ZITDAGEN lp BOEKHOUDBUREAU Zaaitarwe! D. J. VAN DER HAVE fcaoxwmiach-Technologisch iimutatty a voor Zeeland aiDDELBURO No. 2243. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 2 OCTOBER 1954. 42e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD y WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen @v er zie Rt Net iets te laat om nog in het vorige nummer van dit blad te worden opgenomen, bereikte ons het persbericht van het Ministerie van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening over de Tarweprijs 1955. Ofschoon het dus oud nieuws is, willen wij het toch in zijn geheel opnemen, omdat het voor het Zuid-Westelijk zeekleigebied van zo'n groot belang is en opdat een ieder het nogmaals rustig kan lezen. Want wij kunnen ons voorstellen, dat velen alleen naar de prijs hebben gekeken en toen zó teleurgesteld waren, dat zij het overige niet goed •p zich hebben laten inwerken. Ook in de rest van het bericht zit nog veel wat het overdenken waard is. Hier eerst dan het officiële bericht: De Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening heeft de prijs voor tarwe van de oogst 1955 vastgesteld op 25,per 100 kg als gemiddel de prijs bij levering franco pakhuis handelaar. Deze prijs, welke geldt voor tarwe van gezonde doorsneekwaliteit bij een vochtgehalte van 17 is derhalve i,lager dan die, welke geldt voor de oogst 1954, waarin namelijk nog een aanzien lijke premie ter aanmoediging van de tarweteelt boven een redelijke winst was verdisconteerd. Naar de mening der Regering is er onder de hui dige omstandigheden geen aanleiding meer voor een aanmoedigingspremie. De nieuwe prijs is vast gesteld op basis van de kostprijsberekeningen van het Landbouw Economisch Instituut, waarbij reke ning is gehouden met een redelijke winstmarge. Afhankelijk van het systeem, dat zal worden ge kozen om deze prijs te effectueren, moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat zich grotere schommelingen rond de richtprijs kunnen voordoen dan tot nu toe het geval is geweest. Het ligt overigens in de bedoeling een soortgelijke re geling als geldt voor oogst 1954 met oplopende prijzen gedurende het seizoen, toe te passen. Aangezien het door middel van monopolieheffin gen niet mogelijk is een redelijke prijs voor de rogge te effectueren, heeft de Minister van Land bouw, Visserij en Voedselvoorziening besloten aan vullende maatregelen te treffen voor de rogge van de oogst 1954. Hoewel over de practische uitvoering van deze maatregelen nog nader overleg zal worden ge pleegd met de belanghebbende groeperingen uit het bedrijfsleven, kan nu reeds worden medege deeld, dat de maatregelen er in beginsel op zullen zijn gericht voor rogge van oogst 1954 een prijs van 24,25 per 100 kg te effectueren. Deze prijs komt overeen met de gemiddelde kostprijs zoals kan worden afgeleid uit de berekeningen van het Landbouw Economisch Instituut. Dit houdt der halve in, dat de maatregelen het karakter zullen dragen van een prijstoeslag per 100 kg, welke af- LET OP. U SAECK.: HULST: Maandag 4 October in „De Graanbeurs", van 3 tot 5 uur. KOUDE KERKEWoensdag 6 Oct ober in Hotel „Nieuw Walcheren", van 9 tot 1.30 uur. TERNEUZEN: Woensdag 6 October in Hotel „Des Pays-Bas". ZIERIKZEE: Donderdag 7 October in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 7 October in Café „De Eendracht". ST. FHILIPSLANDZaterdag 9 October in Hotel „De Druiventros". THOLEN: Zaterdag 9 October in Hotel „Hof van Holland". hankelijk zal zijn van de mede door middel van de monopolieheffingen te realiseren gemiddelde marktprijs en de kostprijs. Grote teleurstelling. Wij stellen er prijs op mede te delen, dat Uw overzichtschrijver