Radio ASEPTA- ASEPTA" B onkruid Flakkese Wijnpeen DELFT INHOUDSOPGAVE KORTE DERICHTEN V HET NEDERLANDSE TREKPAARD BELASTINGCOMMISSIE Z. L. M. Chemische Onkruidbestrijding fantastische resultaten! Gebrs DE JONGH - Goes 438 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. „Een handige bliksem" voor 1001 doeleinden te gebruiken Vraagt inlichtingen! Imp.: v.Driel&v. Dorsten Hoofddorp DE AANSCHAF EN HET GEBRUIK VAN REGENINSTALLATIES IN DE LANDBOUW7. Om de practijk enig inzicht te geven in de moge lijkheden van het gebruik van regeninstallaties, zal de heer Ir L. Wartena, verbonden aan het In stituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen, in een radio-causerie de belang rijkste voorwaarden bespreken, waaraan bij de aanschaf en het gebruik van regeninstallaties moet worden voldaan. De uitzending van deze causerie heeft plaats in de radiorubriek van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, op Maandag 28 Juni a.s., des avonds van 19.4520.00 uur over de zender Hilversum II. VERNIETIGT radicaal op paden, terreinen, enz. Bladz. Goede dagen voor jong en oud 433 Prijspolitiek Akkerbouwproducten 434 Zitdagen Boekhoudbureau der Z. L. M. 434 Ontheffing van Grondbelasting tengevolge van natuurrampen 434 Coloradokevers, Fazanten en Patrijzen 434 Zitdagen: 434 Zeeuws Voorlichtingsinstituut op Verzeke- ringsgebied Z. V. V. Zeeuws Voorlichtingsinstituut voor de Brandverzekering Z. V. B. Adviesbureau Oorlogs- en Rampschade Van Boerderij en Organisatie 435 Let op de Uitbreidingsplannen Goes Kapelle Kruiningen 435 Notulen Vergadering Hoofdbestuur der Z. L. M. 436 Notulen Algemene Vergadering der Z. L. M. 437 Gouden C. R. E. N. P. F Congres 437 Radio De aanschaf en het gebruik van regen installaties in de Landbouw 438 Korte Berichten 438 Afdeling Zeeland Koninkl. Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard." Wijziging datum Premie-merriekeuring te St. Philips- land 438 Belastingcommissie der Z. L. M. Waardering onroerende goederen per 1 Januari 1954 438 De trekpaarden op de Z.L M.-tentoonstelling in Goes 439 De geiten op de Landbouwtentoonstelling te Goes 439 Uitslagen van Keuringen en Wedstrijden, ge houden ter gelegenheid van de Z. L. M.- dagen 1954 440 Paard en Paardensport 441 De Boerenjeugd 443 Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw 445 Ingezonden 447 Bram uit de Slikhoek 447 Marktberichten 447 Wegens het koude voorjaar en de daardoor ach tergebleven ontwikkeling van de gewassen is de datum waarop vroege aardapi>elen moeten wor den gerooid voor het verkrijgen van ontheffing van de normale yruchtwisselings voorschriften in verband met de aardappelmoeheid, verschoven naar 27 Juni a.s. Het verslag van de landbouw over 1952 is ver sahenen. Het bevat ruim 450 bladzijden en is Ver krijgbaar bij de Afd. Documentatie van het Mi nisterie van Landbouw of de boekhandel voor 6. Volgens een besluit van de Minister van Onder wijs zal de holenduif tot en met 31 October van dit jaar niet gerekend worden tot de beschermde vogells in den zin der Vogelwet 1936. De voederwinning op het grasland laat zich over het algemeen niet gunstig aanzien. Terecht wordt er van verschillende kanten dlan ook op aangedron gen om de verliezen, welke tussen het zaaien en het voeren optreden, tot een minimum te beper ken. Moderne inkuilmethoden en ruiteren zijn middelen, waardoor de verliezen beperkt kunnen worden. Vergeet echter niet, dat verspilling ook wordt tegengegaan door de ruwvoediermiddelen op voederwaarde te laten onderzoeken door het Be- drijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonder- zoek. De algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging voor landaanwinning is bepaald op 13 Juli te Zwolle. (Aanvang 14.15 uur). Tijdens deze vergadering zal Ir J. F. R. van der Wall, hoofd van de Dienst belaist met de •uitvoering van de Zuiderzeewerken, een inleiding houden over Oostelijk Flevoland. Om 5 uur zal het provinciaal bestuur ons ontvan gen. Omstreeks 8 uur wordt de vergadering voort gezet met een inleiding van Drs A. W'iggers, weten schappelijk ambtenaar van de Directie Noordoost polder over ,,De resultaten van het grondonder zoek in Oosltelijk Flevoland" en een korte uiteen zetting van Ir A. P. Minderhoud, hoofd van de sociaal-economische afdeling van de Directie N.O.P. over de stand van de werkzaamheden in deze polder. De