Opbrengst en kwaliteit van Brouwgerst ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 641 deel van de behoefte voor het seizoen 1954/'55 binnen is, geeft dit hoop op regelmatige voorziening ten tijde van het voorjaarsverbruik. Speciaal aan de levering van patentkali dient echter nog wel de nodige zorg te worden besteed. ROTTERDAMSE KORENBEURS. Tarwe. Nu de mogelijkheid om tarwe bij het A.V.A. aan te bieden, voorlopig weer voorbij is, laten de fa brieken hun toeschietelijke houding van vorige week weer varen en betaalden Maandag voor doorsneekwa liteit 17 vocht franco fabriek geleverd 26,15. Gerst. Er is niet zoveel aanbod, daarentegen een goede vraag, waardoor de prijs voor doorsneekwaliteit op ƒ24,50 kwam te liggen; geschoond en naar ge lang kleur tot 25,25 en maalkwaliteit 22,50. Brouwgerst. Het C.B.K. maakte Maandag een wij ziging in haar koopcondities voor oogst 1954 bekend. Werden tot heden partijen met een lager kiemkracht dan 95 geweigerd, deze grens is nu verlegd naar 92,6 In de praktijk zal o.i. deze tegemoetkoming weinig effect sorteren, omdat door het snelle kiem- krachtsverval der granen, weinigen hun handteke ning met alle financiële gevolgen van dien onder een C.B.K.-contract kunnen en durven stellen. Deze situa tie is zeker te betreuren, maar zelfs de beste bewa ring is niet in staat om dit kwaliteitsverval te voor komen. Balder 28,Kenia en Piroline 27,75 excl. de kwaliteitstoeslag en laten we dit er ook maar eens bijzetten kwaliteitskortingen. Deze prijzen gelden voor directe levering. Haver. Rustig 23,60, blanke kwaliteiten tot 24,60 en 55/56 kg blank en gepunt 25,75. Groene Erwten. Het lijkt erop, dat de aanvoer iets afneemt, al staan er talrijke minder mooie partijen op kopers te wachten. Monstergoed van 45 tot 102,50 6 kwaliteit ƒ106,50 (nog weinig belangstelling). 3 kwal. 112,50 bieden en 115 laten. Schokkers. Aanvoer ruimer met iets betere prijzen; op monster van 65 tot 140. 3 kwaliteit 152,50. Bruine Bonen. Exportkwaliteit 125 geen aanvoer, weinig zaken. Rozijnerwten en Capucijners tot 155. Karwijzaad van 135 tot 137,50 voor de prima doorsneekwaliteit. Blauwmaanzaad van 285 tot 290 voor prima doorsneekwaliteit met weinig zaken. Het prijspeil maant de handel tot grote voorzichtigheid. STRO VLAS. Naar de goede partijen strovlas is er nogal wat vraag en worden er behoorlijke prijzen besteed. Bij de afwijkende partijen blijkt meer en meer dat het lintrendement van oogst 1954 laag is, zodat de be stede prijzen voor de afwijkende partijen voortdurend lager worden. Goede kwaliteit gerepeld vlas wordt verkocht van 25—32 ct per kg; afwijkende partijen van 1225 ct per kg gerepeld. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. Op de aardappelbeurs te Rotterdam werden voor klei-aardappelen van 35 mm opwaarts de volgende prijzen genoteerdEigenheimers 10,50 tot 12,50, Bintjes ƒ8,50 tot ƒ9; Bevelanders ƒ12 en IJselster 8,50. De Nieuwlandse Eigenheimers van de zand grond noteerden 9 tot 10 en voor de voeraard- appelen werd 2,50 tot 3,50 betaald. AARDAPPELBEURS GOES <5-10-'54). De prijs van de klei-aardappelen is iets opgetrok ken. Er is nogal wat vraag, maar er kan vanwege de rooimoeilijkheden niet vlot geleverd worden. Bintje van de klei gezond en geschikt voor export 9 tot 9,25. Bintje bestemd voor 't binnenland 8 tot ƒ8,25; Meerlander ƒ9. Alles per 100 kg 35 mm opwaarts gesorteerd. Prijs is berekend per 100 kg volgens handelsvoor- waarden, vastgesteld voor de verkoop van consumptie aardappelen, franco sorteerinrichting. FRUITAFZET 29 Sept.