MARKTBERICHTEN OnJcrtviJs Korte wenken voor de praktijk ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 509 Het is voor de varkenshouders aanbevelenswaardig zo veel mogelijk te streven naar een betere spreiding van de productie. Dit geeft weliswaar zekere risico's, doch daartegenover staat, dat bü een minder goede spreiding van de productie het prijsrisico voor de varkenshouders groter is. Het is voor de varkens houders dus een afweging van voor- en nadelen, waarbij zij dus terdege in het oog moeten houden, dat, naarmate de productieomvang grotere verschil len vertoont, het prijsrisico groter is. Indien de aardappelen nat zijn gerooid en veel vochtige grond aan de knollen kleeft, moet in lucht- gekoelde bewaarplaatsen onmiddellijk met ventileren worden begonnen. Het beste effect ten opzichte van het drogen wordt verkregen door overdag bij droog weer te ventileren. Men blijft hiermee doorgaan, totdat de gehele partij droog is, hetgeen na enige dagen het geval zal zijn. Door snel te drogen wordt de ontwikkeling en uit breiding van rot in de' partij, tengevolge van even tueel aanwezige Phytophthora-zieke knollen, tegen gegaan. Wanneer de aardappelen droog zijn gerooid, het geen thans, gezien de weersomstandigheden, wel niet zal voorkomen, is ventileren in de eerste dagen niet wenselijk in verband met gewichtsverlies van de knollen; de schil van de knollen is namelijk in de eerste dagen nog niet voldoende verkurkt. Zodra het weer omslaat zal zeer spoedig met de oogst van de zomergerst een begin worden gemaakt. De brouwerijen stellen grote prijs op kwaliteit en de handel wordt dan ook geheel op kwaliteit uitbetaald. De gerstproducent kan dus voor betere kwaliteit een hogere prijs verwachten. In de praktijk blijken dit jaar veelvuldig twee ras sen vlak naast elkaar te zijn uitgezaaid. Dit kan bij de oogst aanleiding geven tot rasvermenging en dus van het ongeschikt zijn van een partij als brouw- gerst. Waak daarom tegen rasvermenging door de rassen afzonderlijk te oogsten, afzonderlijk te bewa ren en afzonderlijk aan de handel af te leveren. De kafjes van de gerst zijn rijkelijk bezet met bac teriën en schimmels die onder normale droge om standigheden geen gevaar betekenen. Pas onder de invloed van vocht treedt een ontwikkeling daarvan op, aanvankelijk slechts aan de buitenkant van de, korrel, bij het langdurig verblijf onder vochtige om standigheden ook in de korrel waar het zetmeel- lichaam als voedingsbodem wordt gebruikt. Gebleken is, dat onbeschadigde gerst langer voch tig bewaard kan worden dan beschadigde. In het laatste geval kunnen schimmels en bacteriën door de beschadigingen makkelijker het zetmeellichaam aantasten. Het bovenstaande is van groot belang voor de gerststeler die genoodzaakt is zijn gerst onder voch tige omstandigheden te oogsten. Onbeschadigde gerst bederft dan minder snel dan beschadigde. Door dus dorsbeschadigingen tijdens het oogsten te voor komen zal men, ingeval niet direct tot drogen kan worden overgegaan, de kans op bederf verminderen. Het is zeer gewenst bij de oogst van gelegerde gerst met de combine gebruik te maken van de pick-up haspel. De