Goede dagen voor jong en oud. De hagel zette een domper op de feestvreugde. Groenvoedermais middelburg ZATERDAG 26 JUNI 1954. D. J. VAN DER HAVE tvomi%^-Tec>moVogisch u voor Zeeland No. 2229. Frankering bij abonnement: Terneuzen 42e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen HET leven op de hofstede Klein-Frankrijk is bezig weer normaal te worden. Doch de weiden zullen nog lange tijd afwijkende plekken vertonen, waar tenten hebben gestaan, bezoekers heb ben gelopen en het vee is voorgeleid. De tenten zijn weer afgebroken, de banen verwijderd en de décors van het openluchtspel zullèn straks voor andere doeleinden worden gebruikt. De balans kan worden opgemaakt. Niet alleen een financiële, doch ook die van het al dan niet geslaagd zijn van deze tentoonstelling met de vele activiteiten, die hier rondom waren gegroepeerd. Dan is de mening van welhaast iedere bezoeker, dat dit een buitengewoon goed geslaagde tentoon stelling genoemd mag worden, die niet gauw zijns gelijke zal vinden. Tentoonstelling en programma: Veel zorg aan besteed. Wat de tentoonstelling zelf betreft, viel de grote zorg, die besteed was aan de inrichting van de stands, op. Er wordt op tentoonstellingen als deze meer en meer gebruik gemaakt van vaklieden, die afbeeldingen, voorwerpen en tekst zodanig weten te groeperen, dat dit reeds dadelijk het oog boeit en een indruk geeft van de zaak, waar het om gaat. Veelal is goed exposeren hetzelfde als weinig exposeren en de stands waarin een maximum aan goederen wdrdt verwerkt, komen niet veel meer voor. Stands, waarin mondelinge uitleg wordt gegeven via een geluidsversterker o.a. Gezondheidsdienst en L. J. G.-modeshow blijken bij de bezoekers zeer in de smaak te vallen en doen de bezoekers zelfs de tropische temperaturen van de Zaterdag trotseren. Op het gebied van de landbouwwérktuigen was de keuze groot genoeg en naar veler, oordeel zelfs te groot om zich van de verschillende machines een duidelijk inzicht te verschaffen. Daarvoor zou het nodig zijn niet naar firma's te exposeren, doch de werktuigen voor een bepaalde werkzaamheid te groeperen. Overigens verdient de voorlichtingsstand, waar in onderhoud en goed gebruik van de machine naar voren werd gebracht, zeker een aparte vermelding. Daartegenover hebben we gemist de nu reeds driemaal voorgekomen, en daardoor welhaast tra ditie geworden, inzending van de dorpsafdelingen, die hiermee een stuk eigen activiteit kunnen ont plooien. In het kamp van de paardenliefhebbers en dat van rundvee- en geitenfokkers kan men eveneens tevreden zijn over het gebodene. Ondanks de kleine ring is het gelukt een vlot en afwisselend pro gramma te geven, dat juist hierdoor niet gauw verveelde. Om verschillende redenen zal het daar om gewenst zijn ook in de toekomst de hoogtij dagen van de verschillende diersoorten zoveel mo gelijk te combineren. Dat de trekpaarden goed vertegenwoordigd zou den zijn, wisten we reeds; dat de landelijke ruiters zich zo goed hersteld zouden hebben van de vele slagen en tegenvallers, hadden we echter niet ver wacht. Met elkaar was, zowel het aantal dieren, dat ge toond werd, als het aantal toeschouwers er een be wijs van, dat het boerengezin nog niet uitsluitend denkt aan moersleutels, verstuivers en toolbars. Het is toch oneindig veel mooier een paard in de strengen te zien hangen voor een remwagen, dan datzelfde werk te laten doen door een trekker, die, om goede prestaties te halen, meer heeft aan met water gevulde banden, dan aan de aanmoedigingen van de baas. Die echter wel het paard tot nog groter prestaties kunnen aanzetten. Een aparte vermelding verdient hier zeker nog de Jeugddag, die, ondanks de hitte van de morgen en het noodweer van de