MARKTBERICHTEN NaTA: KWEEKQRAS UIENINVOER in het Verenigd Koninkrijk. GEBRs DE JONGH 603 ALGEMEEN OVERZICHT. De binnenlandse graanmarkt was in de week van 6 t/m 11 September voor alle granen, met uitzonde ring van tarwe, vastgesteld. De aanvoer in inlandse tarwe was aanzienlijk groter dan de vorige week. De hoogmolens verhoogden tengevolge van het grote aanbod hun aankoopprijzen niet, zodat het voor de handel en coöperatie moeilijk zal zijn de richtprijs, die voor de maand September 25,af boerderij be draagt, aan de telers te betalen. Op 27 September a.s. wordt de tussenhandel gelegenheid gegeven, tarwe bij het AVA aan te bieden, waardoor tegen die tijd enige stijging op de tarwemarkt kan ontstaan. De roggemarkt was zeer vast gestemd, doordat er enige exportmogelijkheid bestond. De hierdoor ont stane vraag had tot gevolg, dat verschillende verko pers zich terugtrokken, waardoor de stijging gestimu leerd werd. Wagons werden minder gevraagd dan schuitjes. Het is zeer moeilijk om op dit ogenblik een juist overzicht van de markt te krijgen. Zomergerst ondervond meer belangstelling. Het is de laatste weken een artikel, dat ten opzichte van de buitenlandse gerst goedkoop is, waardoor de houders van de inlandse gerst, deze trachten op te slaan om een gunstiger markt af te wachten. Hierdoor werd het aanbod beperkt. Er blijven echter kopers in de markt, vooral voor wagons, waardoor de gerst goed prijshoudend gestemd was. De havermarkt, die aan het begin van deze be- richtsperiode flauw gestemd was, kon zich in de loop der week herstellen. Het aanbod uit het Noorden van het land viel tegen. De vraag van de binnen landse consumptie was groot, waarbij nog enige export-vraag voor directe en October-aflading. kwam. Deze factoren samengenomen waren de oorzaak van een zeer vaste markt. De graanmarkt sloot in haar geheel in een vaste stemming. KORENBEURS ROTTERDAM. Tarwe. Vrij vlot te plaatsen. Ongedroogde partyen op basis doorsneekwaliteit 25,75; gedroogd 17 vocht 26,— franco fabrieken. Maandagmorgen heeft het Bedrijfschap de aflevering van tarwe voor veevoederdoeleinden mogelijk gemaakt en voor dit doel werden direct enige partyen uit de markt ge nomen. Gerst. Vaster met behoorlijk aanbod. Doorsnee kwaliteit ƒ24,40; geschoond ƒ25, Brouwgerst van het ras Balder 26,25 bieden, 26,50 laten; de andere rassen 25 ct lager, exclusief toeslagregeling. Haver. Rustig, op monster van 2224. Rogge aanmerkelijk flauwer en moeilijk te plaatsen 21,25. Schokkers. Enig aanbod, zeer vast. Op monster van ƒ70—ƒ115. 3 kwaliteit ƒ125. Groene erwten. Zeer grote aanvoer, waarvan de goede (le soort) partijen tegen hoge prijzen werden aangekocht. Belangrijk moeilijker voltrok zich de verkoop van 2e soort partijen, waarvan heel wat aan gevoerd wordt. Op monster le soort van 65 tot ƒ77,50; 2e soort van ƒ40—ƒ60. 3 kwaliteit 87. Bruine bonen met weinig zaken, prima doorsnee kwaliteit 100102,50. Capucijners en Rozijnerwten met klein aanbod tot 150. Deze hoge prijzen zijn zeer gevoelig voor ver anderingen en moeten als momentopname worden beschouwd. Blauwmaanzaad blijft gevraagd, exportkwaliteit 245. Karwijzaad rustig, exportkwaliteit 134. STROVLAS. Er is van Belgische zijde veel vraag naar weinig beschadigde partijen strovlas, waarvoor goede prijzen worden betaald. Er werd verkocht van 2533 ct per kg gerepeld. Naar beschadigde partijen is er weinig vraag. Deze werden verkocht voor 1520 ct per kg ongerepeld; terwijl ernstig beschadigde partijen slechts 10 ct per kg opbrachten. AARDAPPELBEURS GOES (I4-9-'54). Er worden weinig zaken gedaan in aardappelen. Directe aanleiding is het hoge percentage zieke knollen. Voor Bintje van de klei, bestemd voor het binnen land ligt de prijs van 7,50 tot 8 per 100 kg, 35 mm opw. gesorteerd. Goede partijen Bintje, zonder ziek en geschikt voor export tot 9 per 100 kg. Prijs is berekend per 100 kg volgens handelsvoor- waarden, vastgesteld voor de verkoop van consumptie aardappelen, franco sorteerinrichting. