KOLIEK Fokveedag Middelburg 23 Sept. 1954 58$ ZEEIWSCH LANDBOUWBLAD. le prijs denmaat Foto ,,Het Zuiden", Den Bosch. MONNA VAN MONTAIN K. 40202 merriën 4 jaar en ouder met zuigende veulens, mid- Maatregelen. Zodra men de eerste verschijnse len ziet, waarschuwt men de dieren arts. Inmiddels kan men voorlopig enkele maatregelen nemen door het dier in een ruime stal, liefst met een aarden bodem, te (brengen. Men plaatst het paard op een dikke laag stro en het is gewenst zijn buik met een deken rondom warm in te pakken. Men trachtte het dier zo rustig mogelijk te houden. Men zal er goed aan doen de komst van de dierenarts verder af te wachten en niet zelf aan het dokteren te gaan met „koliek middelen", hoe deze dan ook in de hardel aangeprezen mogen worden. Alleen de dierenarts is in staat te beoordelen welke behandeling in een bepaald geval de voorkeur ver dient. Eig. A. J. SaloméVerhage te Groede Wat is koliek? Het woord koliek is een algemene uitdrukking voor buikpijn. Bij paarden speciaal komen meer gevallen van koliek voor dan bii andere huisdieren. Afhankelijk van de ernst kan de buikpijn zich op verschillende manieren uiten MAANDELIJKSE PA A RDENGEZONDHEIDSKA LENDER De verschijnselen. Bij lichte gevallen zien we soms niets anders dan dat de dieren meer liggen en minder eten dan ge woonlijk. In de ergste gevallen geeft koliek aanleiding tot de heftigste pijnuitingen. De dieren gaan liggen en opstaan en wentelen, ze krabben met de hoeven heftig over de bodem. Doordat de paarden zich op een niets ontziende wijze tegen de stalmuren en op de grond laten val len, en door de voortdurende bewegingen met het hoofd en benen over de grond, treden soms ernstige schaafwonden op. De oorzaken. Koliek is niet als één bepaalde ziekte op te vat ten, maar bestaat uit een groep van aandoeningen, welke slechts het optreden van de verschijnselen van buikpijn gepieen hebben. Door slechte kwaliteit van voer, schimmel, rot ting, bevroren voederbieten e.d. kunnen maag darmstoornissen optreden. Door een te sterke gisting van de spijsbrij of doordat er zich uit overigens normaal voer abnor male afbraakproducten vormen door spijsver teringsstoornissen, kan er ernstige ziekte optreden, gepaard gaande met koliekverschijnselen. Door het voeren van grote hoeveelheden stro, kaf en hooi met een hoog gehalte aan ruwe celstof (ruwvezel) en van te laat gemaaid gras, kan er gemakkelijk verstoppingskoliek optreden. In de darmen gaan zich te grote hoeveelheden ruwvoe- derresten ophopen, vooral als daarbij te weinig drinkwater en saprijk voeder (bieten) wordt ver strekt. Door een onoordeelkundige voeding en een plot selinge wijziging van de samenstelling van het voer, kan er een maag-darmaandoening ontstaan met de verschijnselen van buikpijn. In de zandstreken wordt koliek soms veroorzaakt door opgenomen zand. Bij de oogstwerkzaamheden komt het voor, dat paarden koliek krijgen doordat ze tijdens het wer ken teveel van de gewassen te velde (b.v. rogge, aardappelen) eten. Wanneer men paarden met een volle maag laat werken, treedt na enige tijd vaak koliek op, doordat de gassen, die door gisting ontstaan, niet voldoende worden afgevoerd. Vooral in de zand- en veenstre- ken wordt deze fout nogal eens gemaakt. Wanneer een dier, warm en bezweet van inspan ning, plotseling te veel afkoelt, door het drinken van te veel koud water, kunnen darmkrampen op treden. Er kunnen ook liggingsveranderingen van de darmen optreden, waardoor deze plaatselijk vol komen afgekneld worden. Hierdoor kan een paard snel sterven onder hevige verschijnselen van koliek. Worminfecties kunnen aanleiding zijn tot een darm- of buikvliesontsteking. Ook komt het voor, dat in het lichaam rondzwervende wormlarven door beschadiging van zenuwen of anderzins, de normale darm werking verhinderen. Hierdoor kan de zo algemeen bij paarden voorkomende besmet ting met ingewandswormen op allerlei wijze koliek ten gevolge hebben. Een goede verzorging om koliek te voorkomen. 1 Als steeds geldt ook hier, dat voorkomen, beter is dan genezen. Men dient de dieren regelmatig en oordeelkundig te voeren. Een voeding welke is samengesteld uit veel soorten voedermiddelen en een voldoende hoeveelheid krachtvoer verdient de voorkeur. Tijdens perioden van weelderige gras- groei, is het gewenst wat droog ruwvoeder bij te geven en in de maanden, dat het gras van minder kwaliteit is, geve men wat krachtvoeder extra. Laat de paarden nooit hard werken met een sterk gevulde maag, geeft de dieren het krachtvoeder vooral 's avonds na afloop van het werk. Ook de Landelijke Ruiters dienen hier speciaal op te letten. Geeft de dieren een goede verzorging en laat ze nooit nat bezweet in de kou staan, zonder ze van een dek te voorzien. Zorgt dat uw dieren de aan gegeven wormkuren ondergaan. In het bijzonder bij merries die pas geveulend hebben, dient men de eerste dagen matigheid te betrachten, ook wat de hoeveelheid gras betreft. (Vervolg van pag. 587.) andere hand de inseminatiepipet in de schede wordt gebracht. Het is nu mogelijk om de inseminatiepipet dieper in te brengen, n.l. door de baarmoeder- mond heen tot in het begin van de baarmoeder. Het teruglopen van sperma is dan bijna uitge sloten. Berekeningen op groot materiaal hebben aan getoond, dat deze methode een verbetering geeft van 5-10 De inseminator op Walcheren volgt deze me thode al enkele jaren. De inseminator op Zuid- Beveland heeft deze winter deze methode ge leerd, en uit een vergelijking bij hem tussen de beide methoden werd een verbetering ge constateerd van 6,6 Wij zijn thans bezig al de inseminatoren de methode te leren, en wij hopen dat ze deze in het komende seizoen allemaal zullen kunnen toepassen. 