De TREKPAARDEN op de Z.L.M.-tentoonstelling in Goes. De GEITEN op de Landbouwtentoonstelling te Goes op Vrijdag 18 Juni 1954. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. Deze afdeling, waarin opgenomen de gewone locale premiekeuringen voor merriën van twee tot en met tien jaar, gecompleteerd met rubrieken voor veulens, jaarlingen, hengsten en groepen en verzorgd door de Zeeuwse stamboekafdeling in samenwerking met de Bond van Zuid-Bevelandse paardenfokkers, deed veel goed materiaal verwachten dat dan ook in vrijwel iedere categorie die wre hebben gezien, aanwezig was. Helaas moest, om op tijd klaar te zijn, in vier banen worden gekeurd op een terrein dat een goed overzicht niet bepaald bevorderde. Onze gegevens zijn dan ook zelden minder volledig geweest dan •ditmaal, mede dank zij de ten dele in de morgenuren gehouden vóóroefeningen met een remwagen, waarmee volgens een voor Nederland nieuw systeem trekkrachtmetingen werden verricht. Deze demonstraties trokken begrijpelijke belangstelling en- aangezien we ons zullen onthouden van een gedetailleerde beschouwing, die ongetwijfeld van meer bevoegde zijde kan worden tegemoet gezien, mogen we volstaan met de opmerking, dat de deelnemende trekpaarden gemiddeld uitstekende pres taties hebben geleverd en de reputatie van het ras volkomen hebben weten te handhaven. Zonder de waarde van trekkrachtproeven als zodanig te willen overdrijven, komt het ons vóór, dat deze remwagen een nuttig onderdeel zal kunnen vormen van de examen-eisen waaraan een all round landbouwpaard zal moeten kunnen voldoen. Waarbij we natuurlijk óók denken aan het testen van adspirant élite- en prestatie-merriën. Merrieveulens. In twee rubrieken gekeurd stond bij de oudere eerste Veronica van Linquenda, d. Urbain van Certain, van P. J. de Bourgraaf te Wemeldinge; een veulen met een iets korte schou der maar overigens goed koffer en vier uitsteken de zware benen, waarbij het forse fundament op valt. 2. Hersa, d. Nico II van Caroline, van P. Wa genaar te Kloetinge. Goed mager veulen met beste, bijzonder gespierde benen. 3. Reina van Kapelle, d. Nico van Ella, van J. van Overbeeke te Kapelle. Groot, best gelijnd en gebeend met ruime gewrich ten. 4. Paldine van 'Keilen, d. Karei van Keilen, van J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge. Goedsoortig, gebeend en gespierd, correct, iets minder gelijnd. Eerste bij de jongere werd Marjo van Serfrans, d. Nico van 't Zwartewater, uit de Nationale Kam pioene Lady, van Iz. Groenewege te Hoedekens- kerke. Typisch, correct, met extra sterke bovenlijn en massief koffer; nog niet~"overzwaar maar goed beenwerk. Verder zagen we niets van deze klasse; evenmin van de hengstveulens. Éénjarige merriën. Alleen de kleine maat gezien. Aan de spits: Elza van lïoüestelle, d. Nico II van Caroline, van L. Boonman te Ovezande. Best type, even kort in schouder, rondom goed beenwerk. Tweede: Elza van Kvvadendamme, d. Nico van Ella, van Wed. A, Rijk te Kwadendamme. Goed soortig veulen, rug iets flauw, benen best. 3. Krina van Monnikenhoek, d. Karei van Keilen, van A.' L. Schrier te Kapelle. Soort goed, iets steil in schouder, zwaar en goed beenwerk. Twee-jarige merriën. Eerste van de grote maat: Ursula van Monnikenhof, d. Nico van Ella, van Fa. D. A. Timmerman Zn te Kattendijke. Ro buust en goed van soort, even flauw in bovenlijn, gebeend en gespierd. Tweede: Nicole v. Doolman, d. Nico van Ella, van C. J. de Wael te Heinkens- zand. Felle merrie met benen, spieren, een ruim goedsoortig koffer en behoorlijke lijnen. Derde: Êlïa van de Berg, d. Nico van Ella, van J. C. de Vrieze tè Kloetinge. Extra gelijnd en diep, met brede, gespierde achterbenen. Vierde: Paula van Nisse, d. Nico II van Caroline, van J. P. Nijsse te Nisse. Typische, lieve merrie met gehamerd cor pus; iets steil vóór. In de kleine maat: 1. Nor,a van Hollestelle, d. Nico II van Caroline, van L. Boonman te Ovezande. Merie met soort en goed beenwerkiets week in de rug; best gelijnd en evenredig. 