volgende dag zal een excursie plaats vinden naar Flevoland Oost naar de in uitvoering zijnde werken aldaar, waartoe gevaren zal worden van Urk via Lelystad naar Harderwijk. Op verscheidene plaatsen in het Zuiden, midden, Oosten en Noorden van het land werden reeds lar ven van de Coloradokever waargenomen. Bij gunstig weer zal dit aantal snel toenemen, daar er de laatste dagen talrijke eieren werden afgezet. Indien larven worden waargenomen, moet men onmiddellijk met de bestrijding beginnen, daar de larven het best worden bestreden als zij nog klein zijn. Controleer daarom regelmatig Uw aardappel gewas op de aanwezigheid van kevers, eieren en larven. Wacht niet te lang met de bestrijding, want daardoor kunnen moeilijkheden ontstaan. Het kantoor van het Instituut voor Landbouw techniek en Rationalisatie is verplaatst naar Lage Steeg 12, Wageningen en telefonisch bereikbaar onder K 8370 3041. Bij Koninklijk Besluit is, op voordracht van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening, de heer Ir. S. Iwema tot wederopzegging aangesteld als lector in de veevoedingsleer, met uitzondering van de physiologische grondslagen, aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. De Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening deelt mede, dat de uitzendingen in de radiorubriek van genoemd Ministerie met ingang van Maandag 5 Juli a.s. over de zender Hilversum I zullen plaats hebben. Een en ander houdt verband met de drie-maan- delijkse zenderwisseling. Wanneer de gewassen hot veldi geruimd hebben begint U aan grondonderzoek te denken. Het grond onderzoek is de basis, waarop de bemesting in de volgende groeiperiode gegrondvest moet zijn. Wacht niet tót het uiterste, maar geef de te be monsteren percelen bijtijds op aan de assistenten van de Voorlichtingsdienst of de monsternemers van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Ge- wasonderzoek. Des te Vroeger U de opgave doet, des te eerder hebt U het bemestingsadvies in Uw bezit. Volgens de voorlopige uitkomsten van de land bouwtelling 1954 daalde de oppervlakte zaaiuien van 6800 ha in 1953 tot rond 4750 ha in dit jaar. De oppervlakte zilveruien bleef constant met 345 ha, terwijl die van poot- en plantuien terugliep van 660 tot rond 600 ha. KONINKLIJKE VERENIGING AFD. ZEELAND. De merrie-premiekeuring te St. Philipsland, welke zou worden gehouden op Dinsdag 29 Juni a.s., is in overleg met de Algemeen Voorzitter van de Koninklijke Vereniging nader vastgesteld op Maandag 5 Juli te 10 uur. De Secretaris, A. CAPPON. Waardering Onroerende Goederen per 1 Januari 1954. Door de Belastingcommissie der Z. L. M. is in haar vergadering van 29 Maart 1954 besloten over leg te plegen met de diverse Inspecties der Belas ting in Zeeland en die te Bergen op Zoom betref fende de waardebepaling van onroerende goederen per 31 Dec. 1953, speciaal in verband met het in werking treden van het Vervreemdingsbesluit Landbouwgronden per 21 December 1953. Het overleg met de Inspecties heeft tot het vol gende resultaat geleid Per 1 Januari 1954 zal de waarde der Onroerende goederen voor de aangifte der Vermogensbelasting worden bepaald door uit te gaan van de waarde per 1 Mei 1940. Deze waarde per 1 Mei 1940 zal met 25 iwor den verhoogd. Alleen in die gevallen, waarin na 1940 nieuwe gebouwen gesticht zijn, behouden de Inspecties zich het recht om deze gevallen afzon derlijk te bezien, terwijl anderzijds door onze Com,- missie is opgemerkt, dat in speciale gevallen een afwijkende waardering juist zal kunnen zijn. Voor de met zout water overstroomde gronden zal als algemene regel gelden, dat de waarde wordt gesteld op 90 van die der niet-overstroomde gronden. Voor de gebieden Schouwen en Duiveland zullen ongetwijfeld sterk afwijkende gevallen voorkomen, welke afzonderlijk worden bezien. Bovenstaande regeling is getroffen voor één jaar en betreft dus uitsluitend de aangifte per 1 Januari 1954. Met een voorbeeld) willen we nog enige toelich ting geven: Boerderij met 20 ha. Waarde 1 Mei 1940 Verhoging 25 48.000,- 12.000,- Waarde j?!Jan. 1954 60.000,— Zou deze boerderij per 1 Februari door de waters nood getroffen zijn, dan wordt de waarde 90 van ƒ60.000,— 54.000,— BELASTINGCOMMISSIE Z. L. M. in met „SHELL" Onkruidbestrijdingsmiddel „W" geeft „SHELL"-Bestrijdingsmiddelen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 6