Aardappel-rooidemonstratie te Ferwerd (Fr.) DE BEOORDELING DE MACHINES 634 De Werktuigen-Commissie van de Friesche Mij van Landbouw heeft in samenwerking met de R.L.V.D. en de N.A.K. een grote demonstratie gehouden met aardappelrooimachines op 30 Augustus j.l. op het bedrijf van de heer Jac. Binnema te Ferwerd. Gedemonstreerd werd op zware kleigrond (afslibbaar gedeelte 50 onder verre van ideale omstandigheden. Het betrof een gewas doodgespoten plantgoed (Bintje), met rijenafstand van 67 cm. Leek de grond van boven vrij goed droog, in de rug was hij taai en kneedbaar, waardoor grove kluiten tussen de aardappelen bleven liggen, wat het zoeken uiteraard nadelig beïvloedde. De beoordelings-commissie is dan ook van mening, dat zijn beoordeling zuiver als een „moment opname" moet worden gezien en dat diverse machines onder meer normale omstandigheden zeker beter werk zouden hebben geleverd. De gedemonstreerde machines zijn reeds enkele jaren in de practijk en hebben alle min of meer reeds hun sporen in de lande verdiend. Dank zij de goede medewerking van het zeer talrijke publiek is beschadiging van de aard appelen door vertrappen, tot een minimum beperkt gebleven. Was de boer in N. Friesland voor 3 jaar in het algemeen nog van mening, dat men op de lichter was aangewezen en dat de rooimachine te veel beschadigde, nu blijkt de voorraadrooier de algemene belangstelling te hebben. Vooral de rooier met roosterketting heeft de laatste paar jaren ook hier grote opgang gemaakt, terwijl de zeef radrooiers reeds elders in het land vrij algemeen in gebruik zijn. De tot nog toe geconstrueerde rooiers met roosterketting worden alle door de trekker aan gedreven en zijn meest éénrijig. Dit blijkt in de practijk wel eens wat bezwaarlijk te zijn, omdat de trekker dan ook vrijwel de gehele dag gebonden is. De 2-rijige machines geven hier een aan trekkelijke oplossing, terwijl het ook merkbaar beter zoekt achter dergelijke machines. Een andere oplossing om zijn trekker vrij te houden voor ander werk is, dat men een paardenmachine koopt. Op de demonstratie is gebleken, dat deze mogelijkheid zeker aanwezig is, hoewel de Com missie hierin een zekere reserve wil behouden en enigszins denkt aan het gezegde: „één proef is geen progf." Gezien de resultaten hier, verdienen deze machines zeker de algemene belangstelling. De machines zijn op de volgende punten be oordeeld: 1. OPROOIEN. Hieronder wordt verstaan, de mate waarin de aardappelen worden opgenomen en op een rijtje worden gebracht. (Dus niet morsen). 2. BESCHADIGING. Onder beschadiging wordt hier in hoofdzaak verstaan het aantal gesneden knollen. Om de werkelijke beschadiging door de machine vast te stellen, zijn diverse monsters ge nomen, die echter naderhand nog zullen worden onderzocht op beschadiging. Dit wordt dus nog nader gepubliceerd. Gezien de omstandigheden wordt echter verwacht, dat ernstige beschadiging niet zal worden geconstateerd. Terecht kan wor den opgemerkt, dat in het algemeen het aantal ge sneden aardappelen vrij gemakkelijk kan worden teruggebracht door de machines wat dieper te laten werken. Het gevolg hiervan is, dat de ma chine meer grond moet verwerken, wat uiteinde lijk tot uiting komt in de ligging van de gerooide aardappelen. 3. LIGGING. Hieronder wordt verstaan het meer of minder gemakkelijk rapen van de aard appelen. De punten 2 en 3 hebben verband met elkaar. Voorbeeld: Is de rooimachine te licht door de grond gegaan, dan krijgen we dus veel gesneden aardappelen, maar de ligging kan zeer goed zijn. Als de rooier dieper wordt gezet, dan uiteraard minder gesneden knollen, maar de ligging kan ook gemakkelijk slechter zijn, omdat een gedeelte van de kluiten tussen de aardappelen komt te liggen. Op bovengenoemde 3 punten zijn door de 7 commissie-leden punten gegeven van 1-10. Het gezamenlijk resultaat is in het bijgaande staatje weergegeven. BEOORDELING OP PUNTEN VAN DE COMMISSIE Perceel Merk en type rooimach. Op- Bescha- Lig- rooien diging ging 1 Grimme Rekord, 1-rijige voorraadrooier voor paar- dentractie 6 6 5 2 Komeet 1-rijige voorraad rooier voor paardentractie VA 7 7 3 Grimme Rekord 1-rijige voorraadrooier voor trek keraandrijving VA 5 VA 4 Komeet 1-rijige voorraad rooier voor trekkeraandr. VA v/2 