ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND Verslag van de HOOFDBESTUURSVERGADERING DER L.J.G. Provinciale Ploegwedstrijd Gecombineerde ploeg- en bakwedstrijd VAN ONZE BIJEENKOMSTEN ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 623 Redactie: J. D. Haak Dzn, A. C. Hanse, A. C. Breure, L. de Jager, Z. Poppe en M. Sanders. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. gehouden op Zaterdag 18 September 1954 In antwoord op hetgeen de heer M. C. J. Kosten in de Boerenjeugd van 25 Sept. j.l. over de ploegwedstrijd schrijft, het volgende: Er zijn tijdens de wedstrijd 2 deel nemers gediskwalificeerd om reden, dat zij de vereiste ploegdiepte te ver over schreden. Dit is hun ook meegedeeld. De ene deelnemer is er direct mee ge stopt, terwijl de andere zijn veldje graag klaar deed, hoewel hij wist, dat hij was uitgevallen. Men moet hier wel streng de hand aan houden, daar voor stoppel-ploegwerk de diepte van 10 cm al vrij groot is. De in het boekje vermelde diepte van 2/3 van de ploeg- breedte is slechts in enkele gevallen te handhaven, maar zeker niet bij stoppel- ploegwerk. Naar ik meen staat er ook nog bij, dat er voor iedere wedstrijd af zonderlijk de diepte van het ploegwerk moet worden bepaald, zodat het wordt overgelaten aan de eis van de gebrui ker of de regelingscommissie. Bij de voorwedstrijden kan met dezelfde eisen al worden uitgewezen of de gebruikte ploegen hiermede het vereiste resul taat kunnen bereiken, zodat dan auto matisch de geschikte ploegen naar de Prov. wedstrijden komen. Wat de heer Kosten aansnijdt be treffende een ploegwedstrijd op grote diepte, zoals op wintervoor ploegen, is- niet anders dan toe te juichen en ik wil tevens de hoop uitspreken, dat er bij de ouderen de lust en de wil mag ontstaan om hiermede daadwerkelijk te helpen door een perceel beschikbaar te stellen. Zulk een wedstrijd zou de jongeren nog meer in de belangstelling brengen dan nu reeds het geval is en het ploegwerk zou dan merkbaar beter worden, daar het de jongeren prikkelt om nog meer hun best te doen dan reeds nu het ge val is. Mochten er landbouwers zijn die vol gend jaar hiervoor een perceel beschik baar willen stellen, laat hen dan een berichtje sturen aan het Landbouwhuis en wij zorgen voor de rest. L. I. V. d. LINDE. UITSLAG PLOEGWEDSTRIJD NOORD-BEVEL AND, gehouden door de L.J.G. en C.J.B.T.B. op Zaterdag 4 September. Het weer was miserabel, wat onge twijfeld inVloed had op de prestaties van de ploegers. Het aantal deelnemers was niet groot n.l. 10, waarvan er nog 1 ver stek liet gaan. De uitslag was als volgt: 1. F. Klaassen met 93 punten. 2. P. de Lóoff met 88 punten. 3. J. Dauw met 87 punten. 4. F. Israël met 86 punten. J. Dauw was de enige paardenploe- ger. De drie best geklasseerden zullen N.- Beveland vertegenwoordigen op de provinciale kampioenschappen. Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, worden de notulen goed gekeurd en komen de volgende punten in bespreking: Regiecursussen. Het programma van de regiecursus sen is vastgesteld: deze kunnen dus be ginnen. De Secretaris deelt mede, dat voor deze cursussen een subsidie is aan gevraagd bij de Stichting Zeeland voor Cultureel en Maatschappelijk werk. Jammer, dat in sommige afdelingen voor deze cursus zo weinig belangstel ling bestaat. Dat we op dit punt nog niet volleerd zijn, bewijzen de jaarlijkse ontspanningsavonden. Het peil van het toneelspel kan nog best wat omhoog! De prijs van de cursus kan geen be zwaar zijn. Beoordeling aardappelrooiers. Wat de beoordeling van de aardappel rooiers betreft deelde de Secretaris mede, dat Noord-Beveland de kroon spant met een opgave van 20—25 deel nemers. Uit Schouwen en Tholen was geen opgave binnengekomen. De Voor zitter vertelde, dat de eerste