MARKTBERICHTEN fl)it!Fde Kringen en Afdelingen waarop de boer vertrouwen kan DE MAANDAGZIEKTE Iedere paardengebruiker moet deze ziekte in het beginstadium onderkennen PREMIEREGELING VOOR HET SCHIETEN VAN HOUTDUIVEN WORDT BEËINDIGD SAMENVATTING Uit een geheim iveekboek van Bram uit de Slikhoek KRING OOST ZUID-BEVELAND DER Z. L. M. AFD. ZAAMSLAG DER Z. L. M. Melkprijs 639 (voor zaaizaad-ontsmetting) Hoewel de meeste gevallen van Maandagziekte in de herfst voorkomen zodra de paarden op stal staan, moet er rekening mee worden gehouden, dat deze ziekte ook in de winter en in het voor jaar na een korte of lange rustperiode kan ont staan. Velen kennen de eerste verschijnselen van Maandagziekte, hetgeen van zeer grote waarde is. De schade die deze ziekte veroorzaakt, is groten deels het gevolg van het niet tijdig onderkennen van die eerste verschijnselen, waardoor het zieke dier niet onmiddellijk de noodzakelijke rust krijgt. Voordat de werkzaamheden een aanvang nemen, moeten de aankomende paardengebruikers zodanige aanwijzingen krijgen, dat zij beginnende Maandagziekte kunnen onderkennen; het is zeer raadzaam voor de overige paardengebruikers deze aanwijzingen telkenmale te herhalen. Maandelijkse Paardengezondheidskalender Zodra de eerste verschijnselen van de ziekte zich voordoen (o.a. loomheid, korte stap, laten hangen van het hoofd, wijde en onzekere gang van de achterhand, zweten), moet het paard on middellijk ter plaatse volledige rust hebben; hier bij dient het goed te worden toegedekt. Doorgaans zal de toestand na enige uren rust zödanig zijn verbeterd, dat de weg naar huis stapje voor stapje kan worden afgelegd. Elk paard, dat zich na een korte of lange rust periode abnormaal voortbeweegt, kan Maandag ziekte onder de leden hebben; men moet dan on middellijk ophouden het te laten werken en des kundige hulp inroepen. Ter voorkoming van de ziekte is het zeer be langrijk, dat men de paarden tijdens rustdagen weinig of geen krachtvoeder verstrekt, terwijl enige beweging wenselijk is. Tegen het verstrekken van suikerbieten of voederbieten met een hoog suikergehalte moet worden gewaarschuwd, aangezien vaak wordt aan genomen, dat dit het optreden van Maadagziekte in de hand werkt. Met ingang van 16 October 1954 zal dé premie regeling voor het schieten van houtduiven tot nader order worden beëindigd. Zoals men weet, was deze premie-regeling getroffen om de ernstige schade, die de houtduiven aan de landbouw in ons land toebrengen, te beteugelen. Krachtens de regeling werd aan jachtaktehouders, vergunning houders ex artikel 60 der Jachtwet 1923 en vergun ninghouders ex de Vogelwet 1936 tot het schieten van onbeschermde vogels, voor de inlevering van een rechter vleugel en rechterpootje van elke ge schoten houtduif een premie van 0,75 verstrekt. Tot 16 October a.s. heeft men dus nog de gelegen heid vleugels en pootjes van houtduiven bij de Provinciale Voedselcommissarissen in te leveren. De premieregeling heeft gunstig gewerkt. Het aantal klachten over schade door houtduiven aan landbouwgewassen is sterk teruggelopen. 13. „Bison" 2-rijige voorraadrooier van Sme derij G. Venema, Beetgum. (Fabrikant fa. Bosch, Nijverdal). De werking en uitvoering is als de 1-rijige ma chine, echter nu met 2 opvoerkettingen en één brede dwars-transporteur. Doordat de dwars- transporteur eerst een te grote snelheid had, was het werk maar matig. Nadat een andere over brenging was gemonteerd, was het werk belangrijk beter en waren de aardappelen goed te rapen. De machine was iets te licht afgesteld. Van de paardenmachines heeft de Komeet mooi werk geleverd. De Commissie is van mening, dat deze machine onder de gegeven omstandigheden zeker bruibaar is. De machine is door 2 paarden te trekken. Onder moeilijke omstandigheden heb ben ze het echter zwaar. Met de trekkermachine van dit type zal