Noord-Brabantsche Maatschappij van' Landbouw ZITDAG BOEKHOUDBUREAU. ZITDAGEN ADVIESBUREAU. VERSLAG ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 657 NIEUWENDIJK: Donderdag 21 October, 11 tot 12 uur, Café v. d. Heuvel. Voor het adviseren inzake oorlogsschade en watersnoodschade, zal het adviesbureau van de Stichting voor de Landbouw in Noord-Brabant zit dagen houden te: FIJNAART op Vrijdag 22 October a.s. in Hotel ,,Van Baaren", des voormiddags van 10.0013.00 u. Verder elke Dinsdag-voormiddag op het kantoor der Prov. Stichting voor de Landbouw te Tilburg, Spoorlaan 46, en elke Maandag-voormiddag in Café van Dijk te Almkerk. Het is ter bevordering van een vlotte afwerking gewenst, dat men op de zitdagen steeds de beschei den meebrengt over het geval, waarover men advies of inlichtingen wenst. van de vergadering van het Hoofdbestuur der gehouden op 28 September 1954 in Café-Restaurant „De Graanbeurs" te Breda Voorzitter: W. G. de Waard. Secrètaris: A. Korteweg. Bij de opening van de vergadering verzocht de Voorzitter alle aanwezigen van hun zetels op te staan en herdacht dan in gevoelvolle woorden het overlijden van ons adviserend lid Ir. A. Th. Ariëns, in leven Rijksveeteeltconsulent voor Noord-Brabant, wiens werk in onze provincie op hoge prijs werd gesteld. Onze organisatie heeft jarenlang mogen profi teren van zijn adviezen op verschillend terrein. Voorts memoreerde spreker het overlijden van dhr. H. R. Tutein Nolthenius, in leven rentmeester van het Kroondomein, met wie ook steeds op ver schillend gebied zeer prettige en vruchtbare samen werking bestond. Beider nagedachtenis zal bij onze organisatie in ere blijven. In een kort openingswoord wees spreker vervol gens op de zeer ongunstige weersomstandigheden van de laatste maanden, waardoor de werkzaam heden in de landbouw ernstig worden gestagneerd. De arbeidsvoorziening levert in verband hiermee grote moeilijkheden op, vooral in de Westhoek en de/Biesbosch. Het zal uiterst moeilijk, zo niet on- mögelijk zijn, om hierin gèheel te voorzien. Met de overgang van Stichting voor de Land bouw naar Landbouwschap vlot het in onze pro vincie nog niet hard. Binnenkort zal hierover een bespreking plaats hebben met het Bestuur van het Landbouwschap. De notulen van de vorige vergadering werden hierna aan de orde gesteld en onveranderd goed gekeurd. INGEKOMEN STUKKEN A. Algemene vergadering van het K.N.L.C. op 19 October a.s. te 's-Gravenhage. Als vertegenwoor diger der N.B.M.L. werd aangewezen de heer M. P. van Nieuwenhuijzen te Steenbergen. B. Ledenraad N.B.O. Accoord werd gegaan met het voorstel van de N.B.O. om een van de twee vertegenwoordigers der N.B.M.L. uit Biesbosch en Land van Heusden en Altena te doen vervangen door een vertegenwoordiger uit het „Hollands" gebied. De heer A. D. van Buuren is bereid deze functie neer te leggen, zodat de heer K. Janse ver tegenwoordiger der N.B.M.L. blijft voor dit gebied. De heer van Buuren wordt dan zijn plaatsvervanger. C. Schrijven van de Katholieke Vlassersbond „West-Brabant" över de noodtoestand van de West- Brabantse vlassers, met afschrift van het desbetref fend request aan de Minister-President en de Mi nisters van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning, van Financiën en van Economische Zaken. Het betreft hier plm. 150 vlasbedrijven te Stand- daarbuiten e.o., die ruim 1500 ha. lijnzaad hebben uitgezaaid en door de slechte weersomstandigheden thans in hun bestaan worden bedreigd. Door de vergadering werd overwogen, dat niet mag worden verwacht, dat de Overheid het risico van ongunstige weersomstandigheden zal opvangen of overnemen. Ook de landbouwers hebben dit steeds en vooral ook dit jaar weer als een bij het bedrijf behorend risico aanvaard. Wel echter werd het gewenst geoordeeld, dat getroffen vlassers door gunstige crediet-faciliteiten zullen worden geholpen om hun bedrijf voort te zetten. MEDEDELINGEN INZAKE LANDBOUWSCHAP EN STICHTING VOOR DE LANDBOUW A. De heffing van het Landbouwschap en de contributie-aftrek. Op grond van art. 