monsters reeds bij de Plantenziektenkundige Dienst ingeleverd waren. Vluchtelingen-actie. De verkoop van de loten voor de vluchtelingen-actie is nog niet boven de 1500 gestegen. Jammer, dat we dit er niet beter afgebracht hebben. Jeugdleider. Voor de functie van Jeugd- en vor mingsleider zijn verschillende sollicitan ten. Binnenkort kan hier misschien meer over gezegd worden. Filmvoorlichting. De plannen voor de filmvoorlichting zijn nog niet verder ontwikkeld. De Voorzitter wijst er op, dat deze voorlichting in het winterprogramma opgenomen moet kunnen worden. Er zal de nodige aandacht aan besteed worden om dit te kunnen bereiken. Sport. De heer Goedee uit Goes is tijdens een gedeelte van de vergadering aan wezig en komt met verschillende plan nen om de sport in onze vereniging wat meer leven in te blazen. Voor lopig zal volstaan worden met een betere organisatie van de sportdagen. Hiervoor is het gewenst, dat de sport- commissie uitgebreid wordt. Uit iedere streek zal nu één L.J.G.-er en één Z.P.M.-ster in deze commissie zitting hebben. Besloten wordt, dat op Zater dag 6 November in het Chr. Lyceum aan de Bergweg te Goes de eerste ver gadering van de uitgebreide commissie o.l.v. de heer Goedee zal plaats hebben. Wat de provinciale bijdrage voor de sportdag betreft wordt besloten in het vervolg een vast bedrag hiervoor op de begroting te zetten. Voor de Z.P.M. wedstrijd-commissie heeft de streek Walcheren mej. A. Kwekkeboom als lid, aangewezen en de streek Tholen mej. L. Kloet. Van de andere streken is nog geen opgave binnen. Van de heer Barnard is een opgave binnengekomen van een aantal spelen, welke h\j kan opvoeren. Besloten wordt de heer Barnard te vragen één van deze spelen op te voeren op de middag van de algemene vergadering. Voor het bezoek van het Hoofdbe stuur aan de streekbesturen worden data's vastgesteld. Doordat de vergade ring pas om 4 uur begonnen was en er veel ingekomen stukken waren, kon de agenda niet afgewerkt worden. Het was een vergadering die veel van de leden vergde; er waren deze mid dag wel erg veel kwesties. En het moet me van het hart, dat, wanneer sommige leden wat meer begrip toonden en hun verantwoordelijkheid als L.J.G.-lid op de juiste manier wisten te dragen, het voor ons, Hoofdbestuursleden, niet zo moeilijk zou zijn, van onze vereniging dat te maken, wat er van verwacht wordt. van de L. J. G. en Z, P. M. in West Zeeuws-Vlaanderen Op 11 Sept. j.l. werd door de Streek West Zeeuws-Vlaanderen van de L.J.G. en Z.P.M. een gecombineerde ploeg- en bakwedstrijd georganiseerd op het ter rein, dat door de heer Joh. Risseeuw te Schoondijke beschikbaar werd ge- steld. Het ploegen begon om 2 uur des na middags en de belangstelling was bij zonder goed, ook van ouderen, die wel eens wilden zien, wat jongeren op de tractor met de ploeg presteren. Het was alleen te betreuren, dat er zo'n ge ring aantal deelnemers was, want drie gegadigden voor een ploegwedstrijd in een streek met zoveel leden is toch wel erg weinig. Om 5 uur .moesten de inzendingen voor de bakwedstrijd ingeleverd zijp, en deze werden uitgestald, in het even eens door de heer Risseeuw beschik baar gestelde leegstaande huis, beho rende bij de boerderij. Hiervoor was de belangstelling goed te noemen. Er waren 18 inzendingen, waaronder veel mooie taarten. Deze werden geëtaleerd in een kamer van het huis, terwijl in een andere kamer de tafel werd gedekt voor de maaltijd, waarvoor ieder meisje, dat aanwezig was, een dubbele portie brood meege bracht had. Om ongeveer half 6 arriveerde de jury voor de bakwedstrijd, met name mej. Van Oeveren, directrice van de Huishoudschool te Schoondijke, mevr. LeenhoutsKotvis uit Groede en de heer Smit, oud-bakker te Oostburg. Hierna werd een begin gemaakt