ernstig heeft nagedacht in welke vorm hij zijn commentaar moest gieten, welke woordenkeuze hij moest maken. Het is hem name lijk vergaan als iemand, die door de ervaring heeft geleerd, dat hij, boos wordende, zich eerst eens moet omdraaien, dan drie keer moet slikken en daarna pas iets moet zeggen, daar hij weet, dat hij anders woorden kiest, waar hij later spijt van heeft. U moet zich voorstellen, dat juist een hoogge stemde Troonrede bij de opening van de gewone zitting der Staten-Generaal door Hare Majesteit, Koningin Juliana was uitgesproken. In de jaarlijkse Troonrede plegen de Ministers een overzicht te geven van 's lands toestand en de plannen van de Regering op wetgevend gebied be kend te maken. De Minister van Financiën gaf daarnaast in zijn beschouwing over de Rijksbegroting een fleurig beeld van de economische toestand van ons land. De welvaart neemt toe en men brak zich in Ne derland het hoofd, hoe een ieder van deze gestegen welvaart mee te laten profiteren. In dezelfde week nam men een 6 loonsverhoging aan, hetgeen betekent, zoals wij-in het weekblad „Vrij Neder land" lazen, dat er een 500 millioen gulden meer ten goede zal komen aan allen, die in loondienst werken. Wanneer men de 6 omslaat over de totale loonsom die in ons land wordt uitgekeerd en men telt er de sociale uitkeringen bij, dan komt men aan ongeveer een half milliard! In deze zelfde week verlaagde Minister Mans- holt de prijs van één der vijf basisproducten in de landbouw, het broodgraan, de tarwe. Dat dit, af gezien nog van het onelegante, een grote teleurstel ling in de kringeli van de akkerbouw heeft ver wekt, behoeft geen betoog. Psychologisch onjuist! Alvorens over het technisch juiste of onjuiste van deze nieuwe tarweprijs wat te zeggen, willen wij wijzen op de zeer slechte indruk, die deze han delwijze op de boerenwereld heeft gemaakt. Het is reeds de tweede keer dit jaar, dat er na een vrij aanzienlijke loonsverhoging een verlaging volgt van de prijs van één der basisproducten. Na de 5 loonsverhoging van Januari jongstleden, werd de suikerprijs verlaagd, waardoor de suikerbieten minder zullen opbrengen. Met de suikerbieten vormt de tarwe één van de peilers, waarop de ak kerbouw, o.a. in Zeeland, is gebouwd. Thans wordt de verlaagde prijs zelfs in dezelfde week bekend gemaakt als de loonsverhoging en als het alom bekend maken van de welvaart. Als eerste reactie kan men zich afvragen of dus de boerenbevolking niet in de gestegen welvaart mag delen. Voor hen geldt de centenknijppolitiek. Hun lasten worden verhoogd, hun inkomsten verlaagd. Oh zeker, men behoeft de 6 loonsverhoging niet in de Collectieve Arbeids Overeenkomst voor de landbouw op te nemen. Elke bedrijfstak kan im mers zelfstandig hierover beslissen. Doch dit zou slechts betekenen, dat de landbouw zijn arbeids krachten naar andere bedrijfstakken zou afstoten, of de 6 zwart ging betalen of dat de landarbei der de dupe zou worden van het Regeringsbeleid ten aanzien van de landbouw. Dat men hier niets voor voelt, is te begrijpen. Wij schreven vorige week, dus vóórdat het ver lagen van de tarweprijs bekend was gemaakt, dat wij ten aanzien van het landbouwbeleid niet zo gerust waren. Tijd voor klagen was het niet. maar verschillende minder geruststellende voortekenen waren te bespeuren. Ook nu stort de boerenwereld door de ene cent per kg niet in elkaar, doch wij weten waar wij aan toe zijn. De Ministerraad, die zich in zijn geheel met de vaststelling van de prijs voor het broodgraan be moeit, wil kennelijk voor de landbouw geen royale politiek voeren. De boeren moeten hun heil maar zoeken in de vrije sector. Nu de wereldmarktprij zen aan het dalen zijn, kan