Op Zaterdag 16 October met het hele gezin naar Goes! SLECHTE KWALITEIT VAN ZAAIZAAD RADIO Met de aankoopcommissie in Friesland op stap voor Schouwen-Duiveland Aankoop gebruiksrunderen voor Schouwen-Duiveland SPECIALE MAATREGELEN NOODZAKELIJK IN VERBAND MET DE VAN WINTERROGGE EN WINTERTARWE NIEUWE MOGELIJKHEDEN BIJ DE TEELT VAN VLAS. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 631 7AN verschillende zijden, in het bijzonder van de zijde van de Nederlandse Algemene Keurings- dienst, is in de landbouwpers reeds gewezen op de slechte kwaliteit van het zaaizaad van tarwe en rogge, geoogst in het afgelopen seizoen. Ook ik wil mij richten tot de verbruikers van dit zaaizaad, omdat naar mijn mening niet ernstig genoeg kan worden gewaarschuwd tegen de moge lijke ongelukken, die uit ondoelmatige handelwijzen kunnen voortkomen. In de eerste plaats is dan gebleken, dat het uiter lijk van het zaad vaak onvoldoende garantie biedt vöor de kwaliteit. Vaak is de kiemkracht van op hét'óog ifedelijke partijen laag en meer dan in an dere jaren moet dus worden afgeraden om zaaizaad van eigen bedrijf te gebruiken. De kans, dat dit slecht kiemt, is dit jaar groter dan anders. Als eerste advies zou ik dus willen stellen: „GE BRUIK OP HOEDANIGHEDEN GECONTRO LEERD ZAAIZAAD". De boer zal dus door de N.A.K. gekeurd zaaizaad' moeten aanschaffen. In de tweede plaats is gebleken, dat de gezond heidstoestand van het zaaizaad vaak te wensen overlaat en dat het zonder ontsmetting in de grond een slechte opkomst geeft. Na ontsmetting zijn de resultaten in het algemeen veel beter, en ik meen wel, dat het mogelijk zal zijn om door doelmatige ontsmetting het risico, dat dit jaar ongetwijfeld groter is dan andere jaren, tot een minimum te beperken. Door Dr A. F. SCHOOREL, Rijksproefstation voor Zaadcontröle. constateerd. Het is tenslotte eenvoudiger om een iets te dichte stand te corrigeren dan om nader hand bij te zaaien, zodat ik als volgend advies zou willen stellen: GEBRUIK IETS MEER ZAAIZAAD VAN WINTERTARWE EN WINTERROGGE DAN NORMAAL EN WEL SPECIAAL BIJ UITZAAI VAN PARTIJEN, GEPLOMBEERD IN DE Z.G. NOODKLASSE". Indien al deze maatregelen in acht worden ge nomen, zal de kans op een onbevredigende opkomst en ontwikkeling van het gewas naar mijn mening gering zijn. Het zaaizaad van gerst is over de ge hele linie bevredigend. Ook de opkomst van de rogge in onze proeven lijkt in het algemeen, niet tegenstaande het voorkomen van hoge percentages schot in het zaaizaad, vrij redelijk, althans indien het zaaizaad ontsmet werd. De kiemplanten van tarwe zijn in het algemeen fijn en dit gewas zal ongetwijfeld komend jaar de grootste moeilijkheden opleveren. In verband met dit laatste lyk't het ge wenst om speciaal de tarwe niet te diep te zaaien en te zorgen voor een goed zaaibed. Wageningen, 2 October 1954. In verschillende gemeenten op Schouwen en Dui veland is nu tussen de betreffende veehouder en de plaatselijke commissie vastgelegd hoeveel gebruiks runderen de veehouder op afroep, in de loop van dit en de volgende jaren, van Landbouwherstel denkt terug te nemen in mindering op het ramp- schade-tegoed. Om alle misverstand te voorkomen zij hier nog eens nadrukkelijk vermeld, dat „op afroep" zo is op te vatten, dat telkens wanneer men één of meer runderen wil hebben, hiertoe een aanvrage dient te worden gedaan op het Kantoor van de Plaatse lijke Bureauhouder, de heer F. C. Hanse te Zie- rikzee. In de loop van September zijn circa 175 runderen aangevraagd, die thans op enkele na zijn afge leverd. Veehouders, die eind October/begin November, nog koeien, vaarzen, pinken of graskalveren wen sen, gelieven daartoe ten kantore van de heer Hanse een aanvrage te doen vóór 15 October a.s. In de gemeenten, waar men nog geen bezoek ge had heeft van de plaatselijke commissie, zal dit eerstdaags plaats