TACCO «De Gouden Leeuw» BANDENWAGENS van Priel kwmmm G. TOPPER VOOR DE Plattelandsvrouw PULPKUILEN VOLKSHOGESCHOOL. NIEUWE UITGAVEN. Advertenties OVERNAMEPRIJS BACONVARKENS VERLAAGD. Uitnodiging M. J. STEKETEE 10 GEBRUIKTE JOH. GUNST - GOES M. DEN DOELDER FABERY DE JONG F Droog- en Koelinstallaties GRONINGEN 638 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. De werkwijze, die het Bureau van Uitvoering zich heeft voorgesteld, is als volgt: Nadat een complex is aanbesteed en goedgekeurd door de Herverkavelingscommissie Zeeland, wor den de grondgebruikers uit dit complex opgeroepen voor een voorlichtingsvergadering in algemene zin. Nadat deze vergadering is gehouden, worden zit dagen georganiseerd, waarop aan iedere grondge bruiker nog eens wordt verteld, wat er precies gaat gebeuren op zijn land. Reeds zijn er een drietal praatavonden gehouden die door 160 personen werden bezocht. Uit de goede aandacht en de geanimeerde vruchtbare be sprekingen, die na de inleidingen volgden, bleek wel hoezeer dergelijke avonden door de grondge bruikers op prijs worden gesteld. Het begrip her verkaveling. alsmede het meer tot elkaar brengen van de bevolking en het personeel van het Bureau van Uitvoering, wordt er ten zeerste door bevor derd. Een vijftal zitdagen, waarop 325 personen ver schenen, bleken ook hun nut af te werpen, door dat door een persoonlijk gesprek de boer precies te weten komt, wat op zijn land gaat gebeuren. Men weet dan waar men rekening mee moet houden bij de uitvoering van de complexwerken en men komt niet voor het feit te staan, dat een dragline op het land verschijnt zonder dat men hiervan op de hoog te is. De aanvoer van pulp op de boerderijen is thans aan de gang. Op sommige bedrijven heeft men daarvoor de passende maatregelen getroffen, op andere doet men iets, op andere geheel niets. Over de pulpprijs is wel het een en ander gaande geweest; gedane zaken nemen geen keer. Het gaat echter niet om de prijs van de pulp af- fabriek, maar om het product wat U straks uit de kuil haalt. Als men dan leest dat Dr. Dijkstra uit Hoorn, bij een goede bewaring plm. 15 verlies heeft, bij een matige 20-25 en bij een slechte (en deze is niet zulk een uitzondering als U mis schien denkt) zegge en schrijve gaat een derde en meer van de voederwaarde verloren. En dat heeft men menselijkerwijs gesproken geheel in eigen hand. Kuilt goed in, trapt regelmatig aan en dekt goed af Vraagt eventueel voorlichting bij de Rij kslandbouw voorlichtingsdienst; deze geeft U gaarne en gratis raad, ook op dit gebied. Van 1118 October wordt op de Volkshogeschool „Overcinge" te Havelte (Dr.) een cursus georga niseerd met „De Woning" als middelpunt. De cursus is getiteld: „Wij en ons huis", waar bij de vraag gesteld wordt: „Wonen wij werkelijk of huizen wij alleen maar". Dit is een uiterst belangrijke vraag, vooral in de provincie Zeeland, nu velen een nieuwe woning moeten betrekken of de bestaande moeten ver bouwen. Deze cursus is daarom niet alleen bedoeld voor maatschappelijke werksters, jeugdleiders, gezins verzorgsters, maar ook voor huisvrouwen van het platteland. Het platteland vermeldt o.a. het volgende: „Hoe wonen wij?" (algemene inleiding), „Architectuur en woonruimte" (door een architect), „Onze meu bels", „Kleur in het interieur", „Huiselijke fees ten", „Het kind in de woning", „De dingen om ons heen" en „Het schikken van bloemen". Ook over de keukeninrichting en stoffering en verlichting van het huis zal van gedachten worden gewisseld, maar het belangrijkste is toch, dat de deelnemers zelf de woninginrichting practisch gaan beoefenen, zowel op kleine schaal (met mo delletjes van meubels op plattegronden) als op ware grootte (met echte meubels in lege vertrek ken van verschillende vorm en grootte). Wandelingen in de prachtige bosrijke omgeving van het oude landgoed zullen voor de nodige afwis seling zorgen. Kosten van deelname aan de cursus 27,50 (reductie is echter mogelijk). Men kan zich rechtstreeks bij de Volkshoge school opgeven onder