MARKTBERICHTEN GEBRS DE JONGH - GOES «KONEPROX» 3n gezonden COOP. LANDBOUWVERENIGING SPRANG—CAPELLE. Uit een geheim tveekboek van Bram uit de Slikhoek KOPEROXYCHLORIDE500„Cu, Postbus 35 - GOES ZEEÜWSCH LANDBOUWBLAD. 447 (Buiten verantwoording van de Redactie.) In het Zeeuwsch Landbouwblad van 5 Juni stond een artikeltje van de Herverkavelingscommissie over een onderzoek van deze commissie naar de trage afwikkeling van de door de S. B. L. overge nomen bedrijven van hen die naar de N.O.P. zijn vertrokken. Er wordt dan begonnen met te releveren, dat op 12 Maart 35 landbouwers (ik meende slechts van 34), die een bedrijf in de N.O.P. zijn toegewezen, de verklaring van afstand tekenden van hun oude bedrijven. Dit is zeer erg misleidend, want zo wordt dit voorgesteld als het begin. En het was juist het sluitstuk. Eerst moesten de nodige Kadastrale recherches worden verricht. Dat is juist, maar daar was reeds 19 Jan. 1954 mede begonnen. Aan de hand van de aldus verzamelde gegevens zijn toen begin Febr. 1954 de betreffende aankoopsommen berekend en onderhandelingen gevoerd met de verkopers. En zijn toen die 29 bedrijven door de S. B. L. aange kocht. Na 12 Maart was er dus niets meer te berekenen of te onderhandelen, zoals een buitenstaander uit het artikeltje van 5 Juni zou gaan opmaken. Wat nu de moeilijkheden met de gronden, waar op een hypothecaire schuld stond, aangaat, ook dit is maar een dooddoener. Verkocht b.v. iemand een stuk grond aan de S. B. L. voor 30.000,en er stond een hypotheek op van 10.000,—, dan was de afspraak, dat de S. B. L. b.v. 11.000,— zou overmaken naar een door de verkoper aangewezen notaris. Deze lost daar dan de 10.000,mede af en betaalt hiervan ook de nog lopende interest, b.v. 5 mnd a 4 en maakt het restant over aan de verkoper. Wat daar voor de S. B. L. voor moeilijkheden aan zijn geweest, is ons een raadsel. Ten laatste wil ik er op wijzen, dat ook die ver kopers, die hun gronden onbelast verkochten, vele maandenlang hebben moeten wachten op betaling. Wij moeten dan ook ieder grondgebruiker, die in de toekomst bereid is zijn bedrijf aan de S. B. L. over te dragen, aanraden eerst eens inlichtingen in te winnen bij hen, die er dit jaar, onvoorbereid, toe overgingen. Onze raad is: Schakel een bevoegde notaris in voor verdere transacties en doe het anders niet. Met dank voor de plaatsing, A. J. HANSE. Marknesse (N.O.P.). (Vervolg van pag. 445.) welvaart van ons land1 en van de gehele wereld ■hangt af van de welvaart van één of meer der groe- iperingen. Het isolationisme in de V. S. heeft plaats moeten maiken voor het begrip, dat verwarring in het ene land ook elders verwarring veroorzaakt. Ook in ons eigen volk is meer verantwoordelijk heidsbesef gegroeid1. Bij de crisis van 1876 heeft de regering niet ingegrepen, men liet het uitzieken, waarvan velen het slachtoffer werden. Uit de dertiger jaren ken nen we de crisismaatregelen, al ging dit niet ge makkelijk. Thans, nu nog niet van een crisis kan worden gesproken, hebben we toezeggingen en maatregelen (monopolieheffingen) en mogen we verwachten, dat indien nodig ook verdere maat regelen zullen worden genomen. Geen land kan zich veroorloven zijn landbouw te •verwaarlozen. In plaats van het „ben ik mijns broeders hoeder" geldt: „wanneer een lid lijdt, zo lijden alle leden mee". Onze landbouw heeft in de oorlogsjaren bewezen zijn taak te verstaan. De Regering zal er dan ook naar moeten handelen, daar zonder welvarende 'boerenstand, geen welvarend! Nederland moge lijk is. Na deze met grote belangstelling gevolgde rede volgde gedachtenwisseling, waarbij o.a. door de voorzitter werd gewezen op de rol die de organi saties ook in de dertiger jaren hebben gespeeld om de crisismaatregelen te Verkrijgen. Door de heer G. N. de Lint werd gewezen op d<e ingewikkeldheid van het huidig economisch leven. De organisaties zullen hebben toe te zien op het veilig stellen van de landbouwbelangen in dit geheel. De voorzitter bracht vervolgens dank aan de spreker, waarna de rondvraag volgde. Slot Volgt.) REIS NAAR WEST-DUITSLAND. De Coöp. Landbouwvereniging te Sprang Capelle hoopt voor haar leden op Donderdag 22 Juli a.s. een reis naar het Rijndal (Köningswinter e.o.) te organiseren. Opgaven voor deelname kun nen tot 10 Juli a.s. worden gedaan bij de heer D. Oerlemans, Loonsedijk 98 te VrijhoeveCapelle. Tevens dient daarbij een bewijs van Nederlander schap te worden ingeleverd voor het regelen van de grenspassage. Voor deze prachtige reis wordt Veel deelname verwacht, zodat men zich vooral tijdig dient op te geven. ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse granen. De zeer vaste stemming, die vorige week reeds in het bijzonder voor de inlandse gerst en haver bestond, zette zich in de afgelopen week van 14/19 Juni onverminderd voort. Een uit zondering hierop maakte de inlandse rogge, welke met weinig zaken kalm gestemd bleef. Zowel de vraag als het aanbod bleven zeer klein. Doordat aan de bestaande vraag naar spoedig gewachte Australi sche gerst zeer moeilijk kon worden voldaan, be stond een grote belangstelling voor de inlandse kip- pengerst. Het aanbod hierin bleef echter beperkt tot enkele restanten, waarvoor hoge prijzen gevraagd werden. Ook de havermarkt bleef vast gestemd. Tégenover een flinke vraag stond slechts een gering aanbod. Speciaal enkele 2e-hands partijen Engels/ Schotse haver ondervonden de laatste dagen meer belangstelling, doordat de inlandse voorraden prac- tisch geruimd zijn. De inlandse markt sloot Maandag vgistgestemd. Buitenlandse granen. De buitenlandse graanmarkt gaf de afgelopen week weinig verandering te zien. GRAANBEURS ROTTERDAM. Op de graanbeurs te Rotterdam noteerde Maandag 22 Juni. Wanneer we een terugblik werpen op de Z. L. M.- dagen van vorige week, dan kunnen we niet an ders zeggen, :dian dat deze goedi geslaagd zijn. Al leen jammer, dat een onweersbui, met ongekend veel hagel, dit mooie schouwspel in de war stuurde en dit feest nog vele jaren zal doen onthouden. Wat een schade is er in die paar minuten aange richt. Het was een ogenblik noodweer. Gelukkig is er weinig schade aan de tenten aangebracht, die gevuldi waren met honderden bezoekers. Na een bezoek aan dit door de hagel geruïneerde gébied gebracht, rijst ongetwijfeld in onze gedachten de vraag: Is hier nu toch geen middel te vinden om deze slachtoffers financieel te helpen bij zo'n natuurramp? We hebben nu een landbouwschap gekregen; laten nu de knapste koppen hiervan eens een bere kening maken van de hagelschade der laatste 10 jaren b.v. en dit berekenen hoeveel déze kosten lan delijk per ha komen. Dit bekend maken en 'een heffing per ha instellen, zoals nu voor b.v. aardappelen reeds gebeurt, een fonds hiervan vormen en bij een eventuele ramp als deze, direct door deskundigen de schade opmaken en daarna vergoeden. Dit heeft natuurlijk veel meer voeten in de aarde dan bovenstaands maar ons inziens moet dit toch kunnen. Laat dit het eerste werk van het landbouwschap eens mogen zijn. Is er een jaar geen schade, dan minder of niet betalen. Mis schien heeft de landbouwtentoonstelling 1954 jam mer genoeg hiertoe ook zijn steentje bijgedragen. De eerste dagen waren wel zeer geslaagd. Donder dag de dag der vergaderingen en plechtigheden had velen reeds naar Goes doen komen. Wat hebben we genoten van de gloedvolle openingsrede des voorzitters en de degelijke uiteenzetting van het Deltaplan door Dr L. Mesu. Het drie eilandenplan is bij dit Deltaplan vergeleken maar een peulschil letje, al hadden we graag hierbij spoedig de uit voering gezien. We 'hopen binnen 5 jaar Noord- Beiveland te kunnen bezoeken zonder brug of boot te gebruiken. We hebben ook gehoord, dat het Deltaplan vele andere provincies ten zegen zal zijn voor de zoetwatervoorziening en dit wil heel wat zeggen. Laten we hopen dat met het Drie-eilandenplan en het Deltaplan, de landbouw gediend moge worden en dat er spoedig een begin mee wordt gemaakt; tijd is geld. Wat een belangstelling trokken ook op de tentoonstelling de opgestelde tenten en wat was het leerzaam om op ons gemak deze te bekij ken. We hoorden met grote belangstelling de uit eenzettingen dergenen, die deze week een stuk van hun leven hier exposeerden. De liefde voor hun werk kwam' hier duidelijk naar voren. Jammer genoeg, dat velen nog te vlug deze interessante mededelingen voorbijgingen, het was de moeite waard. Men had kunnen leren dat een K. I.