Zaaitarwe! middelburg Culturele middag van de Z.A.R. Zaterdag 16 October, D. J. VAN DER HAVE „.wxiUxniflch-Technologiflch inatituu* voor Zeeland No. 2244. Frankering bii abonnement: Terneuzen ZATERDAG 9 OCTOBER 1954. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen tBverzicif De oogstwerkzaamheden. Een onderwerp, dat deze weken de geesten van alle boeren en van allen, die met hen meeleven, be roert, is het bergen van de oogst. Het. heeft weinig zin te klagen over het nu reeds maanden aanhou dende slechte weer. Maar de gevolgen beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen en de wolken, die over de oogstwerkzaamheden hangen, zijn lang zamerhand minstens zo donker en grijs, als waar uit gestadig de regen drupt. Waren er na de oor log in Zeeland steeds enige streken, waar men in de topdrukte van aardappel- en bietenrooien ar beidskrachten tekort kwam, thans heeft dit euvel zich uitgebreid tot practisch geheel onze provincie. Met het slechte weer zijn er bijkomende factoren, die alle in dezelfde richting werken. De gehele Nederlandse arbeidsmarkt is krap tengevolge van de hoogconjunctuur en de door de Regering ge voerde werkgelegenheidspolitiek. In Zeeland ver gen herverkavelings- en herstelwerkzaamheden bovendien vele arbeidskrachten. Er is tenslotte een vergroot areaal aardappelen, waartegenover een bijna zelfde bietenareaal staat. De ongerustheid, vooral over de aardappelen, neemt van dag tot dag toe en dat is geen wonder. Op het moment, dat wij dit schrijven, is het Dins dag 5 October en het weer ziet er naar uit, dat ook deze week practisch verloren is. De tijd van de nachtvorsten nadert en het werk schiet niet hard op. Het is begrijpelijk, dat vele boeren zich af- (Zeeuwse Agrarische Raad). Op de middag van zal het gezelschap van Tetman de Vries, het toneel- en zangspel van het boerenleven „DE TIJD STAAT NIET STIL. opvoeren in het Schuttershof te Goes, aanvang 2 uur. Dit toneel- en zangspel werd reeds 600 keer opgevoerd en oorspronkelijk in het Fries geschreven. Voor Zeeland is het de eerste opvoering, die, naar wij verwachten, zeker in de smaak zal vallen. Ter gedeeltelijke bestrijding van de on kosten bedraagt de entree 1,— per per soon. Programma's, tevens bewijs van toegang, zijn aan de zaal verkrijgbaar. OOSTBURG: Woensdag 13„October in Café „De Windt". WISSENKERKE: Woensdag 13 October in Hotel „De Kroon". ZIERIKZEE: Donderdag 14 October in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: 'Donderdag 14 October in café „De Eendracht". vragen hoe dat nu moet en zij vragen zich tevens af, wat door hun organisatie wordt gedaan om zo veel mogelijk arbeidskrachten ter beschikking te krijgen. Wij willen hier even een overzicht geven van wat er gedaan wordt. Reeds gedurende een aantal weken heerst er een intensief overleg tussen de Stichting voor de Land bouw in Zeeland, het Rijksarbeidsbureau, het Bu reau Oogstvoorziening, de Cultuurtechnische Dienst, de Heide Mij en de Gront Mij. Dit heeft tot gevolg gehad, dat practisch alle beschikbare arbeiders, die in de herstelwerkzaam heden en op de cultuurtechnische werken arbeid den, en die niet verbonden zijn aan een machine, vrijgemaakt zijn voor oogstwerkzaamheden. Deze lieden zijn in dienst gebleven van bovengenoemde Maatschappijen, daar dit de enig zekere weg is, dat zij in de oogst terecht komen. Want men bedenke goed, dat geen van de hier boven genoemde Bureaux enig recht heeft arbeiders uit de vrije werken weg te halen. Alle werken, die dus door aannemers worden uitgevoerd, zijn on aantastbaar. Dit wordt veelal over het hoofd ge zien door hen, die beweren, dat er in hun buurt nog mensen bezig zijn aan allerlei werk. Zo werken in Oost Zuid-Beveland ongeveer 85 man op de boven omschreven wijze. In West Zuid- Beveland ongeveer 100. In Noord-Beveland 50, in Oost Zeeuws-Vlaanderen 40 en in West Zeeuws- Vlaanderen 40 (meest Belgen). Een ongelukkige omstandigheid is, dat het in vorige jaren normale arbeidersreservoir, Brabant, zelve dit jaar een groot tekort heeft. Wij hoorden verleden week een getal van 800 noemen, tegen over 1800 in Holland. Om voor inschakeling van deze arbeiders in aan merking te komen, moet men via zijn plaatselijke commissie een aanvraag indienen, daar men anders zeker niet geholpen kan worden. Dit geldt evenzeer, wanneer er eventueel militai ren ingeschakeld zouden worden. Ook hierover werden met de daartoe bevoegde instanties de no dige besprekingen gevoerd. Wat betreft het indienen van aanvragen, wijzen wij er met nadruk op, dat dit herhaaldelijk in dit blad is gepubliceerd. Wanneer men hier en daar wel eens de opmer king hoort, dat er niets gedaan wordt, dan achten wij bovenstaande voldoende bewijs, dat er gedaan wordt, wat mogelijk is. Men kan echter slechts de- wettelijke weg bewandelen. Laten wij allen hopen, dat het weer en de ge nomen en nog te treffen maatregelen de aardappel oogst tot een goed einde mogen brengen. De finan ciële resultaten van dit jaar zijn toch al niet al te hoopvol