NATIONALE JONGERENORGANISATIE. UITBREIDINGSPLANNEN GEMEENTEN. RONDOM DE BOERDERIJ DE WESTHOEK SPUITCURSUS IN LAND- EN TUINBOUW. VEILINGBERICHT VAN VEILING „DE LANGSTRAAT" DRUNEN. IV bent 'veranticoordel(jk voor Uw veestapel en Uw machines Uit een geheim weekboek van Bram uit de Slikhoek 659 (Vervolg van pagina 657.) schrijven aan het feit, dat de verzekerden minder vee hebben gehouden. Het aantal deelnemers bleef constant. De vergadering nam hiervan met belang stelling kennis. RONDVRAAG Van de Afd. Klundert kwam een schrijven in, waarin gewezen werd op de grote moeilijkheden met de arbeidsvoorziening. Momenteel moeten in West-Brabant nog enkele honderden ha. aardappelen worden gerooid, terwijl ook overal een grote achterstand in de werkzaam heden ,is. Momenteel zijn vrijwel geen losse ar beidskrachten te krijgen. Getracht wordt nog om vrijwilligers, o.a. de studenten, te werven. Het beschikbaar krijgen van gestraften is niet gelukt. Ook zullen geen militairen worden ingezet. Mogelijk zijn tijdelijk uit Schouwen-Duiveland ar beiders bij de herstelwerkzaamheden los te maken, hoewel de kans hierop gering is. Voorts werd door de afd. 'Klundert gewezen op de onkruidverspreiding, waaraan ook openbare li chamen zich schuldig maken. Opgemerkt werd, dat o.a. de boerenraadsleden in deze een taak hebben. Besloten werd op deze aangelegenheid de aandacht te vestigen van de Stichting voor de Landbouw in Noord-Brabant. Tenslotte werd aan de orde gesteld de nivellering van het inkomen over een aantal jaren, zulks in verband met de inkomstenbelasting, die sterk pro gressief werkt. Dit punt werd enige tijd geleden reeds onder de aandacht van de Stichting voor de Landbouw gebracht. Gezien het belang hiervan, werd besloten dit nogmaals ter bevoegder plaatse aan de orde te stellen. Niets meer aan de orde zijnde, werd hierna de vergadering door de voorzitter met een woord van dank gesloten. Het Bestuur van de Prov. Jongerenorganisatie der N.B.M.L. kwam op 8 October j.l. in hotel „Brabant" te Zevenbergschen Hoek in vergadering bijeen. Voornaamste onderwerp van bespreking was het opstellen van het winterprogramma. Besloten werd in December te Sprang-Capelle een ont wikkelingsdag te houden, waarvoor het program ma nog nader zal worden uitgewerkt. De alge mene vergadering zal in Februari in Dinteloord worden gehouden. Voorts zal deze winter een kaderdag worden georganiseerd. Door verschil lende plaatselijke verenigingen zijn cursussen voorbereid, vni. in kennis van landbouwwerk tuigen en tractoren. Dhr. G. J. de Jager te Wer kendam legde zijn functie als prov. secretaris neer, waarbij hem dank werd gebracht voor alles wat hij in de afgelopen jaren voor het werk van de prov. jongerenorganisatie heeft gedaan. Als zijn opvolger werd genoemd dhr. J. Zevenbergen te Werkendam. Gemeente Steenbergen Vanaf 29 September tot en met 27 October 1954 ligt ter gemeentesecretarie voor een ieder ter in zage het ontwerp uitbreidingsplan, omvattende het plan in hoofdzaak Steenbergen en het plan in onderdelen De Heen, Kruisland en Welberg. Belanghebbenden kunnen gedurende boven genoemde termijn bezwaren indienen bij de ge meenteraad. De ene depressie na de andere komt uit de Atlantische Oceaan en we kunnen gerust zeggen dat we vast weer hebben, zij het dan anders be doeld zoals we die uitdrukking meestal gebruiken. Er moet dan ook nog enorm veel werk gebeuren en men kan hoegenaamd niet aan de slag komen. Vooral het aardappelrooien zit de meesten flink in de maag. Bij deze opeenhoping van werk is de vraag naar arbeidskrachten meestal groter dan het aanbod, met het gevolg men vraagt en men geeft maar raak. Degenen die het wat men pleegt te noemen de gehele zomer erg zuinigjes hebben aangedaan met hun arbeidskrachten, schreeuwen nu moord en brand. Inderdaad is het niet ge makkelijk, vooral met zo'n nazomer. Maar schrij ver dezes kan toch niet aan de indruk ontkomen, dat de problemen die zich nu voordoen met de arbeidsvoorziening toch ook gedeeltelijk de schuld zijn van het onvoldoende besef van diverse boeren dat een vaste kern ook te klein kan worden ge houden. Mogen wij daarbij ook nog even vast stellen