TIEN DAGEN IN DE MIDLANDS NaTA: KWEEKGRAS I. DE POSITIE VAN DE ENGELSE LANDBOUW CENTRAAL BUREAU SLACHTVEEVERZEKERINGEN KENNISMAKING MET DE ENGELSE LANDBOUW LET OP DE UITBREIDINGSPLANNEN GEBRs DE JONGH Postbus 35 GOES ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 633 TIEN dagen lang hebben we kennis gemaakt met de Engelse landbouw. Op een oud Engels landhuis in Barford, in de provincie Warwickshire behorend tot de Midlands, hebben we hoofd zakelijk deze tijd doorgebracht met het aanhoren van lezingen, het voeren van gesprekken met Engelse landbouwdeskundigen en het deelnemen aan korte excursies in de omtrek. En het moet ons van het hart dat deze vorm van kennismaking met de Engelse landbouw -- zoals die was opgezet door de Volkshogeschool door de kleine schare belangstellende Nederlan ders zeer op prijs werd gesteld. Geen jachtige lange tochten van honderden kilometers per dag, aan het eind waarvan men zich door de veelheid van indrukken het begin nauwelijks kan herinneren. Om 's avonds in een nieuw hotel tot de ontdekking te komen, dat het „stromende water" zelf in beweging gebracht moet worden en de bedden beter de naam hangmat zouden verdienen. Neen, dan maar liever wat meer van het Engelse kostschoolsysteem met aan het hoofd een echte kapitein, die z'n legermanieren nog niet helemaal verleerd heeft en deze ook wel eens in toepassing weet te brengen. Maar wie de aflossing van de wachten in Londen wel eens gezien heeft, zal niet meer met zoveel beslistheid beweren dat het Engelse volk niet militairistisch is. lyiaar ons doel was bestudering van de Engelse landbouw en hoewel 10 dagen een te korte periode is om een goed overzicht te krijgen van alles wat er te zien is, menen we toch wel te mogen zeggen, dat onze Engelse gastheren er in samenwerking met de heer Dijkstra van de Volkshogeschool, in geslaagd zijn voorbeelden van bedrijven, scholen en onderzoekinstituten te laten zien, die typisch zijn voor de Engelse landbouw in het algemeen. De Midlands bieden daartoe een rijke variatie van bedrijfstypen, die niet alleen voor de streek zelve specifiek zijn, maar ook in andere delen van Engeland worden aangetroffen. DOOK DIEPTEPUNTEN NAAR HUIDIGE ERKENNING. Een vooraanstaand voorlichtingsambtenaar hoop te dat we met een redelijke indruk van de Engelse landbouw weer zouden vertrekken. We deden dat inderdaad, omdat men ons geleerd heeft met an dere maatstaven te meten dan we in Nederland ge woon zijn. Als men dieper doordringt in de motie ven die aan de extensieve bedrijfsvoering ten grond slag liggen, moet men wel tot de conclusie komen, dat de Engelse boer lang niet achterlijk is. Wanneer men trouwens in de geschiedenis terug gaat, komt men tot de ontdekking, dat de Engelse landbouw in het midden van de vorige eeuw een voorbeeld geweest is voor die van andere landen. De oprichting van een onderzoekstation voor de landbouw te Rothamstad in 1834, was een stap waar we in Nederland toendertijd nog lang niet aan toe waren. Maar Engeland heeft na 1870 ook de moeilijk heden gekregen door de goedkope import van gra nen uit overzeese landen en sindsdien is de land bouw steeds meer achteruit gesukkeld. Tussen de beide wereldoorlogen in hebben daardoor ongeveer 200.000 geschoolde werkkrachten de landbouw ver laten. De verwaarlozing van de landbouw die hiér van het gevolg was, is eerst in de laatste oorlog ten goede gekeerd, toen men de boer opeens weer dringend nodig had. De traditionele werkwijzen zijn over boord gezet en er is een nieuw tijdperk begonnen, officieel ingeluid door de landbouwwet van 1947, die de positie van de Engelse boer in de samenleving tot een hechte heeft gemaakt. De ontwikkeling is nog lang niet ten einde, omdat on derwijs en voorlichting een geweldig arbeidsveld ontginnen moeten voordat het doel bereikt is. De Engelse landbouw is een beschermende land bouw; de prijzen van de producten zijn daar het beste bewijs van. Toch is sedert het tijdstip waar op de conservatieve regering het roer in handen heeft genomen en duidelijke koersverandering bezig baan te