ZITDAGEN Boerengeld in boerenhand ONDERLING BOERENVERZEKERINGSFONDS Denkt U er om Hedenmiddag naar de Z. A. R. Bescherming bij eigen organisatie 646 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. In de Memorie van Toelichting staat naar aanlei ding van deze cijfers, dat deze geen volledig beeld van de economische toestand in de landbouw geven en dat men vooral de kostencijfers niet zonder meer tegenover de prijzencijfers mag zetten. Toch menen wij er wel enkele conclusies uit te mogen en kunnen trekken. De kostenfacto ren loon en pacht vertonen een gestage stijging. Voor de lonen is deze stijging nog niet afgelopen. De overige kostenfactoren vertonen een meer schommelend beeld, maar zij zijn alle aanzienlijk hoger dan in het basisjaar 1949/50. Daartegenover staat wat betreft de akkerbouwproducten een be hoorlijke stijging voor consumptie-aardappelen en suikerbieten. Hierbij diene men te bedenken, dat de opbrengsten van suikerbieten in de twee achter ons liggende jaren zeer gunstig waren. De opbrengsten van dit gewas zijn dit jaar aan de erg lage kant en bovendien is de prijs terugge bracht met 2 gulden. Het hoge cijfer voor de consumptie-aardappelen zal dit jaar zeker ook gedrukt worden. Wat de prijs zal doen moet nog worden afgewacht, terwijl het percentage zieke aardappelen groot is en de onkosten hoog. Wij voorzien dus voor 1954/55 een heel wat on gunstiger verhouding ontstaan. Aanzienlijk lagere prijzen en hogere kosten. Datgene wat wij enige weken reeds schreven blijkt wel duidelijk uit de cijfers. Enkele speculatieve gewassen moeten het jaar goed maken voor de boer. De vaste basis, waarop de Overheid enige jaren geleden het land bouwbedrijf stoelde, is door dit alles een wankele geworden. Het is dan ook geen wonder, dat de Minister verderop in zijn Memorie van Toelichting constateert, dat de aandrang op de Overheid om meer concrete garanties te geven is toegenomen. Geen meerdere garanties. De Minister reageert op deze aandrang met te vermelden, dat hij de reactie van het georganiseer de landbouwbedrijfsleven kan begrijpen, Hoewel hij er nogmaals op wil wijzen, dat de Nederlandse landbouw uit hoofde van zijn functie in het maat schappelijk bestel te allen tijde kan rekenen op de bijstand der Overheid, meent hij toch, dat een meer gedetailleerde garantiepolitiek weinig succes zal kunnen hebben. Onze landbouw is te afhankelijk van de snel wisselende markt en men kan een ge geven garantie pas tot uitvoering brengen, wan neer zonder deze maatregel een redelijk bestaan in de landbouw niet mogelijk is. En hierin proeven wij, dat de Minister de uit komsten van het gehele bedrijf bedoelt en dus hoe langer hoe meer afstapt van het stelsel van kost prijs plus 20 voor bepaalde basisproducten. Een stelsel, waar wij steeds veel meer voorwaarden voor een stabiel landbouwbeleid in zagen. In de Memorie van Toelichting vervolgt de Mi nister met te verzekeren, dat het streven der Re gering er steeds op gericht zal zijn de afzet te be vorderen door enerzijds, voorzover het in haar ver mogen ligt, de pogingen tot kwaliteitsverbetering en kostprijsverlaging te steunen en anderzijds een handelspolitiek te voeren, die de beste perspectie ven biedt, voor onze agrarische producten. Daarbij zullen alle pogingen om in internationaal verband tot een vermindering van de belemmeringen voor het handelsverkeer te komen worden gesteund. Do strijd voor landbouwintegratie een strijd tegen de windmolens? Hier "komen wij op een stokpaardje van de Minis- ter. Aan de pogingen die hij heeft aangewend om tot een vrijer handelsverkeer tussen de West-Euro- pese landen te komen wijdt hij een volle paragraaf. Wij willen hier niet te diep op ingaan op deze plaats want dat zou te ver voeren. Wij kunnen vaststellen, dat de pogingen van Minister Mansholt uit eigen Nederlands standpunt, de hoogste lof verdienen. Immers ons kleine land met zijn vruchtbare bodem en zijn gebrek aan grondstof fen, met zijn hoogontwikkelde landbouw en met zijn lage kostprijzen, heeft er een groot belang bij, dat zijn producten op de buitenlandse markt vrij verkocht mogen worden. Wij moeten echter, wan neer wij de vorderingen op dit gebied nuchter be zien, erkennen, dat er practisch geen vorderingen zijn gemaakt. De enige vordering is, dat voor lopig is uitgemaakt welke internationale organisa tie de talrijke vraagstukken, die er op het gebied van de landbouwintegratie liggen, zal gaan bestu deren. Dat dit het Parijse bureau van de O.E.E.C. is, de organisatie van de 16 Marshall-landen, stemt de Minister tot vreugde. Wij vragen ons hierbij in gemoede af of er meer kans bestaat dat de 16 Europese landen, die Marshall-hulp kregen, tot overeenstemming komen over een gezamenlijke markt voor verschillende producten, dan bijvoor beeld de zes landen, die in de Kolen en Staal Ge meenschap samenwerken. En als wij dan de moei lijkheden zien, die er in Benelux zitten om op land bouwgebied tot bevredigende overeenstemming te geraken, dan zijn wij over het geheel maar somber gestemd. Er is immers geen enkel terrein, waar regeringen meer protectionistisch zijn dan op dat van de landbouw, een stelling, die de Minister in zijn Memorie van Toelichting zelve naar voren