Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw CONSERBETA Bewaart Bieten Beter ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 601 ZITDAG BOEKHOUDBUREAU. FIJNAART: Vrijdag 24 September, 10y2—12% uur, Hotel ,,De Graanbeurs". ZITDAGEN ADVIESBUREAU. Ter voorlichting en advisering zowel over gebouwen-, agrarische- en huisraadschade, zullen voor getroffen landbouwers en landarbeiders van de watersnood, alsmede voor oorlogsgetroffenen in Noord-Brabant zitdagen worden gehouden op de navolgende plaatsen en data: FIJNAART: op Vrijdag 24 September a.s. in Hotel „Van Baaren", des voormiddags van 10 tot 13 uur. Verder elke 'Dinsdagvoormiddag op het kantoor der Prov. Stichting voor de Landbouw te Tilburg, Spoorlaan 46 en elke Maandagvoormiddag in Café Van Dijk te Almkerk. Het is ter bevordering van een vlotte afwerking geWenst, dat men op de zitdagen steeds de beschei den meebrengt over het geval, waarover men ad vies of inlichtingen wenst. NAJAARSSTIERENKEURINGEN 1954 IN NOORD-BRABANT. Aanwijzing van de Plaatsen, waar, en de Dagen en Uren, waarop de PROVINCIALE NAJAARSKEURINGEN 1954 zullen worden gehouden: Maandag 20 September: Helmond 9-30; Deurne 10.00; Someren 10.30; Soerendonk 11.30; Heeze 12.00; Dommelen 1.30; Eersel 2.00; Hilvaren- beek 2.30; Berkel-Enschot 3.00 en Oirschot 3.30. Dinsdag 21 September: Boxtel 9.30; Vught 10.00; Haarsteeg 10.30; Heeswijk 11.30; Schijndel 12.00; Veghel 1.30; Gemert 2.00; Lieshout 2.30; 'ftuenen 3.00; Son 3.30 en St. Oedenrode 4.00. Woensdag 22 September: Kruisstraat 9.30; Maren 10.00; Oss 10.30; Herpen 11.30; Uden 12.30; Langenboom 2.00; Cuijk 2.30; Rijke voort 3.00 en Vierlingsbeek 4.00. Maandag 27 September: Alphen 9.00; Gilze 9.45; Chaam 10.30; Bavel 11.00; Teteringen 11.45; Fcincenhage 1.30; Prinsenbeek 2.00; Etten 2,45; Rijsbergen 3.30 en Zundert 4.00. Woensdag 29 September: Wagenberg 9.30; Oos terhout 10.15; Geertruidenberg 11.00; Raams- donk 11.30; AJmkerk 12.00; Genderen 1.30; Êlshout 2.30; Capelle (bij Zuivelfabriek) 3.00 en Klein Dongen 3.30. Donderdag 30 September: Roosendaal 9.30; Wouw 10.15; Hoogerheide 11.00; Halsteren 11.45; Steenbergen 12.30; Fijnaart 2.00; Zevenbergen 3.00 en Zevenbergschen Hoek 4.00. Een stier, die men voor dekking in Noord-Bra bant wil gebruiken, moet volgens het Reglement op het houden van stieren in Noord-Brabant: 1. Ofwel voorlopig of definitief zijn ingeschreven in het Nederlands Rundveestamboek. 2. Ofwel op de laatst gehouden voorjaarsstieren- keuiring zijn goedgekeurd voor dekking in Noord-Brabant. De stieren, die niet aan één van beide eisen vol doen, moeten op de a-s. najaarsstiernkeuring wor den aangeboden ter goedkeuring. Alleen stieren van tenminste 9 maanden oud worden gekeurd. Ter keuring dienen te worden meegebracht 1. een geldig afstammingsbewijs van de stier. 2. een bewijs, dat de stier bij de gemeente is in geschreven. Namens de Prov. Commissie Rundveefokkerij, Ir W. G. BLAUWHOF, Wnd. Secretaris. SNIJROGGE IN APRIL 1955. Zeer veel boeren zien de komende stalperiode met enige zorg tegemoet; speciaal zal dat gelden voor de zandstreken, waar de hoeveelheid hooi (de basis van elk goed rantsoen) niet bijzonder groot is, en over de kwaliteit zijn de verwachtingen ook niet erg hoog gespannen. Graskuil zal et in het algemeen ook dit jaar weer weinig zijn ge maakt, het bouwland zal het kuilvoer moeten leveren voor een groot deel. Maar dit bouwland kan nog meer! Wie in September een perceel rogge izaait en dit goed bemest (en nog eens een extra gift geeft in Februari) mag in April een beste snede snijrogge verwachten, juist in een tijd, dat de meeste dieren hebben gekalfd en dat het wintervoer schaars gaat worden. Met