NOTULEN Gouden C. R. E. - N. P. F. Congres latox! HO NOURY 5 LANDE s ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 437 van de Algemene Vergadering der Z. L. M. op 17 Juni 1954. OPENING. De Algemeen Voorzitter, ir M. A. Geuze, spreekt een bijzonder woord van welkom tot de inleider, dr ir F. P. Mesu en feliciteert hem met zijn benoeming tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Van de vele aanwezigen heet de Voorzitter nog met name welkom: de Burgemeester van Goes, mr W. C. ten Kate; de Voorzitter van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité, ir C. S. Knottnerus; de Voorzitter en Secretaris van de Noord-Brabantse Mij van Landbouw, W. G. de Waard en A. Korte- weg; de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwse eilanden, C. A. Kam- meraad; de Presidente van de Bond van Platte landsvrouwen in Zeeland, mevr. L. N. Huijsman Griep; de Voorzitter van het College van Consu lenten voor de Landbouw in Zeeland, dr ir C. W. C. Van Beekom; de ere-leden der Z. L. M., J. W. A. G. Baron Collot d' Escury en ir J. D. Dorst, zomede de vertegenwoordigers van de pers. Van de Commissaris der Koningin en de heer C. Fhilipse is bericht van verhindering binnen gekomen. De heer J. Q. C. Lenshoek wordt door de voor zitter gelukgewenst met de Koninklijke onder scheiding, welke hem dezer dagen te beurt is ge vallen. De heer J. A. Stols wordt gefeliciteerd met zijn benoeming tot Voorzitter van de Kon. Vereni ging „Het Nederlandsche Trekpaard". Hierna volgt voorlezing van de openingsrede door mr J. F. G. Schlingemann, daar de voorzitter op doktersadvies zijn stem moet sparen. (Deze rede werd in ons blad van 19 Juni opge nomen.) NOTULEN. De notulen van de Algemene Vergadering van 14 December 1953 worden ongewijzigd goedge keurd en getekend. (Vervolg van pag. 436). land komen deze moeilijkheden te vervallen, zodra het Drie-eilandenplan ten uitvoer wordt gebracht. ,Voor Schouwen en Duiveland blijft het Vervoers probleem, met name aan het veer te Zijpe, echter bestaan. Het verdient z.i. ernstig aanbeveling in deze stappen te ondernemen. De heer Geluk merkt op, dat de Stichting Nieuw- Schouwen aan deze kwestie ook reeds aandacht heeft besteed'. Z.i. zou het veer Zijpe van rijkswege geëxploiteerd moeten worden. Besloten wordt deze zaak met de betrokken in stanties op te nemen. •De heer Visser acht het gewenst, dat in Walcheren ten spoedigste met de 2e taxatie wordt begonnen. De heer Post merkt op, dat de 2e taxatie eerst kan worden verricht nadat de egalisatie en drai nagewerken in Walcheren zijn uitgevoerd. De Voorzitter is Van mening, dat de 2e taxatie reeds nu kan worden uitgevoerd in die gedeelten van Walcheren, die her verkaveld zijn. Besloten wordt d'e Herverkavelingscommissie op één en ander te attenderen. De heer Van Dijk zou gaarne zien, dat het curso risch onderwijs meer gecoördineerd! werd. Doordat talloze instellingen zich ieder afzonderlijk bezig houden met het organiseren van cursussen wordt het practisoh onmogelijk voor een bepaalde cursus voldoendë leerlingen te krijgen. De heer Bos merkt op, dat de Coördinatiecom missie Vakonderwijs zich reeds met dit punt heeft bezig gehouden. De Voorzitter voegt hieraan toe, dat gewerkt wordt aan een wettelijke regeling voor het onder wijs. De heer De Buck meent de redactie te moeten feliciteren met de samenstelling van het tentoon- Stellingsnummer van het Zeeuwsch Landbouwblad. De heer Mol brengt dank voor de prijs, die de Afdeling Waarde der Z. L. M. heeft ontvangen in Verband met de ledenwerfactie. De heer Dees sluit zich bij deze dankwoorden aan voor de Afdëling Oudé lande der Z. L. M. De heer Lenshoek dankt de vergadering voor het huldeblijk in verband met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tevens wil hij van deze gelegenheid gebruik maken de Z. L. M. te feliciteren met haar Voorzitter, die op zo waar dige wijze de belangen van de land:- en tuinbouw weet te behartigen. De heer Van Beekom vraagt nog aandacht voor de boeren, die op een gesaneerd bedrijf komen. Deze mensen komen voor hoge financiële lasten te staan. De Voorzitter zou hierover gaarne een nota van de heer Van Beekom ontvangen voor de eerstvol gende vergadering. SLUITING. