NOTULEN 436 2ÉEÜWSCH LANDBOUWBLAD. van de Vergadering van hei Hooldbesiuur der Z. L. M., gehouden op Donderdag 17 Juni 1954 te 10 uur, in ,,De Prins van Oranje" te Goes. OPENING. De Algemeen Voorzitter, Ir M. A. Geuze, opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Dat deze vergadering van het Hoofdbestuur in een andere zaal plaats vindt dan gewoonlijk, wijst er reeds op, dat bijzondere dagen voor de Z. L. M. zijn aangebroken, aldus de Voorzitter. Spr. wendt zich dan tot de heer J. Q. C. Lens hoek, Voorzitter van de Afd. Zeeland der Koninkl. Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard," die hij namens de Z. L. M. van harte gelukwenst met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nas sau. ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Veiling te Goes. Dat U thans weer als Hoofdbestuurder in ons midden zij, is verheugend en bewijst Uw veelzijdig heid, aldus de Voorzitter. Vervolgens begroet de Voorzitter de nieuwe Hoofdbestuursleden, de heren Friderichs, Vos en Almekinders, welke laatste als plaatsvervanger voor de heer Becu aanwezig is, alsmede de bestuurs leden van de Afdelingen Oudelande en Waarde. De besturen van deze Afdelingen hebben er zeer toe bijgedragen, dat de ledenwerfactie der Z. L. M. een groot succes is geworden. Van kleine afdelin gen zijn Waarde en Oudelande opgeklommen tot de grootste afdelingen der Z. L .M.; Waarde zelfs tot de grootste der Kring O. Zuid-Beveland. De Voorzitter wenst de besturen nogmaals geluk met hun succes en spreekt er zijn voldoening over uit, dat zij deze feestelijke dagen in de sfeer van het Hoofdbestuur kunnen meemaken. Spr. kan mede deling doen van het feit, dat het ledental der Z. L. M. thans de 5900 ruim is gepasseerd. De Voorzitter besluit zijn openingswoord1 met het Kringbestuur van West Zuid-Beveland de beste wensen te uiten voor de grote tentoon stelling, die onder zulke Veelbelovende omstandig heden is begonnen. Tenslotte zegt de Voorzitter de leiding van deze vergadering te zullen overdragen aan de heer ScheeleDe Putter, zulks in verband met een keel aandoening, welke veel spreken onmogelijk maakt. De Vice-Voordtter, de heer ScheeleDe Putter zegt gaarne de leiding te zullen overnemen en spreekt de hoop uit, dat de Voorzitter weer spoedig op normale wijze zal kunnen spreken, vooral nu in de eerstvolgende dagen zoVeel van zijn stem zal worden gevergd. NOTULEN VERGADERING 23 NOV. 1953. Na voorlezing van de presentielijst door de Secretaris worden de notulen van de vergadering van het Hoofdbestuur van 23 November 1953 aan de orde gesteld, welke ongewijzigd worden goed gekeurd en Vastgesteld. MEDEDELINGEN INZAKE SCHADE EN HERSTEL. Op verzoek van de Voorzitter deelt fle heer Kostense mede, dat de herstelbewerkïhgskosten van de gerst nog niet zijn vastgesteld. De toet singscommissies worden opnieuw ingeschakeld, doch over de normen is nog niets bekend. Wat de kapitaalschadeuitkeringen voor verloren gegane boomgaarden aangaat, zegt de heer Kostense, dat de pachter t.z.t. een circulaire krijgt toegezonden, waarin is vermeld, dat hij een beroep kan indie nen, indien hij van mening is aanspraak te kunnen maken op kapitaalschadeuitkering, zulks in Ver band met gedane investeringen. In aanvulling op de mededelingen van de heer Kostense zegt de heer Van Beekom, dat de toet singscommissie op 2 Juli zal vergaderen. Het rap port is gereed. De heer v. d. Werff wijst op de gang van zaken ten aanzien van de afwerking der schadeformulie ren. Het komt namelijk voor, dat iemands schade formulier op een enkel onbelangrijk artikel na, waarvan de normen nog niet bekend zijn, gereed is. Door dit ene punt, bijvoorbeeld een hoeveelheid ledersmeer, wordt de uitkering aanzienlijk ver traagd. Voorts dringt spr. aan op spoedige bekendmaking van de normen der boomgaarden en bepleit een betere voorschotregeling. De heer Van Hennik zegt, dat de normen voor verloren gegane boomgaarden nog niet bekend zijn gemaakt, omdat men hierbij voor talloze moeilijk heden zit, welke een zeer diepgaande studie nood zakelijk maken. De heer Van Hennik is evenwel van mening, dat men het eindstadium nu wel heeft bereikt en acht de lange duur van een en ander, hoewel door Velen betreurd, toch niet ongunstig Voor de ge troffenen. Wat de voorschotverstrekking betreft, kan spr. zich indenken, dat in sommige gevallen nog meer wordt gewenst. De Voorzitter meent in de woorden van de heer Van