brengt. Het heeft dan ook iets van het vechten tegen v/indmolens wanneer de bewindsman zich voorstelt, dat door het eenzijdig afschaffen van het bindende karakter van de rassenlijst door Nederland een goodwill geschapen wordt bij onze buurlanden en hierdoor een stap gezet wordt op'de weg naar land bouwintegratie. Een daarmee maar enigszins te vergelijken compensatie zal zeker niet geschieden. Wetgeving. Tot slot van dit overzicht nog iets over de plan nen inzake de wetgeving. Wij hopen later nog ge legenheid te hebben op enkele andere onderwer pen, die in de Memorie van Toelichting behandeld worden in te gaan. De omschakeling van de be staande Bedrijfschappen op de Productschappen brengt enige wetgevende arbeid mede. Zoals men weet komen er in het gehele bedrijfs leven door de Wet op de Bedrijfsorganisatie tal van nieuwe lichamen tot stand, aan welke bevoegd heden worden toegekend. De Landbouw Crisiswet 1933 en het Voedselvoorzieningsbesluit moeten hier door eveneens vervangen worden door regelingen, die aan de nieuwe toestand zijn aangepast. Het ontwerp van een nieuwe Pachtwet heeft het Departement verlaten. Reeds lang is er gesproken over een nieuwe Pachtwet en de landbouworgani saties kregen gelegenheid zich over een ontwerp uit te spreken. Het is geen gemakkelijke stof, waarbij heel wat belangen in het geding zijn. Wij kunnen nu de behandeling door de Tweede Kamer tegemoet zien. Eerst een schriftelijke en daarna de mondelinge openbare. Hoewel een en ander zeker veel tijd in beslag zal nemen, begint er toch schot in te komen. De Memorie van Toelichting deelt tenslotte mede, dat de Commissie tot voorbereiding van een wette lijke regeling van het middelbaar en lager land bouwonderwijs in het voorjaar werd ingesteld en met de werkzaamheden begon. Gezien de omvang van de veelal ingewikkelde stof, moet er op ge rekend worden, dat het geruime tijd zal duren, voordat een rapport uitgebracht zal kunnen wor den. Het is overigens verheugend, dat ook hier een wettelijke regeling in zicht komt, daar het ont breken ervan door allen die met d« organisatie van dit onderwijs te maken hebben, als een gemis ge voeld werd. Moge deze commissie, die onder lei ding staat van de heer Ir M. A. Geuze, haar moei lijke taak tot een goed einde brengen. S. (16 OCTOBER) (Advertentie) Het Onderling Boerenverzekeringsfonds en haar zusterinstelling het Coöperatief Verzekeringsfonds deze laatste instelling verzekert het personeel der landbouworganisaties en -coöperaties hadden eind 1953 een gezamenlijk verzekerd kapitaal van 280 millioen. Dit betekent, dat vele millioenen aan premies en renten in boerenhand blijven en in steeds toenemende mate dienstbaar kunnen worden gemaakt aan de financiering van het boeren bedrijf en de boerenorganisaties. Volgt hierom het voorbeeld van bijna 19.000 Neder landse boeren en sluit Uw levensverzekering bij het O.B.F. SOPH1ALAAN 2 LEEUWARDEN Medewerker voor Zeeland: R. METERING Julianastraat 24. Wemeldinge (Tel. K 1192—395). Advertentietarief voor particulieren 2 cent per letter, cijfer of leesteken, met een minimum van f 1 Toezending en betaling van advertenties aan Firma P. J. van de Sande, Terneuzen ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z. V. V.) HULST: Maandag 18 October a.s. in „De Koren beurs", van 2.304 uur (de heer Wegner). OOSTBURG: Woensdag 20 Qctober a.s. in Café „De Vuijst", van 2 tot 4 uur (de heer Cevaal). TERNEUZEN: Woensdag 20 October a.s. in Hotel „Des Pays-Bas", van 2.30 tot 4.30 uur (de heer Wegner). MIDDELBURG: Donderdag 21 October a.s. in Café „De Eendracht", van 13 tot 16 uur (de heer Cevaal). KORTGENE: Donderdag 21 October a.s. in „De Korenbeurs", van 11 tot 13 uur (de heer Wegner) GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw polissen op het gebied van de kapitaal-, pensioen-, lijfrente-, studie- en üitzetverzekering controleren en vraagt bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z. V. B.) ZIERIKZEEDonderdag 21 October in „Huis van Nassau", van 1113 uur (de heer Van Burg).. OOSTBURG: Iedere Woensdag op de beurs (de heer Van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw brandpolissen controleren en vraagt bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. ADVIESBUREAU VOOR OORLOGS- EN RAMPSCHADE. ZIERIKZEE: Donderdag 28 October van 1113 uur iini het „Huis van Nassau". CONTRACTTEELT. De Directeur van de Contractzaadtelers Vereni ging, de heer B. Meihuizen, zal op Donderdag 14 October, van 1012 uur, op het Landbouwhuis te spreken zijn i.v.m. aan gelegenheden die de contractzaadteelt betreffen. Een ieder belanghebbende wordt in z'n eigen be. lang aangeraden van deze gelegenheid gebruik te maken. ALGEMENE EMIGRATIE CENTRALE (A. E. C.) AFDELING GOES. Iedere Maandag van 2021 uur op het Land bouwhuis te Goes. Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname i van artikelen is slechts geoorloofd met duide- lijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden, niet- grondgebruikers, bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdag avond aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. Redactie: Secretariaat der Z L. Landbouwhuis Goes TeL K 1100—2345. V

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 2