vinden. Opgemerkt zij nog, -dat geen mestvee doch alleen goed gebruiks- en stamboekvee wordt aangekocht, dat bovendien voldoet aan de gestelde eisen in ver band met de abortus-bestrijding. P. V. C. VOOR ZEELAND. Bij het Staatsbosbeheer verscheen dezer dagen een brochure „Wenken voor het aanbrengen van beplantingen". Deze instructieve brochure is gra tis verkrijgbaar bij de houtvesters van het Staats bosbeheer of het hoofdkantoor Museumlaan 2 te Utrecht. Het tweede advies is dus: „ONTSMET UW ZAAIZAAD". Dit geldt wel zeer speciaal voor wintertarwe en winterrogge, hoewel ook het ontsmetten van gerst wenselijk moet wórden geacht. Ten derde is gebleken, dat het zaaizaad zwak is als gevolg van de onregelmatige afrijping, het voorkomen van schot en de soms te snelle droging. Vaak zal het zaaizaad dus gevoelig zijn voor ont smetting met verschillende kwikhoudende mid delen. Toch moet deze ontsmetting absoluut noodzake lijk worden geacht en zal deze in het algemeen geen kwaad kunnen, indien de boer niet te hoge dosis gebruikt en pas kort vóór de uitzaai ontsmet. Een dosis van 0.20.3 zal in het algemeen geen schadelijke gevolgen hebben, mits de ontsmetting niet langer dan enkele dagen voor de uitzaai plaats vindt. Het derde advies luids dus: ONTSMET KORT VOOR DE UITZAAI MET EEN NIET TE HOGE DOSIS VAN EEN DOOR DE PLANTEN- ZIEKTENKUNDIGE DIENST GOEDGEKEURD ONTSMETTINGSMIDDEL". In verband met het grote aantal partijen, dat on bevredigend kiemde, en in verband met de onvol doende capaciteit van de droog- en schoningsinstal- laties in ons land, is het noodzakelijk gebleken om ook over zaaizaad van matig goede kwaliteit te kunnen beschikken. Partijen v^n een dusdanige kwaliteit zullen geplombeerd„jyorden in de z.g. „noodklasse". Uiteraard geldt voor deze partijen zaaizaad wel zeer sterk, dat zij ontsmet moeten worden uitgezaaid, doch daarenboven acht ik het gewenst, dat in het bijzonder van deze partijen een grotere hoeveelheid zaaizaad wordt gebruikt dan normaal. Ongetwijfeld zal dan in bepaalde geval len de stand van het gewas iets te dicht worden, doch blijkens de resultaten van onze grondproeven kan eerder verwacht worden, dat, indien de gebrui kelijke zaaizaadhoeveelheid wordt uitgezaaid, in vele gevallen een te dunne stand zal worden ge- De heer Ir J. C. Friederich, Hoofd van de Afde ling Onderzoek bij het Nederlands Vlasinstituut, zal in de radiorubriek van het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedselvoorziening op Maan-, dag 11 October a.s., des avonds van 19.4520.00 uur over de zender Hilversum II, achtereenvolgens een 'bespreking wijden aan de resultaten van de vlasoogst van dit jaar in verband met de slechte weersomstandigheden; de rassenkeuze en de zaai zaadvoorziening en tenslotte de nieuwe verwer kingsmogelijkheden, die bij de teelt als zodanig naar vofen komen. I—[ET was geen wonder, dat de aankoopcommissie van Landbouwherstel ons eens uitnodigde mee naar Friesland te gaan en om zelf eens bij het aankopen aanwezig te zijn. In overleg met Landbouwherstel werden er immers ten aanzien van de gezondheidstoestand nogal hoge eisen gesteld en speciaal de eisen wat betreft het besmettelijk verwerpen (abortus Bang) gaven de commissie nogal enige zorg. Toen wij 's avonds met de laatste trein in Leeuwarden arriveerdenbleek dat de aankoop- commissie, waarbij ook Ir. Harmsen aanwezig was, reeds naar bed was. Aangezien men niet wist in welke kamer er voor ons een bed beschikbaar was, moest dit door een nadere verkenning worden uitgemaakt. Het bleek al gauwdat de aankoopcommissie verzameld was op éen grote kamer, waar de heren De Bruijne uit ZuidzandeDer Weduwen uit Kerkwerve en A. Meerdink uit Zierikzee trachtten elkaar zo min mogelijk door gesnurk te hinderen. Gelukkig werd de commis sie nog net voldoende wakker omte vertellen dat er voor ons bij Ir. Harmsen