Enkele indrukken van de Landbouwtentoonstelling. Buitenlandse wikken of Negro wikken r Voomiach-Technologisch Ixutituai voor Zeeland middelbueo ZATERDAG 10 JULI 1954. rin opgenomen het NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD D. L VAN DER HAVE No. 2231. Frankering bij abonnement: Terneuzen V'.; Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en ande v/ero r EZE, door de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij georganiseerde tentoonstelling moclit zich in X/ een grote belangstelling, zowel van de zijde van de handel als van het publiek verheugen. Enkel op het landbouwwerktuigen-terrein hadden 70 standhouders hun plaats ingenomen met een ge zamenlijke netto standruimte van 12.500 m2. Op verzoek van ondergetekende heeft iedere inzender srijn totale verkoopwaarde aan werktuigen en materiaal bepaald, waardoor het respectabele bedrag van ƒ3.600.000,werd verkregen. Het spreekt vanzelf, dat van een dergelijke massale inzending- slechts een vluchtige beschrijving kan worden gegeven. Dé totale indruk was een steeds verder voort gaande mechanisatie, waarbij de aanbouwwerktui- gen steeds meer in de belangstelling komen te staan. Daarnaast was ook heel goed merkbaar dat er naarstig wordt gezocht naar een oplossing van enkeie mechanisatie-vraagstukken waar men tot op heden nog minder goed in slaagde, b.v. het mechanisch erwtenmaaien, het uitdunnen van bieten e.d. Vóór het erwtenmaaien is men overigens al een heel eind op de goede weg. De Gorter erwten- maaimachine, gemonteerd naast een trekker, ge niet al een paar jaar bekendheid. Gezien zijn capa citeit ligt de prijs echter hoog. De Leverton van de Fa. W. de Schrijver te Middelburg, is voorop de trekker gebouwd. De aandrijving lijkt wat inge wikkeld, terwijl de bestuurder wat ver van het ver werkende deel afzit. Deze machine geeft een goede indruk met een flinke capaciteit. De prijs van 4950,is er echter de oorzaak van dat alleen zeer grote landbouwbedrijven en loonwerkers met voldoende perspectief, tot aankoop over kunnen gaan. De „d'Hotel", van de Fa. Boeke en Huidekoper, een koolzaadzwadmaaier, die tot erwtenmaaima- ehine kan worden omgebouwd, is evenals de Mc.- Bain, van de Fa. v. Driel en v. Dorsten te Hoofd dorp, achterop de trekker gebouwd. De trekker rijdt hierbij dus achteruit. De Mc. Bain was ge monteerd op een Ferguson, doch kan aan alle trekkers met een 3-punts ophanging worden be vestigd. De zitting was hierbij zodanig geplaatst dat de chauffeur toch vooruit rijdt. De prijs van 2750,maakt deze machine, die een gunstige indruk maakte, aantrekkelijk, zowel voor minder grote bedrijven als voor loonwerkers. De Fa. Massee te Goes was aanwezig met een Quorn erwtenaflegapparaat. Achter een gewone maaibalk, waaraan erwtenlichters bevestigd kun nen worden is een sleep van dunne, smalle stalen platen bevestigd, die naar achteren met een bocht verlopen. De bedoeling is dat het gemaaide zwad erwten opzij wordt gezwaaid, tot achter de trekker. Bij een volgende werkgang bestaat er dan geen ge vaar dat over de gemaaide erwten wordt gereden. De prijs van dit betrekkelijk eenvoudig apparaat bedraagt ƒ350,—. De Fa. Boeke en Huidekoper was aanwezig met de 4-rijïge bietendunmachine. Deze machine, die dit voorjaar in gebruik was bij de N.V. de Wilhel- minap'older, wordt achter op de trekker gebouwd en via de aftakas aangedreven. Aan elk van de vier horizontaal liggende assen bevindt zich een zon, waaraan pennen van diverse afmetingen beves tigd kunnen worden. Deze snelronddraaiende pen nen worden door de rijen bieten getrokken, die op deze manier intensief worden uitgekamd. Van hetzelfde principe is de Betarotor van de Fa. Massee en Zn te Goes. Deze machine is echter twee-rijïg en gebouwd voor paardentractie. De aan drijving geschiedt vanaf de wielen, via cardan- overbrenging. Prijs 790, Hoewel we met beide machines aardig op weg zijn in de goede richting, is het probleem van het bietendunnen toch nog niet geheel opgelost. De tractoren waren natuurlijk ruim gesorteerd, zowel wat betreft merken en typen. De Fa. Tim merman en Verbeek te Zierikzee had maar even een collectie van 10 verschillende Farmall trekkers op één rij staande. Overigens waren het vrijwel alle bekende merken. De Fa. Schipper te Goes was aanwezig met haar c'ollectie Allis Chalmers tractoren, waaronder de nieuwe A.C.B. diesel. Vele Allis Chalmers bewon deraars, die het ontbreken van een diesel in de A.C.