met de maaltijd, waaraan ook de familie Risseeuw aanzat. Na het eten kwam de jury van de ploegwedstrijd aan het woord, terwijl de jury van de bakwedstrijd zich terug trok om het gebak te beoordelen. Eén der leden van de jury ploegwedstrijd, de heer De Regt, was reeds vertrokken maar had zijn bevindingen aan de bei de andere heren, M. Risseeuw, alge meen voorzitter en I. Poissonnier, lid van de technische commissie, meege deeld. De heer Risseeuw gaf een uiteenzet ting over de gehouden wedstrijd en deelde mede hoeveel punten voor elk detail kon worden verkregen. Hij be treurde het, dat er zo weinig deelname was geweest. Daarna kwam ook de streekvoorzitter, de heer J. Verkruisse, aan het woord. De jury van de bakwedstrijd had lan ger werk met de beoordeling en de voorzitter stelde voor, te wachten met het bekendmaken van de uitslag en de prijsuitreiking, tot ook deze klaar waren. In de tussentijd werden enige spelle tjes gedaan. Het werd langzamerhand donker en daarom werden kaarsen aan gestoken, wat het gezelschap feestelijk verlichtte. De stemming was bijzonder goed. Eindelijk om ongeveer kwart over acht kwam het ogenblik waarop velen met spanning gewacht hadden. De heer Verkruisse begon met de uit slag van de ploegwedstrijd. Deze luidde als volgt: De heer B. Verkruisse met 89 punt won de eerste prijs, bestaande uit een nestje sleutels. De heer M. Dees met 85 punten de 2e prijs bestaande uit een combinatietang, en de heer C. de Nood de 3e prijs met 58 punten. Hij kreeg een doosje cigaretten. Het hoogste aantal punten dat be haald kon worden was 100. Daarna gaf de jury van de bakwed strijd enige toelichting en de heer Ver kruisse deelde de uitslag mede, welke als volgt luidde. Mej. J. Brakman van de afdeling Groede, won de eerste prijs met een taart. Zij kreeg een spuitgarnituur. Mej. S. Risseeuw van de afd. Oostburg, de 2e prijs met een cake. Ze kreeg een rond cake-blik. Mej. M. Risseeuw van de afd. Zuid- zande kreeg de 3e prijs met appel- carré's. De beloning hiervoor was een lang cake-blik. Mej. K. Risseeuw van de afd. Oost burg verwierf de 4e prijs met haar kleine eierkoekjes. De beloning hier voor was een pannelikker. Voorts kreeg de afd. Groede de prijs voor de afdeling, die het beste voor de dag kwam, bestaande uit een voorzit tershamer. De taart, die met de eerste prijs be kroond was, werd aangeboden aan de familie Risseeuw als bewijs van erken telijkheid voor de hulpvaardigheid en de opofferingen. De voorzitter sprak woorden van dank tot de jury van de ploegwedstrijd, die van de bakwedstrijd en tot allen die hadden meegeholpen deze middag tot een succes te maken. Verder deelde hij mee, dat iedere aanwezige, uitgezonderd de familie Risseeuw en de beide jury's, een bedrag moest storten van ten minste een kwar tje om de gemaakte kosten te dekken. Het werd niet fair geacht om de deel nemers, die zich moeite en kosten ge troost hadden alleen voor de kosten te laten opdraaien door het heffen van in- leggeld. Hierna sloot de voorzitter het meer officiële gedeelte van deze bijeenkomst, waarna nog een gezellig samenzijn volg de onder het genot van een kopje kof fie met een stuk van het gebak. De L. J. G. van Afdeling Groedè ver gaderde op 17 Sept. j.l. De voorzitter, J. de Vlieger, opende de vergadering en heette in 't bizonder zijn collega's Van Dijke en Salomé wel kom als jury voor de zaaiwedstrijd. Vriend Dees vertelde over zijn reis naar Duitsland, terwijl Jo de Smit een inleiding hield over: „Trekkers en werktuigen." De uitslag van de bonenzaaiwedstrijd werd bekend gemaakt en luidde als volgt: P. Cijsouw Jo de Smit A. Luteijn Az. P. Hoste A. Schijve A. Luteijn Jz. D.* Aarnoutse A. Hoste 40% punten 40 38% 38 37 36 32 32

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 7