Waar zitten onze landbouwpaarden? De kunstmatige inseminatie in Zeeland D1 ZËEUWSCH LANDBOUWBLAD. tift tellingen van de inventarisatie van land- en tuinbouw geven hierop in de regel geen antwoord. Ja, we weten dan wel per provincie en per landbouwgebied hoeveel paarden er zijn en we hebben zodoende wel enig inzicht over de verdeling der paarden, maar we worden niet ingelicht over de ver deling naar de bedrijfsgrootte. En dit is toch wel een uitermate belangrijke kwestie. Zit het merendeel der paarden nog op de grote bedrijven, dan ziet het er somber uit voor de paardenliefhebbers en dan zal het aantal paarden nog sterk gereduceerd worden. Want we mogen toch wel gerust aannemen, dat de trekker steeds meer werk van het paard op het grote bedrijf gaat overnemen. Vele bedrijven hebben naast nog wat paarden één of meer trekkers. Er is vaak'te veel trekkracht aanwezig en men houdt de paarden nog, omdat ze niet in de weg lopen en omdat het op een paar dagen in het jaar toch wel gemakkelijk is om ruim in de trekkracht te zitten. Maar deze paarden zullen .Straks niet meer door andere vervangen worden. Anders ligt het op het kleine bedrijf en dan be paal ik me tot bedrijven kleiner dan 10 ha. Voor -deze bedrijven is het paard voorlopig nog de meest economische trekkrachtbron. De trekker met inven taris is veel duurder dan een paardeninventaris. Dit i?eldt natuurlijk ook voor grotere bedrijven, maar per ha weegt het op deze laatste veel minder. Hierbij komt dat juist op het kleine bedrijf door de aanschaf van een trekker in verhouding veel minder manuren bespaard kunnen worden, terwijl juist in grote gebieden van ons land op het kleine bedrijf hiertoe ook nog geen behoefte bestaat, omdat de arbeidsvoorziening-nog aan de royale kant is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de Mei-inventarisatie van 1953 nu eens op een andere manier, dan gebruikelijk, verwerkt. Er is een in deling gemaakt naar het aantal paarden per bedrijf, dus 'één-, twee- of meerpaards-bedrijven, en naar de bedrijfsgrootte. In totaal zijn- 146.786 bedrijven geteld, waar paarden gehouden worddöh" Verreweg het grootste gedeelte bestaat uit één-'^éh tweepaards-bedrijven en wel 94.061 bedrijven 'iftet één paard en 30.335 bedrijven met twee paarden, terwijl op 22.390 be- drijVen drie of meer paarden gehouden worden. Bij het aantal paarden zijn niet alleen de werkpaarden begrépen, maar ook de jonge paarden. Uit deze cijfers zien we, dat 64 der paarden- bedihjven bestaat uit éénpaards-bedrijven. Meer dan de helft (bijna ~/w) der paar dengebruikers heeft maar één paard. In de regel zijn dit geen fokkers. Wordt met hun eisen en verlangens door fokkers wel voldoende rekening gehouden Ik betwijfel het ten sterkste. De strubbelingen rondom de Fjorden- ponsy duiden hierop. Hoe is nu echter de verdeling van het aantal paarden in Zeeland Daartoe hebben we een tabel samengesteld, die wel voor zichzelf zal spreken. Tussen haakjes is in proöfentén aangegeven welk deel iedere groep van het totaal inneemt. *«ji - v»"-; Aantal bedrijven met .