ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND OOGST BOERTJE VAN BUTEN ZEE UW BOH LANDBOUWBLAD. 559 Redactie: J. D. Haak Dzn, A. C. Hanse, A. C. Breure, L. de Jager, Z. Poppe en M. Sanders. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. PROVINCIALE PLOEGWEDSTRIJD. De provinciale ploegwedstrljd, die samen met de C. J. B. T. B. georgani seerd wordt op het terrein van de heer J. P. Lindenbergh te 's Heer Arends- kerke, is in verband met de weersom standigheden en de daaruit voort vloeiende vertraging van de oogst, uit gesteld tot ZATERDAG 18 SEPTEMBER, des middags om 13.30 uur. Aan de wedstrijd zullen twee ploegen uit iedere streek deelnemen. Het regle ment is op aanvrage verkrijgbaar bjj de leden van de Technische commissie of het Secretariaat, Landbouwhuis, Goes. SELECTIEWEDSTRIJDEN. Walcheren. Deze wedstrijd is uitgesteld tot Zater dag 11 September en begint om 13.30 uur, nabij de Cultuurmlj. „Loveren- dale". Opgave voor deelname is mo gelijk tot Donderdag 9 Sept. bij W. van Liere te Oostkapelle. Dit is een gecombineerde wedstrijd met de C.J.B.T.B. N oord-Beveland. De wedstrijd wordt gehouden op Za terdag 11 September, op een perceel van de heer F. G. Israël te Kortgene en begint om 14 uur. Dit is een gecombineerde wedstrijd met de C.J.B.T.B. Zuid-Beveland. Wegens gebrek aan deelname wordt geen selectiewedstrijd gehouden. Tholen. De wedstrijd is verschoven naar Za terdag 11 September en begint om 14 uur. In tegenstelling met het bericht in het vorige nummer is het terrein nu gelegen bij de heer M. J. C. Geluk te Oud-Vossemeer. Schouwen. De wedstrijd is verschoven naar Za terdag 11 September en wordt gehou den op het terrein van de heer Ad. Doeleman te Dreischor. Opgave voor deelname is mogelijk tot Donderdag 9 September bij de heer Ad. Doeleman te Dreischor. Het is een gecombineerde wedstrijd met de C.J.B.T.B. West Zeeuws-Vlaanderen. De wedstrijd is verschoven naar Za terdag 11 September en wordt gehou den op het terrein van de heer J. Ris- seeuw, Kruisweg te Schoondijke. Het is een L. J. G.-wedstrijd. STREEK WEST ZEEUWS-VLAANDEREN. Na afloop van de Ploegwedstrijd zal om 5 uur de beoordeling plaats vinden van de door de Z. P. M. te houden bak- wedstrijd, waarna door de deelnemers en deelneemsters een gezamenlijke koffiemaaltijd zal worden gebfuikt. Hierop vindt de uitreiking der prij zen plaats en zal het gebak met een kopje koffie worden aangeboden. STREEK WALCHEREN. Instructieles in het voorleiden en toiletteren van rundvee. In verband met de rundveefokdag op Donderdag 23 September a.s. organi seert de Streek Walcheren een instruc- A1 is een oogst van tegenwoordig niet zo romantisch meer als vijftig jaar geleden, tóch kent elke oogst weer z'n eigen vreugde. Evenals vroeger is het voor de landbouwer de kroon op z'n werk. Met verwachting heeft hij gezaaid en met zorg heeft hij.,het gewas verpleegd. Nu met de oogst kan hij het resultaat van dit alles binnen halen. Oók is de oogsttijd net als vroeger een tijd van drukte. Er zit een zekere spanning in om het bijna behaalde resultaat van een jaar werken, als wer kelijk resultaat zo goed mogelijk binnen te krijgen. Het weer, waar we als landbouwers zeer van afhankelijk zijn, kan vooral in de oogsttijd nog veel bederven. Dat het weer voor de landbouw nog altijd een onberekende factor is, heb ben we dit jaar Weer eens duidelijk kunnen zien. Begon de winter met zacht weer, toch werd het nog een strenge winter. Veel tarwe is er dan ook uitgevroren en het grasland lag er dit voorjaar slecht voor. Het voorjaar was lang koud en later ook lang droog. Pas in Juni is hier verandering in gekomen. In de maand Mei viel er nog maar 27 mm neerslag tegen bijna 50 mm normaal. Deze maand als geheel was iets' warmer dan gewoonlijk, maar de eerste en derde week was de winterjas lang niet overbodig. Het gevolg van dit droge en koude weer in 't voorjaar was droogligging, vooral van erwten en aardappelen en later ook een min dere groei. Het weiland, dat er toch al niet te best voorlag, leverde