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie kan aan leden van erkende organisaties een aftrek worden verleend op de heffing van het Landbouwschap. Deze aftrek mag niet meer bedragen van de helft van de heffing. Door een commissie van de Stichting voor de Landbouw is rapport' uitgebracht inzake deze hef fing en de aftrekmogelijkheden. Daarbij is uitge gaan van een heffing van f 3,per ha. Voorgesteld wordt een contributie-aftrek toe te staan voor leden .van de erkende organisaties van 90 van de stands organisatie-contributie met een maximum van 42 van de heffing van het Landbouwschap. Bij de huidige contributie der N.B.M.L. van f 1,10 per ha. wordt de aftrek dan 99 cent per ha. Het maximum van 42 komt neer op een ma ximale aftrek van f 1,25 per ha. Deze is mogelijk bij een contributie van f 1,39 per ha, immers 90 van f 1,39 is plm. f 1,25. De meeste organisaties overwegen om hun con tributie voor het jaar 1955 ten minste op f 1,40 a f 1,50 per ha. te brengen. Als erkende organisaties gelden de bij de drie C.L.O.'s aangesloten organisaties, de drie landarbei dersbonden, de F.L.E.C., de Boval en de Bond van Verveners. Deze organisaties moeten erkend zijn volgens de Wet van 1855. Onder standsorganisatie- contributie wordt ook begrepen de contributie voor afdeling of kring. Bij de jaarlijkse Mei-registratie dient de kwi tantie van het lidmaatschap te worden overgelegd voor aftrek van de heffing. De organisaties dienen dus hun contributie vóór 1 Mei te innen. Aan de hand van het besprokene wordt besloten: 1. in afwachting van de definitiève regeling inzake de aftrekmogelijkheid, de contributie van de N.B.M.L. voor het jaar 1955 vast te stellen in de in November te houden Hoofdbestuursvergade ring. 2. de penningmeesters van de afdelingen te ver zoeken om per 1 Januari 1955 een volledige en juiste lijst op te stellen van de bedrijfsgrootte der aangesloten leden. 3. de contributie der N.B.M.L. voortaan in het voor jaar centraal per postkwitantie te innen. Het Landbouwschap n.l. zal tijdig met het opleggen van de heffingen beginnen, terwijl aftrek van de contributie alleen op vertoon van de lidmaat schapskaart mogelijk zal zijn. 4. een afzonderlijk contributie-systeem nader te ontwerpen voor fruittelers-leden van de N.F.O. B. Samenstelling gewestelijke commissies. In zake het werkgebied is door het Bestuur van het Landbouwschap beslist, dat het werkgebied van de commissie voor Noord-Brabant tevens het gebied van het land van Maas en Waal en Rijk van Nij megen zal omvatten. Intussen heeft het Landbouw schap aan de organisaties verzocht te willen mee delen, hoever het overleg inzake de samenstelling van de prov. commissie is gevorderd. Het Land bouwschap zal voorts binnenkort de organisaties uitnodigen om één of meer vertegenwoordigers te zenden naar een door het Dag. Bestuur van het Landbouwschap op nader te bepalen tijdstip en plaats te beleggen bespreking. Deze bespreking zal vermoedelijk op 21 October a.s. plaats vinden. VERGOEDINGEN WATERSNOODSCHADE In de Ned. Staatscourant van 2 September j.l. zijn de normen gepubliceerd voor de vergoeding van werktuigen en machines. De belangrijkste normen werden opgenomen in het landbouwblad van 11 September j.l. Aan de berekeningen wordt hard gewerkt. Van de in totaal 16.000 schadegevallen in de land- en tuinbouw in Noord-Brabant, zijn er thans 10.000 berekend. Aan voorschotten is thans ruim 101*4 millioen gulden uitgekeerd. Vastgesteld werd dat over de normen langdurige onderhandelingen moesten worden gevoerd. Met dit uitstel is echter voor de gedupeerden veel verdiend. In plaats van vergoedingen wegens winstderving, is 10 ondernemersloon in de kostprijsberekeningen opgenomen. De verloren gegane producten worden ongeveer tegen marktprijs i.p.v. tegen kostprijs ver goed. Ook de naschade is in de vergoedingen voor werktuigen en gereedschappen opgenomen. Aan Ir. Smale en zijn staf werd dank gebracht voor hun vlotte medewerking bij de afwikkeling. Nadat nog een toelichting was gegeven op de wijze waarop de voorschotten worden verstrekt, dankte de voorzitter Ir. Smale voor zijn medewer king en toelichting op de gestelde vragen. AKKERBOUW a. Roggetoeslag. Door de organisaties is herhaal delijk gepleit voor een toeslag op de rogge, ter over brugging van het verschil tussen marktprijs en kostprijs. De Minister overweegt in verband hier mee het verlenen van een inleveringsrécht voor een bepaald kwantum per ha. Aangenomen wordt dat de gemiddelde kostprijs van op zandgronden ge teelde rogge f24,25 per 100 kg. bedraagt. De regeling hiervan zal in overleg met de Stich ting voor de Landbouw nog nader worden uitge werkt. Voor de roggetelers is er geen aanleiding om hun te verkopen produpt op te houden, daar deze toeslag voor alle rogge van oogst 1955 zal gelden. De ver gadering nam hiervan met instemming kennis. b. Tarweprijs oogst 1955. Deze is intussen door de Regering vastgesteld op f 25,per 100 kg. franco pakhuis-handelaar, wat een verlaging van fl, inhoudt t.o.v. de thans geldende prijs. Door verschillende