X Veldschuren GEBR. SCHIEMAN Kring „Noord-Beveland" der Z.L.M. N.V.LATUMEBQ DITHANE Z-78 PARATHION PREPARATEN Bestrijdingsmiddelen FaC.I. DE WINNE&Co. ZETOR DIESELTRACTOREN DUPHAR LINDAAN PREPARATEN AliisChalmers-BTractor P. WILLEBOORDSE BEMESTING - DOOR DE EEUWEN HEEN VOORLICHTINGSDIENST VOOR UPERFOSFAAT 'Cj| I PRODUCTEN 442 ZÊEUWSCH LANDBOUWBLAÜ. fU VtruiMmf* M ..ui i m u I Bov.ndl.n nog l/raap de dealer hem (Jte tanen Landbouwwerktuigen en Tractoren AXEL - Telef. 01155 - 628, 645 en 793 Het Bestuur zal trachten, bij voldoende deelname, van 28 AUGUSTUS3 SEPTEMBER a.s., een excursie te organiseren voor de leden met hunne dames, naar de ELZAS Het programma is als volgt samengesteld (wijzigin gen voorbehouden): 28 Aug. Kortgene, door de Ardennen, naar Metz of Nancy; 29 Aug. Metz of NancyVogezenGerardmer; 30 Aug. Gerardmer (eventueel bezoek aan een kali mijn)Straatsburg; 31 Aug. StraatsburgLuxemburg; 1 Sept. LuxemburgKortgene. De excursie wordt geleid door Mr. Schlingemann en M. Labouray, de welbekende gids. Er wordt gelo geerd in 1ste klas hotels. De prijs bedraagt 190, per persoon. Opgaaf vóór of op 7 Juli a.s. bij: G. E. DE JONGE, Sorgwijck, Wissekerke. Gelijktijdige storting van het verschuldigde bedrag op diens giro no. 458584. Ieder moet zelf voor een geldig paspoort zorgen. Maximum deelname 40 pers. HET BESTUUR. N.V. IN DU MY Weteringkade 7, 's-Gravenhage, Tel. 7719 78 Dealer voor Zeeland SEROOSKERKE (W.) Telef. K. 1189—201 IN STAALCONSTRUCTIE TEL.477-ALBLASSERDAM Bestrijd VLEKKENZIEKTE in STAMBONEDI met BIETENVLIEG en BIETENLUIS mei '^Bestrijdingsmiddelen Bestrijdingsmiddelen regen insecten-schimmels-onkruid N V. PHILIPS ROXANE PHARM-CHEM. IND. „DUPHAR A DAM-OLST WEESP zijn verkrijgbaar bij; P. J. DE PUNDER, Kwadendamme, Tel. K 1194—235. W. E. VAN DER HEIJDE, Kamperland, Tel. K 1107—3S«. GEBRS. J. A. GEENE, Wolphaartsdijk, Tel. K 1198—238. Vroege Middeleeuwen Na de Romeinse tijd heeft de invasie der Germaanse en Slavische volkeren de rust voor eeuwen verstoord. Men hoort over landbouw niets meer. Het moet een vreselijke tijd geweest zijn, toen in Noord-West en Oost-Europa de dun ge zaaide bevolking niet eens zeker was van het dagelijks voedsel. Eerst wanneer de Merovingische vorsten in Bourgondië en Noord-Frankrijk vaste voet krijgen, vernemen wij iets van de landbouw. Het zijn de koninklijke hoven of landgoede ren, waar de vorst met zijn ambtenaren en adellijke vazallen verblijf houdt. De wijze waarop dit gebeurt is interessant en leert ons, dat de voedselvoorraad spoedig is opgegeten en de hofhouding naar een andere hofplaats moet ver trekken. Daarom had het Merovingische rijk geen hoofdstad of centrale plaats van bestuur. Het moet er met de productie, naar ons maatstaf gemeten, dan ook droevig hebben uitgezien. Wij weten nu, dat het zwakke punt van de vruchtbaarheid heeft gelegen in het oorspronkelijk lage Valkhof gehalte aan fosfaat van de gesteenten, waaruit de grond door verwering is ont staan. Stikstof werd alleen in de nabij heid der bewoningen door de