Radio WORMZIEKTEN BIJ PAARDEN. Paard en paardensport ZAKKEN IMPRISEPT Studiedagen coöperatieve afzet. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. "■•-"i'R-wSCs 589 Hei resuliaai van een doelmaiige behandeling op enkele groie bedrijven. Öp enkele bedrijven kregen dit voorjaar alle paarden een wormkuur. Er waren geen bijzondere klachten betreffende ziekte of vermagering ten ge volge van besmetting met wormen. Het doel van de behandeling was om jaarlingen en twee-jarigen beter te doen opgroeien. Bovendien is het voor de andere paarden ook van betekenis, deze eens van ingewandswormen te bevrijden; dit komt hun algemene gezondheidstoestand beslist ten goede. De bedoeling van de massabehandeling was tevens om de bedrijven als geheel zover mogelijk vrij te maken van wormen. darm- wand darmslijravlies Sterk vergrote afbeelding van een strongylus-worm, die. na een gat in het darmslijmvlies te hebben gevretennu de daaronder gelegen darmwant naar binnen zuigt en verteert. De behandeling is gebeurd op een tijdstip dat de paarden nog niet in de weide liepen en gedurende de afgelopen winter zijn de meeste wormeieren en -larven beslist doodgegaan. De weiden waren dus toen nog niet opnieuw met mest (met wormeieren) besmot. De veulens welke nog geboren moeien wuruen, de jaarlingen en andere jonge paarden zullen onder (bijna) wormvrije omstandigheden een betere kans krijgen om gezond te groeien. Bij 40 paarden werd twee keer een mestonder- zoek gedaan op het Laboratorium van de Gezond heidsdienst voor Dieren, en wel enkele dagen vóór en enige dagen na de wormkuur. Gemiddeld werden bij de paarden vóór de kuur 348 spoelwormeieren en 263 stronggyluseieren in één gram mest aangetroffen. We zien dus, dat op bedrijven waar geen speciale klachten zijn, toch een behoorlijke besmetting aan wezig kan zijn. De spoelwormeieren, afkomstig van de grootste lange ronde ingewandswormen bij het paard, waren dus vér in de meerderheid. Het is beslist onjuist om steeds te zeggen, dat die grote wormen minder schade doen dan de kleine. Het ene bedrijf is meer besmet met spoelwormen, 't andere met strongylus wormen of met beide soorten. Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de omstandigheden, waaronder de paarden worden gehouden. Het is dus steeds gewenst om vóór het instellen van een wormkuur, mestmonsters te laten onder zoeken. Op grond van de uitslag kan dan uw dierenarts*beoordelen, welke geneesmiddelen even tueel noodzakelijk zijn voor een doelmatige behan deling. Indien dan binnen 14 dagen na de behan deling nogmaals mestmonsters worden opgestuurd, kan hieruit blijken in hoeverre de kuur resultaat heeft gehad. In dit geval kregen alle paarden tegelijkertijd een wormmiddel speciaal tegen spoelwormen en speciaal tegen strongyluswormen toegediend. Na een maand behandeling bevatte de mest gemiddeld nog 14 spoelwormeieren en 3 stron- gyluseieren per gram We zien dus een geweldige vermindering van de infectie. Het toeval kan bij de uitslag van het mestondér- zoek een grote rol spelen. Van hetzelfde paard en zelfs van dezelfde mesthoop kan het ene monster aanmerkelijk meer wormeieren bevatten dan het andere. Om een goede indruk te krijgen van de mate waarin uw paarden met wormen zijn besmet, is het gewenst om van ALLE dieren een mestmonster op te sturen en eventueel na de behandeling nog maals. Hierdoor is de kans op een misleidende uitkomst zeer gering. Op de bedrijven waar deze behandeling werd gedaan, groeien veulens, jaarlingen en twee-jarigen best op. De oudere paarden zijn ook in goede con ditie. Bij vorige proefnemingen, zoals reeds voorheen werd gemeld, bleek dat behandelde veulens welke opgroeiden in een (bijna) wormvrije omgeving, op een leeftijd van één jaar gemiddeld 50 kg. zwaarder wogen dan veulens welke met wormen waren be smet en niet behandeld werden. Deze keer werden de dieren echter niet gewogen. Op grond van het enorme verschil tussen de hoeveelheid wormeieren in de mest vóór en na de behandeling, kunnen we echter wel zeggen, dat deze behandeling ook een uitstekend resultaat heeft ge had. G. GROOTENHUIS. NIEUW Voor nieuwe en gebruikte het conserveringsmiddel verlengt aanmerkelijk de levensduur van nieuwe en gebruikte zakken, bietennetten enz. werkt water-afsto tend, vochtwerend, anti-rottend. 