KORT VERSLAG ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU Gras- en Klaverzaden ZATERDAG 24 JULI 1954. middelburci VRAAGPUNTEN 1954/'55 D. J. VAN DER HAVE No. 288S. Frankering bij abonnement: Terneuzen £coDoiai8ch-Technologisch Iiuiütuui voor ZsslEurd 42e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBL WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M., gehouden op Maandag 19 Juli 1954 te Goes De Voorzitter, de heer Ir M. A. Geuze, opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. In verband met enige publicatie in de pers aan het Monument in Goes gewijd, bespreekt het Dage lijks Bestuur deze kwestie. Het D. B. is van mening de idee van het Comité Huldeblijk, naar informatie alle lagen der Goese bevolking omvat tende, zeer te waarderen. Wanneer van sommige zijden aan dit monument, dat men decent en kunst zinnig acht, een andere betekenis gegeven wordt dan die van zinnebeeld der vruchtbaarheid of zin nebeeld van de oogst, kan en wenst het D. B. daarvoor geen verantwoordelijkheid te aanvaarden. Van zijn zijde is daartoe nimmer aanleiding ge geven en enige andere interpretatie is vanwege het Bestuur nimmer in de mond genomen. MEDEDELINGEN. Uitkomsten Mei-inventarisatie. In afwijking van de reeds gepubliceerde cijfers is gebleken, dat het areaal suikerbieten niet 79.450 ha bedraagt doch 78.550 ha. De grote toename van de aardappelen op kleigrond wordt enigszins verklaard, doordat er 3000 ha meer pootaardappe- len zijn dan het vorige jaar. In Denemarken blij ken 12.000 ha aardappelen minder en in Duitsland 1 meer geteeld te wórden. Stro-export. Het bestuur van het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvoeder heeft besloten met ingang van 1 Augustus a.s. de stro-export weer onbeperkt toe te staan. Koolzaadregeling oogst 1954. Aan telers is voor koolzaad van oogst 1954 van gezonde doorsneekwaliteit met een vochtgehalte van 13 en een zuiverheid van 97 evenals vorige jaar een prijs in uitzicht gesteld van 55, per 100 kg bij levering franco pakhuis handelaar. De handel zal evenals vorig jaar eind Augustus 1954 en eind Februari 1955 in de gelegenheid wor den gesteld koolzaad aan het A.V.A. ten verkoop aan te bieden. Voor financiering van de werk zaamheden van de Stichting Oliehoudende Zaden, zal een heffing worden opgelegd van 0,20 per 100 kg, waarvan 10 ct ten laste van de Oliefabri kanten en 10 ct ten laste van de telers. De handel kan zich dan ook baseren op een telersprijs van 54,90. Door het A.V.A. zal voor zaad van gezonde door sneekwaliteit met een vochtgehalte van 9 en een zuiverheid van 100 ƒ61,50 per 100 kg wor den betaald, levering franco aan te wijzen pand, vracht op rekening tot een maximum van 0,35 per 100 kg. Tarweregeling voor oogst 1954. De tarweregeling voor de telers blijft voor de oogst 1954 in grote lijnen gelijk aan de regeling voor oogst 1953. Voor gemengd gewas met tarwe oogst 1954 zal geen leveringsverplichting worden opgelegd; af levering en verVoer van dit product is aan geen beperkende bepalingen meer gebonden. Voor tarwe van de oogst 1954 is de richtprijs weer vastgesteld op 26,per 100 kg bij levering franco pakhuis-handelaar. Aangezien de vracht kosten van het bedrijf van de teler naar de gebrui kelijke leveringsplaats gemiddeld ca. ƒ0,40 per 100 kg bedragen, komt genoemde prijs overeen met een telersprijs van ƒ25,60 per 100 kg bij leve ring af boerderij. Het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. roept de leden op, voorstellen, zo mogelijk met rede nen omkleed, in te dienen voor de vraagpun ten, die deze winter aan de afdelingen zullen worden rondgezonden. In verband met de volgende vergadering dienen deze voorstellen binnen te zijn vóór 1 September. M. A. GEUZE, Voorzitter. J. F. G. SCHLINGEMANN, Secretaris. TERNEUZEN: Woensdag 28 Juli in Hotel ,,Des Pays-Bas." ZIERIKZEE: Donderdag 29 Juli in Hotel „Huis van Nassau." ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 29 Juli in Hotel „Hof van Holland." MIDDELBURG: Donderdag 29 Juli in Café „De Eendracht." SEROOSKERKE: Vrijdag 30 Juli van 9 tot 1.30 uur in Café „Huijsse." IJZENDIJKE: Zaterdag 31 Juli in Hotel „Lieven- se." Evenals in vorige oogstjaren zal een bewaarloon gelden van 0,20 per 100 kg per maand. HierVoor is een oplopende prijsschaal ingevoerd, welke in Augustus 1954 aanvangt met 80 ct per 100 kg beneden de richtprijs en in April 1955 ein digt met 80 ct per 100 daarboven. Het vorenstaande houdt in, dat het Bedrijfschap er naar zal moeten streven, dat de telers in de na volgende maanden gemiddeld de daarachter ver melde prijs per 100 kg kunnen maken voor tarwe van gezonde doorsneekwaliteit met een vochtge halte van 17 bij levering af boerderij: Augustus 1954 ƒ24,80 Januari 1955 ƒ25,80 September 1954 25,Februari 1955 26,— October 1954 „25,20 Maart 1955 „26,20 November 1954 25,40 April 1955 26,40 December 1954 „25,60 Aangezien verwacht moet worden, dat reeds in de eerste maanden grote hoeveelheden tarwe zul len worden aangeboden, is in