dat alhoewel de regering natuurlijk wil dat de cultuurtechnische werken in de over stromingsgebieden zo vlug mogelijk gereed zijn, deze regering er ook rekening mee moet houden dat er grote belangen op het spel staan bij het tijdig bergen van de aardappelen- en bietenoogst. Laat ons hopen dat het weer beter wordt, dan kan veel nog terecht komen. De tarweprijs is dan ook weer een cent lager, verleden jaar kon er niets bij vanwege het feit dat onze rassen zo productief geworden waren, zodat we er ondanks de kostenstijgingen toch niet uit konden komen. Nu vindt men een term, dat de z.g. aanmoedigingspremie er afgaat. Ik vind dat we juist met zo'n najaar wel een kleine aanmoediging nodig hadden. LAND VAN ALTENA De herfst met al zijn wind- en regenbuien en. zelfs hagelbuien heeft zich al geducht laten gelden. Nog zeer veel aardappelen moeten gerooid wor den en inmiddels is men hier en daar, om toch zo veel mogelijk aan zijn verplichtingen van de leve ringstermijnen te kunnen voldoen, met de bieten begonnen. De percelen die een niet al te dichte stand heb ben, blijken wat gewicht betreft soms nog niet tegen te vallen, maar het suikergehalte daaren tegen blijkt wel abnormaal laag te zijn, zo tussen de 12 en 14 Dit geeft wel een grote teleurstelling daar dit als gevolg heeft een grote korting op de normaal vastgestelde prijs bij een gemiddeld gehalte van 16%% Wat uiteindelijk voor de teler in een jaar als dit met weinig zon, nog het beste zal zijn, is niet gemakkelijk te concluderen, of wel zeer ruime stand met een hoger kg. gewicht en zeer laag ge halte, óf zeer dichte stand met veel minder kg. gewicht en wat beter gehalte. Nu met de grote arbeidsmoeilijkheden en tevens veel natte om standigheden waarbij gerooid moet worden, zullen kleine bieten met een dichte stand zeker meer kosten van rooien, met ook nog de grotere kans om bij de tarrabepaling in de verdubbeling te komen. Al met al zal het voor onze boeren uiteindelijk een jaar worden met zeef hoge uitgaven aan lonen. We raken ondanks alle maatregelen op sociaal gebied als W. en W. wet en al dergelijke voor zieningen nog maar steeds meer in de moeilijk heden bij de arbeidsvoorziening. Het is daarom zaak een goed verantwoord „bouwplan" samen te stellen om zoveel mogelijk 't werk over het gehele jaar te verdelen. Daar door, en mede misschien ook nog door uitbreiding van de mechanisatie, is meer te bereiken met een voldoende vaste kern aan personeel, dan maar steeds veel met losse krachten te moeten werken. Door de vele regens zal het vee ook noodge dwongen vroeg opgestald moeten worden. Voor onze vele gemengde bedrijven zal dit weer extra werk meebrengen. Het kan echter onder deze zeer slechte omstandigheden toch nog voordeliger zijn om al het bietenblad en koppen op stal op te voeren dan het weiland stuk te laten lopen en veel kostbaar voer verloren te doen gaan. Daar door kan men soms nog een extra hoeveelheid in kuilen, wat toch altijd te verkiezen is boven nutte loos verlies. Ik zag vorige week reeds een perceel dat kaal geweid was, waar de greppels al met de greppel- ploeg behandeld waren, dit voorbeeld dient ruime navolging te vinden. Vlak er naast lag een perceel waarvan de grep pels wel slootjes leken te zijn, dergelijk land zal volgend voorjaar zeker wel te onderscheiden zijn van het zo-juist aangehaalde. Bij het steeds uitbreidende gebruik van de schuimaarde mag men toch vooral de uitwatering niet verwaarlozen. De Provinciale Coördinatiecommissie Vakon derwijs, die zich ten doel stelt het vakonderwijs te stimuleren, vestigt de aandacht op de cursussen Laadbouwspuiten en Tuinbouwspuiten. Dit zijn 2 verschillende cursussen, welke in de Provincie Noord-Brabant gegeven kunnen worden. De op leiding van iedere cursus duurt 90 uur, en omvat de gehele winter. Er worden 2 vakken behandeld, t.w. techniek en plantenziekten elk van plm. 45 uur. De lessen worden mondeling door bekwame leerkrachten gegeven. Ter verkrijging van Rijks subsidie moeten, er minstens 12 leerlingen zijn per cursus. Als voorlopige cursussenplaatsen worden genoemd, Eindhoven, Breda, Tilburg en 's Her togenbosch, indien de aanmeldingen binnen