MARKTBERICHTEN Onpartijdige voorlichting ONDERLING BOERENVERZEKERINGSFONDS Bescherming hij eigen organisatie ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 615 ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse granen. De afgelopen dagen was de binnenlandse graanmarkt voor rogge prijshoudend en voor de haver en gerst vast gestemd. De meelfabrie ken bleven regelmatig koper van tarwe, die nog be langrijk beneden de A.V.A.-prijs lagen. Op 27 Sept. kan de handel en coöperatie tarwe aan het A.V.A. ten verkoop aanbieden, dit kan tot gevolg hebben, dat de meelfabrieken hun aankoopprijzen verhogen. Maandag j.l. werd de tarwe voor voerdoeleinden vrij gesteld, zodat hierdoor de bestemmingsmogelijkheden groter zijn geworden. Voor voertarwe bestond een (Vervolg van pag. 613.) fce verrichten, maar deze arbeid zal meestal wel vergoed worden door de hogere stro-opbrengst, waarvan de prijzen wel zeer hoog liggen als men dit in de grote draadbalen kan leveren. Ondanks het slechte oogstwéer is nog slechts sporadisch „schot" opgetreden. Vooral wanneer men de tar we in de z.g. „Duitse stücken" heeft gezet, kan men veel afwachten zonder al te groot risico. De oogstresultaten zijn over het algemeen goed te noemen, dit ondanks de zeer natte zomer. Alleen de erwten en bonen geven meestal een minder goede, soms heel lage opbrengst. De prijzen van cLe peulvruchten zijn mede door deze lage op brengsten sterk opgelopen. De vlasoogst is ook ongeveer ten einde, al staan momenteel hier en daar nog enkele percelen vlas in de schelfjes op 't veld. Dit is wel een lijdensweg geweest voor de vlassers en telers; een plukseizoen van ruim 7 we ken zal nog wel, nooit zijn voorgekomen. Ik zag op 2 Juli al vlas plukken en ook nog op 21 Augus tus De aardappeloogst is inmiddels ook begonnen, de hoeveelheid gegroeide aardappelen is ook meestal zeer goed. Echter blijkt bij het rooien dat vele percelen sterk door phytophtora zijn aan getast, in enkele gevallen wel van 30- tot 70 rot. Dit geeft bij de toch al grote arbeidsmoeilijkheden bij het rooien, meestal nog hogere lonen. Sommige percelen zullen misschien niet eens meer rendabel gerooid kunnen worden. De rassen Meerlander en Bevelander hebben van deze moeilijkheid practisch geen last, wanneer ten minste toch nog gespoten is. De zeer vatbare ras sen Bintje en Eigenheimer zijn, ondanks vele be spuitingen, dikwijls nog sterk „ziek," indien ten minste niet zeer tijdig dood-gesproeid is. Na de grote demonstratie met aardappelrooima- chines op zware kleigrond te Dinteloord zijn ook in onze streek, met zijn zware komgronden, direct al een drietal rooimachines aangeschaft. We mogen hopen, dat deze typen machines ook hier in die streek naar behoren gebruikt kunnen worden. Voor goed gebruik daarvan dient men vóór alles te zorgen voor ondiep poten; de verschillen bij diep of ondiep gepootte aardappelen zijn thans bij het machinaal rooien zeer goed te constateren. DE WESTHOEK. Drukte heerst nog steeds alom in onze lande rijen. En het is een drukte die wij anders vier weken eerder in het seizoen hebben. Hier en daar moet men nog wat aan de graanoogst doen, 't is echter niet te verwachten, dat we dit kunnen zon der dat de graandroger er aan te pas moet komen. Al met al zullen we dus dan toch graanoogst 1954 in