niet in gebreke, dit neemt niet weg, dat de boer deze prijsverlaging niet in overeenstemming kan brengen met de stijgende kosten, waarmee hij dagelijks op zijn bedrijf te maken heeft. Terwijl hij in tegenstelling met andere landen de tarwe al jarenlang beneden de wereldmarktprijs moet verkopen. Het Bestuur acht daardoor het gevaar niet denkbeeldig, dat het verschijnsel van de extensivering zich zal gaan voordoen en dat teveel speculatieve gewassen ver bouwd zullen worden. Dit is een ongewenst verschnijsel, dat om nadere bezinning vraagt. Brouwgerst. De kiemkracht van de brouwgerst laat veel te wensen. Weliswaar zijn de eisen reeds verlaagd, doch nog niet voldoende om inlandse brouwgerst voldoende kans te geven. Rogge. De besprekingen met de Regering over steun aan de roggeprijs zijn nu vrijwel afgesloten. De telers krijgen een leveringsrecht aan het A. V. A. voor een prijs van 24,25 die geldt voor het aantal kliogrammen, dat het L. E. I. als opbrengst aan neemt. Suikerbieten. De oogst van de suikerbieten valt tegen. Er worden cijfers genoemd omtrent het bietengewicht en het suikergewicht welke resp. 12 en 18 lager zijn dan het gemiddelde van de 4 laatste jaren. Daardoor zal er waarschijnlijk net genoeg suiker voor de binnenlandse consumptie zijn. De reeds door de Minister van Landbouw genoemde beper king van de bietenteelt zal daardoor naar het oor deel van het Bestuur niet aan de orde komen. Wel is het waarschijnlijk, dat de bietenteelt vooral in het Noorden van het land doch ook elders, achter uit zal lopen in verband met de slechte opbrengst van dit jaar. Consumptie-aardappelen. Van dit gewas is cle export in vergelijkbare perioden sterk achtergebleven bij die van de twee voorgaande jaren. Terwijl dit jaar tot en met Sep tember 33.000 ton consumptie-aardappelen werden geëxporteerd, bedroegen deze hoeveelheden in de voorgaande jaren 52.000 ton en 88.000 ton. Deze geringe hoeveelheid is het gevolg van de Belgische concurrentie en de slechte kwaliteit tengevolge van het slechte weer. Door deze buitengewone omstandigheden is het moeilijk een juist inzicht te krijgen in de exportvooruitzichten. Waarschijnlijk zullen de aardappelmeelfabrieken, die tengevolge van de bijzondere omstandigheden met een te laag zetmeelgehalte kampen, in de omliggende gebie den meer aardappelen uit de markt nemen. Schade en herstel. Medegedeeld wordt, dat de normen van fruit- bedrijven, groentebedrijven en bestrijdingsmidde len gepubliceerd zijn. De herstel- en herböuwkosten zijn sedert hét vorige jaar met 1615 'in gestegen, terwijl de afwikkeling van financiering en her bouw traag verloopt. De groepsgewijze aanbeste ding op Schouwen is maar gedeeltelijk gelukt. Rapport Commissie Bedrijfsomsehakeling. Daar de meeste bestuursleden het betreffende rapport nog niet voldoende hebben kunnen bestu deren, besluit het bestuur dit rapport op de vol gende vergadering nog eens te behandelen en zich voorlopig te scharen achter de conclusies. In ver band met de urgentie van dit onderwerp wordt besloten het rapport reeds nu te zenden aan de landbouwherstelcommissie. vjgflfc». Tuinbouw. Ter vergadering wordt medegedeeld, dat de afzet van groenten vlot verloopt met prijzen die be vredigend zijn. Opmerkelijk is de grote export van tomaten die met 80.000 ton sinds 1929 niet zo groot geweest is. Deze export ging in hoofdzaak naar West-Duitsland en Engeland. Zowel de export van appels als peren is hoger dan die van het vorige jaar. De prijzen voor de appels zijn niet hoog maar bevredigend; die van de peren zijn aan de vaste kant. De export van Cox Orange en Conférence naar België is helaas stop gezet. De export naar Oost-Duitsland is nu op gang gekomen, terwijl de binnenlandse industrie veel fruit afneemt. Onderwijs. Het aantal aangevraagde cursussen is dit jaar geringer. Er zal slechts één Algemene Landbouw- cursus (2e jaar) worden gehouden, 3 Algemene Tuinbouwcursussen voor het eerste jaar, 4 Alge mene Tuinbouwcursussen en 4 cursussen voor volwassenen. Jeugdleider. Waarschijnlijk kan reeds per 1 Januari 1955 in bedoelde vacature voorzien worden. Daarom be noemt het bestuur in de commissie van overleg de heren Jac. P. Linden bergh te 's-Heer Arendskerke en W. de Feijter te Axel. Door de L. J. G. kunnen in deze commissie ook nog een tweetal personen worden aangewezen. Voorbereiding kwekerswet. De vergadering meent, dat de Centrale Keurings dienst, waarvan de status bij de Wet geregeld dient te worden, in geen geval, op publiekrechtelijke basis dient te rusten. Het Keuringsbeleid dient verder niet gesplitst te worden. Melkprijsbeleid 1954/1955. Het Bestuur neemt kennis van de nog groter geworden verschillen tussen de kostprijzen in de weidegebieden en de zandstreken. Teneinde dit grote verschil te overbruggen is voorgesteld voor de eerste 16.000 kg melk een hogere prijs te betalen. Een dergelijk tweeprijzen systeem, zou echter precedenten kunnen scheppen, t.a.v. de prijsvaststelling van andere producten zodat het Bestuur een andere oplossing zou prefe reren. Aanpassing Wet Vervreemding landbouwgronden. De regering heeft wel, in beginsel besloten de prijsbeheersing van niet-landbouwgronden in te trekken per 15 Januari 1955, doch thans blijkt weer, dat men een en ander nog een jaar schijnt te willen verlengen, om in de tussenliggende perio de een wijziging van de Wet Vervreemding land bouwgronden tot stand te brengen. De vergadering kan, hoewel de uitwerking nog niet geheel te over zien valt, zich in principe hiermee verenigen. (Advertentie). KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLEBIEZELINGE. Bestel nu Uw

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1