VLUCHTIGE NOTITIES ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND SPORT-NA-WEEËN. n, DANKBAAR. DE JEUGDDAG 1954. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 443 Redactie: J. D. Haak Dzn, A. C. Hanse, P. Hendirikse, M. Kostense, L. de Jager en Z. Poppe. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. Nu de drukte van 3 dagen Z. L. M.- tentoonstelling achter de rug is, gaan toch telkens je gedachten weer terug naar deze geslaagde dagen. Als L.J.G.-er is mij vooral opgevallen, welk een belangstelling onze vereniging heeft genoten. Hoe dikwijls hebben wij niet om deze belangstelling bij onze ouders gevraagd en dan word je dankbaar gestemd als je ontdekt, dat je wens in vervulling gaat. Kreeg de L. J. G. niet de gelegen, hei.d het openluchtspel te verzorgen en een flinke tent geheel met eigen werk in te richten, ook op de Jeugd- dag kregen wij in ruime mate gelegen heid ons kunnen te tonen. Dit alles hadden we enige jaren geleden niet durven hopen. Maar ook Donderdag op de Hoofdbe- stuurs. en Algemene Vergadering wer den wij niet vergeten. Het rapport, door de jeugdcommissie opgesteld, kreeg de volle instemming van alle Hoofdbestuursleden. Terwijl, toen het probleem van de beschadiging van aardappelen door rooierslag aan de orde kwam, de Voorzitter der Z. L. M. het voorstel deed dit probleem, door wedstrijden in het L. J. G.-verband nader te onderzoeken. Is dit geen plezierige blijk van waar dering, dan de mooiste lofuitingen? Hierdoor immers krijgen we weer een mooie gelegenheid om de belangstelling voor onze vereniging levendig te hou den. Laten wij dan ook tonen, dat wij deze belangstelling waard zijn. Dat het kan wijst o.a. de graslandkeuring uit. Dan hoeven wij ook het beroep, dat de beide nieuw benoemde ere-leden der Z. L. M. op de jeugd deden, niet te be schamen! AD. DOELEMAN. FOTOWEDSTRIJD L. J. G. De ter gelegenheid van de Z. L. M.- dagen uitgeschreven foto-wedstrijd heeft in totaal 19 inzendingen opge leverd. De jury bestaande uit de heren A. L. Kampman en J. G. Telgenkamp, heeft de volgende uitslagen bekend gemaakt. Ie prijs: Belichtingsmeter, beschik baar gesteld door Streek Zuid-Beve land, Tr. Janse, 's Heer Abtskerke; 2e prjjs: Flitsapparaat, beschikbaar gesteld door Streek Noord-Beveland, C. Krijger, Goes; 3e prijs: Statief, beschikbaar gesteld door Streek W. Z.-Vlaanderen, I. Wou ter se, Krabbendijke; 4e prijs: Kleurdoos, beschikbaar ge steld door Streek Walcheren, M. Sinke, Kloetinge 5e prijs: Medaille, beschikbaar ge steld door Streek O. Z.-Vlaanderen, P. G. van Gorsel, Rilland. LEZING AARDAPPELKOELHUIZEN. De L. J. G. Afd. Oostburg nodigt alle L. J. G.-leden uit W. Z.-Vlaanderen uit op de vergadering van 30 Juni, waar de heer M. Murre zal spreken over„Bouw en gebruik van aardappelkoelhuizen". De vergadering begint om 7.30 uur en wordt gehouden in „De Eenhoorn" te Oostburg, is voorbij en zoals na alle belangrijke gebeurtenissen waarbij de L. J. G. be trokken geweest is, hebben we ons ook nu afgevraagd, welke waarde een dag van dergelijk formaat voor ons als or ganisatie heeft gehad. Het zijn dan vooral de positieve zij den welke zich naar voren dringen. Zo hebben we ervaren: dat we een ouderenorganisatie achter ons weten, welke het bestaans recht der L. J. G. waar mogelijk, krachtig ondersteunt; dat vele malen, ook tijdens de vooraf gaande dagen het accent op het belang der jongerenorganisatie werd gelegd; dat de Kring West Zuid-Beveland der Z. L. M. voor de L. J. G. een enorme bron van publicatie en propaganda geschapen heeft; dat alleen door samenwerking tussen commissies, organisaties, instellin gen, scholen en particulieren een dergelijk programma opgebouwd en afgewerkt kon worden; dat het interieur der L. J. G.