2. Reina van Dorp- zicht, d. Nico van Ella, van Gebr. Leendertse te Hoedekenskerke. Best soortige, diepe merrie met voldoend sterke rug en zware benen. 3. Koelie van de Berg, d. Nico van Ella, .yan J. C. de Vrieze te Kloetinge. Staande in de rij prefereren we deze: extra genre, harmonisch en, vierkant gebouwd, cor rect staande op mooie, zware benen. •Driejarige merriën, grote maat. Aan de kop een uitstekende merrie die zich tot dusver regelmatig, in-haar voordeel is blijven ontvvikkelen: Tosca van Monnikenhof, d. Nico van Ella, van Fa. D. A. Tim-, merman Zn te Kattendijke. Paard van formaat, robuust, gelijnd, gebeend en gespierd, met beste voeten en gangen. 2. Laura van Sclienge, d. Nicö van Smakt, van N.V. Hofstede „Schenge" te Goes. Op ruime schaal gebouwd, rug kan sterker, iets kort gekoot, goed in voeten, type best. 3. Sonja van Nisse, d. Robert van Schelfhoutshoek, van J. P. Nijsse te Nisse. Best van soort met goed been werk, Voldoend sterke bovenlijn, even Frans, zwaar van geraamte. 4 Ina van Spaarte, d. Nico van Ella, van Jac. Meeuwse te Kloetinge. Best soort, rijkelijk in conditie wat de bovenlijn niet ten goede komt, malse en massale merrie met goed been werk. Drie-jarige merriën, kleine maat. Aan de kop Juliana, van, Maalstede, d. Nico van Ella, van A. L. Schrier te Kapelle. Mooi en zwaar met voldoend sterke bovenlijn en goede, gave benen. 2. Jenny van den Osse, d. Karei van Alstein, van C. Mol te Waarde. Massief en extra van soort met iets holle knie en een opvallend gespierd achterbeen. 3. Toos van Biezelinge, d. Nico van Smakt, van P. Scheele- de Putter te Biezelinge. Mooi van soort, rug kon even sterker. Vierjarige merriën. We zagen slechts de eerste prijswinster in de kleine maat, de latere kampioene Oastorine van Francicn, d. Nico van Smakt, van A., J. Boone te Kruiningen; een vlotte, bestsoortige merrie met behoorlijke bovenlijn en best gespierd, zwaar en correct beenwerk. Merriën van 510 jaar. De. kleine maat ontging ons, Eerste in de grote maat werd Rozelien van Monnikenhof, d. Nico van Smakt, van Fa. D. A". Timmerman te Kattendijke. Kapitale merrie met maat, soort, lange schouder, fijne hals en zware expressieve benen. 2. Justine van 'Keilen, d. Nico van Smakt, van J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge. Type extra, best gespierd, mooi voorbeen, beweegt zich gemakkelijk. 3. Reseda van Monnikenhof, d. Nico van Smakt, van Fa. D. A. Timmerman Zn te Kattendijke. Zwaar en gebeend met soort en lijnen. 4. Elly, d. Avenir van Dorpzicht, van W. A. Mol te Ovezande. Zwaar paard, minder snit, beenwerk zwaar en goed. 5. Annie van Doolman, d. Nico van Luntershoek, van C. J. de Wael te Heinkenszand. Zeer móói, iets dun, met zware en goéde benen. Dochter van de oude Magda van Doolman, alleen voor 't kampioenschap aanwezig, wiér formaat en schitterende voorbenen nog steeds de aandacht trekken. Merriën van 11 jaar en ouder, kleine maat. Na arbitrage 1. Hermiene v. Kapelle, d. Frans van de Lente, van J. van Overbeeke te Kapelle. Chique verschijning, met beste schouder, diepte, goede benen en voeten. 