Hennik een gematigd optimisme te mogen horen. De heer v. d. Werff wil gaarne aannemen, dat het uitstel in het algemeen tot voordeel voor be langhebbenden zal leiden, doch wijst erop, dat de mening heeft postgevat, dat men geen voorschot ten meer kan krijgen. De heer Van Hennik antwoordt, dat nog geen enkel Verzoek om uitkering is geweigerd. Niette min heeft het zo hoog mogelijk opvoeren der voor schotten grote gevaren voor latere financiering in zich. Bepaalde dringende gevallen kunnen ech ter ook thans nog onder het oog worden gezien. De heer Van Maldegem is eveneens van mening, dat het niet afwerken der formulieren wegens het onbekend zijn der normen Van een onbelangrijk artikel, niet moet voorkomen. De Voorzitter is het hiermede eens. De Secretaris deelt namens de Voorzitter mede, dat in de niet volledig overstroomde polders de structuurschade aan de grond tegenvalt. Dit zou zijn toe te schrijven aan de voortdurende golfslag op deze percelen. De structuurschade op deze, nauwelijks overvloeide percelen is veel groter en stelt de eigenaren voor grote problemen, omdat voor deze gronden juist weinig gips is gegeven. De Voorzitter acht het dringend gewenst, dat dit punt met het oog op een ruimere gipsverstrekking na der wordt bezien. De heer Van Eeekom zegt, dat de conclusie van de Voorzitter inderdaad juist blijkt te zijn; er zal dan oök worden aangedrongen op ruimere gipstoe- wijzing voor deze gronden. De heer Dorst wijst op de uitstekende werking van de gips en acht 'n ruimere verstrekking voor alle overstroomde gronden van groot belang. Dat dit ook door de boeren wordt ervaren blijkt duide lijk uit de particuliere aankoop Van gips. De Voorzitter kan zich volkomen met de woor den van de heer Dorst verenigen en acht grotere gipsverstrekking dringend gewenst. De heer Van Beekom zegt, dat de normen der verstrekking uiteenlopen van 1 tot 18 ton per ha. Men moet dit evenwel als een „voorlopig" gips- programma beschouwen, omdat na afwerking van dit schema zal worden bezien, in hoeverre aanvul lende gipsverstrekking nodig blijkt. De Voorzitter is van mening, dat het geen be zwaar kan zijn op grotere gipsuitgifte aan te dringen. De heer Van Maldegem zegt, dat indien nader onderzoek uitwijst, dat meer gips moet worden gegeven, dit voor vele producten te laat komt. De heer Post is Van .oordeel, dat het zeer moei lijk is om op korte termijn een onderzoek in te stellen, daar de gipsverstrekking nog in volle gang is. De heer Bom zegt, dat in de praktijk duidelijk is te constateren, dat hoewel de gipsnonmen niet onbevredigend zijn, deze toch niet hoog genoeg liggen. Besloten wordt dit punt telegrafisch onder de aandacht van Landbouwherstel te brengen. De heren Post en Van Beekom zeggen geen be zwaren tegen een nader onderzoek op korte termijn te hebben. De heer De Buck wijst er op, dat ook in Walche ren altijd te weinig gips is verstrekt. Duidelijk valt dit af te leiden uit het feit, dat nog steeds veel gips op Walcheren wordt aangekocht. Spr. vraagt dan ook, of de normen wegens her- verka'velingswerkzaamheden, zoals die voor Wal cheren gelden, niet kunnen worden aangepast aan die der andere rampgebieden. De heer Post wijst erop, dat niet moet worden vergeten, dat in dit geval twee dingen door elkaar worden gehaald. Walcheren heeft in deze te ma ken met de Herverkavelingscommissie en de ramp gebieden met Landbouwherstel. Walcheren dient deze kwestie aan de Herverka velingscommissie door te geven. De heer Geluk vraagt ten aanzien van de ver goedingsnormen of zo spoedig mogelijk tot per ceelsgewijze taxatie kan worden overgegaan Op een spoedige taxatie zal worden aangedrongen. Met het oog op de opmerking over de gips, zegt de heer Geluk nog, dat grotere uitgifte van gips thans, dte schade-uitkeringen naderhand minder zul len doen zijn. De Secretaris deelt mede, dat omtrent enkele onbevredigende punten uit het Wegenverkeers reglement contact is opgenomen met de Minister. Verder deelt spreker mede, dat het Bestuur van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (P.B.O.), inmiddels geïnstalleerd' is. De heer H. D. Louwes is tot onpartijdig Voorzitter benoemd. Over de samenstelling van de provinciale com missies der P.B.O. zijn besprekingen gaande. Ver der is een werkcommissie belast met het opstellen van een heffingsregeling. De hoogte van de hef fingen moet door het Bestuur van de P.B.O. worden vastgesteld. TUINBOUW. Omtrent de