-tent een verzameling was van werkstukken uit alle streken van Zeeland; dat de reismoeilijkheden deze keer eens geen bezwaar waren om in grote getale naar Goes te komen; dat het vraagstuk stadplatteland soms ver te zoeken was; dat zelfs de fouten, welke gemaakt zijn ons geleerd hebben hoe het niet moet; dat de L. J. G. er inderdaad bewust en veelzijdig naar streeft om de blik der plattelandsjongeren te ver ruimen; dat zich daarom reeds verschillende nieuwe leden opgaven; dat we daarom hulde moeten brengen aan allen, welke op enigerlei wijze meegewerkt hebben om deze Jeugddag 1954 mogelijk te maken en te doen slagen; maar ook, dat we niet naar Goes moeten gaan zonder regenjas! M. C. RISSEEUW. We zijn maar even op de sportdag in St. Maartensdijk geweest. Te kort om er een gefundeerd oordeel over te kunnen geven. De vluchtige indrukken die we aan de hand van gesprekken met deelnemers en anderen hebben op gedaan, willen we toch trachten weer te geven. Al was het alleen maar, omdat op deze manier het gehele verschijnsel „Sportdag" nog eens aan de orde ge steld kan worden. Deze beschouwing heeft alleen tot doel na te gaan wat we nu met^deze sportdag bereiken en in hoeverre dit aan redelijke eisen voldoet. Een sportdag van de L. J. G. kan niet werken met een kloppende begroting. De uitgaven zijn er te groot voor en de inkomsten te gering. Naast dè inschrijf gelden, die slechts enkele tientallen guldens bedragen, worden er vrijwel geen inkomsten verkregen uit entree gelden. De organiserende streek moet van een tekort uitgaan. Met deze wetenschap voor ogen is er op de pro vinciale begroting dan ook een beschei den bedrag voor dekking van het te kort aanwezig. Al beperkt de provincie het tot het dekken van de helft van het tekort, om de betreffende streek een gezonde stimulans te geven dit zo klein mogelijk te houden. We kregen de indruk, dat deze keer de zuinigheid wel erg ver ten top was gevoerd, waardoor het resultaat niet aan de verwachtingen voldeed. We misten vlaggen, die het geheel cachet en fleur geven; een versterker die de organisatoren de gelegenheid geeft deelnemers en ploegen op te roe pen, uitslagen bekend te maken en vro lijke klanken over het veld te versprei den. Bovendien was er een tekort aan scheidsrechters, grensrechters en tijd opnemers, waardoor onnodige vertra gingen ontstonden, ondanks de ener gieke pogingen van enkele personen om het programma op tijd te laten ver lopen. De stemming van deelnemers en toe schouwers daalt hierdoor, vooral als er gedurende de morgenuren niets te drin ken is, er geen toiletten zijn en er lang over de verschillende beslissingen gedis cussieerd moet worden. Uit dit alles ontstaan vertragingen, die tot gevolg hebben, dat het pro gramma te veel tijd vergt en de deel Al weken hadden ze het mij aanbevolen, om mee te gaan naar Tholen. Enfin, de weg wisten we wel niet, maar toch kwamen we op het laatst nog in Smerdiek. Direct daarna brak de strijd al aan, we moesten de eerste korfbal-ploeg proberen te verslaan. Na afloop van deze strijd, waren onze kelen droog, maar jammer, in Smerdiek stond de waterleiding droog. Op het laatst kwam er een man met Si-Si, maar die was ook al zo warm, V9nd je nie? Vlaanderen daagde ons uit, heel 'raar, maar lees maar. We verdedigden ons met hand en tand, maar zelfs na verlenging bleef het nog gelijke stand. Voor de beslissing moesten we loten, met de bekende strafschoten. En jawel, daar hadden we gewonnen, we kregen weer volle moed, maar jammerde scheidsrechter wist niet hoe het moest! De beslissende goal