draaisnelheid van de pick-up haspel moet dan zodanig op de rijsnelheid van de combine worden afgesteld, dat de gerst omhooggekamd niet omhoog getrokken wordt. LAGERE LANDBOUWSCHOOL ZIERIKZEE. Bevorderd van kl. II naar kl. III: 1. A. L. v. d. Wekken, 2. W. den Boer, 3. G. J. Stouten, 4. Jan P. v. d. Sluis, 5. Joh. v. d. Sluis, 6. Ph. J. v. d. Velde, 7. Max. Braam, 8. Ph. J. v. Ast, 9. J. J. v. d. Maas, 10. G. de Reus, 11.. A. Brouwer, 12. Nic. v. d. Wekken, 13. C. J. Braai, 14. W. Goudzwaard. Bevorderd van kl. I naar kl. II: 1. Joh. Krabbe, 2. H. L. v. d. Bos, 3. Jac. Manni, 4. J. Schouls, 5. J. Legemaate, 6. P. v. d. Werf, 7. C. v. d. Male, 8. J. Slootmaker, 9. S. Bril, 10. M. Steenpoorte, 11. C. v. Popering, 12. Jac. v. 't Hof, 13. L. Kurvink, 14. W. v. d. Wekken, 15. Jac. de Bruine, 16. N. L. Boot, 17. St. bij de Vaate, 18. L. v. d. Sluis. Niet bevorderd 7 leerlingen. ALGEMEEN OVERZICHT. In de week van 26 tot en met 31 Juli was de bin nenlandse graanmarkt kalm gestemd. De weersom standigheden hebben de oogst vertraagd. Het is ech ter nog niet te zeggen, of de gewassen veel schade hebben opgelopen. Het grote tarwe-areaal van 110.000 ha kan, wanneer er niet te veel tegenslag komt, ca. 450.000 ton tarwe leveren. Wanneer het bijmengingspercentage van inlandse tarwe in het brooabloem op maximaal 35 pet. wordt gesteld, dan zal op deze wijze 300.000 tot 350.000 ton inlandse tarwe verwerkt kunnen worden. In het verleden is gebleken, dat in Groningen in de maand September 30 pet. van de tarwe werd geleverd. In andere ge bieden, waar meer met maaidorsers geoogst wordt, zal dit percentage zelfs hoger liggen. Wanneer dit jaar in September 30 pet. van de oogst afgeleverd wordt, hetgeen, gezien de ervaringen van de vorige jaren niet uitgesloten is, betekent dit, dat in de maand September ruim 100.000 ton tarwe aan de markt gebracht zal worden. Dit kwantum gaat boven de opslagcapaciteit van de tarweverwerkers. Deze zullen in dat geval lagere prijzen gaan bieden, zodat de teler niet aan de richtprijs zal komen. Hier bij kan opgemerkt worden, dat de tussenhandel niet verplicht is te allen tijde de richtprijs te betalen, wanneer deze daartoe niet in staat is door de lagere prijzen, die de de meelfabrieken eventueel betalen. Het is daarom gewenst het aanbod te spreiden. De richtprijs is voor de maand Augustus 24,80 af boer derij en geldt voor tarwe van goede doorsneekwali teit met een vochtgehalte van 17 pet. Naar verluidt, zou een offerte van 5.000 ton tegen een prijs van 25,50 franco fabriek geleverd, door de fabrieken ter zijde gelegd zijn, zodat deze transactie niet is doorgegaan. Blijkbaar verwacht men straks nog lager te kunnen aankopen. Zo bezien lijkt het er niet op, dat de telersrichtprijs gedurende de eerste tijd zal worden betaald. In de oude oogst zomergerst kwamen bijna geen zaken meer tot stand, zodat, aangenomen kan worden, dat de voorraden geruimd zijn. Binnen afzienbare tijd mogen we de eerste partijen van de nieuwe oogst verwachten. Hoe de kwaliteit zal zijn, is momenteel nog moeilijk te beoordelen, daar dit afhankelijk zal zijn van de verdere ontwikkeling van het weer. De havermarkt