\n' 6 en meer Totaal aantal paardénbedrijven Tholen en St. Philipsland411 100 Schouwen en Duiveland 211 100 Noord-Beveland 167 100 Zuid-Beveland 895 100 Walcheren 852 100 West Zeeuwsch-Vlaanderen 1025 100 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 1423 100 Zeeland 4984 100 Nederland 146786 100 We zien direct dat Zeeland in verhouding met de landelijke cijfers een gering aantal éénpaards- bedrijven heeft en daarentegen nog veel bedrijven met een behoorlijk aantal paarden. Vanzelfsprekend is dit mede een gevolg van het feit dat in Zeeland veel fokkers wonen. De cijfers van Schouwen en Duiveland zijn door de Februarivloed sterk gedrukt en zullen naar hét zich laat aanzien ook zeer laag blijven. Het aantal éénpaards-bedrijven zegt op zichzelf nog niet alles. Immers is het mogelijk dat op het bedrijf nog één paard aangehouden wordt naast de trekker. Daarom is de bedrijfsgrootte van de één paards-bedrijven ook van belang. In Zeeland zijn er 290 bedrijven boven 10 ha met 1 paard. Landelijk is het moeilijker óm een grens te trekken, daar de zuivere weidebedrijven minder trekkracht vragen. Houden we de grens van 10 ha toch maar aan, dan zijn er 25.362 bedrijven boven en 68.699 bedrijven beneden 10 ha met één paard. Van dit laatste cijfer mogen we gerust aannemen dat het paard hier nog de enige trekkrachtbron is. Dat betekent dat nog 47 van de paardengebruikers enkel en alleen van paardentractie gebruik maakt. In Zeeland is dit percentage slechts 22 (1103 éénpaards-bedrijven beneden 10 ha). We weten nu de verdel'ing van de paarden gebruikers naar de bedrijfsgrootte, maar de ver deling der paarden laat vanzelfsprekend een ander beeld zien. Toch worden er nog verrassend veel paarden op het kleine bedrijf gehouden. Aantal paarden op bedrijven van 0-10 ha 10 ha en meer Nederland 90263 36 Zeeland 2763 18 157876 64 12948 82 Totaal aantal paarden 248139 100 15711 100 We zien '1. y 'k n - „Éi -V; 5' -m Foto „Het Zuiden", Den Bosch. ADDY VAN ANNIE K. 46805 le prijs categorie merriën 6 en 7 jaar, grote maat Eig. Oswald Kerckhaert en Zn te Westdorpe dat in ons land meer dan Va van het totaal aantal paarden op hét kleine bedrijf te vinden is. In Zeeland zijn naar verhouding nog veel paarden op grotere bedrijven. Dit zou ver oorzaakt kunnen worden door een geringer aantal kleine bedrijven in Zeeland. Echter is dit niet het ge val. In 1948 was het percentage be drijven kleiner dan 10 ha met hoofd beroep landbouw in Nederland 61.3 terwijl dit cijfer voor Zee land zelfs nog een fractie hoger lag, n.l. 62.3 Het kleine boerenvraag- stuk bestaat dus in Zeeland ook, maar doordat het jonge boeren- vraagstuk hier minder urgent is door een geringer aantal kinderen ontgaat het ons vaak. Uit al deze cijfers mogen we dus de conclusie trekken, dat in Zeeland nog veel paarden op de grote en fokbedrijven zitten. We moeten hier dan ook zeker nog een teruggang van het aantal paarden verwach ten. Ir M. SANDERS. '1 in 2 in 3-6 in paarden Tholen en St. Philipsland in 146 (36) 127 (31) 88 (22) 50 (12) Schouwen en Duiveland 81 (38) 72 (34) 52 (25) 6 3) Noörd-Beveland 19 (12) 54 (32) 70 (42) 24 (14) Zuid-Beveland '231 (26) 205 (23) 309 (34) 150 (17) Walcheren 300 (35) 230 (27)*' 264 (31) 58 7) West Zeeuwsch-Vlaanderen' 227 (22) 252 (25)9' 386 (38) 160 (15) Oost- ZeeuwschVlaanderen^ a389' (27) 323 (24) 448 (31-) 263 (18) Zeeland 1393 (28) 1263 (25) 1617 (33) 711 (14) Nederland 94061 (64) 30335 (21) 19060 (13) 3330 2) jvA «oi Hid Foto „Het Zuiden' ZORA VAN E.D.R. K. 47021 le prijs categorie merriën van 6 en 7 jaar, kleine maat EigJan Maljaars Jsn te Oostkapelle Een dezer dagen is het Jaarverslag 1953 van de Kunstmatige Inseminatie over geheel Nederland verscheren. De daarin genoemde cijfers geven ons aanlei ding, cm weer eens wat over de Kunstmatige