EXTRA BERICHT PAARDENFOKDAG TE OSS Plattelandsvrouw Paard en paardensport VOOR DE Alleen NEO-CONSERVIET heeft een werkelijke aard- appelkleur ONTSMETTING ZAAIZAAD WINTERGRANEN. OP DONDERDAG 7 OCTOBER a.s. \y2 0/o (31/hl \y2 o/o (31/hl) 622 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. Aardappel bewaarders „let op Uw saeck" en vergelijk! Neo-Conserviet staat onder voort duren de biologische en chemische controle van de Noury-!aboratoria te Deventer. (Advertentie). De toestand van dé in 1954 geoogste wintergra nen is niet gunstig. In de eerste plaats vertonen vele partijen een slechte gezondheidstoestand, d.vv.z. het zaad is in aanzienlijke mate besmet met ziekteveroorzakende schimmels. In de tweede plaats zijn vermoedelijk vele par tijen in sterke mate verzwakt, wat zich kan uiten enerzijds in een geringe weerstand tegen ongunsti ge uitzaai-omstandigheden, anderzijds in een ver minderde weerstand tegen ontsmetting met kwik middelen. Deze juist dit jaar optredende zwakte kan door verschillende factoren veroorzaakt zijn, zoals de ongunstige rijpingsomstandigheden (schot!), een te hoog vochtgehalte tijdens-en na de oogst, droogbeschadiging, tengevolge van een niet uiterst voorzichtige droging. Deze situatie maakt het noodzakelijk, dat allen, die hierbij betrokken zijn, bijzondere voorzorgen in acht nemen. Ten behoeve van de handel zij gewezen op de noodzaak van scherpe schoning en voorzichtige droging. Vervolgens zal in het zaadonderzoek door de daarvoor aangewezen instellingen gewestelijke Keuringsdiensten én Rijksproefstation voor Zaadcontröle nagegaan dienen te worden of de betreffende partij ontsmetting kan verdragen. Op grond van dit onderzoek zullen die partijen, welke niet bestand blijken tegen kwikontsmetting, worden afgekeurd. Partijen, waarvan de gezond heidstoestand ontsmetting noodzakelijk kmaakt, zullen geplombeerd worden met op de label de vermelding Ontsmetting noodzakelijk, doch kort vóór het zaaien." Bij elke ontsmetting zal men zich, gezien de al gemene kwaliteit van het zaaizaad, strikt moeten houden aan de aanwijzingen van de Plantenziek- tenkundige Dienst. In het kort komen deze hierop neer: 1. Inzake de te gebrüiken ontsmettingsmiddelen: Zie staatje onder aan de kolom. 2. Zorg dragen voor goede verdeling van het middel over het zaad. 3. Het is gewenst om zaaizaad van normale kwaliteit na het ontsmetten tenminste één dag te laten staan, alvorens het wordt uitge zaaid. Anderzijds moeten zwakke partijen, zoals die met een hoog vochtgehalte, na het het ontsmetten niet te lang worden bewaard. De bovenstaande waarschuwing het zaaizaad te ontsmetten volgens de hiervoor aangegeven voor schriften, geldt evenzeer voor de teler, die zaad van eigen oogst wenst uit te zaaien. Hem wordt aangeraden in elk geval een monster van dit zaad te laten onderzoeken, waarbij wordt nagegaan of het ontsmetting kan verdragen. Dit bericht is opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Algemene Keuringsdienst en het Rijksproefstation voor Zaadcontröle. Er waren ook nogal wat Zeeuwen op de Utrechtse paardendagen. In de loop der Jaren zijn deze uitgegroeid tot een werkelijk nationale ma nifestatie van het paard in afzijn schakeringen. Onze Zeeuwse vertegenwoordigers hebben dit jaar met pech te kampen gehad, en zodoende vie len ze met in de prijzen. Maar desalniettemin hebben de Schouwse ruiters bij menigeen respect afgedwongen. Toch