Herve rkavelingsgebieden I I Uit de De Rijksbegroting voor 1955 Inventarisatie van kleine landbouwbedrijven. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 635 De bij de Staten Generaal door Minister Mansholt ingediende Begroting voor 1955 bevat ook de kosten ramingen van de komende herverkavelingswerken. Evenals dat bij de Herverkaveling Walcheren steeds het geval is geweest, worden ook de herver kavelingen op Schouwen-Duiveland, Tholen, Waarde en de Zak van Zuid-Beveland onder een afzonder lijke paragraaf opgenomen. De ruilverkavelingen en overige cultuurtechnische werken in de rest van Nederland worden begroot bij de Cultuurtechnische Dienst. Wij kunnen dus de begrotingsposten voor de Herverkaveling vrij nauwkeurig in het geheel der begroting onderscheiden. Wij lezen dan, dat voor de uitvoering van werken 25 millioen gulden wordt uitgetrokken voor het komende jaar, en wel verdeeld als volgt: Uitvoering van wegen, waterlopen, verkaveling, enz. 23,8 millioen; tijdelijke voorzieningen en schade vergoedingen 1 millioen; en voor beplantingen 0,2 millioen. Voor electrificatie en drinkwatervoorzie ning is dit jaar een memoriepost opgenomen. De Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden krijgt een renteloos voorschot van 4 millioen voor de aankoop van gronden en opstallen ten behoeve van de Herverkaveling. Voor het herstel van de landbouw in de waters- noodgebieden is ruim 63 millioen gulden uitgetrok ken voor 1955. Van de 25 millioen, benodigd voor de Herver kaveling, zijn er dus 12 millioen afkomstig van bovengenoemde 63 millioen gulden. Uit de Memorie van Toelichting vernemen wij dat het gebleken is dat bij de grotere ruil- en her verkavelingen een goede voorbereiding niet alleen technisch vooronderzoek omvat, doch dat ook aan vóór- en nazorg bijzondere aandacht moet worden besteed. Deze vóór- en nazorg heeft zowel een technisch als een meer algemeen en maatschappelijk karakter. De Minister vestigt er de aandacht op dat het meer algemene, maatschappelijke en culturele werk, dat in het kader van de vóór- en nazorg verricht dient te worden niet op het terrein van de Overheid ligt, doch op dat van de particuliere or ganisaties en instellingen. Bepaalde voorlichtings activiteiten die door deze organisaties in de her- verkavelingsgebieden in het kader van de voorzorg worden ontwikkeld dienen te worden ondersteund. De voor deze activiteiten uitgetrokken begrotings post is aanzienlijk verhoogd, vergeleken met vorig jaar. De bijzondere positie die Zeeland momenteel in Nederland inneemt ten aanzien van de Cultuur technische werken blijkt wel hieruit, dat voor alle ruilverkavelingen in geheel Nederland gezamenlijk ongeveer evenveel wordt uitgetrokken als voor de Herverkaveling Zeeland aleen. Waterleiding en electriciteit Sedert enige weken is een keine werkgroep uit de Herverkavelingscommissie bezig met het onder zoek naar de faninciële zijde van de aanleg van waterleiding en electriciteit in de Herverkavelings- gebieden. Deskundigen van de waterleidingsmaat schappijen en van de P.Z.E.M. zijn bij deze be sprekingen nauw betrokken. Er isreeds overeen stemming bereikt over de financiering van de ver legging van kabels en leidingen tengevolge van Herverkavelingswerkzaamheden. Deze kosten worden door de Herverkaveling ge dragen. Door tegelijk met het aanleggen van wegen, kabels en leidingen te verleggen wordt een grote besparing verkregen. De Commissie was voorts van oordeel dat in beginsel alle woningen en bedrijfsgebouwen beho ren te worden aangesloten op waterleiding- en electriciteitsnetten. Over de hiervoor nodige om vangrijke investeringen is de Commissie nog niet tot een uitspraak gekomen. Zij, die in het kader van de Herverkaveling hun bedrijf verplaatst heb ben, zullen in het algemeen op kosten van de Her verkaveling opnieuw weer worden aangesloten. In hoeverre hier ook een bijdrage van de be trokkenen moet worden gevraagd, is nog niet bekend. Schade bij de uitvoering van cömplexwerken In de herverkavelingsgebieden zijn er soms be zwaren tegen het opruimen van bijna oogstrijpe gewassen. In het algemeen moet dit zoveel mogelijk voorkomen worden. Bij dergelijke grote werken moet echter voor een belangrijk deel der werkzaam heden gekozen worden tussen de uitvoering in de nattere wintermaanden of de veel gunstiger zomer maanden. De ervaring over de laatste tientallen jaren met de mechanische uitvoering heeft geleerd, dat de winteruitvoering duurder