VA 5—6 Lanz 2-rijige voorraad rooier voor trekker 8 7 VA 7 B.A.V. 1-rijige voorraad rooier voor trekker 9 9 VA 8 Bison 1-rijige voorraad rooier voor trekker 9 9 VA 9 Krakei 1-rijige voorraad rooier voor trekker 8 6 5 10 Kuli 1-rijige voorraadrooi er voor trekker 9 8 8 11 Kruipo 1-rijige zakken rooier voor trekker 9— 8 12 Romas 1-rijige voorraad rooier voor trekker 9 8 VA 13 Bison 2-rijige voorraad rooier voor trekker 8 7 VA 1. „Grimme Rekord" voorraadrooier voor paar- dentractie van het Centraal Bureau te Rotterdam (Wordt ook geïmportéerd door N.V. Zonna te Beilen). Prijs 1260, De aardappelrug wordt opgenomen door een V-vormige schaar. Grond en aardappelen worden daarna, zijdelings weggeworpen door een iets scheef op de rijrichting staand werprad. Daarna komen de aardappelen op een iets schuin staand zeefrad, waarna ze op een rij op het veld komen te liggen. Tussen werprad en zeefrad door wordt nogal eens een aardappel verloren. De aard appelen kwamen vrij goed boven maar lagen ver spreid over een brede strook. De machine stond te ondiep, waardoor vrij veel gesneden aard appelen. De machine trok voor 2 paarden vrij zwaar. 2. „Komeet" voorraadrooier voor paardentrac- tie van „Het werktuigenbureau voor de Landbouw" te Sneek (Importeur Fa. P. Heesters en Zn., te Haren, N. Br.). Prijs ƒ1125, De aardappelrug wordt op dezelfde wijze opge nomen en wordt door een verticaal op de rijrich ting staand werprad opzij geworpen tegen een verticaal draaiend zeefrad. De grond gaat door dit zeefrad, terwijl de aardappelen via een glijdend roostertje op een vrij smalle strook komen te liggen. Deze strook aardappelen "bleek zeer gemakkelijk te rapen. De machine morste vrijwel niet, stond even te licht afgesteld, waardoor enkele gesneden aardappelen. De mesverstelling is heel goed te regelen. De machine trok minder zwaar als no. 1. Zowel de Rekord als de Komeet hebben het be zwaar, dat ze enigszins te smal zijn voor onze aard appelruggen van 67-70 cm. Wil men aan de zijkanten geen gesneden aard appelen, dan dient Zeer nauwkeurig te worden ge reden. Gezien de goede resultaten onder deze slechte omstandigheden verdient het aanbeveling, dat de constructeur de machines meer geschikt maakt voor aardappelruggen van 70 cm. 3. „Grimme Rekord" voorraadrooier voor trekkeraandrijving. Prijs 1465, De machine werkt op hetzelfde principe als no. 1 maar wordt door de aftakas aangedreven. De machine stond veel te licht afgesteld, wat uiteraard de ligging gunstig beïnvloedde. De be schadiging was echter te hoog. 4. „Komeet" voorraadrooier voor trekkeraan drijving. Prijs 1525, De machine werkt op hetzelfde principe als no. 2 maar wordt aangedreven door de aftakas. Evenals no. 2 maakte deze machine een goede in druk. Het aantrekkelijke van een dergelijke trekkermachine is, dat hij kort achter de trekker is bevestigd (weinig oprooien), terwijl de prijs van plm. 1000,lager ligt. De commissie is dan ook van oordeel, dat deze machine (evenals de paardenmachine) onder de gegeven omstandigheden zeker mogelijkheden biedt. 5-6. „Lanz" V.R. 2 rijige voorraadrooier van machinehandel J. v. d. Ploeg, St. Jac. Parochie (Imp. Louis Nagel, Arnhem). Prijs ƒ5000, Het is een fors gebouwde machine met rooster ketting. De ketting bestaat uit een soort rollen- ketting (als van fiets), waartussen de rooster- staven zijn aangebracht. De ruimte tussen de roosterstaven is vrij groot (een nauwer rooster is ook te leveren). De aardappelrug wordt opge nomen door een 2-delige schaar. De twee ruggen worden daarna opgenomen door één breed roosterketting breedte 115 centimeter) passeren vervolgens eenzelfde 2e roosterket ting, dat in het verlengde ligt van het eerste. De aardappelen vallen vervolgens achter de machine neer. De breedte van de gevormde rij kan worden geregeld door 2 glijroosters, die wijder of nauwer kunnen worden gesteld, waardoor de aardappelen meer of minder op één rij komen te liggen. De algemene ervaring is, dat 2 rijen op deze wijze bijeengebracht, veel gemakkelijker worden geraapt, dan 2 afzonderlijke rijen van een 1-rijige machine. De machine maakte vrij goed werk, doch was enigszins te licht afgesteld. De machine kan ook worden gebruikt als 2-rijige bietenrooimachine. 