op de kamer nog plaats was. De volgende morgen was het om 7 uur opstaan geblazen en om 8 uur reed de commissie weg in de stromende regen, begeleid door de heer Koldijk van de verkoopvereniging „Akkrum". Eerst moes ten er nog enkele paren laarzen gekocht worden, om er voor te zorgen dat niemand onderweg in de modder zou blijven steken. Er waren in Fries land al emmers met water gevallen en in de weiden heerste een ware noodtoestand. Alles was even dras en in verschillende weiden zakten de koeien bij elke stap dwars door de zode heen. Volgens afspraak werd er slechts op de bedrijven gekocht, die op de melk abortus vrij moesten zijn. Over t.b.c. en mond- en klauwzeer spreken we hier maar niet, want dit is in Friesland vanzelfsprekend in orde. De bedrijven, welke bezocht werden, waren van te voren reeds geselecteerd. Slechts die bedrijven werden bezocht waar men meende, dat dieren van de door de aankoopcommissie gezochte kwaliteit stonden. Het bleek al snel, dat de aankoopcommissie zich in de afgelopen weken ontwikkeld heeft tot een zeer sterke eenheid, die onder leiding van de heer De Bruyne een vast doel voor ogen heeft. Dit doel is kortweg gezegd: „het welzijn van de Schouwse veestapel, voor het heden en de toekomst." Nauwkeurig werden steeds de productiegegevens bestudeerd en van de jonge dieren de productie gegevens van de ouders. Wanneer geen productie gegevens aanwezig waren, stonden deze dieren in het algemeen in slecht aanzien bij de commissie. Ook het exterieur werd steeds goed bekeken en hierbij werd vooral gelet op het moderne type, waarbij toch de massa niet verloren mocht zijn ge gaan. Natuurlijk is het niet zo eenvoudig, er zijn ook kantnummers, waarbij bij een minder gewenst exterieur soms de productie de doorslag gaf, bij andere waar juist het exterieur de doorslag gaf of in weer een ander geval de prijs. Nauwkeurig werd steeds het één en ander tegen elkaar afge wogen, waarbij echter niet het doel „geschikt voor Schouwen-Duiveland voor nu en in de toekomst" werd prijsgegeven. Verschillende aangeboden die ren werden dan ook uitgeschakeld en toen de com missie de eerste avond om 8 uur terugkeerde waren er slechts ruim 20 dieren gekocht. De volgende ochtend ging het er weer met grote spoed op uit, in mogelijk nog slechter weer dan op de eerste dag. Ook nu waren de aangeboden dieren van behoorlijke kwaliteit, die toch ook weer niet alle de goedkeuring van de commissie kregen. Op de derde dag werd door ons de Gezondheids dienst bezocht, waarbij het bleek, dat alle in de vorige week gekochte dieren, inderdaad van bedrij ven kwamen met een negatief melkonderzoek op abortus, terwijl het bloedonderzoek van alle dieren gunstig was verlopen. 's Middags stond deze zending vee, die dus een week tevoren was aangekocht, klaar voor verzen ding in de „lange stallen" te Leeuwarden. Een laatste controle volgde, alle papieren werden nage keken en toen dit klopte kon het inladen beginnen. Resumerende kunnen wij zeggen, dat de commis sie een goede en zeer vaste lijn bij haar arbeid handhaaft, waardoor de aangekochte dieren aan strenge eisen voldoen. Wanneer men dan bedenkt, dat deze gehele wijze van aankoop door de Rijksdienst van Landbouw herstel wordt gefinancieerd, dan is er alle aanlei ding om deze wijze van vee-restitutie met beide han den te aanvaarden. Natuurlijk zullen er wel eens tegenvallers zijn, de commissie bestaat niet uit helderzienden. Wan neer dit eens mocht gebeuren, dan is het gewenst dat eventuele klachten direct kenbaar worden ge maakt. Wij hebben echter de verwachting, dat het werk van de commissie, wanneer dit met steun van de veehouders op Schouwen-Duiveland kan worden voortgezet, van onschatbare waarde zal zijn voor de heropbouw van de veestapel van dit getroffen eiland. Dr G. W.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 3