ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND 2)e Beste stuurlui VERSLAG VAN ACTIVITEITEN IN DE SEPTEMBERMAAND EEN NIEUWE UITZENDING NAAR AMERIKA „Ik wil niet meer lopen" 637 Redactie: J. D. Haak Dzn, A. C. Hanse, A. C. Breure, L. de Jager, Z. Poppe en M. Sanders. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G.f Landbouwhuis, Goes. 5? Goed ploegen is een kunst. „Zal ik even op je paarden letten, dan kun jij ook eens even kijken naar de andere deelnemers", zo zei een toe schouwer tegen één van de drie deel nemers van de ploegwedstrijd gehouden te Serooskerke (W.). Maar deze ging hier niet op in, want hij wist: ben je aan het ploegen, dan loop je niet van je paarden weg. Zoals me verteld is uw verslag gever was afwezig was er een goede belangstelling van jongeren, maar ook van ouderen voor deze wedstrijd. Met aandacht werd gekeken naar de presta ties van de deelnemers. Verondersteld mag worden, dat ook hiervan de beste stuurlui aan de wal stonden, maar dan in die zin, dat er onder de toeschouwers ouderen waren die vroeger hun ploeg ook goed konden besturen, terwijl ze hiervoor toch aan de wal bleven. Zo zullen er door deze wel opmerkingen langs sigaar of pijp zijn gemaakt hetgeen later door de jury werd bevestigd zoals: „Die jon gen ploegt goed maar waarom loopt hij zo nu en dan naast z'n ploeg; en die andere deelnemer daar, wordt die z'n aanstorting niet te hoog?" Even later: „Ja, dat gaat niet goed, die krijgt geen mooie voor." Goed ploegen is nog altijd een kunst en dat werd hier gedemonstreerd, want de beste ploegers ploegen nog het beste. Van de 100 punten behaalden: A. v. Liere (L. J. G.) met paarde- ploeg er 82. A. Dekker (C.J.B.T.B.) met trekkér- ploeg 76 en J. Crucq (C.J.B.T.B.) met trekker- ploeg 68 punten. De deelname was maar matig, maar een volgend jaar zullen er wel minder stuurlui aan de wal blijven staan. En de'genoemde ouderen? Ja, zij zouden ook nog wel eens mee willen doen. Ook koeien moeten „opgemaakt" worden. Een andere activiteit van de Streek Walcheren was een demonstratie voor het toiletteren van rundvee i.v.m. de toen a.s. fokveedag. Hiervoor was een goede opkomst. De heer Lantinga de monstreerde hoe je een koe moet toilettéren en voorbrengen. De staart en staartstuk (de pluim niet) scheren of netjes knippen, zo ook de uier en de meikaders zodat die mooi uitkomen. Knip hier en daar nog enkele haartjes weg en maak het dier goed schoon. Dit waren enkele van de punten waar de heer Lantinga de jongeren en oude ren op wees. Poets verder de horens met wat olie en de koe zelf met wat spiritus, zodat h\j glanst. Zorg ook voor een mooie pluim, want een mooie staart is het zicht van de koe. Maar er werd ook gezegd, dat men, vooral met hier en daar wat aan de koe te scheren, niet moet overdrijven, want een over dreven getoiletteerde koe is als een dame met gelakte nagels, wat ook niet ieder kan bekoren. Op de fokveedag zelf, moesten en kele landbouwjongeren helpen bij de jury bij het afroepen van het vee wan neer die in de ring moesten verschijnen. Anderen hadden het druk met de spiri- tusfles, kam, doekje, borstel en om het vee op een rustige manier in de ring te brengen zonder een knuppel, want die lieten de meesten thuis. Keuze uit veel cursussen. Inmiddels is het winterwerk weer ge start. De meeste afdelingen begonnen in September weer met hun eerste ver gadering en het streekbestuur kwam op Maandag 27 September bijeen om het winterprogramma te bespreken. Al is het een en ander nog niet definitief, toch kan reeds worden vermeld, dat er veel animo bestaat voor de verschillen de cursussen die de Streek Walcheren organiseert. Zo kunnen de volgende cursussen ge houden worden: 2-jarige landbouwcur- sus in Middelburg; Cursus in landbouw werktuigen in Zoutelande; Cursus in motorenkennis voor gevorderden in Domburg en een mencursus in Oost- kapelle waar misschien ook nog een cursus in Landbouwwerktuigen wordt gegeven. Voor de regiecursus zijn nog weinig opgaven binnen. Ook werd op deze vergadering een schema opgesteld voor een ontwikke lingsavond. Hiervoor zal een spreker worden uitgenodigd en daar hoopt ook het L. J. G.