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering onder dank Voor de zakelijke be sprekingen. MEDEDELINGEN. De Voorzitter deelt mede, dat op de vanmorgen gehouden Hoofdbestuursvergadering van de Z. L. M. de volgende besluiten zijn genomen: a. Verzending van een telegram aan de Directie van de Rijksdienst Landbouwherstel met de volgende inhoud: ,,Het Hoofdbestuur der Z. L. M. in vergadering bijeen, maakt zich ernstige zorgen over het feit, dat er nog steeds geen taxatie van de afwijkende percelen in de geïnundeerde polders plaats vindt, ter wijl de oogst voor de deur staat, en dringt op spoedige registratie en taxatie aan". b. Aan te dringen op verhoging van de normen voor gipstoewijzing, daar de omstandigheden thans geheel anders zijn dan bij de vorige inun datie. c. De veerverbinding met Schouwen (Zijpe Anna Jacoba) zo mogelijk te doen verbeteren door de dienst zoals elders van overheids wege te laten verzorgen met meer dan één boot. d. De volgende personen te benoemen tot leden van verdienste: A. I. Risseeuw, Oostburg; P. J. Leenhouts, Schoondijke; H. van Gorsel, Lewedorp; J. Pilaar, Goes; J. Lindenberg, Wolf aartsdijk; L. M. de Vos, Kats; M. Mol, Oudelande; J. Huijbregtse, Souburg; C. Fran se, Arnemuiden; P. Wielemaker, Koudekerke en L. Overbeeke te Wolphaartsdijk. De Algemene Vergadering geeft haar voldoening te kennen over deze besluiten, zomede aan het door het Hoofdbestuur genomen besluit aan twee leden van de Kring West Zuid-Beveland, de heren D. W. Lindenbergh te 's-Heer Arendskerke, en de heer J. M. van Bommel van Vloten te Goes, het erie-lidmaatschap van de Z. L. M. toe te kennen. De Voorzitter releveert de grote verdiensten van de nieuwbenoemde ere-leden, die zich niet alleen voor de Z. L. M. maar ook op veel breder terrein zeer verdienstelijk hebben gemaakt. VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE OVER HET NAZIEN VAN DE REKENING EN VERANTWOORDING OVER 1953. De Commissie, bestaande uit de heren A. H. Suurland te Goes, J. Vinke te Vogelwaarde en H. C. de Kater te Wissenkerke, verklaart bij monde van de heer Suurland, dat zij. de rekening over 1953 heeft gecontröleerd en in orde bevonden. Gelet op de steeds stijgende kosten van het Zeeuws Land bouwblad vraagt de commissie zich af, of de bij drage van de Noord-Brab. Mij van Landbouw in de kosten, nog wel in een juiste verhouding staat. Ten aanzien van het batig saldo der jaarreke ning 1953 ad 577,92 stelt de Commissie met er kentelijkheid vast, dat dit resultaat bereikt kon worden, dank zij de kwijtschelding vtan de contri butie door het K.N.L.C., een bijdrage van 15.000 van het K.N.L.C. en een bijdrage van de eigen leden van ruim 6500. De Voorzitter verklaart, dat de aandacht van het Bestuur reeds op de gestegen kosten van het Landbouwblad was gevallen en dat met de Noord- Brabantsche Maatschappij van Landbouw reeds is overeengekomen de bijdrage van deze Mij te ver hogen, zulks met ingang van 1955. Hij sluit zich gaarne aan bij de door de Commissie uitge sproken erkentelijkheid voor de ontvangen gelde lijke steun van de zusterorganisaties door bemid deling van het K.N.L.C. en van de niet-getroffen leden van de eigen maatschappij. DE REKENING EN VERANTWOORDING OVER 1953. Deze wordt vervolgens goedgekeurd en de secre taris-penningmeester wordt décharge verleend voor zijn gevoerd beleid. RONDVRAAG. '*'3® De heer D. W. Lindenbergh betuigt zijn harte lijke dank voor de toekenning van het ere-lidmaat- schap. Hij roept vooral de jonge boeren op otm gezamenlijk het werk te dragen, dat zoveel inge wikkelder en veelomvattender is geworden dan in vroeger jaren. Dit werk moet niet alleen door enkelen gedaan worden. De heer J. M. Bommel van Vloten spreekt even eens zijn dank voor de verkregen onderscheiding uit en zegt met voldoening te hebben geconsta teerd, dat blijkens het programma van deze Z. L. M.