is, doch dat er vanzelfsprekend niet zoveel gewassen verloren gaan. De tweede mogelijkheid is, zelfs indien men re kening houdt met de vrij hoge schadevergoedingen welke moeten worden uitgekeerd voor het opruimen der gewassen, veelal aanzienlijk goedkoper. Hierbij komt dan nog de belangrijke factor, dat de totale werkzaamheden in een korter tijdsbestek kunnen worden uitgevoerd. Ook dit geeft een kos tenbesparing terwijl naast de last, welke een-ver- kavelnig in uitvoering nu eenmaal altijd met zich meebrengt, voor de boeren tot het uiterste wordt beperkt. Het spreekt vanzelf, dat in het algemeen kennis wordt gegeven van de voorgenomen werkzaamheden. Bij de zomeruitvoering zal dit zo mogelijk zó vroeg tijdig geschieden, dat met het bouwplan hierop kan worden gerekend. Voorts zal er, gezien de hoge schadevergoedingen naar worden gestreefd om de schade van de te velde staande gewassen zoveel mogelijk te beperken. Uiteindelijk mogen wij echter ook enig begrip van de bevolking vragen voor de enorme werken, welke de Overheid hier uitvoert. De bezwaren hebben de volle aandacht van de Herverkavelingscommisie. Deze streeft naar een bevredigende oplosing, welke met vertrouwen kan worden tegemoet gezien. Aanvang van de werken in de Zak van Zuid-Beveland De werken in het Coudorpe-complex ten zuiden van de Mooldijk zijn deze week begonnen. Het eerste complex wat verbeterd wordt ligt in het Westelijk deel onder de Staartsedijk. Het terrein heeft een zeer ongelijke ligging en is doorsneden met talrijke perceelsloten, begroeid met riet en om zoomd door houtwallen. Uit het grondonderzoek is gebleken, dat een zorgvuldige behandeling van de verschillende grond lagen mogelijk zal malken dat een nieuwe goede landbouwgrond ontstaat. Ondanks de vele sloten was de ontwateringstoestand zeer slecht. Door het dempen van overbodige sloten en het stichten van een onderbemaling zal de waterbeheersing in het gebied verbeterd worden. Het werk wordt door de N.V. Grontmij uitge voerd. De ervaring die men er mee op zal doen, zal toegepast kunnen worden in de overige gebieden van het Coudorpe-complex. In de loop van de komende weken zullen de klei ne grondgebruikers in de Herverkavelingsgebieden een verzoek ontvangen om op een te houden zitdag inlichtingen over hun bedrijf te komen geven. Deze inlichtingen houden verband met de plannen voor de sanering. Het begrip sanering is al aardig inge burgerd in Zeeland, doch misschien is het wense lijk er nog eens een toelichting op te geven. Vooropgesteld moet dan worden, dat het begrip sanering als zodanig in de Herverkavelingswet niet voorkomt. De wet spreekt van het vestigen van levensvatbare bedrijven. Dit is dus een begrip wat zeer ruim opgevat kan worden. Om nu een over zicht te krijgen van de omstandigheden, waarin de kleine bedrijven verkeren, is een inventarisatie op gezet. De te kleine bedrijven kunnen n.l. door middel van de Herverkaveling meer grond toegedeeld krij gen dan zij inbrengen. Die meerdere grond wordt verkregen, doordat andere gebruikers in de ge legenheid gesteld worden (ook dat is in de wet op genomen) elders een bedrijf te pachten. Daarbij doen zij dan afstand van hun grond in de herverka velingsgebieden ten behoeve van de sanering. Het is duidelijk, dat het moeilijker wordt om levensvat bare bedrijven te stichten, indien er niet voldoende grond wordt „ingeleverd." De sanering is dus een lastige opgave. Om de Herverkaveling tot een goed einde te brengen, moet echter ook de sanering slagen. De Herverkavelings commissie zal dus, naast het overzicht van de be schikbaar komende grond, ook een overzicht van de te saneren bedrijven moeten hebben. De inventa risatie is bedoeld om dat overzicht te verschaffen. Hieruit blijkt meteen, dat bet nu nog niet moge lijk is te zeggen wie er uiteindelijk gesaneerd zul len worden. Het feit, dat men voor het gewen van inlichtingen wordt opgeroepen, wil dus nog niet zeggen, dat het bedrijf nu ook werkelijk ver groot zal worden. De redenen waarom men even tueel in aanmerking zal kunnen komen, worden slechts opgeschreven. Wanneer er grond te verdelen valt, zal op deze gegevens kunnen worden teruggegrepen. Men zal kunnen inzien, dat het verstrekken van juiste in lichtingen van groot belang is. Om een beeld te geven van hetgeen op de zitdag gevraagd wordt, willen wij hier reeds enige toe lichting geven. WAT VAN BELANG IS. Van belang zijn allereerst de grootte van het be drijf in de vorm van grondgebruik (eigendom of pacht). Verder is het noodzakelijk te weten wie er op een bedrijf werken, er zal dus gevraagd worden DE HERVERKAVELINGSWET HERDRUKT Er is een nieuwe druk verschenen van het Staatsblad H 400 van 1947, waarin de Her verkavelingswet is opgenomen. Sedert geruime tijd was deze wet niet meer in druk te krijgen. Belangstellenden kunnen tegen kostprijs een exemplaar bestellen bij het Secretariaat van de Herverkavelingscommissie of rechtstreeks bij de Staatsdrukkerij. De uitgifte van Domein-gronden aan Zeeuwse boeren Zoals algemeen bekend mag worden geacht kan oen boer pas naar zijn nieuwe woonplaats vertrek ken, als hij de pachtcontracten voor het nieuwe be drijf heeft getekend en tegelijkertijd afstand heeft gedaan van zijn eigendom of pachtrechten ten ge noegen van de Herverkavelingscommissie Zeeland. Wij verkeren nu nog volop in het stadium van voorbereiding van deze twee gewichtige handelingen. Zowel het nieuwe pachtcontract als de acte van afstand vereisen een grondige voorbereiding. Elk een die in grondzaken enigszins thuis is, zal dat kunnen beamen. Het is een goed gebruik tijdens zakelijke onderhandelingen niet in het openbaar mededelingen te doen. Het is nog niet te zeggen wanneer de plechtige ondertekening zal plaatsvinden. AFSLUITING VAN OUDE WEGEN OP SCHOUWEN-DUIVELAND. Bij het voortschrijden van de werken aan de hoofdafwateringskanalen o-p Schouwen, zullen verscheidene oude wegen worden doorgesneden. Er worden hekken en borden geplaatst bij deze wegen. Het Bureau van Uitvoering verneemt klachten over onbe voegden die deze afrasteringen en borden verwijderen. Met het naderen van donkere en langere avonden kan dit een groot gevaar voor weggebruikers opleveren. Overdag zal het voor onbekenden groot ongerief kunnen veroorzaken, als men een afgesneden weg is ingereden. Het Bureau van Uitvoering doet daarom een dringend beroep op de inwoners, hekken en borden te laten staan. naar de leden van het gezin, hun aandeel in de werkzaamheden, leeftijd, burgerlijke staat en be roep of nevenberoep. Een gewichtige vraag is voorts wie het bedrijf te zijner tijd van het huidige bedrijfshoofd zal over nemen. De sanering geldt niet alleen voor nü, maar, naar wij hopen, voor een verre toekomst. De man wordt opgeroepen op de zitdag. Maar wij beseffen, dat de vergroting van het bedrijf of de verhuizing naar een nieuw te stichten bedrijf, een zaak is van man en vrouw samen. Men zal dus goed doen over deze sanering, en wat daaraan vast zit, óók het oordeel van de vrouw te vermelden. Op de zitdag zult U hierover inlichtingen kunnen geven. Aan de sanering zit n.l. nog een kant vast, die tot nu toe buiten beschouwing bleef: de financiële kant. De vergroting van het bedrijf wordt verrekend met de Herverkavelingsrente; doch een vergroot bedrijf vraagt ook meerdere investeringen. Meer zaaigoed, meer kunstmest, meer gereedschap en werktuigen, maar geeft ook meer opbrengst! De sanering zal ook wel eens met zich mee kun nen brengen, dat meer vee moet worden gehouden of minder boomgaard, dan men gewend was. Ook het omgekeerde is mogelijk. Dat hangt samen met de aard van de grond. In veel gevallen is die door de ramp veranderd of zal door de Herverkaveling verbeterd worden. Ook dat vraagt extra geldelijke voorzieningen. Het Borgstellingsfonds voor de Landbouw zal hier in veel gevallen kunnen bijsprin gen. Denkt hierover óók eens na. Op de zitdag willen wij het oordeel hierover gaarne vernemen. Het is niet de bedoeling, dat op de zitdag uitvoe rig over de sanering van elk bedrijf afzonderlijk wordt gesproken. Wie méér over zijn eigen geval wil weten, zal het beste doen zich te vervoegen op het spreekuur van '-het Bureau van Uitvoering. Be denk, dat in verreweg de meeste gevallen nog hele maal geen uitsluitsel kan worden gegeven. De defi nitieve sanering heeft pas over 2 a 3 jaar plaats. DE VOORLICHTING OP THOLEN. Nu de herverkavelingswerkzaamheden op het eiland Tholen op iets grotere schaal begonnen zijn, heeft het Bureau van Uitvoering, in samenwerking met de agrarische subcommissie, gemeend, meer voorlichtingsavonden in de vorm van praatavonden, te moeten organiseren om de belanghebbenden te doen weten wat er gaat gebeuren, hoé het gebeurt. Kortom om alle mogelijkheden en moeilijkheden, die met de uitvoering van het werk samenhangen, de grondgebruikers onder ogen te brengen. (Zie verder blz. 638 le kolom, bovenaan.),

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 7