ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND Herverkaveling ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 599 Redactie: J. D. Haak Dzn, A. C. Hanse, A. C. Breure, L. de Jager, Z. Poppe en M. Sanders. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. Van onze bijeenkomsten Ploeg wedstrijd van de streek Tholen en St. Philipsland Op de voorpagina van het P. J. G. N.- blad stond iemands zomeravond over peinzing uitgeschreven. Hij liep ver weg van mensengewoel, snelverkeer, machines en radio, door de zwijgende natuur met roerloze bomen en bloemen, welke hun kelken reeds dicht vouwden. Zo kwam hij bij een oud landhek, waar een paard trouwhartig op hem af kwam lopen. Waarom ik dit alles aanhaal, terwijl er boven dit artikeltje herverkaveling staat. Dit lezende besef je weer dat wij deze rust op het ogenblik missen. Geen bomen, geen landhekken, waar achter paarden of koeien rustig grazen. Nee, niets dan zandhopen, klei, kreken, draglines, G.M.C.'s en hier en daar een bruin groen stukje nagroeiende gerst. Dit is alles wat wij na de ramp heb ben overgehouden. Als je zo ons eiland beziet en je denkt er dan over na waar om niemand zich voor de ploegwedstrijd opgaf, besef je ineens dat dit toch niet zo heel verwonderlijk is. Wanneer heb ben wij voor het laatst eens behoorlijk geploegd. En tochis dit een zeer gevaarlijk symptoom. Wjpmogen niet afzijdig blij- vent Wg moeten bij Wijven. Straks zijn de zandhopen, draglines enz. ver dwenen. Een nieuw land achter zich latende. Dan is het onze taak te zor gen, dat ons eiland weer een vooraan staande plaats in gaat nemen. Dan kunnen we weer trots over onze akkers dwalen, waar alles naar wens opgroeit. Maar juist nu deze tijd, waarin de grote veranderingen plaatsvinden, mo gen wij jongeren toch zeker niet afzij dig blijven. Het werk wat thans ge beurd, is een werk waar met de blik in de toekomst wordt gekeken en de jeugd is immers ook de toekomst, dit zijn dus veranderingen waar wij jonge ren het meeste profijt van zullen trek ken. Verheugend is het dan ook, dat en kele heren, welke zeer nauw bij de uit voering van de herverkaveling op ons eiland betrokken zijn, ons hierover iets willen vertellen. Over de plannen, de mogelijkheden en ook de moeilijkheden, welke deze grote werken met zich meebrengen. Een pracht kans dus om iets meer van het werk te weten te komen en om eventuele problemen aan de orde te stellen. Laten we op deze bijeenkomsten to nen, ,dat wij met volle belangstelling de herverkavelingswerken volgen. In het volgend nummer worden de data van deze bijeenkomsten bekend gemaakt. AD. DOELEMAN. STREEK WALCHEREN. De demonstraties in het toilettéren en voorleiden van rundvee worden ge houden op: Maandagavond 20 September, om 6 uur op het bedrijf van de heer K. Poppe, „Mina's Hoeve", Grijps- kérkeen Dinsdagavond 21 September, om fi uur op het bedrijf van de heer Glot- scher, „Loverendale'', Serooskerke, Jerjereen jg -yyelKom! HET BESTUUR, Z- p. M. Zl IDZANDE. Door de Z.P.M.-afdeling Zuidzande werd op Maan dag 30 Augustus j.l. ver gaderd. De presidente opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom, waarna de notulen werden voorgelezen en goedge keurd. Daarna volgden enige mededelingen omtrent de op 11 September te houden bakwedstrijd en regiecursus, waarvoor gelegenheid bestond zich voor deelname op te geven. Magda Sanders hield een inleiding over Londen. Na de pauze werd begonnen met het opspuiten van zakdoekjes. Z.P.M. GOES. Donderdag 2 Sept. maakte de Z. P. M. van Goes een uitstapje naar België. Vid Perkpolder werd koers gezet naar de stad Gent. Onderweg kon men genie ten van de prachtige kleurschakeringen der velden met bloeiende bol-begonia's. Even buiten Gent werd een bezoek gebracht aan een bloemenkwekerij. Vele prachtige planten groeiden en bloeiden in een haast tropische atmos feer, welke indruk nog versterkt werd toen er zelfs ananas-planten met com plete vruchten ontdekt werden. In de stad Gent werd de innerlijke mens versterkt en de vele prachtige oude kerken en gebouwen bewonderd. De toren van de oudste kerk van Gent, de St. Nicolaaskerk, werd door een gedeelte van de meisjes beklom men; anderen bewonderden het