door de droogte weinig eten op voor het vee en aan vankelijk ook weinig hooi en kuilgras. Maar er is niets veranderlijker dan het weer, want was het in April en Mei zeer droog in Juni kregen we weer volop regen. Veel is er hierdoor nog tot z'n recht gekomen. De stand van de gewassen was zelfs goéd en er kwam weer volop gras voor het vee. Er is ook nog heel wat gehooid en ingekuild, zodat de hooiprijzen zijn gezakt. Was de melk- aanvoer aan de coöperatieve melkfa briek „Walcheren" tot en met Mei min der dan verleden jaar, in de maanden Juni en Juli is deze achterstand dus danig ingehaald, dat er tot Augustus over 1954 meer melk is geleverd dan in 1953 op dit tijdstip. Zo zagen we weer dat er wel eens te vroeg gemopperd kan worden over de droogte in het voorjaar. Ook al is het te droog, het is altijd beter dan een te nat voorjaar; dit geldt dan vooral ook voor de akkerbouw. Het weer in Juni was overigens koel en ook nat genoeg. Ook veroorzaakten de zware regens nogal wat legering bij de granen, hetgeen door het weer in Juli er niet beter op is geworden. En nog steeds is het regenachtig, ook nog wanneer ik dit stukje aan het schrijven ben. Maar wanneer U dit leest hebben we misschien wel een goede week ach ter de rug met goed weer, zodat het werk is gevorderd. Het is een late oogst geworden dit jaar en de weersomstandigheden in de oogsttijd zijn nu niet wat je noemt, zo dat de toch al late oogst niet vlug bin nen zal zijn. De kwaliteit van de ver schillende producten zal door deze weersomstandigheden er niet beter door worden. Overigens hebben we hier op Wal cheren, wat de oogst betreft, niet zo veel reden om te gaan klagen. De opbrengstverwachtingen zijn over 't algemeen niet slecht. Er zijn dit jaar weer veel erwten verbouwd die een goede opbrengst doen verwachten. Ook de bieten en granen beloven een goede oogst, al is het suikergehalte van de bieten waarschijnlijk nog niet te hoog. Zeker, dit jaar kent ook z'n tegen vallers; zo zijn de verwachtingen voor de stambonen niet hoog en heeft ook de aardappelziekte zich weer doen gel den. Maar dit zijn dingen die niet op wegen tegenover de tegenslagen van anderen die b.v. deze zomer door een hagelramp werden getroffen. Ook is Walcheren geen rampgebied meer; de feesten van Walcherens-herstel, deze zomer gehouden, waren daar terecht een symbool van. Afgezien van het wat slechte oogstweer wat óók nog zo erg niet is als in andere delen van ons land oogst Walcheren weer on der vrij normale omstandigheden. Dit is dan ook de reden dat ook oogst 1954 met z'n regen weer z'n eigen oogst- vreugde kent. 23 Aug. '54. Z. P. Maurits Dekkerbekend schrijver van boeken en toneelstukken^ o.a. van het openluchtspel Bloeiend Land", dat werd opgevoerd ter gelegenheid van het eerste lustrum der P.J.G.N. gaf onlangs zijn visie op de boerenstand in het weekblad „Vrij Nederland En al is het wat overdreven, er zit een kern van waarheid in, die het de moeite van het lezen waard maakt. RED. In de laatste jaren heeft mijn werk mij herhaaldelijk met de plattelands bevolking in aanraking gebracht en telkens weer is het mij daarbij opgeval len, dat de jonge generatie niet meer beantwoordt aan de traditionele voor stelling, die de bewoner van de grote stad over het algemeen van de boer heeft. Het Boertje van Buten, dat slu we, maar overigens achterlijke, in klei en keutels knoeiende operette-kereltje met zijden petje en neuswarmertje, be staat niet meer, althans niet onder de jongeren. Wezenlijk heeft het menselijke mie rennest, dat Nederland heet, geen platteland meer; de opheffing van zijn isolement heeft de boer tot buur van de stadsmens gemaakt. De grote eilan denden uitgezonderd, bestaan er over al busdiensten of treinverbindingen, die ook de bewoners der meest afgelegen oorden doorgaans binnen het uur naar een grote stad brengen. De tijd, dat de provinciale wereld was „dichtgeplakt met kranten," behoort tot het ver leden: het dagblad is thans een dage lijkse bezoeker, van Pieterburen tot Cadzand. Electriciteit en waterleiding, telefoon, radio en de modernste kracht- werktuigen zijn de boer even vertrouwd als de stadsmens. Ik ben in dorpjes ge weest, welker namen mijn neefje, dat een tien voor aardrijkskunde heeft, niet eens kende, maar waar nylons en co quette B. H.