besluitenlijst van de Tuinbouwcom- missie der Z. L. M. welke als bijlage bij de agenda is gevoegd, worden geen op- of aanmerkingen gemaakt. Op een desbetreffende vraag wordt geantwoord, dat de belangstelling uit de herVerkavelingsgebie- den voor een fruitteeltbedrijf in de Sloepolder zeer matig is. ONDERWIJS. Inzake het landbouw- en landbouwhuishoudon- derwijs is een bijlage bij de agenda gevoegd. Hier over worden geen op- of aanmerkingen gemaakt. VERZEKERINGSZAKEN. In een bijlage is een beknopt overzicht gegeven van de gang van zaken bij de diverse verzekerings instellingen der Z. L. M. Dit Overzicht geeft geen reden tot op- of aanmerkingen. IN GEKOMEN STUKKEN. Een schrijven van Dr F. P. Mesu, waarin deze dank zegt voor het genereuse huldeblijk, dat hij ter gelegenheid van het afscheid van de Cultuur technische Dienet heeft ontvangen, wordt voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven Van de commissie, die zich heeft belast met de regeling van het afscheid van Ir J. A. van Riel en, waarin dank wordt gezegd voor de financiële steun, wordt eveneens voor ken nisgeving aangenomen. De Secretaris leest een schrijven Voor van de V.B.N.A. Afd. Zeeland, waarin er op wordt gewe zen, dat tijdens het rooien en de verdere bewerking veel aardappelen beschadigd worden. Bij de discussie blijkt, dat de vergadering een stemmig van oordeel is, dat tussen de diverse typen rooiers veel verschil bestaat, juist wat de beschadiging betreft. De Voorzitter acht het daarom gewenst, dat de L. J. G. Zeeland in wedstrijdverband deze zaak gaat aanpakken om zodoende de aandacht op de 'vele beschadigingen te vestigen. De heer Risseeuw zegt toe, dat de L. J. G. gaarne voor de organisatie van een en ander zal zorg dragen. De heer Van Beekom wijst op de goede resul taten die de L. J. G. met de graslandkeuringen heeft behaald. Hij. adviseert tenslotte meer ge bruik te gaan maken van de aardappellichter. De heer Dekker deelt mede, dat de voorlopige Mei-inventarisatie tegen alle verwachtingen in, 'n geringere oppervlakte vlas te zien geeft dan in 1953. De Voorzitter voegt hieraan toe, dat de voor lopige cijfers een groter areaal bieten en pootaard- appelen aangeven. Zijn indruk is, dat er ook be langrijk meer klei-consumptie-aardappelen zijn. De heer Meijers doet vervolgens enkele mede delingen van fiscale aard. LEDEN VAN VERDIENSTE. Besloten wordt een aantal personen voor be noeming tot lid' Van verdienste voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering. De Voorzitter stelt Voor de heren D. W. Linden- bergh en J. M. Bommel van Vloten aan de Alge mene Ledenvergadering voor te dragen als ere-lid der Z. L. M. De vergadering gaat hiermede, accoord. REKENING EN VERANTWOORDING. De Secretaris leest achtereenvolgens het rapport van de financiële commissie en het rapport van de Accountantsdienst, inzake het nazien van de boeken over 1953, Voor. De rekening en verant woording over 1953 sluit, dank zij de belangrijke giften van het K.N.L.C. en leden der Z.L.M., met een batig saldo van 577,92. Besloten wordt de rekening en verantwoording ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering. LANDBOUWDAGEN. De heer KLOMPE geeft in het kort een over zicht van het programma Van de landbouwdagen. Aan de rijtoer zal door ruim 130 personenauto's en 30 bussen deelgenomen worden. JEUGDZAKEN. De heer J. P. Lindenberg wijst er op, dat hij aan •het rapport van de jeugdcommissie niets heeft toe te voegen. Wel zou hij gaarne zien, dat alle be stuursleden dit rapport ernstig bestudeerden. De vergadering gaat accoord met de suggesties, welke in bedoeld rapport verwerkt zijn.. De heer M. C. Risseeuw brengt de vergadering dank voor het genomen initiatief, dat naar hij hoopt tot goede resultaten zal voeren. De Voorzitter concludeert dat dë Vergadering toestemming verleent een functionaris voor dit werk aan te trekken. VRAAGPUNT ZAAIZAADVERWISSELING. De heer Bos merkt op, dat uit de binnengekomen rapporten van de afdelingen moeilijk betrouwbare cijfers gehaald kunnen, worden, door het vrij ge ringe aantal rapporten en de grote, onderlinge ver schillen. Hij stelt daarom voor het gehele rapport niet te publiceren en te volstaan met publicatie van de hoofdtaken. De Vergadering gaat hiermede accoord. RONDVRAAG. De heer Dorst wijst op het vervoersprobleem yoor Zeeland in het algemeen. Voor Noord-Be ve-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 4