-orkest op te treden. Fantasie, geduld en doorzettings vermogen. Ja, en verder werd er nog wat ge praat over de gang van zaken in de af delingen zoals het goede stuurlui be taamt. Verheugend was het dat enkele afge vaardigden konden vertellen, dat er in hun afdeling weer nieuwe leden bijge komen z\jn. Maar ook zijn er zo hier en daar nog meisjes en jongens die nog geen lid zjjn van een Z. P. M. en L. J. G.- afdeling, terwijl ze daar toch voor in aanmerking komen. Deze afdelingen in welker omgeving deze meisjes en jon gens te vinden zijn, hebben tot taak om deze zien te werven, hetgeen het beste zal gaan wanneer deze op een frisse manier werken. Zeer belangrijk hiervoor is, dat er goede afdelingsbesturen zijn met fanta sie, geduld en doorzettingsvermogen. Maar dat wil niet zeggen, dat het er voor het gewone lid niet op aankomt. Ook zij moeten geestdriftig zijn en mogen gerust hun critiek hebben. Maar tot hen die in dit winterseizoen alleen maar met afbrekende critiek werken, zij gezegd„De beste stuurlui staan aan wal". Blijf niet altijd aan de kant staan maar doe mee op je eigen manier. Z. P. SPORTCLUB OOST ZEEUWS-VLAANDEREN. Zaterdag 9 October a.s. (heden) be gint de biljartcompetitie bij de heer H. de Vrieze, Markt, Terneuzen. Aanvang 6.30 uur. Het inleggeld per persoon bedraagt, 2, Opgave voor deelname bij de heer T. Dieleman, Lovenpolder B 78, Hoek, of Zaterdagsavonds bij de heer De Vrieze te Terneuzen. DE SECRETARIS. CURSUS VERBETERING SPREEKTECHNIEK. Deze winter organiseert onze Streek ;in samenwerking met het Landbouw coöperatiecentrum, een cursus ter ver betering van de spreektechniek. Deze cursus, die 8 a 12 lessen omvat, staat onder leiding van een deskundig leraar. Aan de spreektalenten van de plattelan der ontbreekt over het algemeen nogal wat, en daarom achten wjj het ook uitermate belangrijk, dat de leden aan deze cursus deelnemen. Wij kunnen er allen zonder uitzonde ring ons voordeel mee doen. Wanneer we vrijer en onbevangener kunnen pra ten in alle omstandigheden, (we den ken daarbij aan een vergadering en aan vele andere voorvallen waarvoor wij komen te staan), welnu welk een voor recht lebben wij dan ons niet eigen ge maakt! Leden laat deze unieke kans niet voorbü gaan. Grijp haar met beide han den. De cursus geldt zowel voor de Z. P. M. als de L. J. G. Geeft U dadeljjk op, want de cursus zal spoedig een aanvang nemen. Maxi maal kunnen slechts ongeveer 20 leden deelnemen. Streekbestuur, Tholen en St. Philipsland, M. K. Spoedige aanmelding gewenst. Uit besprekingen in I. F. A. P.-ver- band is een contact voortgevloeid tus sen de Amerikaanse Farm Bureau Federation, één der drie grote boeren bonden, en de Nederlandse landbouw organisaties. Het is de bedoeling dat omstreeks Januari 1955 een twintigtal jonge boeren, tuinders en landarbeiders naar Amerika zullen vertrekken voor de tijd van één jaar. Hiervan zullen zij elf maanden op één of twee landbouw bedrijven verblijven en meewerken, ter wijl de twaalfde maand voor bijzondere bezoeken is gereserveerd. De deelnemers zullen geplaatst wor den bij leden van het Farm Bureau. Zij zullen als huisgenoot worden opgeno men, huisvesting, voeding en bewassing ontvangen en bovendien 50 dollar zak geld per maand. De gastheer zal hen inwerken in het Amerikaanse landbouwbedrijf, het ver enigingsleven en de streekactiviteiten, de voorlichtingsdienst e.d. De deelnemer moet zich als „zoon" gedragen en actief meewerken op het bedrijf. Bij de plaatsing zal zoveel mo gelijk rekening gehouden worden met de wensen betreffende godsdienst en be drijf stype. Van de deelnemers wordt bovendien gevraagd, dat zij van tijd tot tijd rap port uitbrengen aan het Centraal Comité Uitwisseling, dat deze uitzen ding verzorgt, en na terugkomst hun ervaringen verbreiden. Deelname. Deelname staat open voor leden van de landbouworganisaties, landarbeiders bonden en jonge boerenorganisaties. De leeftijdsgrenzen zijn 18 en 30 jaar. Men moet de Engelse taal in redelijke mate kunnen spreken en schrijven, enige theoretische en behoorlijke practische kennis hebben van 't land- en tuinbouw bedrijf en karaktereigenschappen heb ben, die de uitzending naar een vreemd land billijken. Een goede gezondheid is vereist, mede vanwege de