vermelding van: naam, adres, woonplaats, beroep en de naam van de cursus: „Wij en ons Huis'. A. v. d. L. 25 jaar intensief gebruik van grasland door P. B. de Boer. Uitgave van de Friesche Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden. Het is een goede gedachte van de Friesche Maat schappij geweest de artikelenreeks van de heer De Boer in brochurevorm te laten verschijnen. Een ieder die de heer De Boer kent weet hoe deze origi nele boer want dat is hij in hart en nieren ook grote belangstelling heeft voor alles wat bui ten zijn bedrijf gebeurt. Op congressen en ver gaderingen weet hij daardoor vaak op originele wijze zijn denkbeelden te ontvouwen. Naast een wijd en zijd bekend voorbeeld van intensieve graslandi-exploitatie heeft hij zich ook steeds geïnteresseerd voor het vraagstuk van de landarbeiders. De brochure besluit dan ook met een artikel over dit onderwerp, dat we ter gelegen heid van een lezing van Ir. Bouman in Goes in ons blad besproken hebben. In verband met de beperkte leveranties van bacon naar Engeland heeft het Bedrijfschap voor Vee en Vlees zich als gevolg van de prijsdaling op de varkensmarkt genoodzaakt gezien de over nameprijs voor baconvarkens per 27 September met 6 cent per kg terug te brengen en vast te stel len op ƒ2,36 per kg geslacht gewicht. Met ingang van genoemde datum zal het verschil met de richtprijs, welke laatste thans zoals be kend 2,42 bedraagt, wederom in het Vleesfonds worden gestort. Op DONDERDAG 14 OCTOBER, des voor middags half elf, vindt de heropening plaats van ons van ouds bekend Hotel-Café Restaurant en Bioscoop door de Edelachtbare Heer Burgemeester van St. Maartensdijk. Het pand is nieuw gebouwd en naar de eisen des tijds ingericht. Uw aanwezigheid zal door ons bijzonder op prijs worden gesteld. „DE GOUDEN LEEUW" ST. MAARTENSDIJK TE KOOP: 21^, 3, 4 en 5 ton - In prima staat. Nicuwstraat 57-59 Telefoon 2046 MEER DAN «Ko HOGERE TREKKRACHT „Versterkte uitvoering" H. ENGLEBERT N.V. Prins Hendrikkade 102 Tel. K 1800 - 26226 ROTTERDAM Voor Uw schuur, hangar of garage leveren wij: DENNEN-, CANADA- of HARDHOUT in elke gewenste maat, ook geschaafd en geploegd. Onze prijzen zijn aanmerkelijk lager dan het normaal verwerkte hout. Wij zagen Uw bomen in loon en zijn leveranciers van Uw brandhout. Tevens zijn wij kopers van al Uw bomen. Houthandel - Houtzagerij - Bosexploitatie TELEF. 591 AXEL Een der meest gesorteerde zaken in Uw omgeving voor: JUWELEN, GOUD, ZILVER en UURWERKEN is het oude bekende adres: Lange Kerkstr. 30 Opgericht 1834 GOES Onder zeer grote belangstelling is door de Land bouwstudieclub „Eiland-IJsselmonde" te Hendrik Ido Ambacht, een tractordemonstratie gegeven op zware kleigrond met 68 afslib, met medewerking van het Instituut van Landbouwwerktuigen te Wageningen. Aanwezig waren 28 tractorploegen. Op de foto ziet men de Cappon TWZ I aan het werk. Een Iweescharige tractor Wendploeg met draaibare schijven. Deze ploeg kreeg het hoogst aantal punten met de vermelding: de schoonste vore. MACHINEFABRIEK IZ. CAPPON, Heinkenszand (Z.) Opslag zonder risico van kiemen, krimpen of rotten. 0 U verkoopt, wanneer dat het voordeligst is! O Zonder meer in ieder bedrijf aan te leggen. Geen onderhoud en wegneembaar. Storthoogte 3 meter; omzetten overbodig! Vraagt inlichtingen. HOOFDDORP - Tel. 0 2540-6241-6242 DORDRECHT Tel. 01850-7319 - KAMPEN Tel. 1046 - NIEUW IS en BLIJFT nog steeds het meest betrouwbare SCHERING A.G. ZAAD-ONTSMETTINGSMIDDEL BERLIJN Nu ook goedgekeurd voor de ont smetting van bietenzaad. Hoofdvertegenwoordiging voor Nederland voor de afd. Plantenziektenbestrijding: N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ DENKA, Voorthuizen Wij hebben steeds grote voorraad BANDEN voor: AUTO'S TRACTOREN LANDBOUWWAGEN ZICHTMACHINES enz enz. zowel nieuw, gecoverd als gebruikt. „HET SPECIAAL COVERBEDRIJF' Winsehoterdiep 30 - Tel. K 5900 - 23674-30300 Ons devies luidt: EEN BANDEN ALFABET van A tot Z en SERVICE TOT EN MET!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 10