middag, geslaagd genoemd mag worden. En dat zeker niet alleen uit hoofde van het feit. dat het aantal bezoekers de verwach tingen heeft overtroffen. Maar vooral, omdat de jongeren het veelzijdige programma van deze dag over het algemeen op prijs hebben gesteld. Hon derden landbouw-jongeren' en leerlingen van land- bouwhuishoudscholen, die voor een goede uitvoe ring van de diverse, elkaar vaak overlappende, onderdelen hebben gezorgd, kunnen daarom met voldoening op deze dag terugzien. Als eerste poging om de jeugd van het platte land een aparte plaats in de festiviteiten van de agrarische samenleving te geven, is deze dag, met zijn tekortkomingen, zeker geslaagd te noemen. Het openluchtspel ,,Zijn Volk Getrouwe" vraagt om een nabeschouwing, daar de besprekingen in de dagbladen doorgaans niet in een enthousiaste trant waren gesteld. Bij het doorlezen van de besprekingen is het ons opgevallen, dat de critiek in hoofdzaak gericht was tegen het stuk zelve, dat, naar het oordeel van een landelijk blad, te ingewikkeld was om zelfs met de beschrijving in probleem en handeling te begrijpen. Even verder schrijft dit blad: ,,Een der gelijk spel te spelen was voor de landbouwjongeren al bij voorbaat een handicap om een peil te berei ken, dat ook maar enigszins draaglijk zou zijn ge weest." We laten deze conclusie voor rekening van de betreffende criticus, die zijn bezwaren wel het scherpst van allen heeft geformuleerd. Doorgaans hebben de bladen echter waardering voor de enthousiaste poging van regisseur en spe lers om er van te makend wat er van te maken viel. En dan zijn we over het resultaat zeker niet ontevreden, al beseffen we, dat er verschillende toneel-technische fouten zijn gemaakt en dat de geluidsweergave niet overal aan de eisen voldaan heeft, die men hieraan mag stellen. Tegenover de critiek. willen we toch ook graag de positieve zijde stellen van hét goede spel, dat een aantal hoofdrolspelers, heeft laten zien. Terwijl daarnaast voor alle medewerkenden het instuderen en repeteren van het spel een waardevolle ervaring is geweest, die hun in de. toekomst van pas zal komen en hun een idee heeft gegeven van het wer ken in grote verbanden. Dat maakt het geheel, ondanks alle critiek, die mogelijk blijft, een evene ment zonder hetwelk de Z. L. M.-dagen niet af ge weest zouden zijn- Samen met de Jeugddag hebben de jongeren een aandeel gehad in de Z. L. M.-dagen, dat niet alleen uniek is, doch óók aantoont, dat deze medewerking levensvatbaarheid heeft. Het bestuur van de Kring West Zuid-Beveland heeft een goede greep gedaan bij de opstelling van het programma. Tenslotte dient de medewerking van de Goese burgerij aan een beschouwing te worden onder worpen. Getuige het aangeboden Ceresbeeld en de schilderijen-tentoonstelling in de Grote Kerk, heeft deze op een hoog cultureel peil gestaan, waardoor de herinnering er aan langer zal blijven voort bestaan dan aan b.v. het veelgebruikte vuurwerk of andere festiviteiten. Ook andere activiteiten, waarbij we nog even de verschijning Jacoba van Beieren met name noe men, hebben getuigenis afgelegd van de veranderde en verbeterde plaats, die de landbouw de laatste decennia in de gemeenschap is gaan innemen. Helaas bereikten ons vele klachten van feest gangers, die na afloop van het openluchtspel huis waarts kerend, eerst midden in de nacht of in het geheel niet meer thuis zijn gekomen. Vooral bij het veer KruiningenPerkpolder hebben deze gevallen zich voorgedaan, die o.i. voortvloeien uit de weinig soepele houding, die t.o.v. speciale festi viteiten wordt aangenomen. Vooral op dagen als deze, blijkt het weer eens hoe belangrijk het is dat grote hoeveelheden voer tuigen opgevangen kunnen worden door het in leggen