men even nauwkeuriger kunnen rijden, wat zeker van belang is bij deze wat (te) smalle machines. De andere zeefradrooier, de „Kuli", heeft van de trekkermachines het mooiste werk geleverd, direct gevolgd door de „Romas" kettingrooier. Deze laatste machine lijkt echter wat licht gebouwd. Ook de hier meer bekende machines als Bison en B.A.V. leverden vrij goed werk. Het bleek dat het rapen achter de 2-rijige ma chines Lanz en Bison vlotter ging als van de 1-rijige machines van hetzelfde type, hoewel de ligging van de aardappelen (ogenschijnlijk) niets beter was. Het volle'dig zakkenrooien is met de „Kruipo" op deze grondsoort nog niet opgelost. DE BEOORDELINGSCOMMISSIE. (Advertentie). 5 Ocober. Vorige week heb ik geschreven over de nieuwe zaaimachine door de heer Petiet te Middelburg uitgevonden en heb daarbij vermeld, dat hij er reeds octrooi op had ontvangen. De heer Petiet meldt mij, dat hij dit aangevraagd had, maar nog niet ontvangen. Dit duurt dikwijls een lange tijd. In mijn enthousiasme heb ik dit geschreven, maar het blijkt te voorbarig te zijn al hopen we van •harte, dat dit niet lang meer zal duren. De maand October is begonnen met mooi weer en zij schijnt te willen afsteken met de 4 voor gaande maanden, die ons boeren niet veel begeer lijks hebben gegeven. Zaterdag was het al mooi en Zondag dansten de muggen rond de bomen en op alle wegen waren de fietsers en brommers aan wezig. Want in geen reeks Zondagen hadden ze er eens uit gekund. Ja, het zal heel wat lichter gaan op de akkers nu de grond wat droog wordt, elke mm regen deed de grond blinken, want hij was geheel ver zadigd. De aardappeloogst vraagt ons aller aandacht en we hopen op een volle mooie week, waarin heel wat werk verzet kan worden. Het was somtijds te erg in de aardappelzakken met de grond, doch telkens was het maar nat en dan wordt je ook wat minder kieskeurig. Doch straks zullen we wel werk hebben in de hopen of de cellen. De eerste suikerbieten zijn geleverd en ze vielen niet tegen; rond de 20.000 kg per gemet en het ge halte liep van 15.5 tot 15.8 Dit laatste is niet hoog, vergeleken met andere jaren, doch wél, ver geleken met de in de laatste tijd genomen mon sters. De tarra was ook bijzonder hoog door de natte rooi-omstandigheden. We zagen ook de lichter aan 't werk, doch voor mooi werk was het ook te nat en het vele loof stak ook erg tegen. Doch wanneer het straks wat ge droogd zal zijn, zal dit alles veel beter gaan. In de eerstgezaaide bieten zitten ook knap wat schieters, doch met behoorlijke bieten aan. Nu het weer droog is, zijn we weer naar de aard. appels terug gegaan want dit moet eerst gebeuren als het maar enigszins kan; voor 't loof kuilen heb ben we nog geen tijd. De tarwe oogst 1955 vraagt ook al onze aandacht. De eerste tarwe wordt deze week gezaaid, na eerst ontsmet te zijn, want de slechte oogsttijd zal zeker op de tarwe zijn uitwerking niet gemist hebben en daarom is ontsmetting van het zaaizaad tegen stuifbrand een eerste eis. ALGEMENE NAJAARSVERGADERING op Zaterdag 9 October 1954, des namiddags 2,30 uu!r in Café Kloet te Waarde. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Verkiezing Vice-Voorzitter, wegens periodiek aftreden van de heer E. A. Suij (herkiesbaar). 5. Lezing door de heer Dr Ir C. W. C. van Bee- kom, Rijkslandbouwconsulen der Zeeuwse eilanden. Onderwerp: „Toekomstmogelijk heden voor het Zeeuwse kleinbedrijf". 6. Rondvraag. 