breken. Langzaam maar zeker wordt het gebouw van de vaste prijzen ondermijnd en worden deze prijzen omgezet in garantieprijzen. Alleen op deze manier zal de boer op den duur de prikkel houden het zo goed mogelijk te doen. Ook in Engeland is er landhonger, al komt deze niet zo sterk tot uiting als in Nederland, o.a. door- Van de vastgestelde schadeuitkering van afge keurde runder- en varkenslevers wordt 0,50 per stuk ingehouden ten behoeve van het zgn. lever fonds, waaruit de op de slachting drukkende kosten bij afgekeurde en voorwaardelijk goedgekeurde dieren, alsmede tijdens het transport gestorven ver zekerde runderen worden vergoed. Gezien de positie van het leverfonds zal gedurende het laatste kwartaal van 1954 geen 0,50 op de schade-uitkering van de afgekeurde runder- en var kenslevers worden ingehouden. Het uitkeringstarief voor de levers van varkens en zeugen is verder per 1 October 1954 met resp. 0,50 en 0,75 per stuk verhoogd. Voor de levers, die van 1 October t.m. 31 De cember 1954 worden afgekeurd, zullen daarom de volgende bedragen worden uitbetaald: per stuk a. Geheel afgekeurde runderlevers 12,50 b. Gedeeltelijk afgekeurde runderlevers 3,50 c. Levers van varkens met een koud ge slacht gewicht t.m. 90 kg 4,25 d. Levers van varkens met een koud gé-* slacht gewicht boven 90 kg 5,50 e. Levers van zeugen en beren 7,73 dat de bedrijyen doorgaans groter zijn. De koop- en pachtprijzen zijn naar onze begrippen niet erg hoog met koopprijzen van 2000,per ha voor het beste land (gemiddeld ongeveer ƒ850,per ha) en pachtprijzen van een 50,-- per ha voor behuisd- land van een gemiddelde kwaliteit. STRIJD TEGEN VERWAARLOZING HEEFT ONAANGENAME ZIJDE. Jonge boeren kunnen daarom ook maar moeilijk aan de slag komen, of ze moeten bedrijfsleider wil len worden. Want verschillende boeren hebben meerdere bedrijven tegelijk in beheer. Ze moeten er voor zorgen dat het bedrijf niet ver waarloosd wordt, omdat uit de oorlog de mogelijk heid gebleven is boeren die hun bedrijf verwaar lozen er af te zetten. Het is zeker niet een louter administratieve maatregel, daar het nog regel matig voorkomt, dat boeren, die na de ontvangen waarschuwingen niet beter hun best gaan doen, het bedrijf moeten verlaten. In de provincie Warwickshire, met een 6000 boe ren, zijn sedert 1948 30 a 40 boeren van het bedrijf gezet, terwijl ongeveer viermaal zoveel onder toe zicht staan en dezelfde weg opgaan als er geen verbetering optreedt. Deze ingrijpende maatregel wordt door een pro vinciale commissie genomen. Tengevolge van deze regeling uit de oorlog, die nu vastgelegd is in de wet van 1947, heeft nog niet zo lang geleden Tho mas Dugdale z'n minister portefeuille beschikbaar moeten stellen. De pers heeft zich toen nog eens flink geweerd door een aantal onrechtvaardige ge vallen met naam en bijzonderheden van betrokke nen te publiceren. Het sterkste verhaal is wel, dat van de boer die in 1940 toen hij van het bedrijf af moest zich verschanste eh in het gevecht met de politie gedood werd, nadat hij enige agenten ver wond had. Doch ondanks de vele bezwaren die er aan deze regeling verbonden zijn, blijft ze bestaan. Wel KRUININGEN Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd het plan tot gedeeltelijke herziening van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak. Het goedgekeurde plan ligt ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend, kunnen binnen een maand na 18 September 1954 beroep instellen bij de Kroon. WOLPHAARTSDIJK Vanaf 14 September 1954 gedurende' de termijn van vier weken ligt ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage een ontwerp van het plan van uitbreiding. Belanghebbenden kunnen gedurende bovenge noemde termijn bezwaren indienen bij de gemeeen- teraad. Ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe gebouw van he Nederlands Vlasinstituut zal van 27 tot en met 30 October in het Oranje- Hotel, Hoogstraat te Wageningen een tentoonstel van vlas tot linnen producten in beeld zal worden ling worden gehouden, waar op smaakvolle wijze een volledig overzicht van de teelt en verwerking gebracht en waar tevens deze linnen producten zijn uitgestald en verkrijgbaar zullen zijn. tracht de boerenorganisatie, de N. F. U., die ook bij het proces betrokken wordt, dit te stoppen of te vertragen als dit enigszins mogelijk is, maar veel helpt dit niet. Hier staat wel tegenover, dat men een pachter op andere wijze vrijwel nooit van het bedrijf af kan krijgen. Doch men kan zich tevens afvragen waarom een dergelijke maatregel alleen in de land bouw toepassing moet vinden. Overigens heeft de Engelse landbouw een vrij goede pers en wijden de meeste bladen er veel aandacht aan. Wel kan men naast de poging van de grote pers om de land bouw meer tot het volk te brengen ook de nodige critiek horen, wanneer het gaat over de hoge sub sidies die de landbouw vraagt om de boer aan lonende prijzen te kunnen helpen. CONTACT MET DE LANDBOUW 01' DE LAGERE SCHOOL. De Engelse landbouw voelt de moeilijkheden van haar positie goed aan en tracht de bevolking reeds op jeugdige leeftijd begrip bij te brengen. Zo heeft de „Association of Agriculture" een serie van 8 mappen uitgegeven, die op de lagere scholen ge bruikt worden. We hebben deze mappen gezien en moeten zeggen dat ze er zeer aantrekkelijk uit zien. In iedere streek van Engeland is een bedrijf uitgekozen dat typisch voor de streek is. Er wordt een kaart van de omgeving gemaakt, waarop het bedrijf staat aangegeven en er worden foto's van de bedrijfsgebouwen genomen. Er is een kaart met alle percelen er op genummerd, terwijl daarna het land, de gewassen, de watervoorziening, het vee, de werktuigen en nog meer bijzonderheden op eenvoudige en aantrekkelijke wijze verteld worden. Aangezien dit geplaatst wordt tegen de achter grond van de geschiedenis van de streek, geeft het de leerlingen ook in de stad een aardig beeld van wat er op een boerderij te koop is. Doordat de boer regelmatig een brief schrijft en deze gestencild wordt rondgezonden aan de scholen die de map behandelen, blijft het contact bewaard. Het hoogtepunt van dit adoptie-schema is aan gebroken als de leerlingen in een bus stappen om het bedrijf te gaan bezoeken en persoonlijk het ge leerde gaan bekijken. Ook de pers heeft voor deze boerderijen, die uiteraard nauwkeurig zijn uitge zocht, veel belangstelling. Wanneer we iets over het onderwijs gaan schrij ven, zullen we tegelijkertijd de aandacht vestigen op de contacten met oudere mensen die buiten de landbouw staan. Door bij deze voorlichting de spreuk: „Life is better on the land" (Het leven is prettiger op het platteland) te gebruiken en in toe passing te brengen, hoopt men de landbouw niet alleen dichter bij de stadsmens te brengen, maar ook de trek naar de stad zo niet te doen omkeren, dan toch tegen te gaan. Dat gebeurt ook door jongens en meisjes van 1518 jaar uit de stad in de gelegenheid te stellen een positie in land- of tuinbouw te verwerven door ze een opleiding van ten hoogste 13 weken te geven op speciaal daarvoor ingerichte bedrijven. Gedu rende de eerste 8 weken wordt het minimumloon voor ongeschoolden betaald, terwijl daarna het ge wone loon betaald wordt. Zo wordt een serieuze poging gedaan de ontvolking van het platteland tegen te gaan. Hoe dit systeem in de praktijk werkt weten we niet. We vinden het echtef al heel belangrijk, dat men hier het uiterst moeilijke vraagstuk van de land arbeid en de waardering daarvan, hiermee aan de orde heeft gesteld en ook op een positieve wijze het tracht op te lossen. Het is één van de tekenen dat de Engelse landbouw, na lang een vergeten be volkingsgroep te zijn geweest, bezig is zich een vaste positie in de samenleving te verwerven. B. (Advertentie). en andere grasachtige onkruiden op Uw braakliggende velden NU bestrijden met 0 doodt grasachtige onkruiden radicaal, afgemaaid of niet; 0 is onbrandbaar en niet explosief; 0 heeft geen nadelige invloed op de pH en structuur v. d. grond; 0 verstoort de microflora en -fauna niet. Vraagt direct gratis en vrijblijvend uitvoe rige beschrijving enz. bij --

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 5