valt nog een zeer eervolle der de plaats te vermelden van Miep Bomv. d. Hil bij het nationale dameskampioenschap. We hopen, dat er volgend jaar meer prijzen door onze Geweste lijke Bond gewonnen zullen worden. Dit jaar kwamen de landelijke ruiters naast de gebruikelijke nummers, met een veelzijdigheids nummer. Voor deze demonstratie brachten 8 rui ters met hun paarden landbouwwagens in de ring.. Ze toonden hiermede hun werkelijkheid. Acht an dere ruiters deden ons ondertusen genieten van een kras staaltje vrijheidsdressuur. Het waren leden van de Wieringermeerruiters, 6 amazones en twee ruiters. Ondertussen waren de paarden van de Venneperruiters uitgespannen en opgeza deld en sprongen nu over de disselbomen van de wagens, die ze zo juist hadden binnengebracht. De paarden uit de Wieringermeer brachten de wagens weer weg. Hierna volgde een rijkunstig zeer fraaie hogeschool-demonstratie van de landelijke ruiter Jan van Leeuwen op Hassan. Het slot van deze demonstratie werd gevormd door het voorrijden van vier vierspannen. Mooie vierspannen bruinen, vossen, zwarten en schim mels, keurig spannend en netjes aangereden. Model gemend noemt men dit tegenwoordig. Dit is vol gens de methode, die op de mencursussen geleerd wordt. Zij, die dit gezien hebben, zullen van oor deel zijn, dat op deze cursussen wel degelijk iets goeds geleerd kan worden. Deze winter beginnen de cursusen weer. Ook in Zeeland! Er is al een aanvrage uit Walcheren binnen gekomen. Het is te hopen, dat er nog enkele komen, vooral uit de kringen van de jongeren. Want omgaan met een paard moet ook geleerd worden. Eerst dan zal met vreugde met een paard gewerkt worden. Tot volgende keer. TOONTREDER. De paardenfokkers in Oost-Brabant, Land van Maas en Wlaal en de Bommelerwaard, organiseren op Donderdag 7 October a.s. hun jaarlijkse fokdag te Oss. In de loop der jaren heeft deze dag zich ontwik keld tot een zeer belangrijke keuring van groot formaat. Telkenjare ziet men er aangevoerd een keur van prima fokmateriaal uit Brabants en Gel derlands beste merriestammen en verwekt door de aldaar gestationneerde bekende stamvaders als: de nationale kampioenhengst Eduard van Koppus- hoen, de provinciale kampioenen Alex van Heille, Nico van Geverik, Clairon van de Klef en vele an dere. Vandaar dat de fokdag te Oss steeds een grote interprovinciale bekendheid geniet. Het vorig jaar waren niet minder dan rond 1500 bezoekers en kopers aanwezig, terwijl ruim 60 fok- producten naar alle delen des lands werden ver kocht. Ook dit jaar zal voor aan- en verkoop weer volop gelegenheid zijn, gezien het feit, dat ruim 350 paarden voer deze grote herfstkeuring werden aan gegeven. De „Fokpaardendag van Oss 1954" verwacht daar om aanstaande Donderdag weer veel bezoek. De bekende en gastvrije ontvangst door het dan feestvierende Oss, de keuringen en demonstraties van een groot aantal beste jonge fokproducten, tullen deze dag voor de bezoekers weer maken tot een prettig, interessant en leerrijk paardenfestijn, terwijl de ruime aan- en verkoopmogelijkheden, voor gegadigden hier een bijzondere gelegenheid bieden. ^fTTTrfi] öi;{JT4i|q HY4ATUMEB0» TELEF.477 ALBLASSERDAM (Advertentie). FLORENCE NIGHTINGALE. Deze maand zal het 100 jaar geleden zijn, dat ,,The lady with the lamp," zoals Florence Nightin gale in de herinnering voortleeft, naar de slagvel den in de Krim trok en daar haar zegenrijke arbeid