In seminatie te vertellen. Laten wij beginnen met te constateren, dat het jaar 1953 voor de K.I. in Zeeland geen gunstig jaar is geweest. Evenals op zoveel andere dingen ondervond ook de K.I. een grote tegenslag door de ramp. In de eerste plaats kwamen er twee verenigin gen, n.l. Schouwen-Duiveland en Tholen in moei lijkheden omdat het aantal te semineren dieren tengevolge van de ramp sterk terugliep. Met steun van de Coördinatie-commissie in zake geschenken van de Stichting voor de Landbouw en met steun van de Federatie van K. I. verenigingen, konden althans voor het eerste jaar de financiële moeilijkheden worden overbrugd. Bovendien zijn verschillende stre ken gedurende kortere of langere tijd geheel van de spërmavoorzie- ning verstoken geweest b.v. Schou wen-Duiveland. Daarnaast is de verzending van het sperma naar enkele gebieden (Schouwen-Duive land, O. Z.-Vlaanderen) ongeveer een geheel jaar zéér moeilijk ge weest. Daarnaast is in de eerste maanden na de ramp de attentie ten aanzien van de tochtigheid van vele veehou ders in de bedreigde gebieden klein geweest waardoor er verschillende dieren of niet weer aangeboden of soms pas weer na enkele maanden. Al met al zijn er redenen genoeg, waardoor het verklaarbaar wordt, dat de resultaten dit jaar minder zouden zijn dan het jaar daarvoor. Volgens onze berekening kwamen wij tot 50 drachtig na één keer Den Bosch. insemineren en tot een totaal drachtigheids-per centage van 88,6 Het eindresultaat was dus zeker bevredigend, het aantal drachtige dieren na één inseminatie dient echter uiteindelijk te stijgen. De Centrale Commissie heeft in haar jaarver slag vastgehouden aan een bepaalde manier van cijfers opstellen, en heeft hierbij alle verdronken dieren als niet drachtig aangenomen. Het spreekt vanzelf, dat daardoor een onjuist beeld wordt ge geven van de resultaten, zodat het door de Cen trale Commissie aangegeven cijfer van ruim 81 gecorrigeerd dient te worden. Onafhankelijk van de ramp dienen echter de resultaten in de toekomst nog te verbeteren. Dit kan ook, maar hiervoor waren enkele speciale voorzieningen nodig. 1. Het was ons al lang bekend, dat de resultaten van het oude sperma minder goed waren dan van vers sperma. Speciaal het sperma van 4 dagen oud gaf nog al wat minder goede resul taten. Dit bezwaar was op te vangen door 3 x per week sperma te gaan vangen. Dit stuitte "echter op bezwaren, omdat de stieren maar 2 x in de week mochten dekken. Door bespre kingen tussen de verschillende K.I.-verenigin- gen "kon een vrijere uitwisseling van het over tollige sperma worden verkregen, en door aan koop kon het stierenmateriaal wat worden uit gebreid. Hierdoor was het sédert 15 Juni moge lijk om te komen tot het 3 x spermavangen per week, waardoor de inseminatoren dus thans 3 x inplaats van 2 "X vers sperma ontvangen. Wij verwachten hiervan een resultaatverbetering van 3 méér drachtige dieren na 1 inseminatie. 2. Een tweede belangrijk punt is de wijze van insemineren. In het grootste gedeelte van de provincie werd tot nu toe de vaginale methode gebruikt, d.w.z. door een buis in de schede werd de inseminatiepipet in de baarmoedermond ge bracht. Een tweede methode, de z.g.n. rectale methode, kan echter ook gebruikt worden. Hierbij wordt met de ene hand in de darm de baarmoedermond vastgehouden, terwijl met de (Zie verder pag. 588 rechts bovenaan.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 7