ZITDAGEN De Coöperatie en de melkveehouder in Zeeland Wat doen we met bietenkoppen en -blad Het aankopen van vee in het najaar 632 ZËEUWSCH LANDBOUWBLAD. Het is U bekend, dat Zeeland nu niet bepaald een uitgesproken veehouderijgebied is. Integendeel, Zeeland is in overwegende mate akkerbouwgewest. Dit neemt echter niet weg, dat we de veehouderij en melkproductie in Zeeland toch niet mogen on derschatten. We kunnen de Zeeuwse melkproduc tie schatten op rond 90 millioen kg per jaar. Het aantal melkveehouders in Zeeland bedraagt 6300 en daaronder zijn er 3000 met 4 en meer koeien. Vooral voor deze groep, die een productie heeft van 66 millioen kg per jaar, is de melkprijs een factor van betekenis te noemen. Op deze veehou ders drijft voornamelijk de consumptiemelkvoor- ziening in onze Zeeuwse akkerbouwgebieden. Indien U iets meer over de productie, afzet en prijsvorming van de Zeeuwse melk wilt weten, dan verwijzen wij U gaarne naar het boekje van wijlen de oud-Rijkszuiveiconsulent in Zeeland, de heer C. Zwagerman, waarin U interessante dingen zult vinden. U zult er ook in vinden, dat de coöperaties van melkveehouders in Zeeland hun bestaansrecht heb ben bewezen en we kunnen constateren, dat, in dien ze er niet gekomen waren, de melkprijs voor de melkveehouder ongetwijfeld op een lager niveau lag. Dit neemt niet weg natuurlijk, dat er op coöpe ratief terrein nog wel het een en ander te doen valt. Vooral in Zeeland, met een relatief geringe melkveebezetting, liggen de verhoudingen niet ge makkelijk, oftidat dit o.a. meebrengt, dat in vele delen van Zeeland het vervoer van de melk naar de centrale verzamelpunten relatief hoge trans portkosten eist. Komt daar nu nog bij, dat de melk veehouders in een bepaalde streek hun melk op verschillende wijzen afzetten, dan komen de trans portkosten nog ongunstiger te liggen en dit oefent natuurlijk mede invloed uit op de prijs, die de melkveehouder uiteindelijk voor zijn melk ontvangt. In dit opzicht trachten de coöperaties, door verla ging van de transportkosten, de melkveehouder de hoogst mogelijke prijs te betalen. Achter dit alles staat echter de melkveehouder zelf. Een coöperatie met veel leden-leveranciers kan met relatief lage transportkosten werken. Maar er is meer: ook de verwerkingskosten van de melk komen lager te liggen, terwijl tevens de positie van de coöperatie bij de afzet van de producten steviger wordt. Al deze factoren werken er aan mede, dat de melk veehouder een goede prijs voor de melk ontvangt. Dit hangt dus af van het coöperatieve bewustzijn van de melkveehouders zelf. De zeer oude, uitge sleten regel: Eendracht maakt macht" geldt nog steeds, en óók voor de melkveehouders in Zeeland Soms lijkt het alsof de gunstige resultaten, die de coöperatie van melkveehouders in Zeeland af werpt, verloren dreigen te gaan. Wat is n.l. het geval. N. V. Hollandia heeft over 1953 nabetalin gen aan haar melkleveranciers op Walcheren, Zuid- Beveland en in West Brabant gedaan van resp. 1,2, 1,2 en 0,5 cent per kg melk over de totale hoeveel heid door de leveranciers óver 1953 geleverde melk. Voor zover ons bekend is het nog nooit in de ge schiedenis van Hollandia voorgekomen, dat ze na betalingen deed. De coöperaties in deze gebieden hadden over 1953 weer flinke nabetalingen gedaan aan de leden en dit heeft blijkbaar tot gevolg ge had, dat ook Hollandia aanleiding vond nabetalin gen aan haar leveranciers te verrichten, hetgeen natuurlijk haar goed recht is. Hollandia moest dit o.i. doen om haar leveranders te behouden. De zaak ligt nu zó, dat de melkveehouders op Walcheren, Zuid-Beveland en in West Brabant, die hun melk aan N. V. Hollandia geleverd hebben, over 1953 dezelfde prijs voor hun melk ontvangen GRASKALVEREN EN NUCHTERE KALVEREN: Zorg er voor, dat deze dieren getuberculineerd worden, voor zover er geen verklaring bij is. Graskalveren moeten binnen 8 dagen na aankoop en nuchtere kalveren binnen 3 weken na aankoop worden getuberculineerd. Zorg dat U een briefje van de uitslag van Uw dierenarts krijgt. MESTVEE Het mestvee is berucht door de kans dat daar mee weer tuberculose in de veestajjel wordt ge bracht. Zorg er dus voor, dat ook a 11 ij d bij de magere koeien