ZITDAGEN WIE WORDT KAMPIOEN? Beschadiging van zaden tijdens het dorsen Arbeidsvoorziening in de landbouw 550 Ook dit jaar staat de prijsvraag „Wie wordt Kampioen?", wederom in het brandpunt der be langstelling. Het ziet er naar uit, dat het aantal inzendingen van het vorige jaar overtroffen zal worden. Intussen is dit een gelukkig en bemoedigend verschijnsel, omdat hieruit duidelijk blijkt, hoezeer onze nationale trekpaardfokkerij leeft in het hart van vele rechtgeaarde boeren en fokkers; èn om dat mede naar aanleiding van deze grote deelname verwacht mag worden, dat de belangstelling voor de a.s. Nationale Tentoonstelling daaraan evenredig, dus ook weer zeer groot zal zijn. En wie tenslotte als winnaar van de hoofdprijs zal worden aangekondigd? Het is nog onbekend en dat zal het blijven tot na de Kampioenskeuringen. Wat thans wèl bekend is, dat is de hoofdprijs zélve die gij hier op de foto ziet. Deze foto toont U namelijk: MARIE VAN CHURCHILL 193959, als~~eerste hoofdprijs van de prijsvraag: „Wie wordt Kampioen?" Dank zij de royale steun van hengstenhouders, verenigingen en fokkers kon deze hoofdprijs wor den uitgeloofd. Wilt ge nog meer van Marie van Churchill weten? Wilt ge U overtuigen dat zij een waardige hoofdprijs is? Kom dan naar Den Bosch. Kom dan naar de Nationale Trekpaardententoonstelling, welke aldaar op Dinsdag 7 en Woensdg 8 Septem ber wordt gehouden. Dan kunt ge op Woensdagmiddag, als tijdens de grote demonstraties de hoofdprijs van de prijs vraag: „Wie wordt Kampioen?" aan de winnaar wordt uitgereikt, Marie van Churchill in levende lijve aanschouwen. Tevens zullen dan ook, voor zover mogelijk, de winnaars van de andere hoofdprijzen die hier onder volgen en waarin sinds vorige week nog enige wijziging is gekomen worden bekend ge maakt. DE PRIJZEN: le prijs: Een prima stamboekmerrieveulen. 2e prijs: Een Schotel-Kunstmeststrooier met ge- emailleerde schotels (Strooibreedte 2.20 m). Fabrikaat P. J. Zweegers Zonen, Landbouwmachinefabriek te Geldrop. 3e prijs: „Philips" Radiotoestel. 4e prijs: Cambrïdge-Wals, driedelig. (Werk- breedte 2.20 m). Aangeboden door Cen traal Bureau te Rotterdam. 5e prijs: Lippe-Mestverspreider met kettingegge en draaiende haspels. Aangeboden door de C. I. V. te Rotterdam. 6e prijs: Dames- of Herenrijwiel. Aangeboden door het dagblad „De Maasbode". 7e prijs: Paardenwentelploeg. Fa. Jos. Imants te Reusel. 8e prijs: Wit-buffellederen Monstertuig. 9e prijsLinnenuitzet. 10e prijs: Tien balen (1000 kg) Kalkammonsal- peter. Aangeboden door de Cie. Neer- landaise de l'Azote te Sluiskil. 11e prijs: „Fridor" Stofzuiger. 12e prijs: Stalen Stalmest-kruiwagen op lucht band. Aangeboden door Landbouw machinefabriek Fa. De Rooy te Nuenen. 13e prijs: Keukenuitzet. 14e prijs: Eetservies. 15e prijs: Een Cassette „Sola-M.assief". 16e prijs: Drie Aardappelvorenschoffels. Aange boden door de Fa. K. A. Havelaar te Moerkapelle. 17e prijs: Luxe Hoofdstel. 18e prijs: Luxe Assortimentskist Sigaren. Verder nog een serie waardevolle troostprijzen. Marie van Churchill 193959 is een -prima vos- merrieveulen, geboren op 1 Juni 1954, als ZESDE VEULEN van de NEGEN-JARIGE Stamboek- merrie Dora van Castro K. 41474, die via haar vader Castro van Emly K. 1887, de bekende Clai- ron de la Lys K. 1488 tot grootvader heeft. De vader van Marie van Churchïl is Churchill van de Kolk K. 2392 die via zijn vader: Churchill van de Schaapshoeve en grootvader Guido van Melo eveneens terugvoert op Clairon de la Lys K. 1488. T N het algemeen gesproken zal iedere zaadsoort door dorsen min of meer worden beschadigd. Of 1 deze beschadiging hinderlijk is of niet, hangt niet alleen af van de mate der beschadiging, maar vooral ook van de bestemming van het gedorste product. Zo zal het in veevoer niet veel hinderen of er beschadigde korrels in voorkomen. In handelspar tijen ziet men het liever niet, terwijl beschadiging beslist ongewenst is bij zaden, die bestemd zijn om later weer te kiemen, zoals zaaizaad en brouw gerst. De mate van beschadiging hangt van verschillende factoren af. Enkele zijn o.a. de wijze van oog sten, het vochtgehalte, gebruikte machines en de afstelling daarvan, en tenslotte de zaadsoort. De Sociale Commissie van de Stichting voor de Landbouw vestigt er nogmaals de aandacht op, dat het gewenst is om voor de komende aardappelen en bietenoogst tijdig opgave te doen bij de Plaatse lijke Commissies van eventueel te verwachten te korten aan arbeidskrachten. Voor de nodige aanvulling van deze tekorten kan slechts worden gezorgd, indien de aanvragen tijdig, d.w.z. bij voorkeur veertien dagen vóórdat met de werkzaamheden moet worden aangevan gen, bij de Plaatselijke Commissies worden inge diend. 