snijrogge (pl.m. 25 kg per dier per dag) kan men heel wat krachtvoer uitsparen, bovendien krijgt men een pracht overgang naar de weide. Dit ligt alles nog in de verre toekomst, regeren is echter vooruitzienook op de boer derij. Na de rogge kan men nog voorgekiemde aardappelen telen, of maïs, lupinen e.d. Hierop komen we te zijner tijd wel terug. S. I. ONDERLING BOERENVERZEKERINGSFONDS. WINSTUITKERING OPNIEUW VERHOOGD. Na de 2e Wereldoorlog geeft het Onderling Boe- renverzekeringsfonds een opmerkelijke ontwikke ling te zien. Deze ontwikkeling wordt opnieuw bevestigd door de thans bekend geworden resul taten over 1953 welke in het jaarverslag worden vermeld. Aan dit jaarverslag ontlenen wij de vol gende bijzonderheden. Bij de aanstaande vergaderingen van afdelingen van het Onderling Boerenverzekeringsfonds zal een statutenwijziging aan de orde worden gesteld, welke bij aanneming er o.m. toe zal leiden, dat de thans nog niet in het bestuur vertegenwoordigde provincies Groningen, Zuid-Holland en Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, Zeeland een bestuurs zetel kunnen verkrijgen. In 1953 werd voor een bedrag van 17.670.302 (ƒ18.010.226 aan nieuwe verzekeringen inge schreven. Wegens het bereiken van de uitkerings datum overlijden of wijziging werd een bedrag van ƒ1.272.744 (ƒ856.936) afgevoerd, terwijl daar naast wegens abnormaal verval een verlaging van 277.141 358.173) werd geboekt. Dit abnormaal verval is bij het Onderling Boeren Verzekerings fonds vnl. een gevolg van emigratie. Het ver zekerde bedrag per 31 December j.l. bedroeg in totaal 99.860.875 83.740.458). Het aantal leden steeg met 1562 en ibedroeg per 31 December 18749 (17187). De rentestand vertoonde in 1953 een verdere neiging tot daling, zodat de keuze ten aanzien van beleggingsobjecten met een aantrekkelijk rente type beperkt was. Pet; 31 December j.l. waren de voornaamste be leggingen als volgt verdeeld: Vaste eigendommen 512.484 496.561) Hypotheken „1.624.910 („1.271.438) Effecten „7.818.549 („7.536.133) Leningen op schuldbeken tenis „5.679.530 („4.177.661) De belegging, in. hypotheken geschiedde uitslui tend in de agrarische sector, terwijl de verstrekte leningen op schuldbekentenis in sterke mate op de landbouw waren gericht. De sterfte-uitkomsten waren zeer gunstig en bedcoegen slechts 50 van de berekende sterfte. Het verloop van het sterfte-cijfer heeft uiteraard in sterke mate tot het bedrijfsresultaat bijgedra gen. Weliswaar is het onkostencijfer opnieuw ge stegen als gevolg van een verdere uitbouw van de voorlichtingsafdeling, doch de hogere onkosten konden ruimschoots werden gedekt uit de ter beschikking komende opslag op de premiën. Het overschot op de resultatenrekening bedroeg ƒ317.735 (ƒ359.079). Het bestuur besloot in ver band met deze uitkomsten de winstuitkering op nieuw te verhogen en deze te brengen van 5 op 5.7 %-, In verband hiermede werd 239.805 bij geschreven op de rekening „winstuitkering", ter wijl na reservering van een bedrag voor belastin gen 69.609 werd toegevoegd aan het waarborg fonds. Het Onderling Boerenverzekeringsfonds steunt in sterke mate op de medewerking van plaatselijke coöperaties en het stemt tot voldoening, dat in 1953 opnieuw enkele verenigingen zich bereid ver- De tussen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op 1952. klaarden de uitbouw van het „Boerenfonds" te steunen. Steeds meer wint de verzekeringsgedachte, veld bij de agrariërs en steeds duidelijker blijkt, dat een eigen iboereninstelling op dit terrein van grote betekenis is. Op dit voer de leek zo onover zichtelijke gebied stijgt deze betekenis uit boven lage tarieven en winstuitkeringen; zij betekent