een witte verklaring is. ABORTUS BANG: Het is bekend, dat de grootste kans op het bin nensluipen van de besmetting met het abortus Bang, is gelegen in het aankopen van besmette dieren. Met nadruk wijzen wij er op, dat men uiterst voorzichtig moet zijn, met 't aankopen van nieuwe dieren. Eis dat het dier voorzien is van een abor tusverklaring, of eis in ieder geval een bloedonder zoek van het betreffende dier. Een verklaring is het beste, dergelijke dieren zijn afkomstig van vrye bedrijven. G. W. hebben als de leden van de coöperaties in deze ge bieden. Enerzijds is dit zeer verheugend, omdat hieruit blijkt, dat de vaak jonge en nog voor groei vatbare coöperaties, nu reeds in staat waren de grote onderneming, die Hollandia is, te doen beslui ten haar prijs bij die van de coöperatie aan te pas sen. Beperken we ons even tot Zuid-Beveland, dan kunnen we zeggen, dat een betrekkelijk kleine groep coöpererende melkveehouders, die verenigd ziyn in de coöperatieve melkafzet-organisatie Zuid- Beveland, M. Z. B., dit toch maar heeft bereikt En ditzelfde geldt ook voor de veehouders aange sloten bij de coöperatieve fabriek van melkproduc ten ,,Het Anker" te Roosendaal en de coöperatieve melkinrichting en stoomzuivelfabriek „Walcheren." We kunnen zonder meer vaststellen, dat zonder deze coöperaties Hollandia nimmer nabetalingen gedaan zod hebben. Dit dienen de veehouders wel terdege te bedenken. Ook nu is het weer zó, dat een kleine groep coö- peratoren iets heeft bereikt, waalrvan een grote groep buitenstaanders thans meeprofiteert. Door het gelijktrekken van de prijzen over 1953, en met de belofte van de zijde van N. V. Hollandia voor ogen in het vervolg evenveel uit te betalen als de coöperaties, is het voor de melkveehouder zaak zich goed te realiseren, welke houding hij in het vervolg aanneemt. Men kan zich n.l. op het standpunt stellen, dat het nu geen verschil meer maakt of 'de melk coöperatief wordt afgezet, ja of neen. In deze opvatting schuilen echter gevaren. Hollandia heeft natuurlijk volkomen het recht een bepaalde melkprijspolitiek te voeren, indien dat tenminste op faire wijze geschiedt. Doch de opzet blijft, de melk zo voordelig mogelijk in te kopen, in tegenstelling tot de coöperaties, die trach ten de leden-melkveehouders een zo hoog mogelijke prijs te betalen. De coöperaties van melkveehouders hebben tot nu toe bewezen, dat er iets te bereiken valt. Indien de kracht van deze coöperaties door de houding van de melkveehouders zelf, wordt verzwakt, zal dit ook in de toekomst zijn gevolgen hebben ten aanzien van de melkprijs. Het gaat er echter om, de coöperaties juist sterker te maken, want alleen op deze wijze is hét mogelijk de positie van de melkveehouder te verbeteren. Lage trans port- en verwerkingskosten bijvoorbeeld en een sterkere positie bij de afzet, zijn alleen mogelijk indien grotere hoeveelheden melk coöperatief wor den afgezet. Deze factoren beïnvloeden in belang rijke mate de prijs, die de veehouder uiteindelijk voor zijn melk ontvangt. En dan spreken we nog maar niet over de morele kant van de zaak. Over de vraag n.l. „Ben ik ook moreel verplicht de coöpe ratie te gaan of te blijven steunen?" Nogmaals, de melkveehouder realisere zich goed, welke houding hij thans aanneemt. Alleen door eendrachtige samenwerking in coöperatief verband is een blijvend gunstig resultaat te behalen J. D. De suikerbietencampagne is weer begonnen en men krijgt weer de beschikking over een grote hoeveelheid suikerbietenkoppen en -blad. Vaak wordt hiermee omgesprongen als ware het een vrij waardeloos product. In vele gevallen wordt er veel te veel gevoerd van dit éénzijdige voer. Het gevolg kan o.a. zijn: het optreden van diarrhee; daling van de melkgift; een onaangename reuk en smaak van de melk. Ook uit de wijze van inkuilen blijkt vaak, dat men denkt met een vrij waardeloos product te doen te hebben. Bietenkoppen en -blad verdienen meer belang stelling, want ze vormen EEN WAARDEVOL VEE VOER 25.000 kg bietenkoppen en -blad een heel ge wone opbrengst per ha bevatten: 4000 kg droge stof; 400 kg verteerbaar ruw eiwit; 2350 kg zetmeelwaarde. Dit is bijna evenveel als de opbrengst aan voe- derwaarde van 1 ha