men voor de voedsel voorziening immers weer elders goedkoop terecht met de opgestapelde deviezenhoeveelheid, die, zo als wij vorige week uiteenzetten, voor een behoor lijk deel aan diezelfde landbouw te danken is. Tarweprijs voor kostprijs? Want het meest verontrustende in het boven op genomen persbericht, het venijn, zit in de staart van het gedeelte, dat over de tarwe handelt. Er moet rekening worden gehouden met de mogelijk heid, dat zich grotere schommelingen rond de richt prijs kunnen voordoen, dan tot nu toe het geval is geweest. Betekent dit, -dat deze schommelingen zullen gaan tot de kale kostprijs? Het is namelijk wel bekend, dat de Minister de gehele tarwe-afzet vrij wil geven. Wanneer men bedenkt, dat dit jaar in vele ge vallen de door de Regering gegarandeerde richt prijs vooral direct na de oogst lang niet gehaald werd een euvel dat juist de minst financieel draagkrachtigen treft dan behoeft de schom meling het volgend jaar niet zo veel groter te zijn en men is aan de kale kostprijs toe. En wat gaat de Minister doen als de prijs van de buitenlandse tarwe gaat dalen beneden de kale kostprijs plus de door hem genoemde redelijke winstmarge, ja beneden de kale Nederlandse kost prijs? Komen er dan monopolieheffingen, waar door de tarweteler zijn kostprijs plus de redelijke winstmarge krijgt of slechts de kale kostprijs? Blijft de 20 ondernemerswinst gelden? Een redelijke winstmarge is een rekbaar begrip. Wij herinneren ons nog de tijd van het redelijke be staan op het economisch en sociaal goed geleide bedrijf. Ook dit woord redelijk is thans omgezet in een bevordering van de afzet. Over winst wordt niet meer gerept. Al deze vragen spelen ons dcor het hoofd, daar de indruk sterk is, dat de boer het straks nog meer van de producten zal moeten hebben, waarvan de prijsvorming geheel vrij is. En dat dit hoe langer hoe meer tot speculatieve bouwplannen leidt, kan een ieder om zich heen zien. Hoeveel erwten, bonen en maanzaad zullen er het volgende jaar zijn? Wij houden ons hart vast. Dat dit alles gaat ten koste van een rustige bedrijfsvoering, van een verhoging van de produc tie en een verbetering van de economische en tech nische uitrusting der bedrijven, is maar al te zeer te vrezen. Wat doet de Stichting voor de Landbouw. Het is te hopen, dat het bestuur van de Stichting voor de Landbouw de Minister van de onrust in het boerenhart op de hoogte brengt en zich niet laat afschepen met de opmerking, dat de uitkom sten van het totale bedrijf nog bevredigend zijn, daar dit in het thans aan de gang zijnde jaar slechts het geval zal zijn door enkele speculatieve producten en daardoor zeer verschillend verdeeld zal zijn. Men zal van de bewindsman heel duidelijk moeten zien te horen te krijgen, welk beleid hij in de toekomst denkt te voeren, opdat een ieder weet waar hij aan toe is. Gewezen zal moeten worden op het feit, dat wij nog niet aan het einde van de lastenstijging zijn. Er komt nog een huurverhoging, die een loonsver hoging zeker met zich mee zal brengen en een ver plichte oudendagsvoorziening, waarvoor hetzelfde zal gelden. Het gesprek moet dus niet in de eerste plaats gaan over de cent, want deze is natuurlijk uit de kostprijsberekeningen van het L.E.I. af te leiden, als men de hoge stroprijzen inberekent die de laatste jaren gemaakt konden worden. De verlaging wordt dan ook gemotiveerd door erop te wijzen, dat er voldoende tarwe in de wereld is en er geen aanmoedigingspremie meer nodig is. Een ieder heeft over de grote voorraden tarwe in (Advertentie) KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLEBIEZELIN GE. Bestel nu Uw

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1