2. De 15-jarige Agatha, d. Cer tain v. Lamswaarde, van J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge. Rondom beste merrie voor'haar leef tijd; ze is de moeder van Karei van Keilen en practisch zonder slijtage. 3. Cuba van Serfrans, d. Clairon de la Lys, van Iz. Groenewege te Hoede kenskerke. Iets gespannen maar met veel snit en zeer mooie voorbenen. Dezelfde eigenaar kocht de nationale kampioene Lady, welke formidabele en indrukwekkende Urbain-dochter, uiteraard ,,hors concours", in uitstekende conditie met haar eerste prijs winnend merrieveulen aanwezig was. We misten de grote maat en verwijzen inzake het ont brekende naar de volledige uitslag die der traditie getrouw in dit blad voorkomt. Hengsten. [De oudere hengsten Karei van Kei len, d. Nico van Smakt, van J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge en Nico II van Caroline, d. Nico van Beek, van Gebr. Verdonk te Lewedorp, kregen ieder, alleenstaand in hun rubriek, verdiend een eerste prijs. Nico II behaalde voorts 't kampioen schap der hengsten; Karei werd reserve. We zagen beide niet anders dan bij 't défilé dat, wellicht in verband met 't overladen programma, lang niet volledig kon zijn. Zowel de kampioen als de reserve kampioen werden uitstekend verzorgd voorge bracht; beide zijn paarden van goede klasse en origine, typisch, mals en gebeend. De nationale en Zeeuwse kampioen Edelman van Veldzicht, d. Nico van Beek, van de H.V. „Zuid-Beveland" te Waarde, ter opluistering aanwezig en in brillante conditie imponeerde als vrijwel nooit tevoren. Met afstammelingen geb. in 1954 plaatste zich Nico van Ella, d. Nico van Melo, van Fa. D. A. Tim- merman Zn te Kattendijke eerste vóór resp. Karei van Keilen (Lenshoek) en Nico II van Caro line (Verdonk). Nico van Ella behaalde bovendien een eerste premie met een groep afstammelingen, geb. in 1953 en tenslotte nogmaals een eerste premie met afstammelingen van twee jaar en ouder waarmede dit zware vaderpaard andermaal zijn fokwaarde bewees. FOKGROEPEN. In een goede categorie fokgroepen werd Fa. D. A. Timmerman Zn eerste met Reseda-, Rozelien-, Sarina-, Tosca- en Ursula van Monnikenhof, een (Zie verder pag. 440 le kolom onderaan). Aanvankelijk had ik een vergelijk willen trekken tussen de kwaliteit van de dieren in 1952 voorge bracht in Middelburg en de hier aangevoerde geiten, maar zulks h&efjt, daar de diprgn uit een ander gebied kwamen, géén zin. Het geteisterde Zeeland is weer in alle opzichten aan het opleven, al getuigden de werkzaamheden op het land, de verwoeste hofsteden en de gesprek-ken, welke we met getroffenen voerden, dat de slag zwaar is geweest! De Zeeuwen verloochenen echter hun spreuk: „Luctor et emergo" d.w.z. Ik worstel en ontzwem, allerminst! De regeling was -M. De dieren waren in een aparte tent ondergebracht. De keuringen hadden een vlot verloop, dank zij de goede organisatie o.m. van de heren C. den Engelsen. Hoofd-Ass. A.-R.V.C. en D. C. Hannewijk, uit Wolfaartsdijk. Aangevangen om negen uur, waren we de keuringen van dé Texelaars, de weide- en kudde- schapen inbegrepen rond 12 uur klaar. Een opwekkend dankwoord werd vóóraf gespro ken voor allen, die ook hier de steeds teruglopende geitenstapel waardig wisten te vertegenwoordigen. Uit alles kwam het pionierswerk van de heer Siete- ma, oud-Hoof d.-Ass. A.