9 een verjongingskuur voor gebruikte zakken! :Een enorme besparing! (Advertentie) i Den Bosch hebben we weer achter de rug. On danks drukte in de oogst was er veel publiek. Er is nog liefde en belangstelling op het platteland voor het paard. Het is een jaarlijks terugkerend festijn geworden en de prijsvraag trekt ook. Stel je voor dat je het veulen wint en er niet bij bent. Ik heb dit jaar maar wat in mijn rikketik gezeten, al wist lK,>SLabxïQ'A"vaageiI lvxacii 1IV ucii uc ccioic dag er toch geweest. Toen waren er nog wel velen op de akker. Die eerste dag is immers voor de liefhebber de mooiste dag. Er zit dan overal span ning in, en van elke rubriek wordt met grote be langstelling naar de winnaar uitgekeken. Immers j^n de oudere rubrieken doet de winnaar mee voor het kampioenschap. Natuurlijk heeft no. 2 ook nog een kleine kans, maar dan toch maar een theore tische en meestal denkt men ook al niet eens meer aan het reservekampioenschap. De eerste dag heeft voor Zeeland enige teleurstellingen gebracht. De belangrijkste was wel dat de strijd tussen Quarré en Maurits uitbleef. Naar aanleiding hiervan moet ons van het hart dat enkele beslissingen met beslist te weinig gezag werden genomen. Steeds zal een jury critiek op zijn weg ontmoeten, dat is heel ge woon. Ieder mens maakt fouten, waarom dan een jury niet. En ook het publiek maakt wel eens fouten als het achter de beslissingen boze plannen ver moedt. De jury moet echter autoriteit bezitten en met gezag radicale beslissingen durven nemen. Ge beurt dit niet, dan worden allerlei vermoedens zonder noodzaak langs de ring gekweekt. Doordat, ik de tweede dag niet aanwezig kon zijn, heb ik die dag om half een en zes uur met spanning naar de radio geluisterd. Helaas zonder resultaat. Toch lijkt me dat het A.N.P. wel bereid zal zijn de namen van de kampioenen door te geven. Misschien is het iets voor volgend jaar. Er zijn toch altijd liefhebbers die om de een of de andere reden niet kunnen komen, en ik stel me voor dat de zieken er nog het dankbaarst voor zullen zijn. Jammer ook dat in de gewone dagbladen niéts van de eerste dag te vinden was, terwijl ik Woens dag in de couranten wel artikelen over de eertsté dag van de F.R.S.-keuring in Leeuwarden zag staan. Het zal wel niet veel zoden aan de dijk zetten, maar ik geloof dat juist op zo'n dag het algemene publiek meer betrokken moet worden bij de gebeurtenissen in de paardenwereld. Immers moet dit een mani festatie naar buiten uit ziin. naamm "Óm deze demonstraties nog meer algemene be tekenis te geven, zou het wellicht weer eens aan beveling verdienen een aangespannen nummer in te lassen, zoals enkele jaren geleden het publiek kon genieten van de aangespannen vierspannen. Zo blijft er altijd wat te wensen. En dat moet ook, anders wordt het leven grauw. Tot de volgende keer, TOONTREDER. Op initiatief van de Internationale Federatie van Agrarische Producenten (IFAP) worden van 13 tot 18 September a.s. te 's-Gravenhage studiedagen ge houden over de coöperatieve afzet van groenten en fruit. De organisatie hiervan berust bij de Stichting voor de Landbouw, in samenwerking met het Cen traal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Neder land en de Nationale Coöperatieve Raad. 1. De mest met de wormeieren. 2. Met sterke vergroting gezien, een groter sP°«^orm,e'' en strongylus ei. 3. De larven zijn ontwikkeld. 4. De strongyluslarven op het gras (in werkelijkheid voor het blote oog onzichtbaar). HET BOUWPLAN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN Het is zo langzamerhand wel komen vast te staan, dat de landbouw op het ogenblik een moei lijke tijd doormaakt. De boer heeft in het afgelopen seizoen onder wel zeer ongunstige omstandigheden moeten werken en het ligt voor de hand, dat de gevolgen hiervan zich ook in de komende maanden zullen doen gelden. Juist met het oog op de voor bereidingen tot het bouwplan voor het komende seizoen zal de boer er goed aan doen nu reeds na te gaan, welke maatregelen onder de huidige om standigheden moeten worden genomen om de ge volgen van de achter ons liggende periode zo goed mogelijk te bestrijden. In de radiorubriek van het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedselvoorziening, zal de heer Ir J. M. A. Penders, Inspecteur van de Landbouw voorlichting, aan deze maatregelen een bespreking wijden. De uitzending heeft plaats op Maandag 20 September a.s. des avonds van 19.4520.00 uur over de zender Hilversum I.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 9