de zak krijgen. Wie zullen ons maar niet afvra gen, hoe we klaar hadden moeten komen als we zo'n zamer 20 jaar geleden gehad hadden. De techniek heeft ons een flinke stoot gegeven, dat het zover kon komen. De aardappeloogst is druk aan de gang. Bij velen is het een geweldige tegenvaller en zij moe ten genoegen nemen met veel rot, soms zoveel, dat het de moeite amper loont te rooien. Met de rooiers gaat het ook niet van een leien dakje, zo'n ouderwetse vorkjesrooier die al lang vergeten in een donker hoekje in de schuur stond, moest dit jaar wieer voor de dag gehaald worden en bleek zijn geld dubbel waard te zijn. De aardappeloogst zal nog wel niet klaar zijn als de bietenoogst een aanvang neemt. Want slechts enkele dagen scheiden ons meer van deze voor West-Brabant zo belangrijke oogst. We hopen dan ook maar op veel goed weer opdat we tussen door nog eens wat aan de aardappelen kunnen doen. Het maanzaad, dat heel weinig gezaaid was, is voor het grootste gedeelte afgedorst. De op brengsten vallen bar tegen. De prijs kan echter nog veel goed maken. Zo zitten we dan op het scheiden van de oogst 1954 en reeds moeten we een gedeelte van ons bouwplan opmaken voor de vol gende oogst. Welke wintertarwe zullen we zaaien? Alba, Staring en Mado zijn moeilijk meer te krijgen en tegen hoge prijzen. Heine's VIJ, is er nog wel. 't Is dit jaar weer moeilijk om keus te maken welk ras we zullen uitzaaien. Het beste is maar om alles niet op één kaart te zetten. We zitten wel in het teken van de demonstraties en wedstrijden. Was het verleden week de aard- appelrooidemonstratie in Dinteloord die onze aan dacht vroeg, dit weekend staat in het teken van de pioegwedstrijdi van onze Prov. Jongeren Organi satie. Wie zal kampioen worden? flinke belangstelling, terwijl het aanbod op lagere prijzen dan de fabrieken voor consumptie-tarwe be talen, nog klein bleef. Wel mag verwacht worden, dat de handel hierin zich in de komende week meer zal gaan ontwikkelen. Voor doorsneekwaliteit rogge bestond regelmatig belangstelling, doch meer vraag ondervond de 17 rogge, waarin het aanbod echter schaars is, daar vele leveranciers de aanvoeren van natte partijen slechts met moeite kunnen opnemen en geen tijd en ruimte beschikbaar hebben om de rogge te drogen. De zomergerstmarkt bleef vast ge stemd met veel vraag en weinig offertes. Wagons worden practisch niet aangeboden. Brouwgerst kon zich tengevolge van een goede binnenlandse vraag goed handhaven. Exportvraag is er nog weinig. Kwa men aanvankelijk in het begin van deze week de offertes haver in ruimere mate af, thans is het even wel weer zeer moeilijk kippenhaver te kopen. Waar schijnlijk is het slechte oogstweer hieraan mede debet. Wagons maalhaver werden sporadisch geoffreerd; schuitjes waren evenwel gemakkelijker te koop. De binnenlandse graanmarkt sloot in een goed prijshou dende stemming. ROTTERDAMSE KORENBEURS. Tarwe werd goed aangeboden en op basis doorsnee kwaliteit 17 vocht, franco fabrieken als volgt aan gekocht: 1718 vocht ƒ25,80, boven 18 vocht 25,60, max. 17 vocht 26,alles met aftrek van gewichtsverlies en droogkosten. Gerst. Vraag en aanbod hielden gelijke tred, waar door de prijzen vrijwel onveranderd bleven. Door sneekwaliteit ƒ24,25; gedroogd ƒ24,60 en geschoond 24,80. Maalgerst 23,per 