-R.V.C. en oud-secr. van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij, nog eens duidelijk naar voren. Aan fokkers, welke eventueel buiten de prijzen zouden vallen (het waren er uiteindelijk slechts weinigen) werd nog eens op het hart gedrukt, daar om in de toekomst toch niet te willen versagen. We hebben de echte liefhebber zo bar hard nodig en, zoals we in tent D. Voorlichting en Verkaveling zagen: De geit heeft nog niet afgedaan en geeft wekelijks aan het arbeidersgezin een aanmerke lijke besparing op het huishoudgeld, om van de ivere delende invloed, vooral op de jongeren, dan nog maar niet te spreken. Dajt het in de Zeeuwse polders nogal wat kouder is dan in ons Brabantse land, bleek uit het feit, dat de schapen nog niet geschoren waren. Alleréérst dan werden een zestal volbloedlam meren voorgebracht, die een goede collectie vorm den, met overwegend goed beenwerk, hetgeen op vele keuringen vaak te wensen overlaat. Fokt deze lammeren nu ook goed uit! Als la en lib kwamen resp. Ina, van Joz. Markusse te 's H.-Arendskerke en Maatje van Kasteelweg, van D. Sandee te Lewe dorp. Een matige klasse vormden de jaarling volbloed geiten, met wél goede bovenbouw, doch nog; al af wijkingen in beenwerk, te dicht en zwakke koten, Hier wérd slechts één eerste prijs toegekend voor Grietje, van J. v. Oosten te Wemeldinge. De 7 tweejarige stamboekgeiten vormden een góede klasse, typische melkgeiten, hoewel uiers en beenwerk beter konden. De eerste prijzen voor: Dieritje van Kasteelweg 1364S, van D. Sandee te Lewedorp, welke later óók tot kampioene werd uitgeroepen en tevens de prijs kreeg voor de geit met de mooiste uier, met als haar opvolgster: Corrie 1386S, van J. v. Oosten te Wemeldinge, de reserve-kampioene. Jammer, dat de catalogus géén productiecijfers vermeldde. Terloops delen we nog even mede, dat de K. I.- proeven in Zeeland op niets zijn uitgelopen. Onze hoop is thans op Gelderland gevestigd, want gezien de buitenlandse ervaringen, mogen deze proefne mingen niet zonder meer worden stopgezet. Wan neer de financiën geen struikelblok vormen, zou het bij het huidige bokkenvraagstuk, een uitkomst voor onze geitenfokkerij kunnen worden! Van de 10 oudere stamboekgeiten vielen er slechts twee buiten de prijzen. Het geheel was een goede klasse, ruime en diepe geiten, maar óók waren uier en beenwerk weer de zwakke punten. Aan deze beide zal Zuid-Beveland flink de aandacht moeten schenken. De uier, hét productieorgaan, en het beenwerk wijzen op stevige bouw en langdurige bruikbaarheid. In deze klasse waren de eerste prij zen voor: Mina 1350S, van J. van Oosfen te Wemel dinge en Mina 1382R, van J. Walhout te Borssele. Tenslotte wat de niet geregistreerde dieren be treft, een goede groep typische lammeren (drie stuks), met als eerste prijs: Jannie, van P. Ver- heule te Wolfaartsdijk. Een tweetal regelmatig ge bouwde jaarlinggeiten, met als eerste: Mina, van Joz. Markusse te 's-Heer Arendskerke. Een wat onregelmatige klasse tweejarige en oudere geiten met twee goede kopnummers, te weten; Coba, van W. A. Zuiddijk te Wemeldinge en Koosje, van de zelfde eigenaar. Denkt er aan, deze dieren bij een goede bokte dekken! In deze klasse wist een bonte gehoornde geit van D. Luteijn te Wemeldinge nog een tweede prijs te behalen. Deze deed nog aan het ouderwetse type denken. Bij de keuring voor het kampioenschap bleek, dat in Zuid-Beveland nog het wat kleinere, grovere diepe type naast het meer edele melkvormige type voorkomt. Deze mooie keuringsdag werd besloten met af- delingsgroepen, waarvan de volgorde uiteindelijk was: 1. Wemeldinge; 2. Borssele; 3. Nieuwdorp en 4. Wolfaartsdijk. (Resp. 1, 2a, 2b en 3). Bij de fok groepen was de eerste prijs voor J. van Oosten te WIemeldinge; de tweede prijs voor D. Sandee te Nieuwdorp. Beide groepen uit eigen gefokte dieren. Breda, 19 Juni 1954, Ir. JOH. F. B. TROMP.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 7