-serie als een groot gemis voelen, hebben deze B met zijn 3 cylinder 26 pk Perkins dieselmotor, met grote belangstelling begroet. De prijs be-* draagt 6950,—, zonder en 7625,met hydr. installatie. Aardig wat ook dat tussen de moderne A.C. wiel- trekkers de eerste, in 1936 door de heer Schipper gebouwde boomgaardtrekker was opgesteld. Deze veteraan demonstreerde wel hepl duidelijk dat de tijd op het gebied van de tractoren niet stil is blij ven staan, ofschoon van- het principe wat uiterlijke bouw betreft, toch altijd nog een deel bewaard is gebleven. De keuze uit tweewielige tractoren met allerlei mogelijke aanbouwwerktuigen wordt ook steeds groter. Ditzelfde is het geval met de zgn. werk tuigendragers, waarvan de Lanz,"van de Fa. Louis Nagel Co. te Arnhem, de Richer, van J. A. Tan gelder te Axel, de Ruhrstahl, van G. Meindertsma te Sluiskil aanwezig vjaren. De mogelijkheden met deze werktuigendragers zijn wel uitgebreid, doch de prijs is hoog voor een compleet ingespannen machine. Afgezien van het model, kan de A.C.B., zoals deze door de Fa. Schipper van aanbouwwerk tuigen kan worden voorzien, vrijwel met de moge lijkheden wedijveren, waarbij .de prijs gunstiger blijft liggen en men altijd een normale 4-wielige trekker overhoudt. De Fa. Franken en Van Weel te Goes was aan wezig met de Jacobi zaaimachine. Op zichzelf" is dit geen bijzonderheid, doch wel dat deze in zeer korte tijd zich een plaats op de bedrijven heeft weten te veroveren. De heer G. Meindertsma te Sluiskil was aanwe zig met een nokkenradzaaimachine met plastic rollen en nokken. Een gedeelte van elke rol kon worden uitgeschakeld, waardoor de mogelijkheid werd verkregen zowel grove als fijne zaden te ver- zaaien. De Fa. Schipper toonde in haar stand de Semora precisie zaaimachine. Deze machine, die vrij sterk afwijkt van de bekende precisie machines, is vol gens mededeling, in staat alle zaden op elke af stand in de rij te zaaien. De Fa. Franken en Van Weel te Goes toonde naast haar bekende merken ploegen van Ranso- mes en Huard, de Ransomes ondergrondswoeler. Aan een zwaar framewerk op 2 zware wielen is de ondergronder aangebracht, die een werkdiepte kan bereiken van 70 cm. Op bepaalde grondsoorten, waarin tot op deze diepte een vaste laag voorkomt, worden hiermee goede resultaten geboekt. De aan wezige ploeg is het eigendom van de Fa. Gebr. Den Herder te Lewedorp. Deze gaat er nu ook toe over om deze ploeg voor het moldraineren te gebruiken. De woeler wordt dan vervangen door een slof met op het eind een ronde kogel met een doorsnede van 10 cm. De maximum diepgang bedraagt ook hier 70 cm. De Fa. Boeke en Huidekoper toonde haar Cheshi re sleuvengraver. Uitgerust met een 6 pk benzine motor kan deze machine een capaciteit van 90 m per uur bereiken met een werkdiepte tot 90 cm. De aandrijving geschiedt door de benzinemotor, de voortbeweging met de hand, via een handle en pal overbrenging op de wielen. De graanoogstmachines waren rijk vertegen woordigd. De voor vele boeren nog vrijwel onbe kende J.F. eendoeksbinder van het Centraal Bu reau te Rotterdam, trok veel belangstelling. Als de voortekenen zich niet bedriegen zal dit nieuwe type zelfbinder zich in korte tijd een plaats in de graanoogst verwerven. Het aantal merken en typen combines wordt steeds groter. Aan de bekende grote, speciaal voor loonwerkers geschikte merken, als