begon. Geboren uit vermogende en invloedrijke ouders, groeide zij als kind op in een zeer weelderige om geving, waarin zij zich allerminst gelukkig voelde. In 1849 maakte zij kennis met Ds Fliedner in Kaiserswerth en zijn diaconessenarbeid. Bekend is hoe zij daar in 1851 het verplegen leerde en lief kreeg, maar vooral de noodzakelijkheid leerde in zien van een deskundige opleiding, zoals die daar werd gegeven. Terug in Engeland, nam zij eerst de leiding op zich van een tehuis voor verarmde oude dames. Toen in 1854 een cholera-epidemie uitbrak, werd zij directrice van het grootste Londense ziekenhuis. Intussen ijverde zij voor een behoorlijke opleiding van de verpleegsters, alsmede verbetering van de voeding, de bouw en de indeling van de ziekenhui zen. Zij trachtte daartoe persoonlijke invloed uit te oefenen op de in dit verband te nemen regerings besluiten, daarin belemmerd door de étiquette en de traditionele vooroordelen van haar tijd. Ondanks jalouzie, wantrouwen en achterdocht, zette Florence Nightingale echter door. In October 1854 vertrok zij met 37 door haar zelf uitgekozen verpleegsters naar het oorlogsveld in Rusland. Bij haar komst werd zij door de dienstdoende officieren niet toegelaten, terwijl de doctoren van het leger haar en haar staf eenvoudig negeerden. Door haar invloed bij de ministeries in Londen en haar vasthoudendheid bereikte zij eindelijk haar doel. Samen met haar verpleegsters verzorgde zij de gewonde soldaten, die vóór haar komst meest door infectie, gebrek aan voedsel en vervuiling stierven. Ook tot de gezonde soldaten strekten haar be moeienissen zich uit. Zij bereikte, dat zij hun soldij niet meer verbrasten en verdronken, maar naar hun gezinnen in Engeland stuurden. Van dit alles zond zij uitvoerige rapporten naar Engeland, waarbij zij de regering op de heersende wantoestanden opmerkzaam maakte. Nog veel meer zou van haar werk te vertellen zijn, o.a. ook over haar zorgen voor de troepen in India. Zonder dat zij er één keer geweest was, wist zij te bewerken, dat allerlei voorzieningen werden ge troffen ten bate van de volksgezondheid, zoals de aanleg van betere wegen en riolering, de bouw van recreatie-verblijven en scholen, de organisatie van ontwikkelingscursussen en moedercursussen. Op het gebied van de gezondheidszorg heeft zij pionierswerk verricht, arbeid, die in deze tijd nog niets van zijn waarde heeft ingeboet. Toen zij in 1910 stierf, wilde men haar een natio nale begrafenis geven in de Westminster Abdij, maar dit heeft zij niet gewild. Volgens haar wens werd zij in alle eenvoud en stilte begraven op het mooie, kleine kerkhof in Lea Hurst. De lamp, door haar ontstoken, brandt nu, na een eeuw, met een stralend licht door het vaak moei lijke werk van de vele verpleegsters in ziekenhui zen, sanatoria en op de slagvelden in dienst van de lijdende mensheid verricht. A. v. d. L. Droog- ontsmetting Natontsmetting normaal keuring2) normaal keuring2) Tarwe kiemschimmels 2 g/kg 3 g'kg 2 «/o (31/hl) 3 o/0 (31/hl) steen brand Gerst kiemschimmels 2 g/kg 2 g/kg 2 o/o (31/hl) 2 o/o (31/hl) Strepenziekte Steenbrand Rogge kiemschimmels 2 g kg 2 g/'kg (Advertentie) Men overschrijde deze hoeveelheden vooral niet 1) Bij de vloeibare middelen cc in plaats van grammen. 2) Bij aangifte voor de keuring. iliOeMïïR^t^V«£dufltXAgWënïenSEIad)selijkeC.Codperat$es.fj

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 6