bleef de afgelopen week vast ge stemd. Mede door de slechte weersgesteldheid ver grootte de vraag naar dit artikel zich, zodat bij een gering aanbod de prijzen op een hoger niveau kwa men te liggen. Thans evenwel geeft het geheel weer een iets kalmere indruk, doch men kan wel aan nemen, dat deze markt zeer gevoelig zal blijven voor enige vergroting van de vraag. Aan het eind van deze berichtsperiode sloot de binnenlandse graan markt met een kalme prijshoudende stemming. Buitenland. De buitenlandse graanmarkt is vast gestemd, terwijl de vraag naar disponibele partijen zeer'behoorlijk is. Uit mededelingen blijkt, dat niet alleen ons land met grote oogstmoeilijkheden heeft te kampen, maar dat ook in andere grote productie gebieden als Noord-Amerika, Canada de vooruitzich ten niet zo gunstig zijn. Ook de exportlanden in het Midden Oosten hebben hun offertes voor vnl. gerst verhoogd. ROTTERDAMSE KORENBEURS. Tarwe. Maandag werden enige kleine partijtjes ge daan voor 25,40, doorsneekwaliteit 17 vocht, fr. fabriek. Gerst. Sporadisch aangevoerde partijen, welke niet mooi waren, deden ƒ23,50; doorsneekwaliteit 17 vocht tot ƒ25,50 met tendenz tot daling. Brouwgerst. Voor C.B.K. kwaliteit Kenia 26, en Balder 26,25 per 100 kg. België legt ook be langstelling aan de dag, omdat andere exportlanden als Denemarken, Polen enz. weinig aanbieden. De verlaging van de monopolieheffing met 1,bemoei lijkt echter het vinden van het nieuwe prijspeil. Haver. 55/56 kg gepunt 23,75 voor Sept. tot Dec.- levering. Rogge. Weinig zaken 21, Groene erwten. 3 kwaliteit 57,— laten. Wei nig zaken. Schokkers. 3 kwaliteit 80,laten. Weinig zaken. Bruine bonen. Prima doorsneekwaliteit 78,50. Karwijzaad. Prima doorsneekwaliteit 112, Blauwmaanzaad. Oude zowel als nieuwe oogst 145,bieden, 150,laten. ZAAIZADEN. Winterzaaitarwe Staring CB le nab. 39,7540; 2e nab. 37,—; Heine VII le nab. 37,75, 2e nab. 35,—. Zomerzaaigerst Balder le nab. 33,met weinig zaken. Zaaierwten Rondo CB le nab. 60, STROVLAS. Er blijft een levendige belangstelling voor het vlas te velde. Zodra het weer maar enigszins verbetert, zijn er kopers op pad. Goede partijen vlas worden verkocht van 17002100 per ha. Afwijkende partijen 14001700 per ha in de schelf geleverd. FRUTTAFZET 28 JULI—3 AUG. '54. Verschillende kleinfruit-soorten zijn reeds uit het aanvoerbeeld verdwenen. Alleen nog wat frambozen en rode bessen werden verhandeld. Terwijl de bra men nog pas aan het begin zijn. Frambozen in krat waren in goede kwaliteit ge wild. De prijzen varieerden van 110240 ct per kg. Rode bessen, Duitse Zure, voor de industrie, liepen van 6075 ct. De kwaliteit hiervan was beter dan een week geleden. Van de pruimen werden nog heel wat Orange- pruimen geveild, prijzen 4015, en Tollenaars 20-5 ct. De grootste aanvoer was van Early Laxton, met een sterk variërende kwaliteit. De prijzen liepen van 10 40. De hoogste prijzen werden besteed voor I ex port naar België. De eerste Ontario deed 4090, Czar 1290 ct per kg. Appels werden al heel wat verhandeld. De hoofd schotel werd gevormd door Yellow Transparent. Met daarnaast een begin van Perzikrode Zomerappel en Early Victoria, en