7. B.A.V. 1 rijige voorraadrooier van machine- handel J. v. d. Ploeg, St. Jac. Parochie (Fabrikant Erven P. Brouwer te Oudenbosch). Prijs ƒ2450, De machine heeft een verstelbare 2-delige schaar, die de grond goed opneemt. Vervolgens komt de rug op een roosterketting dat (evenals 5) bestaat uit 2 zware rollen-kettingen, waar de roosterstaven tussen zijn bevestigd. De meeste grond wordt op dit "staafrooster uitgezeefd, waar na de resterende grond met aardappelen op een haaks op het opveerketting staande roosterketting komt. De machine kan ook worden uitgevoerd met glij rooster in plaats van met dwars-transpor- teur. De aardappelen kwamen in een vrij smalle strook op de grond en waren vrij goed te rapen. Deze machine is vrijwel de oudste in zijn soort, die in ons land gefabriceerd wordt. De machine maakt een degelijke indruk. 8. „Bison" 1-rijige voorraadrooier van Smederij G. Vencma te Beetgum (Fabrikant fa. Bosch te Nijverdal). Prijs 2460, Evenals no. 7 is ook deze machine te leveren met glijrooster in plaats met dwars-transporteur. Behalve de roosterketting zijn beide machines on geveer gelijk van constructie. De roosterketting bestaat hier uit 2 canvasriemen (met rubber om kleed), waarop de roosterstaven zijn geklonken. Op deze wijze wordt de slijtage van metaal op metaal gedeeltelijk ondervangen. Bij breuk is de band echter moeilijk te herstellen. De machine is in Friesland algemeen bekend en leverde ook hier vrij goed werk. Evenals B.V.A. echter veel kluiten tussen de aardappelen. Beide machines waren goed afgesteld, zodat practisch geen verlies of beschadiging voorkwam. 9. „Krakei" 1-rijige voorraadrooier van ma chinefabriek v. d. Zee, Medemblik. De machine heeft één lang zeefro.oster in tegen stelling tot Bison en B.A.V. en is daardoor vrij lang. De ketting is van speciale constructie en wordt 30 ha gegarandeerd. De machine is uitge voerd met wisselbak, waardoor de snelheid van de roosterketting kan worden gewijzigd. Staat de machine over het algemeen in N. Friesland goed bekend, hier viel het geleverde werk niet mee. Hoewel de machine vrij licht stond ingesteld, kwamen zeer veel kluiten tussen en op de aard appelen. 10. „Kuli" 1-rijige voorraadrooier van fa. Sierksma, Dokkum, (Importeur fa. v. Gemert te Wanrooy). Prijs ƒ2975, Deze rooier is van geheel afwijkende construc tie. Na de dubbele schaar komt de aardappelrug op een horizontaal draaiend zeefrad. Daarna komt de rest op een dubbele schudzeef, waarvan de schudbeweging versteld kan worden. Voorop de machine kan eventueel een soort cirkelzaag wor den ingeschakeld, die bij groenrooien het loof af snijdt en opzij werpt. Voor de juiste instelling en besturing zit een man op de machine. De ma chine kan ook worden gebruikt als bietenrooier. De machine maakte een zeer goede indruk. Bij het inzetten van de machine werd nogal eens een aardappel gesneden. Is dit een kwestie van routine 11. „Kruipo" 1-rijige zakkenrooier van de fa. De Kruys te Nijkerk. Deze machine is ontworpen voor de zandgrond, maar heeft ook op de zavelgronden vrij goed werk geleverd. De aardappelrug wordt door een V- vormige schaar opgenomen en komt (als de Kuli) op een horizontaal draaiend zeefrad. De resterende grond met aardappelen komt vervolgens in een groot verticaal draaiende korf, waar ook een ge deelte van de grond wordt uitgezeefd, maar die hoofdzakelijk dient om de aardappelen op de schudzeef te brengen. Bij deze schudzeef staan 4 man, die de kluiten verwijderen, waarna de aardappelen in de zak worden opgevangen. De machine bleek op deze grond een te kleine zeef- capaciteit te hebben. Door vergroting van de zeef- capaciteit geeft deze machine misschien grotere mogelijkheden voor de (lichtere) kleigronden. Hier zij vermeld, dat deze machine reeds voor het derde jaar loopt bij de heer v. d. Meer te Oude- bildtzijl op zavelgrond. 12. „Romas" 1-rijige voorraadrooier van Sme derij Dijkema te Hol werd. (Importeur fa. Massee, Zwolle). Prijs 1975, De machine is te vergelijken met de Bison. De roosterstaven zijn wat dunner, de canvasbanden wat smaller. De gehele constrcutie is lichter. De machine maakt heel mooi werk. De aardappelen waren goed te rapen en de beschadiging gering. (Zie verder blz. 639 le kolom, onderaan.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 6