Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw EXTRA BERICHT ZITDAG BOEKHOUDBUREAU. BIJEENKOMST CONTRACTZAADTELERS ZITDAGEN ADVIESBUREAU ARBEIDSVOORZIENING DE LANDBOUWLONEN PER 4 OCTOBER 1954. VERSLAG VERGADERING VAN HET HOOFDBESTUUR VEILINGBERICHTEN Aardappelbewaarders „let op Uw saeck" en vergelijk! Alleen NEO-CONSERVIET heeft een werkelijke aard- appelkleur 643 ZEVENBERGEN: Donderdag 14 October, 11—12Va uur, Hotel Tholenaar. Op initiatief van de Contractzaadtelersvereni- ging zal op: WOENSDAG 13 OCTOBER a.s. des n.m. 3 uur in Café van Baaren te Fijnaart een contactvergadering worden gehouden, waarvoor alle contractzaadtelers in West-Brabant en ook verdere belangstellenden bij dezen worden uitge nodigd. Op deze contactvergadering zal de Direc teur van de Contractzaadtelersvereniging, dhr. Mei huizen aanwezig zijn voor het geven van een uit eenzetting omtrent diverse teelten en wijzen van contracteren. Voor het adviseren inzake oorlogsschade en watersnoodschade zal het adviesbureau van de Stichting voor de Landbouw in Noord-Brabant zit dag houden te ZEVENBERGEN: op Donderdag 14 October a.s. in Hotel „Tholenaar" des voormid dags van 10.0013.00 uur. Verder elke Dinsdag-voormiddag op het kan toor der Prov. Stichting voor de Landbouw te Til burg, Spoorlaan 46 en elke Maandag-voormiddag in Café van Dijk te Almkerk. Het is ter bevordering van een vlotte afwerking gewenst, dat men op de zitdagen steeds de be scheiden meebrengt over het geval waarover men advies of inlichtingen wenst. Aardappeloogst dreigt deels verloren te gaan Het jaar 1954 is een jaar dat onze boeren lang zal heugen. Na het aanhoudend abnormaal slechte weer van de laatste maanden, waardoor het ber gen van de oogst van granen, vlas, erwten, enz. reeds grote moeilijkheden opleverde, was de hoop gevestigd op gunstiger weer in het najaar, opdat tenminste de achterstand der werkzaamheden enigermate zou kunnen worden ingehaald en de aardappelen en suikerbieten tijdig zouden kunnen worden gerooid. Het staat er echter niet naar bij en elke dag opnieuw is het de regen, die spel breker is en de achterstand van de werkzaam heden nog groter maakt. Op het moment dat wij dit schrijven zijn in West-Brabant nog honderden bunders aardappelen te rooien, liggen de uien nog op het land en dreigt voldoende aanvoer van suikerbieten naar de fabrieken vast te lopen. Zonder meer ernstig is de situatie te noemen onder Dinteloord en Ossendrecht, maar ook de Biesbosch en verschillende gemeenten in het land van Alténa hebben te kampen met een groot tekort aan arbeiders. Wanneer geen bijzondere maatregelen worden getroffen, dan dreigt hier een gedeelte van de aardappeloogst verloren te gaan en dat in een jaar, waarin reeds grote verliezen optraden ten gevolge van de phytophtora. Een gevolg van dit groot tekort aan arbeidskrachten is daarnaast, dat loonopdrijving aan de orde van de dag is en fan tastische lonen worden betaald om toch maar arbeiders te krijgen of te houden. Hiermee echter komen niet meer arbeiders en wordt de chaos alleen nog maar groter gemaakt. Een schril contrast met deze moeilijkheden om een kostbare oogst te redden, vormt wel het be sluit van de Regering om Bureau Oogstvoorzie- ning per 1 Januari a.s. op te heffen. Ondanks de gevaren waarop door de werkgeversorganisaties steeds is gewezen, heeft men gemeend deze reorga nisatie toch te moeten doorvoeren. En nu, ten tijde van de brand, gaat men de brandspuit opruimen. We zullen uit dit beleid, mede geleerd door de ervaringen van dit najaar, de consekwenties moe ten aanvaarden