zijn, kan dit nog nader bekeken worden. Het lesgeld bedraagt 20,per persoon terwijl meer personen uit één gezin reductie genieten. Aan het einde van deze cursus kan men examen afleggen. Bij succesvol examen krijgt de leerling een diploma van de Stichting Examens van de Georganiseerde Landbouw. Gezien de grote kennis welke er nodig is om op tijd en de juiste middelen te verspuiten, is het van zeer groot belang om deze cursus te volgen indien men in deze branche werkzaam is. Vooral de kennis op dit gebied speelt een grote rol als men dergelijke gevaarlijke werkzaamheden dage lijks moet verrichten. Aanmeldingen kunnen ge schieden bij de Landbouwconsulenten, bij de secretariaten der Standsorganisaties of bij de Provinciale secretaris der coördinatiecommissie, Graaf van Hornestraat 2, Almkerk. Aanmeldingen moeten vóór 30 October binnen zijn. Aardappelen 7-12 ets. per kg; andijvie 6-16 ets. per kg; bloemkool 8-30 ets. per stuk; snijbonen 74-131 ets. per kg; dubb. bonen 58-119 ets. per kg; stokprinces 79-129 ets. per kg; pronkbonen 37-62 ets. per kg; rodekool 15-24 ets. per kg; witte kool 10-16 ets. per kg; savoyekool 13-27 ets. per kg; bospeen 10-23 ets. per bos; breekpeen (was) 19-31 ets. per kg; winterpeen BC 6-18 ets. per kg; knol- seldery 2-12 ets. per stuk,1 knolrapen 9-14 ets. per stuk; komkommers 9-14 ets. per stuk; kroten 12-24 ets. per kg; postelein 25-30 ets. per kg; prei 14-20 ets. per kg; sla 2%-8 ets. per stuk; spinazie 25-43 ets. per kg; spruiten schoon 23-85 ets. per kg; spruiten vuil 16-53 ets. per kg; tomaten 20-52 ets. per kg; uien 6-27 ets. per kg. (Advertentie)'. Dl! gaat goed, *olang U daarvoor «elf kunt zorgen, maar bij Uw' •ventüele overlijden? Kan dan het bedrijf -ongestoord doorgaan Ja. mit» U er tijdig voor zorgt, dat een geldelijke uitkering van de NATIONALE dit mogelijk maakt, f Laat U hierover nu vrijblijvend voorlichten door de vertegenwoor diger» en deskundigen van de LEVENSVERZEKERING-BANK. NV. SCHIFKADE 130. ROTTERDAM. TEL -62700 AuÈm 2 ftflUaN wmekerd badrsg 13 October. Vorige week niet veel opgeschoten met ons land werk, de regen zette alles stop; de aardappels ston den bijna blank en we vluchten toen naar de sui kerbieten, waar het altijd nog iets beter was. Toen het water weer was gezakt, zijn we weer begon nen en het laatste perceel aardappels zal niet lang meer tegenhouden. We zijn er 4 op uitgeregend maar de aanhouder wint ook hier. Dan rest ons alleen nog de suikerbieten. Wan neer we de radio horen en de kranten lezen, dan geloof ik, dat wij hier in Zeeland het verste zijn. "Er zijn nog heel wat aardappels te rooien, doch uit de krant vernamen we, dat in het Noorden nog veel graan buiten staat. Er worden dan ook van alle kanten arbeidskrach ten gevraagd om de oogst '54 te bergen, zelfs de Groningse studenten trokken er op uit. Het zou ook jammer zijn, dat er aardappels verloren gin gen doordat er geen rooiers waren; er is zoveel werk en kosten aan besteed, dat het zuur is voor de boer, deze door slechte weersomstandigheden, niet meer te kunnen rooien. Dit najaar heeft ons boeren wel geleerd, dat we ons bouwplan terdege moeten uitkienen om geen grote brokken te maken wanneer het weer ons wat tegenzit. Het verschil met vorig jaar is dan ook heel groot. De volgeladen bietenwagens rolden over het land en nu met 4 paarden nog nilet zo volgeladen, is het een beulen werk ze aan de weg te krijgen. We zagen al een rupstrekker er voor staan, iets wat bijna nooit zo vroeg gebeurt, alleen aan 't eind van 't seizoen, doch nu is het nog maar begin. De eerste tarwe is gezaaid; ook al moeten wach ten door de regen en zowaar zagen we ook de eer ste kraaien. De zaaimachine is nog maar op het land of de kraaien, 't is of ze 't ruiken, zijn ook van de partij. Zo is 't weer al oogst '55; nooit staat het stil, zaaien, maaien, oogsten. Zaterdag is 't familiefeest in Goes. Het Z.L.M.-gezin trekt met z'n allen naar het Schuttershof. Deze keer wordt er een toneel-zangspel van 't boerenleven opgevoerd. Het moet een mooi spel zijn met uit stekende spelers. Dus afgesproken, tot Zaterdagmiddag!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 15