overleg met belang hebbende groepen uit het bedrijfsleven overeen gekomen, dat de handel niet alleen zoals vorig jaar eind December en eind April doch ook reeds eind September in de gelegenheid zal Worden gesteld tarwe ten verkoop aan te bieden aan het Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten (A. V. A.). Verkoop aan het A.V.A. zal derhalve in ieder geval kunnen plaats hebben: van 27 Sept. t/m 2 Oct. '54 voor lev. van 4 Oct. t/m 30 Oct. '54; van 13 Dec. t/m 18 Dec. '54 voor lev. van 3 Jan. t/m 29 Jan. '55; van 25 April t/m 30 April '55 voor lev. van 2 Mei t/m 28 Mei '55. Het A. V. A. zal zowel ongedroogde als tot op ca. 14 gedroogde tarwe aankopen. In September en in December zullen uitsluitend hoeveelheden van minimaal 100 ton aan het A. V. A. kunnen worden verkocht. Voor tarwe van een gezonde doorsneekwaliteit met een Vochtgehalte van 17 zullen de navolgen de prijzen worden betaald: bij lev. in de le week van Oct. '54 26,10; bij lev. in de le week van Jan. '55 26,85; bij lev. in de le week van Mei '55 27,65. Deze prijzen gelden bij levering franco vóór door het A. V.A. aan te wijzen pand met dien verstande, dat de vrachtkosten, voorzover normaal, op reke ning kunnen worden gesteld tot een maximum van 30 ct per 100 kg. De A.V.A.-aankoopprijzen zullen niet oplopen met 20 ct per 100 kg per maand, doch met 5 ct per 100 kg per week. Bij levering van gedroogde tarwe worden de A.V.A.- aankoopprijzen met de gebruikelijke vochtvergoe- ding verhoogd. Evenals het vorige jaar worden geen droogkosten vergoed. Zowel op de aan- als de verkoopprijzen van het A.V.A. zal 0,025 per 100 kg wórden gekort in verband met de heffing ten behoeve van de finan- ciering van de Stichting CoCoBro. De hagelschade. Zoals reeds bekend zal zijn, zal, met inachtneming van het besluit van het bestuur van het Borgstel lingsfonds van September 1952, waarbij werd vast gesteld, dat het in het belang is van een goede ont wikkeling van de tuinbouw aan credietwaardige tuinbouwers, die een gezond en goedlopend bedrijf bezitten, bij het verkrijgen van geldleningen de behulpzame hand te bieden, indien zij door om standigheden buiten hun wil tijdelijk in financiële moeilijkheden zijn geraakt, ook aan de thans ge troffenen de mogelijkheid geboden worden een aanvrage ter verkrijging van een borgstelling van ten hoogste 50 van'het voor de normale voort- zetting van hun bedrijf vereiste crediet in te die nen. Dergelijke aanvragen dienen gericht te wor den aan de Directeur van de Tuinbouw te 's-Gra- venhage. Het D. B. is van mening, dat in verschillende ge vallen, speciaal ook voor de kleinere fruittelers, het percentage van 50 te laag geacht moet wor den. Het zou dan ook willen aandringen op de mogelijkheid tot 100 te gaan, waarbij dan geval tot geval onderzocht moet worden. Het is wel gebleken, dat de risico van hagel schade zeer ernstig kan zijn. Een coördinatie van bestaande onderlinge hagelverzekeringsmaatschap- pijen lijkt derhalve meer dan ooit gewenst. Tevens verdient het aanbeveling dat veel meer landbou wers zowel als fruittelers de noodzakelijkheid gaan inzien van het zich onderling verzekeren tegen een dergelijk risico. Graanoogst vooruitzichten. Volgens berichten staat de Amerikaanse graan oogst er weer goed voor. De tarwe-opbrengst zal in totaal verminderen, doch dit is het gevolg van de areaalbeperkingen. Men verwacht de op één na grootste maïsoogst uit de geschiedenis van de Amerikaanse landbouw. In ons land zal vermoedelijk weinig witte tarwe zijn. Schade en herstel. Over verschillende punten, die in de rampgebie den een rol van betekenis spelen, wordt uitvoerig gesproken. Als zeer onbevredigend wordt gevoeld, dat voor het vee, dat op Schouwen en Duiveland indertijd aan de regering werd overgedragen, thans bedragen geboekt staan waarover geen rente wordt vergoed. Hierdoor neemt de kans, dat velen ge bruik zullen maken van de regeling, dat vee in natura te zijner tijd kan worden terug verlangd, aanzienlijk af, hetgeen niet in het belang van de veestapel op Schouwen en Duiveland moet worden geacht. Voorts maakt de vergadering zich ernstig onge rust over de vaststelling van de vergoedingen voor weiland, aangezien dit jaar nog geen taxaties zijn verricht. Besloten wordt over dit punt aan de Rijksdienst voor Landbouwherstel inlichtingen te verzoeken. Eveneens wordt uitvoerig gesproken over de financiële consequenties van een eventuele om schakeling van een akkerbouwbedrijf op een ge mengd bedrijf in de rampgebieden. Speciaal voor de kleine boeren is dit een moeilijk vraagstuk. Besloten wordt voor dit probleem een commissie in het leven te roepen bestaande uit de heren: B. Meijers, Ir J. Post, Dr Ir C. W. C. van Beekom, C. P. Kuijper, W. P. C. Moelker, Ph. Meijaard en Ir J. Bos als secretaris. (Zie verder pag. 482 3e kolom onderaan.) KONINKLIJK KWEEKERIJBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLEBIEZELINGE. voor aanleg van weilanden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1