—5 Oct. 1954. Tengevolge van de minderende aanvoer en het wat langer houdbaar zijn van het fruit, is het aantal dagen waarop fruit geveild wordt, door de meeste veilingen ingekrompen. Zo wordt in Goes geveild op Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. In Kapelle op Maan dag, Woensdag en Vrijdag. Dit had een verruiming van de aanvoer tengevolge. Zo stond Dinsdag in Goes de veiling weer een keer vol. Bij de peren waren de hoofdrassen Conference en Legipont, bij de appelen Glorie van Holland, Al- lington Pippin en Cox. De op Zondag 26 September gevallen hagel gaf nog weer een vergroting in de aanvoer van verhageld fruit te zien. Dit seizoen is voor het grootste gedeelte van de fruittelers wel uitermate ongunstig. De afzet van het fruit bleef in dezelfde toestand. Van het exportabele fruit werd een behoorlijk kwan tum uitgevoerd, terwijl tevens voor opslag gekocht werd. De prijzen bleven ongeveer op hetzelfde peil. Cox trok flink aan. De prijzen van de voornaamste rassen waren: Beurré Hardy: A: 5558; B: 3648; C: 3346; I: 39—54; K. en F.: 15—28. Bonne Louise: I: 2336; K. en F.: 5—25. William Duchesse: I: 2328; K. en F.: 49. Conference: A: 40—43; B/C: 3841I: 25—43; K. en F.: 5—21. Legipont: A: 30—33; B/C: 27—29; I: 26—29; K. en F.: 7—17. Doyenne du Cornice: I: 5462; K. en F.: 1842. Triomphe: I: 45—55; K. en F.: 1832. Maagdepeer: I: 922; K. en F.: 37. Beurré Clairgeau: A: 2830; B/C: 2024; I: 22—27; K. en F.: 4—12. Cox: A: 45—58; B: 42 58; C: 29—35; I: 28—55; K. en F.: 7—33. Ellisons Orange: A: 3641; B: 3038; I: 2839; K. en F.: 7—25. Laxton's Superbe: A: 2327; B: 2226; C: 915; I: 16—25; K. en F.: 5—14. Glorie van Holland: A: 2228; B/C: 1822; I: 15—26; K. en F.: 8—18. Allington Pippin: A: 1822; B/C: 1416; I: 14 21; K. en F.: 6—17. Notarisappel: A: 20—22; B/C: 14—16; I: 14—16; K. en F.: 7—15. Bramley's Seedling: I: 1524; K. en F.: 412. BIGGENMARKT GOES (5-10-'54). Prijs van de biggen zakt nog steeds. Biggen 68 weken oud 3550 per stuk. Derhalve circa 2,25 per kg levend. Lopers 2 per kg levend. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam werden in totaal aangevoerd 6342 dieren, zijnde: 3330 vette koeien en •gebruiksvee, w.o. 704 t.b.c.-vrjj; 629 vette en graskal veren, w.o. 303 t.b.c.-vrij; 613 nuchtere kalveren; 668 varkens; 351 biggen; 152 paarden; 27 veulens; 516 schapen of lammeren en 56 bokken of geiten. De prijzen waren als volgt: Vette koeien ƒ2,20—ƒ2,70; Vette kalveren 2 2,55; Varkens (levend gew.) ƒ1,90ƒ1,96; Slacht- paarden 1,851,95, alles per kg. Graskalveren van ƒ200ƒ340; Nuchtere kalveren ƒ44ƒ58; Biggen ƒ40ƒ50; Veulens 250ƒ450; Schapen 90 120; Lammeren ƒ80ƒ100; Melk en kalf koeien 8001000; Vare koeien 575725; Vaarzen ƒ500775; Pinken ƒ300ƒ500, alles per stuk. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 5825 stuks vee, zijnde: 2206 runderen, 354 vette kal veren, 428 nuchtere kalveren, 73 fokzeugen, 310 slachtzeugen, 104 lopers, 1929 biggen, 402 schapen en 19 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk. en kalfkoeien van 670925; Guiste koeien ƒ500ƒ800; Kalfvaarzen ƒ585875; Klamvaarzen ƒ535ƒ620; Guiste vaarzen ƒ500ƒ615; Pinken 340485; Graskalveren 215300; Nuchtere fok- kalveren 85ƒ140; Nuchtere slaehtkalveren 37 53zware soorten 5883Lopers 7595 Biggen ƒ40ƒ64; Drachtige zeugen ƒ285350; Schapen 6085; Weilammeren 55ƒ65; Zuig- lammeren 6787, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 755 stuks. Prijzen: extra kwaliteiten liepen tot ƒ2,85, le kw. ƒ2,60—ƒ2,75, 2e kw. 2,40— 2,55, 3e kw. 2,20— 2,35; vette stieren ƒ2,30ƒ2,50; worstkoeien ƒ2 2,20, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren zware soorten ƒ2,45ƒ2,60; idem middenklasse ƒ2,202,35; idem lichte soorten ƒ1,95 -ƒ 2,15; Nuchtere slaehtkalveren 1,251,38; zware soorten 1,48- 1,74; Slachtzeugen 1,69ƒ1,77 fijne jonge slachtvarkens 1,881,95, alles per kg levend gewicht. HET OOGSTWEER EN DE BE WA ARB AARHEID VAN DE ZOMERGERST De weersomstandigheden zijn tijdens de oogst van de zomergerst zo vochtig geweest dat men, indien men niet de beschikking had gehad over de moderne hulpmiddelen, zonder twijfel van een mis lukking van de oogst had moeten spreken. Dank zij deze hulpmiddelen, m.n. de maaidorser en de droger, is ook de zomergerst, althans wat de kwantiteit be treft gered. Helaas was het verschillende drogers, door de voortdurende aanvoer van natte gerst, niét mogelijk een langzame droging toe te passen, met het gevolg, dat aan de kwaliteit van vele partijen een flinke schade is toegebracht. In het bijzonder heeft de kiemkracht van deze snelle droging een nadelige invloed ondervonden. Momenteel liggen, zowel bij de handel als bij