Beauty of Bath. Van de peren waren het de Oomskinderenpeer, welke, klein van stuk, werden geveild. Duidelijk en vooral bij de appels al te zien de vernietigende in vloed van de gevallen hagel. Perzikappel bijv. loont In de ergst getroffen boomgaarden haast het plukken en sorteren niet. De export van appels was naar Duitsland en naar België (grote maten), voor goede tot behoor lijke prijzen. De verhagelde kwaliteiten brachten weinig op. Enkele prijzen: Yellow: A: 56—65; B/C: 29—36; I grof: 52—62; I: 28—34; II: 11—14; K.: 18—26; F.: 4—10; Kroet 3—4. Perzikr. Zomerappel: B/C 43—44; I: 3038; F.: 35; Kroet 3. Early Victoria: I grof: 25—28; I: 15—18; K.: 9 11; F.: 3. Beauty of Bath: B/C: 33; I grof 41; I: 29—31; II: 12—15; F.: 4—6; Kroet 3—4. Oomskinderenpeer: B: 35; I: 2435; II: 1319* F.: 8—16; Kroet: 3—4, Beauty of Bath, verpakt: A 65—70; B 48—61; C 51. EIERVEILING MIDDELBURG. De minimumprijs voor pluimveehouders is ƒ2,?? per kg? BIGGENMARKT GOES (3-8-'54). Het goede oogstweer bracht weinig kopers naar de markt. Ook de aanvoer van biggen was gering, maai de prijs bleef onveranderd hoog. 6 8-weekse biggen ƒ50—ƒ75 per stuk of rond 3,per kg levend. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam waren in totaal aangevoerd 5235 dieren, zijnde: 2452 vette koeien en gebruiksvee, w.o. 501 t.b.c.-vrij; 417 vette en gras kalveren, w.o. 179 t.b.c.-vrij; 478 nuchtere kalveren; 823 varkens; 203 biggen; 127 paarden; 147 veulens; 550 schapen of lammeren; 38 bokken of geiten. De prijzen waren als volgt: Vette koeien ƒ2,102,85; Vette kalveren ƒ1,90 ƒ2,60; Varkens (levend gew.) ƒ1,98—ƒ2,03; Slacht- paarden ƒ1,80—ƒ2, alles per kg. Graskalveren van ƒ225—ƒ425; Nuchtere kalveren 4862; Biggen ƒ45ƒ70; Veulens ƒ150350; Schapen ƒ85—ƒ120; Lammeren ƒ60—ƒ85; Melk- en kalfkoeien ƒ825ƒ1100; Vare koeien ƒ615ƒ785- Vaarzen ƒ575—ƒ875; Pinken ƒ360—ƒ570. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de veemarkt van Woensdag werden aangevoerd 4655 stuks vee, zijnde: 1555 runderen, 334 vette kal veren, 323 nuchtere kalveren, 89 fokzeugen 177 slachtzeugen, 159 lopers, 1647 biggen, 352 schapen, 19 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalfkoeien van ƒ650—ƒ950; Guiste koeien 575ƒ825; Kalfvaarzen ƒ635ƒ850; Klam- vaarzen ƒ560ƒ670; Guiste vaarzen 550ƒ675; Pinken 360525Graskalveren 225325 Nuchtere fokkalveren ƒ90—ƒ160; Nuchtere slacht- kalveren 45—60; zware soorten ƒ65—ƒ90; Drach tige zeugen ƒ350—ƒ440; Lopers ƒ85—ƒ115; Biggen 52ƒ74; Schapen ƒ65—ƒ80; Vette schapen ƒ90 ƒ110; Zuiglammeren ƒ65—ƒ85; Weilammeren ƒ50 65, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 643 stuks. Prijzen: extra kwaliteiten ƒ2,95—ƒ3, le kw. ƒ2,80—ƒ2,90, 2e kw. ƒ2,60—ƒ2,75, 3e kw. ƒ2,40—ƒ2,55; Vette stieren 2,602,70; Worstkoeien ƒ2,20ƒ2,40, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren zware soorten van ƒ2,40ƒ2,70* idem middenklasse ƒ2,20—ƒ2,35; idem lichte soorten ƒ1,90ƒ2,10; Nuchtere slachtkalveren ƒ1,321/» 1,52%; zware soorten 1,57%—1,82Slachtzeugen ƒ1,68—ƒ1,76 met 4 kg tarra; Fijne jonge slachtvar- kens 1,871,95 met 4 kg tarra, alles per kg lev. gewicht,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 9