aanwezigen werden hiertegen ernstige bezwaren ingebracht, waarbij o.a. gewezen werd op de veel hogere prijs in het buitenland. Het blijkt niet in de bedoeling van de Regering te lig gen, dat ook de landbouw meedeelt in de nationale welvaart. Daarbij komt, dat de werkelijke prijs die teler van de handelaar ontvangt lager ligt dan de door de Regering gestelde prijs. Er werd op gewezen, dat de verbouw van arbeidsintensieve gewassen noodgedwongen wegens gebrek aan arbeidskrachten moet worden beperkt. Een redelijke tarweprijs voor dit basisproduct is dan des te meer voor de boer van belang. Besloten werd om via het K.N.L.C. te protesteren tegen de verlaging van de tarweprijs en', aan te dringen op maatregelen, die tot handhaving van de huidige prijs kunnen leiden. c. Suikerbietenprijs 1954. Tengevolge van de verhoging der lonen zijn de productiekosten van suikerbieten per 1000 kg. met f 1,14 gestegen. Om daarin tegemoet te komen is de vaste af-fabriekprijs voor suiker thans verhoogd van f47,— tot 147,85 per 100 kg, zodat de fabrieken een zodanige bieten- prijs kunnen uitbetalen, dat de gestegen kosten van de telers worden goedgemaakt. De vergadering nam hiervan met instemming kennis. VEEHOUDERIJ Consumptiemelk. De Overheid is niet ingegaan op het voorstel om het vetgehalte van consumptie- melk te verhogen van 2'/ tot 3 omdat dit de prijs teveel zou doen stijgen en uit een oogpunt van voedingswaarde niet nodig is. Het K.N.L.C. stelt thans voor om twee soorten consumptiemelk op straat te brengen, één met 2l/> en één met 3 vet, een en ander duidelijk aan gegeven. Het in de vorige H.B.-vergadering behandelde punt inzake een afzonderlijke melkprijsregeling van de bedrijven op de zandgronden, is thans in studie bij de werkgroep prijspolitiek van de Stichting voor de Landbouw. Besloten werd het verloop hiervan af te wachten. KLEINE BOERENAANGELEGENHEDEN Vergroting van de te kleine bedrijven. De Afd. Kleine Boeren van het K.N.L.C. bepleit, dat het voorstel om te kleine bedrijven te vergroten met grond van boeren, die vrijwillig zich willen en kunnen vestigen in de nieuwe polders (o.a. Zuider zeepolders) met voortvarendtheid tot uitvoering dient te komen. Naar aanleiding hiervan werd vast gesteld, dat dan een verbod dient te gelden, dat deze gesaneerde bedrijven niet zullen mogen worden gesplitst. Verwacht mag worden, dat hierin in het ontwerp Burgerlijk Wetboek wordt voorzien. De vergadering kon zich in principe met het standpunt van de Afd. Kleine Boeren volledig verenigen. WERKGEVERSBELANGEN Door de Regering is toestemming verleend om de lonen met max. 6 te verhogen. Bedrijfstaks- gewijze dient overleg te worden gepleegd over deze loonsverhoging. De vergadering sprak zijn teleur stelling uit, dat geen algemeen verplichte loonrunde werd afgekondigd. De landbouw zal, evenals waar schijnlijk alle andere bedrijfstakken, accoord dienen te gaan met een verhoging van de landbouwlonen met 6 De schaarste aan arbeidskrachten geeft bij dit besluit meer de doorslag, dan de economische positie, die voor vele bedrijven ongunstiger is geworden. VERVREEMDING LANDBOUWGRONDEN Waar de Wet slechts kort werkt en de werking in de practijk nog onvoldoende kan worden be oordeeld, werd op voorstel van de voorzitter beslo ten om behandeling van dit punt uit te stellen tot de volgende vergadering. BIJDRAGE 1955 VOOR HET LANDBOUWBLAD Door de Z.L.M. is een voorstel gedaan inzake verhoging van de financiële bijdrage der N.B.M.L. voor de aan onze organisaties ter beschikking ge stelde ruimte. Aan de voorzitter werd opdracht verleend verdere onderhandelingen te voeren om trent de hoogte van dè bijdrage. Door enkele H.B.- leden werd bepleit om eveneens met de Stichting Ned. Landbouwpers contact op te nemen, zulks naar aanleiding van een desbetreffend voorstel van deze Stichting, om tot combinatie met „De Landbode" over te gaan. Tevens werd bepleit om in het ge deelte der N.B.M.L. meer copie op te nemen van de Rijksconsulentschappen. Het Dag. Bestuur zal in haar e.v. vergadering een voorstel formuleren voor de e.v. Hoofdbestuursvergadering. Inzake het opnemen van veilingberichten zal contact worden opgenomen met de veiling „De Langstraat" te Drunen. PAVEC Inzake de Pavee (paarden- en veeverzekering) werd een overzicht ontvangen van de resultaten over het eerste halfjaar 1954. Er hebben zich nogal wat schadegevallen voorgedaan, terwijl de premiën iets terug zijn gelopen. Waarschijnlijk is dit toe te (Zie verder pagina 659.$

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 13