verschillende boeren, partijen zomergerst met een vochtgehalte hoger dan 17 Veel van deze partijen bezitten thans nog een goede kiemkracht en komen voor brouwgerst in aanmerking. Bewaren van deze partijen zonder verder deskundig drogen zou echter spoedig kiemkraehtverlies en muf worden veroor- Zaken, hetgeen betekent, dat de partij als brouw gerst verloren is. Hierdoor mist de verbouwer de hogere prijs bij aflevering als brouwgerst, terwijl de handel de kans op extra toeslagen voor de kwa- litëit verspeelt. Wij raden dan ook ten sterkste aan deze partijen spoedig af te leveren of deskundig na te drogen tot een vochtgehalte beneden de 15 Ook de nog ongedorsen gerst in het stro loopt groot gevaar muf te worden en zijn kwaliteit te verliezen. Verder kwaliteitsverlies kan hier worden, voorkomen door de partij te dorsen en daarna te drogen tot een vochtgehalte beneden de 15 ONZE OPBRENGSTVOORSPELLING VAN DE ZOMERGERST Op 10 Juni hebben wij voorspeld dat de gemid delde opbrengst voor de niet geïnundeerde gronden van Zeeland 4000 kg per ha zou bedragen. Deze voorspelling berustte op metingen van het groene bladoppervlak tot op dat moment d.w.z. tot ongeveèr de maximale groene bladlengte. Ook op 1 Juli meenden wij deze voorspelling wel te mogen handhaven. Op dat moment was een normale daling (Advertentie). van de groene bladlengte opgetreden, die naar onze verwachting bij normale weersgesteldheid op 11 Juli tot nul moest zijn verminderd. In de loop Van de maand Juli bleek evenwel, dat, als gevolg van het koude en zonloze weer, de vergeling en afsterving van het blad abnormaal traag verliep, d.w.z. dat er veel langer geassimileerd kon worden en de korrelvullingsperiode bijzonder lang is geweest. Zouden wij omstreeks 10 Juli nog maals een opbrengstverwachting hebben uitgegeven, dan zouden wij op grond van de toen meer volledig bekende vorm van bedoelde bladcurve gekomen zijn tot een schatting van 4200-4500 kg per ha. Dit is nagenoeg evenveel als in het topjaar 1949, toen de gemiddelde opbrengst in Zeeland 4400 kg per ha bedroeg. Weliswaar vernemen wij thans slechts veel hogey 'opbrengsten, de tijd zal ons echter leren, hoe hoog de gemiddelde opbrengst dit jaar in Zeeland is geweest. Ofschoon het er dus naar uitziet, dat dit cijfer hoger zal liggen dan het door ons berekende, menen wij toch dat de toegepaste methode van op brengstvoorspelling ook volgend jaar een nader onderzoek waard is. OPBRENGSTCIJFERS VAN DE HECTAREVELDEN 1954 Op de hectarevelden werden dit jaar 3 rassen beproefd: Balder, Piroline en Carlsberg. In het 19e NaCoBrouw Jaarboekje zal zoals gewoonlijk een verslag van deze proefvelden worden gegeven. Hier wordt volstaan met het weergeven van de opbrengst- cijfers per ha, omgerekend op ongeveer 16 vocht. Proefveld Balder Carlsberg Piroline W. P. A. I. Wijtvliet, Klundert 5680 5840 5620 K. Janse en Th. de Lange, Colijnsplaat 5440 5710 5780 L. de Dobbelaere, IJzendijke 5710 5120 In de eerste plaats blijkt uit deze cijfers, dat een zeer hoge opbrengst per ha werd verkregen. Deze opbrengst ligt voor Balder nog ongeveer 100 kg per ha hoger dan in 1949. Verder blijkt dat Carlsberg ondanks het slappe stro en ondanks meeldauw en stuifbrandgevoelig- heid zeer goede resultaten heeft gegeven. Helaas vertoont het ras Piroline evenals vorig jaar de voor de mouterijen zeer1 onaangename eigenschap van kiemvertraging, een eigenschap die Carlsberg niet bezit. Het NaCoBrouw zou het dan ook op prijs stellen, indien het ras Carlsberg in 1955 door meer verbouwers op de Zuidwestelijke kleigronden en in de N.O.P. zou worden beproefd, zodat door brouwers en verbouwers een grotere praktijkervaring met dit ras kon worden verkregen. Op ons vezoek heeft het Centraal Brouwerij Kantoor zich bereid verklaard het ras Carlsberg in 1955 op de gebruikelijke voor waarden als brouwgerst aan te kopen. Daar het ras nog niet in de rassenlijst voorkomt, zal voor beproeving slechts 50 ha aan de praktijk ter be schikking kunnen worden gesteld. Bericht van het NaCoBrouw aan de leden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 13