-stier tienmaal meer kalveren ter wereld helpt brengen dan de gewone dekstier; dat er bijna geen verschil is in het aantal vaarskalveren en stierkalveren bij de K. I., dat bij jonge paarden een ontwennings kuur veel haver kan sparen en betere groei te zien geeft enz. Dat bij kippen de t.b.c. ook veel geld kost en met weinig moeite is te bestrijden; dat kui kens van geselecteerde kippen meer eieren dus meer winst geven dan gewone alledaagse kuikens. Zie, dit alles was in die tenten te zien. Degenen, die ze verzorgd hebben, hulde voor de moeite en zorgen, de andere diensten, die we niet allemaal kunnen bespreken horen daar natuurlijk ook bij, voorlichting, landbouwhuishouding, landbouwon derwijs, plattelandsvrouwen enz. Zij allen hebben hun beste beentje voorgezet om de bezoekers ook wat kennis mee naar huis te geven. Daarvoor onze hartelijke dank. Het vee en de paarden komen nog wel aan de beurt. prima kwaliteit witte tarwe voor de vlakmolenaars tot 28,55 en rode tarwe op vochtconditie tot 28,35. Voor zomergerst ging de notering tot 26,50 en voor haver was deze 26 tot 27,25. Rogge was prijshou dend op 2121,75. Voor bakrogge ging de prijs tot 23. De notering voor groene erwten ging tot 54, die voor bruine bonen tot 100. STROVLAS. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden werden de laatste dagen vrij veel percelen vlas ver kocht, waarbij de betaalde prijzen voortdurend hoger werden. Er wordt vlas verkocht van goede kwaliteit voor 17002000 per ha, met alle risico en werk voor de koper, terwijl voor de allerbeste nog iets meer werd besteed. Het. i9 echter te verwachten, dat deze ^prijzen zich moeilijk zullen handhaven, daar deze prijzen de vlas sers bü de huidige prijzen van vlaslint veel risico en weinig winstmogelijkheden bieden. In afwijkende kwaliteit is nog geen handel, zodat hiervoor geen notering is op te geven. EIERVEILING MIDDELBURG. De minimumprijs voor pluimveehouders is ƒ2,10 per kg tarra. BIGGENMARKT GOES (22-6-'54). Vraag naar biggen geringer. Prijs heeft neiging tot dalen. 68-weekse biggen kosten thans 5070, per stuk. VEEMARKT ROTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam werden in totaal aangevoerd 5517 dieren, zijnde: 2469 vette koeien en gebruiksvee, w.o. 542 t.b.c.-vrij; 347 vette en gras kalveren, w.o. 144 t.b.c.-vrij; 877 nuchtere kalveren; 774 varkens; 145 biggen; 138 paarden; 70 veulens; 107 schapen; 546 weidelammeren en 44 bokken of geiten. De prijzen waren als volgt: Vette koeien ƒ2,20ƒ3; Vette kalveren ƒ1,90 ƒ2,60; Varkens (lev. gew.) ƒ1,88ƒ1,93; Slachtpaar- den 1,802, alles per kg. Graskalveren ƒ230ƒ440; Nuchtere kalveren ƒ42 —ƒ53; Biggen ƒ40—ƒ65; Veulens ƒ150—ƒ350; Scha pen ƒ90ƒ130; Weidelammeren ƒ5080; Melk- en kalfkoeien ƒ825ƒ1150; Vare koeien ƒ585800; Vaarzen 575ƒ850; Pinken 370580, alles per stuk. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 4877 stuks vee, zijnde: 1853 runderen, 310 vette kal veren, 385 nuchtere kalveren, 129 fokzeugen, 215 slachtzeugen, 79 lopers, 1507 biggen, 84 schapen, 291 lammeren en 24 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalfkoeien van 700ƒ950; Guiste koeien 575825; Kalf vaarzen 650ƒ900; Klam- vaarzen 575ƒ675; Guiste vaarzen ƒ525ƒ670; Pinken 375ƒ525; Graskalveren ƒ225340; Nuchtere fokkalvéren ƒ115ƒ180; Nuchtere slacht- kalveren ƒ45ƒ65; Drachtige zeugen 300ƒ410; Lopers 85ƒ115; Biggen 5075; Vette schapen ƒ85ƒ110; Ooien met lammeren ƒ130ƒ175; Wei lammeren ƒ4570, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 728 stuks. Prijzen: extra kwaliteiten 3,053,15, le kw. 2,903, 2e kw. ƒ2,702,85, 3e kw. ƒ2,452,60; worstkoeien ƒ2,302,55; vette stieren 2,702,85, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren zware soorten van 2,45ƒ2,75; idem middenklasse ƒ2,152,35; idem lichte soor ten ƒ1,902,05; nuchtere slachtkalveren ƒ1,20 ƒ1,40; zware soorten ƒ1,45ƒ1,75; slachtzeugen 1,601,65 met 4 kg tarra; fijne jonge slachtzeugen 1,681,72 met 4kg tarra, alles per kg lev. gew. DE AARDAPPELZIEKTE, DE GROOTSTE VIJAND VAN BE AARDAPPELTEELT BESTRIJDT U AFDOENDE MET NEERLANDS BEST VERNEVELBARE KOPER „SHELL'-BESTRIJDINGSMIDDELEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 15