-tjes in de étalages lagen en in een der dorpen van de Langstraat (herinner U uit uw schooljaren: schoe nenindustrie en hooibouw), zag ik een bonbonnière van een schoonheidssalon, die een sieraad voor de Parijse Rue de la Paix zou zijn geweest. Ook op het platteland heeft de tijd niet stilgestaan en de altijd ploeteren- Omdat ik vermoedde, dat een ont kenning haar teleur zou stellen, gaf ik maar een bevestigend antwoord op haar vraag, of Klaas niet sprekend op zijn vader geleek. Een beetje bedrog om bestwil, werkt vaak heilzamer dan de edelste waarheid. En wat was hier waar? Ik kon mij het gezicht van Har- men, haar man, die ik meer dan twin tig jaar geleden voor het laatst gezien had, niet meer voor de geest halen en voor het overige had deze energieke jongeman niets van het boertje, dat zijn vader was geweest. In een Engels, dat beter was dan ik het vaak óp P. E. N.-congressen heb gehoord, ver telde Klaas mij, dat hij het in Austra lië ging proberen; hun bedrijfje op de Veluwe, dat drie gezinnen te eten moest geven, was hem te eng geworden. tieles in het voorleiden en toiletteren van rundvee. Deze zal gehouden worden op Maan dag 20 September, 's avonds om 6 uur, op het bedrijf van de heer K. Poppe, „Mina's Hoeve," te Grijpskerke, onder leiding van de heer J. H. Lantinga, Hoofdassistent A bij het Rijksveeteelt en zuivelconsulentschap te Middelburg. Het is voor de Walcherse fokkers van groot belang, dat de goede en in opkomst zijnde veestapel goed verzorgd wordt en op de juiste wijze voorgeleid, volledig tot zijn recht komt. Wij nodigen daarom niet alleen onze eigen leden, maar ook de Z. L. M.'ers en verdere belangstellenden uit, deze nuttige en leerzame bijeenkomst bij te wonen. HET BESTUUR. de, naar aarde en mest ruikende land man, de plastisch ploegende boer uit het vers van vijf en twintig jaar ge leden, bestaat niet meer. Hij is land- bouw-technicus geworden, chef-machi nist op een tarwe- en roggefabriek, een chemicus, die moeder Aarde geen knol len voor citroenen verkopen kan, een bioloog, die de natuur op het gebied van de voortplanting allerlei kneepjes leert. Hij houdt er soms een goede bi bliotheek, een uilenbril en een micro scoop op na, hij organiseert en sticht coöperaties met mammoet-bedrijven, die hun zuivelproducten naar alle hoeken van de wereld zenden. Waar de stads mens in zijn schuurtje een rijwiel, of, als het heel mooi is, een bromfiets heeft staan, daar staat bij de moderne boer, naast tractor en combine, een wel gedane glanzende Cadillac of Chrysler. Nog niet zo lang geleden was ik bü een boer in Gelderland om over de or ganisatie van een openluchtspel te spre ken. Om mij wat vertrouwd te maken met de materie van het spel, hield hij een verhandeling over hard fruit en ooftbouw, waarvan ik niet veel be greep, maar die mij het gevoel gaf een college van wijlen professor Hugo de Vries bij te wonen. Bovendien bleek hij van toneel en litteratuur heel wat meer te weten dan ik van appels en peren. Inplaats van gezouten spek en grove metworst, die hij waarschijnlijk in zijn ijskast bewaarde, had hij Dic kens, Priestley en zelfs een beetje Maurits Dekker op de plank en in Brussel en Parijs bleek hij beter de weg te kennen dan ik in Arnhem of Tiel. Natuurlijk zijn niet alle boeren van het slag der hier genoemden, maar er bestaan er toch niet veel meer, die op mijn oude Harmen van de Veluwe lijken. Want van de jongeren, die wèl over de kennis en voortvarendheid, maar niet over de economische moge lijkheden beschikken om het hier tot een Cadillac te kunnen brengen, trek ken de meesten, zoals mijn jonge vriend Klaas, naar Australië of Canada, om daar de legendarisch geworden boer met het zijden petje te begraven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 11