werd afgekeurd, en we waren bijna met tranen [overgoten, wantdat kereltje met dat fluitje had nog niet gefloten! We zeiden allemaal, bin joe nie wies, dat is ons verlies! Hierna behoefden we ons weer niet te vervelen, we gingen nu weer es korfbal spelen. Daarna kregen we nog meer sport en spel, maar ik had er al weer genoeg van, dat begrijp je wel. De andere dag hadden We maar een raar gevoel in ons lijf, het hele Schouwse-team was stok-stijf. Maaral waren we dan wat ziek, de sportdag van Smerdiek vergeten we niet! W. (Door de redactie verkort.) nemers zich voornemen niet meer terug te komen. Terwijl de toeschouwers zich gaan vervelen en een op zichzelf wellicht onjuiste indruk van het geheel verkrijgen. Op grond hiervan durven we de stelling te poneren, dat het beter is de sportdag voortaan achterwege te laten, dan deze dag voor een appel en ei te willen organiseren. 'We moeten er in de eer9te plaats voor zorgen, dat de beslissingen e.d. door deskundigen worden genomen, waardoor onnodige wrijvingen tussen partijen worden voorkomen. De rol die de Sportcommissie van de L. J. G. op de Jeugddag van de Z. L. M. heeft gespeeld, doet ons zeggen: De sportdag moet op nieuwe leest ge schoeid het volgend jaar een teken zijn, dat ook landbouwjongeren waar de hechten aan een goede lichamelijke opvoeding. Wanneer dit voorop staat, mag het financiële nooit een goede uitvoering in de weg staan. BOS. SPORTDAG 1954 TE ST. MAARTENSDIJK, gehouden op 5 Juni. Uitslagen: Voetbal. 1. West Zeeuws-Vlaande ren; 2. Kruiningen; 3. Oost Zeeuws- Vlaanderen. Korfbal. 1. West Zeeuws-Vlaande ren; 2. Tholen; 3. Opst Zeeuws-Vlaan deren. Hoogspringen dames: 1. J. Dalebout, Schouwen; 2. L. v. Putten, Schouwen; 3. R. v. d. Slikke, Tholen. Kogelstoten dames: 1. C. van Schel ven, Schouwen; 2. J. Dalebout, Schou wen; 3. A. Steendyk, Schouwen. Hoogspringen heren: 1. P. van Hat- tem, Schouwen; 2. C. Salomé, W. Z. Vlaanderen; 3. A. Colpaart, Woens- drecht. Kogelstoten heren: 1. P. van Hat- tum, Schouwen; 2. W. Roskam, Schou wen; 3. M. Kosten, Tholen. Heren 1500 m: 1. J. D. A. Haak, Hoek; 2. D. Haak, Hoek; 3. A. Gakeer, St. Maartensdijk. Motorcross: 1. A. van Dijke, Wol- faartsdftk (19% sec.); 2. L. v. d. Zande, Tholen (21% sec.); 3. W. van Gorsel, Tholen (21% sec.). De uitslagen van de 100 m hardlopen dames en heren worden hier niet nader vermeld, daar de vier overgebleven personen van ieder nummer in Goes de gelegenheid hebben gehad op de Jeugddag van de Z. L. M. aan de finale deel te nemen. Men zie voor deze uit slagen de publicatie elders in dit num mer. De winnaars van verschillende an dere nummers zijn op de Jeugddag in de gelegenheid gesteld opnieuw uit te komen. Het is dus niet onmogelijk, dat hierdoor veranderingen in de uitslagen voor zullen komen, wanneer men die van de beide dagen vergelijkt. SPORTUITSLAGEN van de op de Jeugddag gehouden sportwedstrijden der L. J. G. 80 meter dames: 1. R. v. d. Slikke, St. Maartensdijk (Prov. Kamp. L.J.G.) medaille; 2. Coos Klompe, Wolfaarts- dijk: boekwerk; 3. Jopie Scheele, Ter- neuzen: vulpotlood. 80 meter heren: 1. Cor Salomé, Groede (Prov. Kampioen L. J.G.): me daille; 2. J. v. d. Velde, Kamperland: boekwerk; 3. P. van Hattem, Noord- gouwe: vulpotlood. Verspringen heren: 1. P. van Hat tem, Noordgouwe, 4.72 m (Prov. Kam pioen L. J. G.): medaille;. 2. J. Haak, Axel, 4.65 m: mesje; 3. M. C. J. Kos ten, Tholen, 4.36 m: vulpotlood. Kogelstoten heren: 1. P. van Hat tem, Noordgouwe, 8.88 m (Prov. Kam pioen L. J. G.)medaille; 2. C. Klompe, Wolfaartsdijk, 8.84 m: mesje; 3. W. Roskam, Dreischor, 7.57 m: vulpotlood.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 11