7. Sluiting. P. SCHEELE—DE PUTTER, Voorzitter. M. A. KOSTENSE, Secretaris. Op Woensdag 13 October a.s., om 7.30 uur, wordt in het Café v. d. Veke een z.g. praatavond gehouden, waar ook aanwezig zal zijn de Algemeen Secretaris Mr Schlingemann. Laat ieder deze avond meemaken. Ook leden der L. J. G. zijn welkom. Het Bestuur, J. J. DE REGT—DEKKER, Voorzitter. F. P. DE KUBBER, Secretaris. Tengevolge van de verminderde melkproductie, de hogere veevoederprijzen en enige veranderde financiële regelingen op het gebied van het melk- prijsbeleid, heeft het bestuur van de Melkfederatie voor Zeeland, buiten Walcheren, besloten de voor- schotprijs voor melk voor Zuid-Bevelan^, Tholen en St. Philipsland met ingang van 3 October te ver hogen van 19,5 tot 20,3 cent per liter. Deze prijs wordt nog verhoogd met de toeslagen en verlaagd met de heffingen van het Bedrijfsschap Zuivel. ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse Granen. Van de gelegenheid om tar we aan het A.V.A. aan te bieden, werd deze week weinig gebruik gemaakt, daar de fabrieken hun aan koopprijzen wat verhoogden. De fabrieken kregen een groter aanbod, dat ze tegen de verhoogde prijs opnamen. De binnenlandse graanmarkt bleef voor de gerst en de haver goed prijshoudend, doch voor de rogge was de stemming zeer flauw, waardoor de prijs sterk terugliep. Als oorzaak hiervan zal vooral het ruimtegebrek met de daaruitvoortvloeiende noodzaak tot afzet een grote rol spelen. Op dit moment schijnt het, dat we het diepste punt van deze markt weer ge passeerd zijn, want al blijven er lage biedingen in de markt, deze worden niet geaccepteerd. Van de voer- tarwemarkt is weinig nieuws te melden. Aan de be langstelling, die voor dit artikel bestond, kon door het aanbod in voldoende mate voldaan worden. Voor goede kwaliteiten blijft men echter sterke concurren tie ondervinden van de zijde der hoogmolens, reden waarom de consumptie- en voertarwe op eenzelfde prijspeil liggen. Het C.B.K. verhoogde haar aankoop prijzen voor brouwgerst. Het is voor de handel en coöperatie moeilijk om brouwgerst aan te bieden, die voldoet aan de Nacobrouw-eisen, daar de kiemkracht sterk achteruit loopt. Het is van belang, dat zowel de opslaghouders van brouwgerst en ook de telers, die deze gerst nog in de tas hebben zitten, trachten deze gerst als brouwgerst te plaatsen, opdat de pre mie, die voor dit artikel wordt gegeven, niet verloren gaat. Voor zomergerst bestond een grote vraag, terwijl .het aanbod beperkt bleef. Algemeen toont men zich nog niet genegen tegen de huidige prijzen af te geven, tenzij men hiertoe door ruimtegebrek gedwongen wordt. Het aanbod betreft in hoofdzaak scheeps ladingen, terwijl wagons slechts sporadisch geoffreerd worden. De havermarkt bleef goed prijshoudend gestemd. Het aanbod bleef gering, terwijl daarentegen de atten tie voor dit artikel goed was. Hetzelfde gold voor de maalhaver, waarin slechts sporadisch matig iets ge offreerd werd. De binnenlandse graanmarkt sloot in een vaste stemming. Exportcijfers van Peulvruchten en Fijne Zaden over de maand September 1954: Gr. erwten 10.322 ton; Schokkers 662 ton; Bruine Bonen 7 ton; Kool zaad 1541 ton; Karwijzaad 581 ton; Blauwmaanzaad 89 ton; Mosterdzaad 55 ton. Buitenlandse Granen. De buitenlandse graanmarkt bleef over het algemeen flauw gestemd, maar tegen het einde van deze overzichtsperiode, was een vastere stemming merkbaar. AFDELING MESTSTOFFEN. Kalizouten. Hoewel nog enkele partijen varende zijn, kan thans al wel worden gezegd, dat alle voor de eerste periode aangenomen hoeveelheden kalizout 40 ook werkelijk in dit tijdvak en dus tegen de daarvoor geldende prijzen, worden geleverd. Ditzelf de geldt ook ten aanzien van de andere soorten, n.l. magn. kainiet 17 kalizout 20 kalizout 60 en patentkali. Zwalvelzure kali daarentegen kon niet vóór 1 October worden verladen. Het bovenstaande houdt in, dat het de Ned. Kali Imp. Mij. is gelukt be langrijk méér dan de aanvankelijk geïndiceerde 60 van het verbruik in het vorige seizoen in Mei/Sept. aan te voeren. Er is intussen toch een opmerkelijke prestatie geleverd. De Ned. Kali Imp. Mjj komt hier voor zeker alle lof toe. Nu verreweg het grootste (Zie verder blz. 641.)]

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 11