-dagen een ruime plaats door de jonge ren wordt ingenomen. De heer J. Koene dringt i.v.m. de wet op de vervreemding van landbouwgronden aan op uit breiding van de Grondkamer. De Voorzitter antwoordt, dat deze aangelegen heid officieus reeds aan de orde is gesteld. De Grondkamer zal zelf eerst in de gelegenheid moe ten worden gesteld om plannen te beramen. Men is momenteel inderdaad volop bezig zich over de mogelijkheden te beraden. Naar het zich laat aan zien, ligt een reorganisatie van de Grondkamer in de lijn der verwachtingen. De heer De Waard geeft vervolgens uiting aan zijn gevoelens van verbondenheid met de Z. L. M. Het Landbouwblad! is ook voor Brabant het meest geëigende blad en de Noord-Brab. Mij zal dan ook voor zover in haar vermogen ligt de nodige financiële steun verlenen. De heer Van Beekom zegt wederom' getroffen te zijn door de inhoud van de jaarrede van de Voor zitter. Met grote klem dringt spr. aan op steun aan die Kruiningse boeren, die hun bedrijf niet meer rendabel kunnen maken. Het betreft hier met name de kleinere bedrijven die tengevolge van de bedekking met zand en de daaruit voortvloeiende achteruitgang van de grond, noodgedwongen op een ander bedrijfstype met minder mogelijkheden over moeten schakelen. Bovendien is een gedeelte van de grond geheel in de kreken verdwenen, zo dat compensatie in herverkavelingsverband zeer gewenst zou zijn. De heer C. M. Kole uit vervolgens zijn bezorgd heid over de gevaren, welke voor mens en dier ver bonden zijn aan de bespuitirig met giftige stoffen en dringt aan op de meeste spoed bij het treffen van maatregelen. De Voorzitter wijst er op, dat de betreffende Z. L. M.-commissie haar rapport heeft ingediend en dat aan de voorbereiding van uitvoeringsbepa lingen door een regeringscommissie gewerkt wordt. Hierna houdt dr ir F. P. Mesu zijn inleiding. (Deze werd opgenomen in ons blad van 19 Juni.) Nadat de heer ir Knottnerus nog heeft ver klaard, dat de door de zustermaatschappijen ver leende steun als iets vanzelfsprekends moet wor den (beschouwd en de onderlinge band in het K.N.L.C. op de voorgrond heeft gesteldi, sluit de Voorzitter de vergadering. Ter opluistering van de feestelijkheden ter ge legenheid van het Gouden Jubileum van de C. R. E., organiseert de Nederlandse Pluimvee Federatie (N. P. F.) een congres, dat zal worden gehouden op Dinsdag 29 Juni a.s. in het Harmoniepaviljoen, Kapellerlaan 29 te Roermond. Het programma van dit congres ziet er als volgt uit: 10.30 uur: Opening, door de heer M. J. Dings, voorzitter van de N. P. F. 11.00 uur: Kwaliteitscontrole en kwaliteitsverbete ring van eieren, door de heer J. M. H. Breu- kers, directeur van de C. R. E. Korte pauze voor broodjes en koffie. 13.00 uur: Onderwijs ten behoeve van de pluim veehouderij, door de here Ir N. J. A. van Keulen, inspecteur van het landbouwonder wijs. 14.00 uur: Verbetering van de pluimveestapel en de herkomst van de broedeieren ter verkrij ging van ééndagskuikens voor de boeren- pluimveehouder, door de heer Ir J. G. Tuk ker, directeur van het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren. 15.00 uur: Zuivere teelt en hybride kuikens, door de heer Ir K. Bos, wetenschappelijk mede werker van het Instituut voor Moderne Vee voeding „De Schothorst". Sluiting. kxQI-ACHIEI tegen onkruid in gras- en graanland ter bestrijding van brandnetels en houtige gewassen zeais bramen EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ - DEVTHTLR v„ 1 Verkriigbeer biJ Jebo-Depot*, Verdugt-Agenten en PUet*#lijke Coöperatie*.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 5