ongevallen en ziekteverzekeringen, die men tijdens het verblijf geniet. De kosten bedragen ongeveer 1600 per deelnemer, enigszins variërend in verband met de plaats van afvaart e.d. De mogelijkheid bestaat, dat men van het maandgeld een gedeelte kan sparen. Men verkrijgt voor dit bedrag een retour naar New York, boordgeld en enige deviezen. Deelnemers moeten daarnaast rekenen op enige uitgaven voor paspoorten, visa e.d. Iedere candidaat-deelnemer wordt verzocht een inschrijfformulier aan te vragen bij: Centraal Comité Uitwisse ling, Raamweg 28, 's-Gravenhage. De inschrijfformulieren dienen vóór of op 22 October a.s. bij het Comité binnen te zijn. De deelnemers krijgen dan met enkele dagen nader bericht. TONEEL. geschreven door D. VAN ES. Ie Prijs Toneelprijsvraag P. Z. C. Zaterdagavond 2 October was de ge heel gevulde grote zaal van „De Prins van Oranje" die na de zojuist gereed gekomen verbouwing een heel ander aanzicht heeft gekregen en ongeveer 600 plaatsen telt de plaats van de première van een toneelstuk dat door de P. Z. C. aan de Hervormde Jeugd raad van Zeeland aangeboden, door- deze groep na een korte voorbereiding voor het voetlicht werd gebracht. Deze korte voorbereiding heeft onge twijfeld een stempel gezet op de uit voering, die, ondanks dat, geslaagd ge noemd mag worden. Kan er anders nog wel eens twijfel bestaan over het doel, waarvoor de toeschouwers gekomen zijn de spelers of het stuk ditmaal lag voor de vele uitgenodigde afgevaar digden van jeugdverenigingen de na druk wel heel sterk op het stuk. Daar ze gekomen waren met het doel dit toneelstuk te toetsen aan de eisen van hun vereniging, zullen ze die zwakke plekken graag op de koop toe hebben genomen. Omdat ze beseft hebben, dat hierin een eerlijke poging gedaan is een pro bleem van de jongeren aan de orde te stellen. De boerenzoon die in Indië niet alleen lichamelijk maar vooral geestelijk er onderdoor is gegaan, en het nut van verder leven niet meer kan inzien, vindt geen steun in het orthodoxe ouderlijke milieu dat in de vorm van de harde vader geen levensvragen kent of deze althans niet naar buiten doet blijken. De onverzettelijke vader, die gewa pend met een arsenaal van Bijbeltek sten de dochter tot emigratie drijft en de zoon bijna tot geestelijke zelfmoord, komt eerst tot rede, wanneer hij ken nis maakt met de alles opofferende naastenliefde van de verpleegster. *Die tenslotte ook de ongelukkige zoon uit z'n onverschillige houding doet ontwa ken, hem de liefde in ware gedaante leert kennen en hem door deze liefde leert lopen. Tussen dit ernstige hoofd motief doen de rake en humoristische gezegden van de oude met het bedrijf vergroeide landarbeider het heel goed. Ook afdelingen van de L. J. G. kun nen deze winter dit stuk éénmaal gra tis opvoeren, wanneer ze dit tijdig aan vragen bij de Directie van de Provin ciale Zeeuwse Courant te Middelburg. Gezien de grote behoefte aan goede stukken dat vooral tot uiting komt door de wijze waarop nieuwe stukken de2elfde winter door tientallen afdelin gen gelijk worden gespeeld voorspel len we dit stuk, dat door een accoun tant in Terneuzen geschreven werd, een goede toekomst. Hoewel de bezet ting van de hoofdrollen de nodige per sonen met een zekere aanleg voor deze rollen vereist, zijn de rollen alle goed door jeugdige personen te vertolken. De tekst is bovendien vrij eenvoudig van opzet en vraagt niet veel toneel ervaring. En wat voor vele verenigin gen uiterst belangrijk is; de drie be drijven worden gespeeld met één decor dat een kamer van een welgestelde boe rengezin voorstelt. Tenslotte maken we onze bestuurs leden er opmerkzaam op, dat het re sultaat van dit lofwaardig en naar onze mening voor herhaling vatbaar initia tief, door dezelfde toneelgroep nog enige keren opgevoerd zal worden in de onderstaande plaatsen. Vrijdag 8 October in Terneuzen. Zaterdag 16 October te Middelburg en Zaterdag 23 October te Zierikzee. Laten vele bestuursleden in ieder ge val eens gaan kijken. Wellicht spelen ze deze winter dan nog het spel van de boerenzoon die het leven moe gewor den is en tenslotte toch weer de zin ervan leert inzien. B.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 9