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. Op de aardappelbeurs te Rotterdam waren de no teringen voor klei-aardappelen van 35 mm opwaarts Maandag voor Eigenheimers 911,50 en voor Bintjes ƒ8—ƒ8,50. Voog zandaardappelen, Nieuw- landse Eigenheimers was de notering 8,509,50 en voor voeraardappelen 2,253,25 per 100 kg. BIGGENMARKT GOES (14-9-'54). Weinig hanaei. Niet alle aangevoerde biggen wer den verkocht. Prijs 4060 per big van 68 weken oud. VEEMARKT 's IIERTOGENBOSCH. Op de veemarkt van Woensdag werden aange voerd 5788 stuks vee, zijnde: 22.03 runderen, 368 vette kalveren, 364 nuchtere kalveren, 101 fokzeugen, 222 slachtzeugen, 148 lopers, 1956 biggen, 410 schapen en 16 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalfkoeien van 675ƒ950; Guiste koeien 550ƒ800; Kalfvaarzen ƒ600875; Klam- vaarzen ƒ540ƒ640; Guiste vaarzen 550ƒ665; Pinken 340ƒ510; Graskalveren ƒ225315; Nuch tere fokkalveren 95ƒ155; Nuchtere slachtkalve- ren 4358, zware soorten 6287Drachtige zeugen ƒ325ƒ435; Lopers 85ƒ115; Biggen ƒ48 68; Schapen 75115; Zuiglammeren 7090; Weilammeren ƒ58ƒ68, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 716 stuks. Prijzen: le kw. ƒ2,70—ƒ2,85, 2e kw. 2,55—2,65, 3e kw. ƒ2,30— ƒ2,40; Vette stieren ƒ2,45ƒ2,60; Worstkoeien ƒ2,10 2,30, alles per kg gesl. gewicht. Vette kalveren zware soorten van ƒ2,40ƒ2,60; idem middenklasse ƒ2,202,35; idem lichtere soor ten ƒ1,95ƒ2,10; Nuchtere slachtkalveren ƒ1,35 ƒ1,48; zware soorten ƒ1,57ƒ1,83; Slachtzeugen ƒ1,63ƒ1,69; fijne jonge Slachtvarkens ƒ1,82ƒ1,86 alles per kg lev. gewicht. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam waren in totaal aangevoerd 6175 dieren, zijnde 3138 vette koeien en gebruiksvee, w.o. 570 t.b.c.-vrij; 614 vette en gras- kalveren, w.o. 251 t.b.c.-vrij; 454 nuchtere kalveren; 775 varkens; 302 biggen; 146 paarden; 88 veulens; 614 schapen of lammeren en 44 bokken of geiten. De prijzen waren als volgt: Vette koeien 2,20ƒ2,80; Vette kalveren 2 ƒ2,60; Varkens (lev. gew.) ƒ1,92ƒ1,98; Slachtpaar- den 1,902,06, alles per kg. Graskalveren ƒ200ƒ350; Nuchtere kalveren ƒ50 in het nummer van 11 Sept. van Landbouw- wereldnieuws" komt een uittreksel van een rap port voor dat de heer C. J. van Legerstee, van in Londen, heeft samengesteld. We ontlenen aan het Bureau van de Nederlandse Landbouw attaché dit artikel een aantal van de belangrijkste gege vens. Vóór de oorlog werden er in Engeland maar wei nig uien geteeld, doch in de oorlog is deze hoeveel heid sterk toegenomen. Terwijl ook na de oorlog tengevolge van invoerbeperkingen de Engelse uien- teelt een goede kans kreeg om zich uit te breiden. In het jaar 1948 werd zo een productie bereikt van 126.000 ton, waarvan echter slechts ruim 74.000 ton in de handel kwam. Deze klap deed de teelt inkrim pen, terwijl verwacht mag worden, dat de huidige omvang van de teelt, die op 1460 ha wordt geschat, nog wat zal afnemen. Toch zal de teelt niet be neden het vóóroorlogse areaal komen, daar betere cultuurmethoden, chemische onkruidbestrijding en mechanisatie van de oogst de arbeidsproblemen sterk vereenvoudigd hebben. Nu de invoer weer onbeperkt plaats kan vinden is het goed de positie van de verschillende leveranciers even nader te bezien. De cyfers van de jaren 1949/1953 laten het volgen de zien: (in metrieke tonnen) Spanje 77.763 Nederland 63.468 Egypte 39.679 Chili 6.800 Frankrijk 4.891 Polen 4.538 Italië 2.290 Malta 988 Duitsland 447 Spanje heeft nog steeds niet de hoogte van vóór de burgeroorlog bereikt, hoewel deze door de goede verpakking in kisten met drie maten, veel in het Noorden van Engeland gevraagd worden. Van half Maart tot en met Juni is Egypte aan de markt, welk land van een laag invoerrecht in deze periode kan profiteren. Al is sedert 1950 de Spaanse concurrentie sterk voelbaar. Ook Chili kan als con current in deze periode worden aangemerkt. Polen neemt een aparte positie in door de strenge kwaliteitscontrole, terwijl de uien in aantrekkelijke baaltjes van rood nylon verpakt worden. Zodoende wordt er door de Engelse handel dan ook flink voor deze uien betaald, die in drie klassen (groot, midden