en onze conclusies hieruit moeten trekken. Voor wat de situatie van het ogenblik echter betreft, door organisaties en Stichting voor de Landbouw wordt alles in het werk gesteld om in het tekort aan arbeidskrachten voor zover moge lijk te voorzien. Er zijn oproepen gedaan voor vrij willigers, er 'zijn besprekingen gevoerd met de Directie van strafgevangenissen, er is een beroep gedaan op de Rijksdienst Landbouwherstel om tij delijk arbeiders van de herstelwerkzaamheden op Schouwen-Duiveland in te zetten voor het rooien van aardappelen in West-Brabant. In tijd van nood dienen noodmaatregelen te worden getroffen. Vandaar dat ook op de Regering een beroep is gedaan om militairen in te zetten voör het bergen van de aardappeloogst. Tot nu toe hebben al deze pogingen echter nog onvoldoende resultaat opgeleverd. Wij hebben begrip voor de urgentie van de werkzaamheden van Landbouwherstel, wij kunnen de tegenstand begrijpen, die men moet overwin nen bij het inzetten van militairen voor oogst- werkzaamheden. Intussen is iedere dag er echter een en dreigt het jaar 1954 voor velen een tweede rampjaar te worden. Wij zullen daarom met klem»-moeten blijven aandringen op het treffen van de bijzondere maat regelen, die deze bijzondere omstandigheden nu eenmaal nodig maken. Tenslotte mogen uit de huidige ontwikkeling en de thans opgedane ervaringen wel enkele voor lopige conclusies voor de toekomst worden getrok ken en wel de volgende: 1. Laat ieder voor het jaar 1955 een zodanig ver antwoord bouwplan opstellen, dat rekening houdt met de mogelijkheden van de personeels voorziening. Vermijd arbeidstoppen zoveel mo gelijk. Voor verschillende bedrijven kan dit, hoewel noodgedwongen, met zich meebrengen, dat meer extensief en verder gemechaniseerd zal moeten worden gewerkt. 2. Zorg voor een goede vaste kern op elk bedrijf. Ook in de winter zijn, vooral bij open weer, voor de vaste arbeiders vaak wel verantwoorde werkzaamheden op het bedrijf te verrichten (b.v. onderhoud van sloten, drainages, enz.). 3. De verhuur van los land voor arbeidsintensieve teelten ajs uien, enz. aan commissionairs e.d. heeft vaak een ontwrichting van de arbeids markt tot gevolg met als gevolg loonop drijving e.d. In verschillende gemeenten zal deze verhuur drastisch moeten worden beperkt. 4. Al naar gelang de behoefte zal deze winter dienen te worden overwogen of het opheffen van B.O. geen aanleiding geeft om plaatselijk werkgeversverenigingen op te richten, teneinde hierdoor de arbeidsvoorziening in de landbouw meer in eigen hand te krijgen. Tenslotte zullen door meer samenwerking en meer solidariteit van de landbouwers onderling, wegen gevonden moeten worden om voor de toe komst de arbeidsvoorziening in zo goed mogelijke banen te leiden. In de vergadering van 5 October j.l. van de sociale sectie van de Stichting voor de Landbouw in Noord-Brabant is overeenstemming bereikt in zake verhoging van de landbouwlonen, zulks i.v.m. de nieuwe loonronde. Deze loonsverhoging gaat in per 4 October 1954, zodat 'bij het verschijnen van dit blad met het berekenen van de lonen over de afgelopen week nog rekening hiermee kan worden gehouden. Wat de voornaamste tijdlonen betreft is het vol gende overeengekomen: Westelijk N.