kerkge bouw van binnen. Ook werd het oude slot „Gravensteen" bezichtigd. Maar de folterwerktuigen die daar tentoongesteld lagen, bezorg den onze Z. P. M.'sters zulke rillingen en visioenen- dat.'Wetsspoed de.vredige, sfeer van het stadje1' Brugge opgezocht werd. Een rondvaart door de grachten van Brugge stelde ons in staat een goede indruk te krijgen van dit liefelijke oude Vlaamse stadje. Jammer dat de tijd drong, waardoor de Heilige Bloedkapel alleen maar aan de buitenkant bezichtigd kon worden. In een vrolijke stemming en hoogst voldaan keerden wij via Breskens weer in Goes terug. CURSUSSEN STREEK W ALCHEREN. Het winterseizoen staat weer voor de deur en daarmede de lange winter avonden met veel vrije tijd. Het is zaak, dat deze tijd zo nuttig mogelijk wordt besteed. Daarom zal het Streekbestuur ge woonte getrouw, wederom in verschil lende plaatsen cursussen organiseren, waarvoor de deelname niet enkel en alleen openstaat voor de leden der L. J. G., doch ook voor de Z. L. M.-ers en andere belangstellenden. Bij voldoende deelname zullen de vol gende cursussen gehouden worden: a. 2-jarige landbouwcursus in Mid delburg. b. 2-jarige tuinbouwcursus in Middel burg. c. Cursus in landbouwwerktuigen in Middelburg of St. Laurens. d. Cursus in motorenkennis voor be ginners in Koudekerke. e. Cursus in landbouwwerktuigen te Zoutelande of Biggekerke. f. Cursus in motorenkennis voor ge vorderden te Domburg. g. Cursus in landbouwwerktuigen te Oostkapelle. h. Mencursus te Oostkapelle. Opgave voor deelname en inlichtin gen vóór 26 September bij W. van Liere, „Overduin", Oostkapelle, Tel. 294. DE REGIE-CURSUSSEN op Tholen en in Oost- en West Zeeuws' Vlaanderen beginnen de volgende weel- Bijzpnderheden in hét blad van de> vorige week, Ondanks de vele opgaven liet de deelname te wensen. Slechts één derde gedeelte van de op gegeven deelnemers aan de streek- ploegwedstrijd verscheen te Oud-Vos- semeer. Een wel zeer bedroevend klein beetje, als men daarbij nog bedenkt, dat het bestuur er steeds op uit is om ieder zoveel mogelijk terwille te zijn, en voor ieder zoveel mogelijk een mooi aandenken te krijgen. Niets is hun te veel geweest om aan diverse handelaren te vragen of zij iets beschikbaar wensten te stellen; een vraag die slechts zelden tevergeefs is geweest. Inleggeld behoeft niet te wor den betaald, in tegenstelling tot vele andere streken. Het bestuur heeft langs alle kanten geprobeerd zoveel mogelijk publieke belangstelling te trekken, o.a. door het maken van aanplakbiljetten en door het plaatsen van advertenties e.d. Bij het Provinciaal bestuur hebben wij er op aangedrongen, dat zij hun provinciale wedstrijd uit zouden stellen, omdat wü met onze grote deelname toch zeker wel wat voor ons zeggen zouden hebben. En nu dit resultaat Waar hebben wij dit alles voor gedaan? Leden, gij die achter gebleven zijt, bent gij hiermee tevreden? Vindt gij Uw houding sportief? Hebt gij er wel eens over nagedacht hoe anderen op deze wijze over onze L. J. G. gaan den ken? Wat zullen de milde gevers van de werkelijk, fraaie prijzen zeggen? Beantwoord deze vragen nu eens op recht voor Uzelf. Wij zijn benieuwd naar het resultaat, wanneer wij, naar wij oprecht hopen, volgend jaar weer gaan ploegen voor het Thoolse kam- j pioenschap. En nu de uitslagen. Bij de wedstrijd lieten I. Hage en L Groenewege zien dat zij de kunst be- hoorluk meester waren, maar resp. i Breure en M. Geuze gaven beide eerstgenoemden prima partij, en wan neer Adri Breure een betere start had gehad, dan was het resultaat nog niet zo gauw bekeken geweest. De uitslag tenslotte luidde a.v. Rondgaande ploegen le prijs: Wisselbeker (Maring's Ploe- genfabriek Delfzijl), L. C. Groenewege, St. Maartensdijk, 85 punten. Farmall met Massey Harris ploeg. 2e prijs: Beker (Fa. C.' J. Rombouts en Zn, Oud-Vossemeer), M. A. Geuze Oud-Vossemeer, 81 punten. M.A.N. met Allis Chalmers-ploeg. Wentelploegen: le prijs: Wisselbeker (Fa. M. C. Rijs- tenbil en Zn, Oud-Vossemeer), I. C. Hage, Oud-Vossemeer, 88 punten. Steyr met Maring ploeg. 2e prijs: Beker (P. L. v. d. Zande, Tholen), Adr. C. Breure, St. Annaland, 80 punten, Ferguson met ifaaringploeg. 