4 i 7 Een goede arbeidsvoorziening is van het groot ste belang. Op tijd aanvragen kan vele moeilijk heden voorkomen. vooruitbetaling. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie ƒ2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. 1 Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdag avond aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes Tel. K 1100-2345. Ten onrechte is men wel eens de mening toege daan, dat beschadiging geheel op rekening van het dorsen moet wiorden geschreven. Er zal reeds bij 't oogsten zoveel mogelijk rekening mee moeten wor den gehouden de omstandigheden voor het dorsen gunstig te doen zijn. Om 'n voorbeeld te noemen: Timothee, dat niet goed verweerd is, dorst moei lijk. Om toch goed uit te dorsen, zet men de man tel dan wel zeer nauw. De kans op naakte zaden is dan echter veel groter. Het vochtgehalte is eveneens belangrijk. Het zaad mag niet te nat, maar ook niet te droog zijn. Producten, die in de schuur zijn opgetast, hebben in de regel een goed vochtgehalte, wat het dorsen betreft. Wordt echter van het land gedorst of ge- maaidorst, dan kan het in ons klimaat wel eens te vochtig zijn. Aan de andere kant zijn gewassen, zoals koolzaad en radijs e.d., bij felle zon van het land dorsen) zeer gevoelig voor beschadiging. De machines, die in Nederland worden gebruikt, zijn overwegend van het slaglijsten type. Hekel- tandmachines, die hier en daar nog in zwang zijn, gebruikt men wel om peulvruchten te dorsen. Overigens kent men ook speciale bonendorsmachi nes. Deze hebben 2 dorstrommels. De eerste draait langzamer dan de tweede. Door de eerste trommel worden de „gemakkelijke" peulen uitgedorst, door de tweede de „taaiere." Bij de dorsmachines zijn het meestal de cylinder en de beuker, die de korrels beschadigen. Bij het gebruik van dorsmachines kunnen ver schillende euvels optreden. Zo kan het bijvoor beeld gebeuren, dat de afstand tussen de slaglijs ten van de trommel en de mantel niet overal even groot is. Oorzaken hiervan kunnen zijn: Verbogen mantel door te zware belasting, ongelijk slijten van de slaglijsten, een verbogen cylinderas, onge lijk slijten van de mantelbalken. Bij de beuker kunnen de lijsten te ver naar bui ten staan of de uitlaatklep kan te zwaar belast zijn, waardoor het product te scherp wordt gekort. Behalve door de hier genoemde fouten, kan door onjuiste afstelling van cylinder en mantel bescha diging optreden. Bijvoorbeeld een te hoog toeren tal of een verkeerde mantelstand. Het is vaak beter het toerental te laten dalen dan de mantel zeer wijd te zetten. Een algemene regel is echter niet te geven, omdat de omstandigheden te ver uiteenlopen. Zaden, waarbij nogal eens beschadiging voor komt, zijn o.a. koolzaad, raapzaad, knolzaad, radijs, erwten, bonen, lupinen. Het is moeilijk om de beschadiging zodanig uit te drukken, dat men een indruk krijgt van de prac- tische betekenis. Reeds het vaststellen, vooral bij sommige zaadsoorten, is moeilijk. Ook is het ge makkelijk de nadelige gevolgen in een maat vast te leggen. (Zie verder pag. 551 le kolom onderaan.) ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED. (Z.V.V.) HULST: Maandag 6 Sept. in Hotel „De Koren beurs," van 14.3016 uur (de heer Wegner.) OOSTBURG: Woensdag 8 Sept. in Café „De Vuijst," van 1416 uur (de heer Cevaal). MIDDELBURG: Donderdag 9 Sept. in Café „De Eendracht," van 1316 uur (de heer Cevaal). AXEL: Zaterdag 11 Sept. in Hotel „De Graan- beurs," van 1517 uur (de heer Wegner). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat uw polissen op het gebied van de pensioen-, lijfrente-, studie, en uitzetverzekering controleren en vraagt bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z. V. B.) ZIERIKZEE: Donderdag 9 Sept. in Hotel „Huis van Nassau," van 1113 uur (de heer Van Burg). OOSTBURG: Iedere Woensdag op de beurs. GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat uw brandpolissen controleren en vraagt be middeling bij het afsluiten van nieuwe posten. ADVIESBUREAU VOOR OORLOGS- EN RAMPSCHADE. KRUININGENWoensdag 15 September van 10 12 uur in Café „De Korenbeurs". ZIERIKZEE: Donderdag 16 September van 1113 uur in het „Huis van Nassau". ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 18 September van 11—13 uur in Café „De Druiventros". ZIERIKZEE: Donderdag 30 September van 1113 uur in het „Huis van Nassau". De zittingen te GOES vervallen voorlopig. Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van artikelen is slechts geoorloofd met duide lijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden, niet- grondgebruikers, bedraagt 10,per jaar bij

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 2