3. Met nadruk willen wij nog eens wijzen op de taak die voor de veehouder zelf is weggelegd, waardoor ook de resultaten verbeterd kunnen worden. a. Het nauwkeurig acht geven op de tochtigheid, waardoor er voor gezorgd kan worden dat een dier in de meest gunstige periode kan worden geïnsemineerd, d.w.z. in de tweede helft van de tochtigheid. b. Het zorgen voor voldoende hulp bij de insemi natie, liefst door diegene die de koeien verzorgt. Hoe rustiger de inseminatie verloopt, hoe meer kans op succes. De inseminator moet rustig en op z'n gemak zijn werk kunnen verrichten. Hierbij dient men te bedenken, dat een snel uitgevoerde inseminatie beslist geen goed uit gevoerde inseminatie behoeft te betekenen. c. Een nauwgezette na-contröle dient te geschie den om te zien of het dier terugkomt, hierbij dient men er van uit te gaan dat een controle op de 21ste dag niet voldoende is, want eigen lijk is een dagelijkse controle nodig van de ge- insemineerde dieren. Wij verwachten, dat de resultaten in de toe komst, door de toepassing van bovengenoemde ver beteringen, aanmerkelijk zullen stijgen. G. W. De rundveeteelt ontwikkelt zich op Walcheren in gunstige richting. De plaatselijke premiekeurin gen, welke jaarlijks in alle gemeenten van dit deel van Zeeland worden georganiseerd, leggen hiervan een onmiskenbaar getuigenis af. Niet alleen is de deelname aan deze keuringen de laatste jaren regel matig toegenomen, maar ook de kwaliteit van het vee beweegt zich in stijgende lijn. Dat de belang stelling voor een doelmatige rundveefokkerij steeds meer gemeen goed wordt van het gros der Walcherse veehouders, blijkt tevens uit de regelmatige stijging van het ledental der melkcontröleverenigingen en dat van het Nederlands Rundvee Stamboek. Zo kunnen de veehouders, gesteund door een selectie op productiegeschiktheid en exterieur, een solide basis leggen voor een geregistreerde veestapel, die beantwoordt aan hoge eisen. Een doelmatig type speelt hierbij een grote rol. Een goed gerichte paring van hoogwaardige fok stieren met het vrouwelijke vee, dat de kern van het veehoudersbedrijf uitmaakt, kan hierbij niet worden gemist. In dit opzicht leveren in het bij zonder de K.I.-vereniging „Naar Productief Vee op Walcheren" en de Stierenverenigingen te Gapinge, Grijpskerke en Meliskerke hun bijdrage. In 1952 konden wij ter aanbeveling van de op 18 September van dat jaar georganiseerde eerste na-ocrlogse fokveedag gewag maken van „een dege lijk fundament van goedsoortig vee", dat door een doelmatige opzet van het veeherstel werd gelegd. Thans roepen wij U op om op 23 September a.s. te Middel burg getuige te willen zijn van de verdere uitbouw van de veeverbete ring op Walcheren, welke méér dan 2 jaar geleden het geval kon zijn een gevolg is van selectie uit eigen aanfok. Er zal uitsluitend geregistreerd fokvee worden gedemonstreerd. Door 56 veehouders werd in totaal met 252 dieren en 41 groepen ingeschreven, verdeeld over 30 rubrieken, welke U in de catalogus kunt vinden. In een sportieve prijskamp zullen ze, naar wij mogen verwachten, zo wel individueel als in groepsverband waarbij uiteraard de fokgroepen een bijzonder accent aan de waarde van de veestapel zullen kunnen geven om de voorrang strijden. De in stelling van een aparte productie klasse, wederom gebaseerd op hoge eisen, zal niet nalaten het prestatie vermogen van het Walcherse rundvee als eerste fokdoel te doen uitkomen. Naast het rundvee, zal ook het kleinvee in de vorm van varkens en geiten Uw volle belangstelling waard zijn. Voor deze tentoonstelling zijn 55 van de beste productiegeiten ingeschreven, terwijl ook van het Veredelde Nederlandse Landvarken een be perkt aantal stamboekdieren niet zal ontbreken. Daar deze landbouwhuisdieren thans niet de be langstelling ondervinden welke zij verdienen, is de aanwezigheid ervan wellicht meer gewenst dan ooit. De organisatie van deze fokveedag kon met vol ledige medewerking van de bestaande verenigingen op het gebied van de Rundveeverbetering, de Kring van Geitenfokverenigingen en de Varkensfokvereni- ging van Walcheren tot stand komen. Hierbij was de financiële steun van bestaande instellingen, or ganisaties en particulieren, die overtuigd zijn van de betekenis van een bloeiende veeteelt voor de welvaart van Walcheren, onmisbaar. We besluiten deze introductie dan ook gaarne met de wens, dat de fokveedag voor Walcheren 1954 de tweede in een nieuwe reeks bij talrijke bezoekers een goede indruk zal achterlaten en de economische positie van de veeteelt zal versterken. Ir W. L. HARMSEN. Foto „Het Zuiden", Den Bosch. Het vierspan van Stallen de Dobbelaere te IJzendijke

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 8