voor velen. De feestelijke opening van de nieuwe Electrici- teits-Centrale voor Zeeland door de Minister van Economische Zaken, Prof. Zijlstra, bracht onze ge dachten onwillekeurig op de electriciteitsvoorziening van de onren dabele gebieden. Het is immers voornamelijk het platteland, dat op het gebied van de electriciteitsvoorziening een achterstand heeft en op dat platteland zijn het weer de boerderijen en de landarbeiderswoningen, die voor een flink percentage nog'op aansluiting moe ten wachten. De problemen, die zich bij het in schakelen van deze objecten op het electrische net voordoen, zijn wel algemeen bekend. Het zijn finan ciële. De kosten van aanleg zijn zó hoog, dat uit de winst, die op de stroomlevering gemaakt wordt, rente en afschrijving van het geïnvesteerde bedrag niet kan plaats vinden, tenzij een deel der aanleg- kosten door de betrokkene zelf betaald wordt en hij bovendien gedurende een aantal jaren een mini mum verbruik garandeert. Dergelijke aansluitin gen zijn dus voor de electriciteitsmaafschappij on rendabel en vandaar de term „onrendabele gebie den." Er werden bij de opening van de nieuwe Cen trale Zeeland door enkele vooraanstaande sprekers verschillende opmerkingen gemaakt, die ons aan deze onrendabele gebieden deden denken. Allereerst noemde onze Commissaris van de Ko ningin, Jhr Mr A. F. C. de Casembroot, de inge bruikstelling een belangrijke dag voor Zeeland, om dat een nieuwe bijdrage tot verhoging van de wel vaart van onze provincie werd geleverd. Wanneer wij, naast deze zo juiste uitspraak, de woorden leggen, waarmede de Voorzitter van de Vereniging van directeuren van electriciteitsbedrij- ven in Nederland, Prof. Dr Ir H. C. J. Gelissen, zijn rede begon en waarin hij duidelijk maakte, dat de eïectriciteifc een onmisbare energiebron is in het huidige tijdsgewricht voor de industrie, landbouw en voor de huisvrouw, dan blijkt hieruit welk een grote achterstand diegenen hebben, die in de onrendabele gebieden hun bedrijven en wo ningen hebben. Hun ontbreekt een bron van wel vaart, die het grootste deel van hun medeburgers de hunne mag noemen. Willen wij dus werkelijk de welvaart in ons gewest over de gehele linie ver hogen, willen wij alle Zeeuwen dezelfde kansen op dit terrein bieden, dan zal een spoedige oplossing van de moeilijkheden om tot aansluiting te ge raken gezocht én gevonden moeten worden. Een tweede opmerking, die in ieder geval hoop vol stemde, werd geuit door de Directeur van de P. Z. E. M., Ir T. Michielsen, en hieruit bleek, dat de capaciteit van de centrale ruim voldoende was om aan de vraag te voldoen en er met een moge lijke uitbreiding rekening was gehouden. Ontwik keling van de vraag naar stroom werd zelfs als een noodzaak gevoeld voor een goede bedrijfsvoe ring. Maar een domper voor de onrendabele gebieden was zeker een passage in de rede van de Commis saris, waarin hij uiteenzette, dat de bouw- en in richtingskosten door allerlei factoren van buitenaf veel hoger waren geworden, dan aanvankelijk ge raamd was. De kapitaalslast drukt daardoor zó zwaar op het bedrijf, dat exploitatieverlies in de komende jaren niet te vermijden zal zijn. Het aansluiten van de onrendabele gebieden zal daardoor vertraagd worden, hoezeer dat Raad van Bestuur en Directie ook spijt. Deze laatste opmerking is begrijpelijk voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Want Bestuur en Directie moeten het bedrijf, dat de P. Z. E. M. nu eenmaal is, beheren. En, zoals dit in Nederland met een mooie term heet, zij moeten dit doen als een goed huisvader. Zoals zij hun eigen bedrijf zouden beheren. Een eerste vereiste voor een der gelijk beheer is, dat men financieel uitkomt. Dat van de leningen, die men moet aangaan teneinde het bedrijf op moderne wijze te exploiteren, de rente betaald wordt en de aflossingen regelmatig kunnen geschieden. Er moet zelfs liefst een batig saldo overblijven, waarmede men nieuwe investeringen kan betalen, investeringen, die de dynamische ont wikkeling van het gehele bedrijfsleven vergt. Men kan onzes inziens Bestuur en Directie van een be drijf als de P. Z. E. M. nooit het verwijt maken, dat zij de tering naar de nering zet. Gezocht moet worden naar een andere oplossing. Maar naast deze bedrijfsvoering staat het feit, dat er in 1954, in het midden van de eeuw van de techniek, nog tal van mensen zijn, die verstoken zijn van een bron van energie, die zeker tot de ge woonste ter wereld behoort. Een bron van energie bovendien, die men niet meer missen wil en kan, als men er eenmaal aan gewend is geraakt, zoals Prof. Gelissen zeer terecht opmerkte. Een bron van energie tenslotte, die het leven vergemakke lijkt en die de welvaart verhoogt. Dat het juist dë landbouw is, die hier achterblijft, klemt ons natuurlijk te meer, omdat de landbouw in deze eeuw als volledig gelijkwaardig met andere (Advertentie). KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLEBIEZELINGE. Bestel nu Uw

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1