stalmest aangebracht, soms ook door ander af val, maar kwam niet of in onvoldoende hoeveelheid op de verder afgelegen ak kers. Ook kali kwam voor een klein deel in de stalmest weer op enkele akkers terug. Maar er werd niets in de bedrij ven ingebracht en zo was uiteindelijk de landbouw op roofbouw gebaseerd. Een mooi voorbeeld vindt men in de historie van onze heidedorpen. Daar woonden de boeren in de lage gedeel ten langs de beken. Zij weidden hun schapen in het omliggende veld en brachten ze 's nachts in de kooien om de mest te winnen voor de rogge-akkers. Waardoor een soort langzame ontgin ning direct om het dorp ontstond in de zogenaamde essen. Macr het veld werd tof het laagst denkbare peil uitgeput. Dit weten onze heide-onfginners van heden maar al te goed en wie zien wil hoe die gronden volstrekt fosfaat- arm zijn, neme eens een kijkje op één der proefvelden van de Voorlichtings dienst voor Superfosfaat, b.v. in Seve- nuir of in Wapserveen. De Merovingische woonplaatsen leefden dan ook door de uitputting van het aangrenzende land; zij konden alleen het direct om de woningen gelegen land onderhouden. Alleen in de grote stroomgebieden bleef de vruchtbaarheid door de aanslibbing op peil, zoals bij de terpbewoners in het Noorden. Karei de Grote heeft v-or het eerst duidelijke voorschriften gegeven voor een geordende landbouw buiten de stroom gebieden. Uitgangspunt was de voedselvoorziening op zijn „hoven". Nauwkeurig werd de vruchtwisseling vastgesteld in ret zc be roemd geworden drieslagstelsel var. twee jaar akkerbouw en één jaar „braak". Dit laatste was een scort aroenbemes- Kore/ do Gi oh ting met onkruid, die de verwering be vorderde. De indeling der oedrijfsge- bouwen werd aangegeven. De potstal kwam in zwang en de be mesting met stalmest werd goed ver zorgd. Deze keizer zag in, dat voor een betrouwbare voedselproductie orde noodzaak was. En dat was nodig! Om de aanvallen van het Oosten af te slaan was verovering van het Germaan se- en Slavische land onvermijdelijk, en hij schiep bij a.lle wreedheid een ont- ginbaar land met vaste woonplaatsen. Sedert Karei de Grote is het landleven op ordelijke wettelijke basis komen te staan, zij het ook iri een militair systeem op feodale grondslcg. Het is niet voor niets dat de naam van dit keizerlijke genie tot op de huidige dag voortleeft. (Men denke aan het Valkhof te Nijme gen, eens het hof van Karei de Grote). HIERLANGS AFKNIPPEN 9 9 9 2 DEZE BON INVULLEN EN INZENDEN AAN: 3: POSTBUS 24 - WAGENINGEN Zend mij gratis Uw brochure .Super fosfaat" en bovendien omstreeks Kerstmis a.s. Uw boekje: „Bemesting door de Eeuwen heen". I NAAM EN ADRES: ADVERTEERT IN BIT BLAD Vertegenwoordiger van voor Zeeuws-Vlaanderen RETRANCHEMENT, N no. 76a, Tel. 10 ZEER BILLIJK TE KOOP: compleet met verstelbare vóór- en achterwielen, hydraul. hefinrichting, originele éénschaar 2-weg- ploeg, orig. toolbar cultivator en een stel Ritscher- kettingen. Fa. M. J. VERLINDE - Zaamslag - Telef. 01153—227

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 10