-Brabant Biesbosch A. Vee verzorgers en melkers (23 jaar en ouder) bij een arbeidstijd van: 2900 uur per jaar 64,70 65,90 3050 uur per jaar 67,15 3160 uur per jaar 70,40 B. Bouw- en paardenknechts en tractorchauffeurs, in dien zij nimmer in ac- coord werken 21 jaar 55,70 56,70 22 jaar 58,80 59,85 23 jaar en ouder 61,90 63,— c. Vaste akkerbouwarbei ders, die nimmer in ac- coord werken: 21 jaar 50,85 51,75 22 jaar 53,70 54,65 23 jaar en ouder 56,50 57,50 D. Vaste akkerbouwarbei- ders, die 813 weken per jaar in accoord werken van Mei t/m November en de maand April) 21 jaar 50,85 51,75 22 jaar 53,70 54,65 23 jaar en ouder 56,50 57,50 Voor dezelfde groep geldt van December t/m Maart een beloning van 21 jaar 48,15 49,05 22 jaar 50,85 51.80 23 jaar en ouder 53.50 54,50 E. Vaste arbeiders op uur loon ets. ets. 17 jaar 61 62% 18 jaar 70 71% 19 jaar 81 82% 20 jaar 89% 91% 21 jaar 97 99 22 jaar 102% 104% 23 jaar en ©uder 108 110 F. Losse arbeiders: 17 jaar 58% 60 18 jaar 67 68% 19 jaar 77% 79 20 jaar 85% 87 21 jaar 92% 94% 22 jaar 98 100 23 jaar en ouder 103 105 ƒ172,— 208,— „137,— „162,— ƒ140,— ƒ172,— Tenslotte nog de tarieven voor suikerbieten en aardappelen rooien: Westelijk Noord-Brabant: Kleigrond. Rooien met laden en loof uit de reken, Brabants schoon beneden de verdubbeling voor het rooien van suikerbie ten zonder laden, Brabants schoon beneden de verdub beling geldt een tarief van met dien verstande, dat in de zware rivierklei voor de zgn. „Komgronden" de maximumtarieven met ten hoogste 11,per ha kunnen worden ver hoogd. Voor het laden van suikerbieten op de kar of op de wagen geldt een tarief van 33 tot 39 per ha met dien verstande, dat bij een opbrengst van meer dan 45.00e kg netto per ha het tarief met maximaal 0,75 per 1000 kg moet worden verhoogd, Rijk makers worden als suikerbieten beschouwd. Zandgrond. Rooien met laden en loof uit de reken, Brabants schoon beneden de verdubbeling Rooien achter de lichter: Indien de bieten met de lichter worden gerooid, dienen de tarieven met 20 tot 30 te worden verlaagd. Koppen hakken: Voor het koppen hakken geldt een tarief van Aardappelen rooien met spade of riek, in 2 sorteringen Rapen achter voorraadrooier, in zakken of op de wagen geleverd Idem met narapen Brabantsche Biesbosch: Kleigrond Rooien met laden en loof uit de reken, Brabants schoon beneden de verdubbeling Koppen hakken: Voor het koppen hakken geldt een tarief van 37,50 44, Wegens plaatsgebrek zal het verslag van de vergadering van het Hoofdbestuur, gehouden op 28 September j.l. te Breda, eerst volgende week kunnen worden opgenomen. Op verzoek van onze tuindersleden zullen voor taan wekelijks zoveel mogelijk in ons blad worden opgenomen de veiligberichten van de veiling „de Langstraat" te Drunen. Hieronder volgen de veilingprijzen van 4 Oc tober j.l.: Aardappelen 7-11 ets. per kg; andijvie 11-25 ets. per kg; bloemkool 8-54 ets. per stuk; Snijbonen 70-128 ets. per kg; dubb. bonen 60-129 ets. per kg; stokprinces 78-126 ets. per kg; pronkbonen 36-72 ets. per kg; boerenkool 12-13 ets. per kg; rodekool 14-28 ets. per kg; wittekool 12-16 ets. per kg; savoyekool 16-27 ets. per kg; bospeen 9-24 ets. per bos; breekpeen (was) 13-35 ets. per kg; winter peen BC 12-20 ets. per kg; knolseldery 2-11 ets. per stuk; knolrapen 8-16 ets. per kg; komkommers 8-18 ets. per stuk; kroten 18-26 ets. per kg; kroten 3-7 ets. per bos; prei 18-28 ets. per kg; Nero 31-34 ets. per kg; bosseldery 2-3 ets. per bos; sla 2%-9 ets., per stuk; spinazie 22-46 ets. per kg; spruiten schoon 85-94 ets. per kg; spruiten vuil 18-54 ets. per kg; tomaten 20-66 ets. per kg en uien 6-26 ets. per kg. 36,50 41,50 303,387, „121,— „169,— „169,— „194,— ,175,— „212,— (Advertentie). Neo-Conserviet staat onder voort duren de biologische en chemische controle van de Noury-laboratoria te Deventer.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 15