Massey Harris, Claas, Bolinder Munktell, Clays, Fhar enz. zijn de laatste tijd weer enkele nieuwe toegevoegd als b.v. de Thermaenius, een drièwieligé machine van Louis Nagel en Co., de Oliver No. 33 van het Cen traal Bureau en de Mc. Cormick 127 Sp van de Fa. Timmerman en Verbeek te Zierikzee. Dezé reuzen onder de zelfrijdende machines doen in capaciteit en prijs weinig voor elkaar onder. In de middenklassen waren de Lanz, de Dechenthreiter en andere aanwezig;- terwijl in de kleine klasse, die het laatste jaar snel is uitgebreid de; Aros, dé Mc: Cormick T 44, de Unkel Picolo e.d. genoemd móe ten worden. Verschillende, vooral de grotere combines, wa ren uitgerust met een kleine pers, anderen lateii nog steeds het stro naast of achter zich op het land vallen. Voor deze omstandigheden waren enkele grote zware stro-.opraappersen aanwezig. Inge nieuze machines, die een capaciteit bezitten van 10 ton per uur en_ uitgerust zijn met zeer inge wikkelde snufjes als een hydraulische balenspan ner, waardoor alle balen practisch evenveel wegen, een automatische afslag wanneer er iets verkeerd gaaten een knoopleggingsapparaat, wiens werk door mensenhanden niet verbeterd kan worden. De prijzen van deze „Mc. Cormick 55 W", van dë Fa. Timmerman en Verbeek, de „New Holland", van de Fa. Van Driel en Van Dorsten en „OIiver""Np. 100 van het Centraal Bureau, variëren van 15.000,— tot 17.000,—. Van de dorsmachines kunnen de „Borga" van de Fa. Ter Borg Mensinga te Appingedam en de „Standard S. W." van de Fa. P. Willebrbrdse te Serooskerke genoemd worden. De eerste, opge steld met een Borga-pers, maaktë een machtige indruk. De S.W.-dorsmachine was opgesteld met een Vima-pers. Het wordt de loonwerkers de laatste jaren wel heel moeilijk gemaakt. Geschiedde vroeger het maaien en dorsen van het graan met de zelfbinder en de dorsmachine, later kwam daar de combine bij met nog wat later de pick-up balenpers en thans doet de velddorsmachine haar intrede. Drie dure machines meer dus dan vroeger voor in feite vrij wel hetzelfde werk. De Borga-velddorsmachine met daaraan een driewielige stropers gekoppeld, trok veel belangstelling. Zij was verkocht aan de loonwerker Fierloos, van Nisse. Velddorsmachine met pers kosten slechts enkele duizenden guldens minder dan het dorsstel met pers. De Fa. W. Mol uit Goes was met haar „Diana" velddorsmachine aanwezig. Deze machine is be langrijk goedkoper dan de „Borga", doch maakt ook niet die robuste indruk. Welke plaats de velddorsmachine in de practijk zal gaan innemen, zal de tijd ons leren. Voor het coveren van auto- en tractorbanden bestond grote belangstelling. De prijs van nieuwe banden zal daar wel niet vreemd aan zijn. De Fa. Meindertsma uit Sluiskil, de Fa. G. Top per uit Groningen en de Z. E. B. O. uit Middelburg waren met hun producten aanwezig. Bij werkelijk goed coveren kan zeer zeker een grote besparing op de banden worden verkregen. Ditzelfde is het geval met het oplossen van rups- rollen. De Fa. Franken Van Weel te-Goes en de Fa. S. A. B. O. uit Tilburg toonden diverse door hen opgelaste onderdelen. Totaal versleten tand wielen en rollen werden door oplassen weer als nieuw. Zeer vele grote en kleinere machines waren natuurlijk nog aanwezig. Het zou te ver voeren al deze met de namen van de inzenders te noemen. Dit wil niet zeggen, dat zij minder belangrijk zijn. Getracht is hier een indruk van deze tentoonstel ling weer te geven, zonder echter op de technische gegevens, of constructie van diverse machines in te gaan. Geconcludeerd kan worden dat hier een manifestatie op het gebied van de mechanisatie heeft plaats gevonden, die niet heeft na gelaten bij de 25 a 30.000 bezoekers een diepe indruk ach ter te laten. J. G. VAN LIERE. Goes, 1 Juli 1954. KONINKLIJK KWEEKERIJBEDRIJF EN ZAADHANDEL KA PELLEBIEZELIN GE ZAAI VOOR GROENBEMESTING:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1