haver. Wanneer we bovendien bedenken, dat de opbrengst kan gaan tot 40.000 kg per ha, dan is het wel duidelijk, dat de suikerbieten koppen goed benut dienen te worden. HOE KAN DIT GESCHIEDEN De verse bietenkoppen en -blad kunnen in de weide aan het vee gevoerd worden. Per stuks groot vee moet men niet meer dan 50 kg geven. Is er nog gras, dan minder. Al heeft deze wijze van voeren het voordeel, dat de dieren langer in de weide kunnen blijven, toch zijn er ook nadelen. Vooral immers in een nat jaargetijde kan de weide erg stukgetrapt worden, waardoor de gras productie in het komende jaar flink geschaad wordt. Bovendien wordt veel voer vuil en stukgetrapt en gaat verloren. Het voederen in een bak of op een verharde plaats zou een grote verbetering zijn. Wanneer men de bietenkoppen en -blad met over- ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VERZEKERINGSGEBIED (Z. V. V.) OOSTBURG:. Woensdag 13 October a.s. in Café „De Vuijst", van 2 tot 4 uur (de heer Cevaal). WISSEKERKE: Woensdag 13 October a.s. in „De Beurs", van 11 tot 13 uur (de heer Wegner). ZIERIKEEDonderdag 14 October a.s. in het „Huis van Nassau", van 1113 uur (de heer Wegner). IJZENDIJKE: Zaterdag 16 October a.s. in Café Lievense, van 10 tot 12 uur (de heer Cevaal). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw polissen op het gebied van de kapitaal-, pensioen-, lijfrente-, studie- en uitzetverzekering controleren en vraagt bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z. V. B.) ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 14 October a.s. in „Hof van Holland", van 10.30 tot 12.30 uur (de heer Van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. OOSTBURG: Iedere Woensdag op de Beurs. Laat Uw brandpolissen controleren en vraagt bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. ADVIESBUREAU VOOR OORLOGS- EN RAMPSCHADE. ST. PHILIPSLANDZaterdag 9 October van 11— 13 uur in Café „De Druiventros". KRUININGEN: Woensdag 13 October van 10—12 uur in Café „De Korenbeurs". ZIERIKZEE: Donderdag 14 October van 1113 uur in het „Huis van Nassau. ZIERIKZEE: Donderdag 28 October van 1113 uur in het „Huis van Nassau". CONTRACTTEELT. De Directeur van de Contractzaadtelers Vereni ging, de heer B. Meihuizen, zal op Donderdag 14 October, van 1012 uur, op het Landbouwhuis te spreken zijn i.v.m. aan gelegenheden die de contractzaadteelt betreffen. Een ieder belanghebbende wordt in z'n eigen be. lang aangeraden van deze gelegenheid gebruik te maken. ALGEMENE EMIGRATIE CENTRALE (A. E. C.) AFDELING GOES. Iedere Maandag van 2021 uur op het Land bouwhuis te Goes. leg voert, dan zal blijken, dat er nog veel voer is. Om dit tot waarde te kunnen brengen, moeten we het bewaren door het in te kuilen. Willen we dit goed doen, dan moeten we de verliezen, welke kunnen optreden, zoveel mogelijk beperken. Dit is alleen mogelijk door goed in te kuilen. HOE MOET DIT GEBEUREN? 1. Door reeds vroeg te gaan inkuilen. We hebben dan ten eerste het voordeel, dat er naar ver houding meer blad aanwezig is, waardoor het kuilproduct ook meer van het zo noodzakelijke eiwit bevat. Bovendien zijn de weersomstandig heden ook vaak beter dan op het einde van de campagne. 2.f Door alleen vers en schoon materiaal in te kuilen. 3. Door zoveel mogelijk in te kulien in ronde, ge storte silo's, waarbij ook een opzetstuk gebruikt moet worden. 4. Door snel en vooral met zorg te werken. Het materiaal moet zo Vlug mogelijk bijeengebracht, goed in de silo verspreid en flink aangetrapt worden. 5. Door direct na het vullen een flink gronddek van 60-80 cm aan te brengen. Van een goed geslaagde kuil kan het vee ge durende de staltijd zonder bezwaar 20-30 kg per dag opnemen. Bovendien kan een goede kuil langer bewaard blijven. Moet de kuil echter zeer lang bewaard blijven, dan verdient het aanbeveling de bietenkoppen en -blad te hakselen. J. M. J. VAN AERTS, Aardenburg, 4 October 1954. Tussen Nederland en Oost-Duitsland is een hanöelsaccoord Afgesloten tot een totaal bedrag van 25 millioen gulden. Als agrarische producten die Nederland, zal kunnen leveren worden o.a. ge noemd vlas, zuivelproducten en groenten en fruit (5,4 millioen).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 4