KL00S - KINDERDIJK Bewaar uw oogst. Inn veld schuur vanK loos! Belangrijker dan Geld PRODUCT OP BASIS VAN bezit gelijke of betere werking dan d parathion-middelen is bovendien aanzienlijk minder giftig mag dan ook tot 10 dagen voor de oogst gespoten wornen vraagt onze speciale brochure N.V. INSECTO - OSS Ingrijpende prijsverlaging.... BOEKHANDEL N.V. Fa P. J. VAN DE SANDE 448 ZEEUW SCH LANDBOUWBLAD. Basudine Goedgekeurd middel P.D. no 921/922 -ij ■- is dc waarde die U ervoor ontvangt. A De overweldigende vraag in atTe'delen der wereld - hetgeen hogere productie en dientengevolge lagere rabricage- kosten met zich meebrengt stelt ons in staat de prijs van de Fordson Major Diesel Tractor te verlagen van J.- tot Fl. 7.425.- Vraagt inlichtingen bij de Official Ford Tractor Dealer Zojuist verschenen: Prof. Dr. DE VRIES REILINGH U vindt dit schitterende werk over onze Beneluxpartners voorhanden bij NOORDSTRAAT 55 TERNEL'ZEN Prijs gebonden 7.95 OPGERICHT ANNO 1843. Vertegenwoordiger voor Zeeland: P. KOEMAN, Veerweg B 10, WOLFAA TSDIJK Telefoon K 1198—283 NV NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 16