groot en gemengd) worden aangeboden. Met Hongarije zijn de handelsbetrekkingen hervat, wat tot gevolg gehad heeft, dat voor 60.000 pond aan uien en knoflook in het handelsverdrag is opgenomen. De uien zijn van zeer goede kwaliteit. Door de onbeperkte invoermogelijkheid zullen de olide leveranciers proberen hun export in de maanden Augustus t/m November weer op het öude peil te brengen. De Spanjaarden zijn zeker van hun afzet, daar de kwaliteit van hun uien beter is dan die van Neder land en Egypte en de invoerrechten minder zwaar —ƒ64; Biggen ƒ40—ƒ55; Veulens 250—425Scha pen 90125; Lammeren 80100; Melk- en kalf koeien ƒ800ƒ1025; Vare koeien ƒ600ƒ770; Vaar zen 550ƒ800; Pinken 325525, alles per stuk. FRUIT AFZET VAN 9—15 SEPTEMBER 1954. De pruimenaanvoer was deze week van niet veel betekenis meer. De prijzen bleven goed. Voor export naar België werd voor de blauwe rassen tot rond 1,per kg betaald. De bramenprys bleef rond de 70 cent schommelen, met een vrij regelmatige aanvoer. De hoofdrassen van het harde fruit waren Cron- cels, Zigeunerin, Triomphe, Bonne Louise en Hardy. Er werden behoorlijke partyen geveild. De pryzen trokken iets aan. Dit gold ook voor het „ondereind," waarvoor de fabrieken wat meer belangstelling toon den. Ook Croncels, waarvan de daaruit gemaakte appelmoes geveild is, werd in een flink kwantum voor de fabriek verladen. Verpakt fruit werd minder aangevoerd; de pryzen lagen niet voldoende boven het onverpakte. Wel werd van het los geveilde fruit heel wat verpakt om te worden geëxporteerd. De prijzen waren: Triomphe: Verpakt: 5052; A: 4147; B: 46; C: 38; I: 43—47; K. en F.: 18—33. Lebrun: I: 2635; K. en F.: 39. Bonne Louise: Verp. 3946; A: 3843; B: 37; C: 27; I: 27—38; K. en F.: 10—25. Hardy: Verp.: 54—62; A: 53—58; B: 51; C: 45; I: 39—47; K. en F.: 13—32. Williams Duchesse: I: 1523; K. en F.: 38. Croncels: Verp.: 2226; A: 1823; B/C: 1517; I: 15—19; K. en F.: 4—14. Zigeunerin: Verp. 1932; A: 2125; B/C: 14— 19; I: 11—18; K. en F.: 3—10. Mank's: A: 22—28; B/C: 21—22; I: 16—25; K. en F.: 4—16. Grieve: Verp.: 40—44; A: 33—36; B: 37; C: 34; I: 29—35; K. en F.: 9—26. Ellisons Orange: Verp.: 4349; A: 2932; B/C: 20—25; I: 18—28; K. en F.: 8—18. Jacques Lebel: I: 1416; K. en F.: 48. drukken door de betere pryzen. Voor Nederland geldt, dat naast de te verwachten grotere invoer uit Spanje van Sept. t/m Nov. ook de concurrentie van de Engelse uien een rol zal gaan spelen. Een lonende export, zal, gezien de concur rentie van Franse, Hongaarse en Poolse uien, dan ook vaak onmogelijk zijn, vooral wanneer Polen zijn in- voerperiode tot September zou vervroegen. Het rapport meldt echter ook, dat de Britse han del meer belangstelling voor het Nederlandse pro duct zou tonen als de Nederlandse teler de kwaliteit zou weten te verbeteren en de exporteur sortering en verpakking op hetzelfde peil van de Polen zou weten te brengen. Verder zou ook een spreiding van de afzet nood zakelijk zijn om bevredigende prijzen te verkrygen. Wat de verbetering van de sortering betreft heeft een adviescommissie, ingesteld door het Britse Minis terie van Landbouw in 1951, aangeraden vrijwillig bepaalde sorterings- en kwaliteitsnormen toe te passen. Voor picklers acht men de maat 2032 mm het meest gewenst; voor consumptie-uien 3560 mm. Aanbevolen wordt te verpakken in balen van 12.7 of 25,4 kg. De meest populaire kleur is strogeel. Ondanks de toenemende concurrentie kan de En gelse teler aldus deze commissie uien van goede kwaliteit tegen redelijke kosten telen als goed de hand wordt gehouden aan deze normen en nieuwe cultuurmethoden worden ingevoerd. (Advertentie) en andere grasachtige onkruiden op Uw braakliggende velden NU bestrijden met doodt grasachtige onkruiden radicaal, afgemaaid of niet; is onbrandbaar en niet explosief; heeft geen nadelige invloed op de pH en structuur v. d. grond; 0 verstoort de microflora en -fauna niet. Vraagt direct gratis en vrijblijvend uitvoe rige beschrijving enz. bij Postbus 35 GOES

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 23