3e prijs: Beker (P. Pette, St. Maar tensdijk), A. Ridderhof, Oud-Vosse meer, 61 punten, Volvo met Goudland- ploeg. Paardenploegen. le prijs: Beker (M. Kosten), D. van Dijke, Oud-Vossemeer, 65 punten. De prijzen die ons beschikbaar ge steld waren door de fa. Christiaan Lie- bau en M. Geuze (1 set steeksleutels) en door de N.V. Difoga (miniatuur Fordson Major) werden niet toegekend. M. C. J. KOSTEN. Amerikaanse plattelandsjongeren, ambassadeurs in de dop Ten minste vier gemengde boeren bedrijven in Nederland zijn op het ogen blik tijdelijk in meer dan één opzicht gemengd. In Augustus waren het be drijven in Merkelbeek (L.), Venlo, Se- venum (L.) en Ten Boer (Gr.), in Juli waren het Eist, Makkum, Veendam en Pijnacker, deze maand zullen het Nieuw Weerdinge, Barchem, Heiningen en Roosendaal zijn en nog een maand later Diemen, Poortugal, Bovenkerk en En schedé. De gezinnen, die deze gemeng de bedrijven uitoefenen, hebben name lijk thans ook een gemengd gezelschap aan tafel. Zij hebben een Amerikaanse gast in hun midden, een jonge boerin of boer, die zich tot taak heeft gesteld de leef- en werkwijze van deze families in vier maal het korte tijdsbestek van een maand grondig te leren kennen om aldus een aandeel te hebben in de ver groting van het internationale begrip en de verbetering van de internationale verstandhouding. De drie dames en de ene jongeman, die momenteel overeenkomstig het „In ternational Farm Youth Exchange Pro ject" (I.F.Y.E.P.), het internationale programma voor uitwisseling van plat telandsjongeren, in Nederland verblij ven, vervullen die taak uiteraard op ge heel eigen wijze. Het is dan ook niet de bedoeling, dat de Amerikaanse logé's een dienstbode of een landarbeider over bodig maken en anderzijds natuurlijk qok niet, dat zij Nederland straks zul len verlaten als verzadigd toerist, maar dat zij als lid van de familie, opgeno men in het gezin, het werk verrichten, waarvan men mag aannemen dat het niet alleen geschikt is voor de persoon in kwestie, maar ook nuttig voor het bedrijf als geheel. De vier Amerikaanse gasten, die ge durende hun verblijf in Nederland ieder op vier verschillende particuliere boe renbedrijven, steeds voor ongeveer een maand, worden ondergebracht, bevon- 4<?n zich in Augustus op hun tweede Ofc.eeradres. En of we het nu hebben r ei' Janice Van Zomeren of Caroline Wilbur, over Martha Kohl, die in Seve- num te gast is, of over Joe Campbell, die in Ten Boer verblijft, allen zijn zij het er over eens, dat de gastvrijheid en het geduld van de Nederlanders hun on middellijk het gevoel hebben gegeven, dat zij hier „thuis" zijn. Nieuwe gerechten in en uit de Limburgse keuken. Het is niet de eerste maal, dat de fa milie L. W. H. SnijdersMaessen te Merkelbeek, kennis maakt met het I.F.Y.E.P., bij de uitvoering waarvan de „4-H Clubs" de bekende Ameri kaanse plattelandsjongerenorganisaties een belangrijke rol spelen. Vorig jaar heeft men hier reeds een Amerikaans meisje, Geraldine Ann Bowdler genaamd, in hujs gehad. Ja nice A. Van Zomeren geniet er thans gastvrijheid en het is vooral Maria, de dochter des huizes, die veel met haar optrekt. De heer Snijders is kassier van het bijkantoor te Merkelbeek der Coöp. Centrale Boerenleenbank en tevens af delingssecretaris van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (L. L. T. B.). Het is dan ook niet te verwonderen, dat Janice aardig thuis is geraakt in het landbouwcoöperatiewezen, dat in Limburg een belangrijke plaats in neemt. De 23-jarige Amerikaanse as sisteert geregeld in het drie dagen per week geopende en doör de heer Snijders beheerde depót van de L. L. T. B., waar uit boeren in de omgeving van Mer kelbeek vele producten en grondstoffen ten behoeve van hun bedrijf betrekken. Mevr. M. SnijdersMaessen stelt de Amerikaanse haar ruime keuken vaak beschikbaar om haar in de gelegenheid te stellen enige Amerikaanse, in Lim burg onbekende gerechten te bereiden. „Die smaken best", is de mening van deze familie, die veel op heeft met Janice uit Pella in de staat Iowa. wier vader vijf jaar oud was, toen hij met zijn familie uit Nederland naar de Ver enigde Staten emigreerde. (Slot volgt,).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 19