100 kg. Brouwgerst. Het ras Balder 26,50 en Kenia en Piroline 26,25 exclusief de bekende toeslagregeling. Haver van 22,tot 24,en Rogge tot 21, Beide artikelen weinig zaken. Schokkers. Het aanbod neemt toe, hetwelk tegen hoge prijzen werd aangekocht. Op monster van 80 tot 128 en 3 kwaliteit 142,50. Groene Erwten. Groot aanbod, waarvan ttfdens de beursuren niet veel geplaatst kon worden. De han delscapaciteit gedurende de beursuren is ontoerei kend om het grote aantal partijen te verwerken. Het leeuwendeel van de Maandag aangevoerde partijen zal in de komende dagen echter wel zijn koper vinden. Op monster van 43,tot 82,en 3 kwaliteit 90,—. Bruine Bonen. Hierin kunnen geen zaken gemeld worden. Prima doorsneekwaliteit wordt op 120, getaxeerd. Capucijners en Rozijnerwten met klein aanbod tot ca ƒ150,—. Blauwmaanzaad vast. Exportkwaliteit 250, Karwijzaad kalm bij ca 130,voor prima door sneekwaliteit. STRO VLAS. Terwijl de vraag naar de betere kwaliteit strovlas voortdurend aanhoudt, is de vraag naar de mindere kwaliteit sterk afgenomen daar bij de bewerking steeds meer blijkt, dat het lint-rendement van de tweede kwaliteit dit jaar zeer laag is. Goede kwaliteit gerepeld vlas werd verkocht van 2534 ct per kg, ongerepeld zelfde kwaliteit 2026 ct per kg. Mindere kwaliteit gerepeld van 1525 ct per kg en ongerepeld van 820 ct per kg. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. Op de aardappelbeurs te Rotterdam werden voor klei-aardappelen van 35 mm opwaarts de volgende prijzen genoteerd: Eigenheimers ƒ10ƒ11,50, Bintjes 89 en IJselster 8. Nieuwlandse Eigenheimers van de zandgrond deden 910 en voor voeraard- appelen werd 2,25ƒ3,25 per 100 kg betaald. AARDAPPELBEURS GOES (21-9-'54). Een vaste lijn kan nog niet gevonden worden in de aardappelhandel. Gezonde Bintje van de klei, ge schikt voor export doet 9,per 100 kg, 35 mm op waarts gesorteerd. Bintje voor het binnenland ƒ7,75 per 100 kg 35 mm opwaarts. Voor gezonde Eigenheimers zelfde sortering wordt 10,per 100 kg betaald. Prijs is berekend per 100 kg volgens handelsvoor- waarden, vastgesteld voor de verkoop van consumptie aardappelen, franco sorteerinrichting. FRUIT AFZET ZEELAND 15—21 Sept. '54. ""Steeds weer blijkt dat het aanbod van fruit stuk ken lager blijft dan dit in 1953 het geval was. Ver schillende oorzaken zijn daarvoor op te noemen: inundatie, hagel, en ook dat het fruit door het koude weer dikwijls aan de kleine maat blijft. Ook dat men begonnen is om Cox en Conference voor de koelhui zen te plukken, evenals Bramley's Seedling, doet de aanvoer nu minderen. De handel werd iets levendiger, met een tikje beter wordende prijzen. Vooral bij de mindere sorte ringen was dit merkbaar. Doordraaien kwam prac tisch niet meer voor. Voor de vastere zure appelen waren de fabrieken aan de markt. De export ging nog steeds door. De priizen waren: Beurré Hardy: A: 5862; B: 50; C: 49; I grof: 48—55; I: 41-45; K. en F.: 12—33. Bonne Louise: A: 3648; B: 2831; C: 2527; I Grof: 34—47; I: 25—32; K. en F.: 8—23. Herzogin Elsa: I grof: 25—27; I: 21—24; K. en F.: 6—10. Maagdepeer: I grof: 2123; I: 2225; K. en F.: 6—9. William's Duchesse: I grof: 2230; I: 2124; K. en F.: 4—8. Conference: A: 39—48; B/C: 33—35; I grof: 47— 50; I: 28—30; K. en F.: 5—20. Triomphe de Vienne: Verpakt: 5261; A: 