vooral een werkwijze, welke gericht is op behar tiging van het belang van de boer. Uit een geheim ueekboek van Bram uit de Slikhoek 14 September. Het mooie najaar, dat we na deze natte donkere zomer zeer zeker verwacht hadden, blijft nog steeds uit en het is met het weer, halen en brengen, 'is Morgens goed weer, 9 uur gaan rijden, 's mid dags een bui, alles weer stil; zo is de situatie op het ogenblik. Wat zeer zeker nog niet zo dikwijls is voorgekomen, dat er nu drie Zaterdagmiddagen, telkens een onweer- of regenbui is losgekomen, na 's morgens mooi weer te zijn geweest. Al met al, is het oogstwerk weinig gevorderd en ziet men nogal wat oogst staan op de akkers. Al hopen we, dat deze nu met de Zaterdag wel geruimd zal zijn. Doch men kan tegenwoordig niet meer veel vooruitrekenen, dan een uur op zijn hoogst. Wanneer we niet oogsten, zittën we in de aard appels, wat in de zware grond op een zware wijs gaat. Ook al een gevolg van de vele'regenbuien; de aardappels zitten alle bekleed met grond, die er aan gemetseld lijkt van 't jaar. Er is op som mige plaatsen nogal wat ziekte, en degeen, die op tijd heeft doodgespoten, boft van 't najaar wel. Zij, die iets te laat zijn geweest, moet met wat meer zieke aardappels genoegen nemen. We zagen ook, dat de vochtigheidstoestand van den grond ook een grote rol speelt bij de aardappel ziekte. Een stuk grond, dat een paar jaar geleden was behandeld tegen verdroging, door diepploegen tot pl.m. 85 cm en waarvan het kopeind niet was gedaan, gaf geen zieke Bintjes op 't perceel. Alleen op 't kopeind bleven er vele geheel ziek en verrot liggen. De opbrengst der aardappels is goed te noemen en wel wat hoger dan vorig jaar in onze omgeving. De maïs, waarvan we hadden gelezen, dat ze weinig vrucht had gezet welk bericht gelukkig is herroepen is inderdaad goed aangeslagen. Doch wanneer ze rijp zal zijn? 't Zal wel na de suikerbieten worden denken we. Doch er komt niet gauw schade aan, alleen misschien door de vogels. De bieten groeien hard en goed, doch 't suiker- gehalfte blijft laag, volgens de laatste monster nemingen. We zouden eigenlijk twee zonnetjes moeten heb ben, om dat voor de rooidatum nog goed te maken. Het blad is er wel, doch we kunnen zelf niet helpen om er suiker in te maken. Dit moet de zon doen en deze is de laatste maanden maar slecht op haar post en dé tijden dat ze er is zijn dikwijls heel kort. Het is wel een goed jaar voor de ,,beenbruin"-fabrieken. De trekkers zijn weer al druk bezig om zaai voor te ploegen voor tarwe oogst '54. Het valt goed en 't is vochtig genoeg, doch we wachten nog wat daar vroeg zaaien, de kans op voetziekte wat vergroot. Al kunnen we meer bereiken met 't uitzoeken van die grond, waarop de laatste 2 jaar geen wit heeft gegroeid. De Heine's VII heeft wel wat van z'n prestige verloren door de roestaantasting, doch zal zeker nog wel gezaaid worden naast de andere goede rassen als Staring, Aliba en Mado. We moe ten alles niet op één kaart zetten, al speelt de resistentie tegen de vorst een grote rol bij de wintertarwe. Door de oogstdrukte niet naar Den Bosch geweest, doch in gedachtén bij dit mooie paarden festijn geweest en de grote favorieten zien draven dat het lust was. Enfin volgend jaar beter. (Advertentie) ^a.t Heetft Uw tfeefayfr *urcUg.' voorkomt spruit- en doodt de luis in de kuil - wortelvorming vernietigt radicaal de vermindert de kans grootste infectiebron op kuilrot der vergelingsziekte N V NOURY 8, VAN OER LANDE'S yg EXPLOITATIE MIJ. deventer holland EXPLOITATIE MIJ. deventer.holland EYwkrüabflfl.bii Joboi-DepauTtVerduQUAQentcnTcnlPlaatseliike Coöperatie*.^

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 21