van extra boten of het langer door blijven varen. De Kring West Zuid-Beveland heeft mede daar door - vooral in de vorm van het tentoonstellings- bestuur met deze tentoonstelling een hoogte be reikt, die voor andere Kringen, die o.a. meer ge handicapt zijn door de geografische ligging, wel haast onbereikbaar schijnt. H ELAAS zal de middag van Zaterdag 19 Juni een zwarte bladzijde blijven in het' bouwboek van vele boeren en het kasboek van vele. fruitkwekers. Terwijl het programma van de Jeugd dag z'n hoogtepunten naderde, Werd hét plotseling afgebroken door het reeds lang dreigende, maar toch ook weer snel opkomende noodweer. Dank zij de hulp van velen, kon de schade op het tentoonstellingsterrein binnen de perken wor den gehouden. Des te groter is de schade daarbui ten, en ook van meer blijvende aard. Volgens schattingen van deskundigen is er alleen op Zuid-Beveland 4000 ha akkerbouwgewassen bij betrok ken en 250 a 300 ha fruit, die zwaar werden beschadigd, alsmede een 300 ha fruit, die licht werden beschadigd. De totale schade wordt geschat op enige millioenen guldens. Reeds dadelijk zijn er een tweetal commissies voor akkerbouwers en fruittelers ingesteld, die de getroffenen zullen helpen bij de verschaffing van credieten om hun bedrijf voort te zetten. Dat zal in vele gevallen noodzakelijk zijn. Waar de deelnemers aan de rijtoer een dag vóór dien nog mooie gewassen konden bewonderen, hebben hagel en regen troosteloze resten achter gelaten. Het noodweer heeft wel, erg zware sporen achter gelaten. Zware hagelstenen knakten plantensten gels en sloegen de bladeren er af, zodat aarjdappe- len en bieten er hol en gehavend bij staan. Erwten hebben alle fleur verloren en granen en vjas lig gen woest dooréén gesmeten. Wat zal er van te recht komen Zal het graan nog wat overeind komen en zich nog redelijk laten binderen? Het zijn vragen, die alom gesteld wordenen waarop nog geen antwoord valt te geven. Naast opbrengstderving, waarvan vooral sprake is bij aardappelen en bieten, dient gerekend te worden met kwaliteitsverlies, zoals dit vooral het geval is bij vlas, erwten en bonen. Het vlas is immers in vele gevallen geknakt en zal voor de verwerking weinig of geen waarde hebben, terwijl ook de erwten en bonen een min derwaardige kwaliteit zullen leveren voor zover er nog van een oogst gesproken zal kunnen wor den. Daarbij is de dichtgeslagen en verslempte grond voor de hakvruchten een grote handicap om de bladproductie en daarmee de groei weer op gang te brengen. Tegenover deze althans nog enigszins variëren de schade van de akkerbouwer, staat de eenzijdige en over het algemeen veel ingrijpender schade van de fruitteler. Die in vele gevallen alles kwijt is, dan wel straks wat minderwaardig kroet zal oogsten als loon voor alle tot nu toe bestede tijd en kosten. In deze gevallen beseffen we weer eens goed, dat de term „ondernemersrisico" geen holle klank is in de agrarische wereld. In die gevallen waarin verzekeringen zijn afge sloten, wordt de schade althans gedeeltelijk opge vangen. Bij de toenemende bedragen die met de uitkeringen zijn gemoeid, blijkt het steeds nood zakelijker te zijn een gedeelte van het risico in de vorm van een herverzekering over grotere groe pen uit te smeren, zoals ook steeds meer gebeurt. Merkwaardig is, dat in ogenblikken als deze, steeds weer het idee van een apart fonds voor dit soort van calamiteiten naar voren komt, dan wel het idee van een grote, eventueel verplichte lan delijke verzekering. In principe zou op de laatste (Zie verder pag. 434, le kolom onderaan.) KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE Teelt thans voor aanvulling van Veevoeder!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1