4952; B: 40; C: 36; I grof: 46—50; I: 39-^5; K. en F.: 18—35. Croncels: A: 24—28; B/C: 21—26; I grof: 22—27; I: 19—22; K. en F.: 8—20. Zigeunerin: A: 2629; B/C: 2224; I grof: 24 29; I: 18—23; K. en F.: 7—13. Mank's: A: 22—26; B/C: 21—24; I grof: 23—25; I: 18—23; K. en F.: 8—15. James Grieve: Verp.: 4749; A: 4142; B: 42; C: 37; I grof: 39—41; I: 36—38; K. en F.: 13—31. Ellison's Orange: Verp.: 3948; A: 3032; B/C: 26—28; I grof: 27—29; I: 23—25; K. en F.: 8—19. Cox's Orange Pippjn: A: 4244; B/C: 3841; I grof: 35—39; I: 24—33; K. en F.: 8—18. BIGGENMARKT GOES (21-9-'54). De prijs van de biggen is de laatste weken nogal wat teruggelopen. Lange tijd was dit rond 3,per kg levend gewicht, nu ligt de prijs rond 2,50 per kg levend gewicht. Dit is voor 68 weekse biggen 40 a 55 per stuk. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam werden in totaal aangevoerd 6290 dieren, zijnde: 3246 vette koeien en gebruiksvee, w.o. 639 t.b.c.-vrij; 635 vette en graskal veren, w.o. 282 t.b.c.-vrij; 454 nuchtere kalveren; 682 varkens; 235 biggen; 164 paarden; 96 veulens; 73S schapen of lammeren en 45 bokken of geiten. De prijzen waren als volgt: Vette koeien ƒ2,202,78; Vette kalveren ƒ2— ƒ2,50; Varkens (levend gew.) ƒ1,90ƒ1,96; Slacht- paarden 1,902, alles per kg. Graskalveren van ƒ200ƒ350; Nuchtere kalveren ƒ48—ƒ62; Biggen ƒ40—ƒ55; Veulens ƒ250—ƒ450; Schapen 90125; Lammeren 80100; Melk- en kalf koeien ƒ800ƒ1000; Vare koeien ƒ600750; Vaarzen 550800Pinken 325525, alles per stuk. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 6076 stuks vee, zijnde: 2545 runderen, 336 vette kalve ren, 372 nuchtere kalveren, 67 fokzeugen, 177 slacht- zeugen, 84 lopers, 1912 biggen, 560 schapen, 23 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk. en kalf koeien van 665925; Guiste koeien ƒ540775; Kalf vaarzen ƒ600ƒ850; Klam vaarzen ƒ540ƒ630; Guiste vaarzen 525660; Pinken ƒ350ƒ490; Graskalveren ƒ225ƒ300; Nuchtere fokkalveren 95ƒ155; Nuchtere slachtkalveren 4055zware soorten 6085Drachtige zeu gen 320ƒ440; Lopers 85ƒ110; Biggen 48 ƒ65; Schapen ƒ70ƒ90; Zuiglammeren ƒ70—ƒ95; Weilammeren 6070, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 846 stuks. Prijzen: le kw. ƒ2,65—ƒ2,80, 2e kw. ƒ2,50—ƒ2,60, 3e kw. 2,25— ƒ2,40; Vette stieren ƒ2,40ƒ2,60; Worstkoeien ƒ2,10 2,25, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren, zware soorten van 2,252,55 idem middenklasse 2,202,30; idem lichte soorten 1,95ƒ2,10; Nuchtere slachtkalveren 1,30ƒ1,45; zware soorten ƒ1,55ƒ1,80; SlachtZeugen ƒ1,66— 1,73, fijne jonge slachtvarkens 1,851,92, alle# per kg lev. gew. (Advertentie) Het Onderling Boerenverzekeringsfonds is de enige levensverzekeringsinstelling in ons land, welke het provisiestelsel niet kent. Dit betekent, dat de voorlichting door de mede werkers van het O.B.F. volkomen kan worden af gestemd op één belang: dat van de boer. Deskun dige en openhartige voorlichting is de basis, waar op de leden van het O.B.F. en zij, die het denken te worden, te allen tijde kunnen rekenen. Volgt hierom het voorbeeld van bijna 19000 Neder landse boeren en sluit Uw levensverzekering bij het O.B.F. 8 O PHI AL AAN 2 LEEUWARDEN Medewerker voor Zeeland: R. MEYER ING Jullanastraat 24, Wemeldinge (Tel. K 1192395).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 11