PROVIMCIE j In hoerdsni in organisatie 323 WEST ZEEUWS-VLAANDEREN. 8 Mei. De langverwachte warmte is einde lijk gekomen, en de reactie van de landbouwgewassen daarop is dan ook zeer gunstig. Het blijkt wel, dat het meer door de koude dan door gebrek aan vocht kwam, dat er geen groei in zat. Het is een mooie tijd om door de pol der te rijden. De koolzaadvelden staan prachtig in bloei. Ook de fruitbomen, hoewel in deze streek niet zo talrijk, beginnen te bloeien. Als we zo rondrijden zien we ook dat velen weer strijd met de brandnetels aangebonden hebben. We kunnen wel spreken van „operatie brandnetel". Als we zo bezig zijn met sproeien is het net of we lopen te toveren en met de staf zwaaien. Het resultaat is prima en als we de oppervlakte eens moesten eamenleggen welke anders met onkruid bezet was, zou dit een behoorlijke op pervlakte zijn. Deze week zag ik nog een perceel vlas dat door een kudde schapen afge graasd werd vanwege het vele on kruid. Naar ik hoorde was deze kudde uit België afkomstig. Vlas sproeien tegen onkruid blijft altijd zeer riskant en bij velen is dit wel één van de laat ste gewassen welke gesproeid worden, ofschoon verschillende goede resultaten bekend zijn. OOST ZEEUWS-VLAANDEREN. 10 Mei. Het schrale en koude weer is voorbij en wij hebben nu ineens volop zomerse en warme dagen hiervoor in de plaats gekregen. Verschillende vruchten komt dit ten goede, maar voor veel kleine en nog jonge producten mag het toch nog niet direct aanhoudend warm worden. De ontwikkeling wordt hierdoor ge remd en de plantjes zijn nog te klein om dit lang te kunnen verdragen; jonge planten verlangen regelmatig wat vocht. Het is dan ook geen wonder dat men naar regen verlangt, inzonderheid voor het vlas. Hiervoor wordt het maar een kwestie van dagen meer, an ders ziet het er voor vele percelen slecht uit; wij hoorden al dat enkele zijn omgeploegd. De beste percelen vlas liggen te kort voor de tijd van het jaar. Wat de weiden betreft, hiermede is het over het algemeen droevig gesteld, en veevoeder is er niet meer te krij gen. Van het weideseizoen dit jaar kan men nu al zeggen, dat het slecht is en ook zal blijven. Het is nu druk met het doorslaan van de bieten; wij zijn er eindelijk toe kunnen overgaan. Wat hiervoor moet worden betaald, hebben wij vorige week in 't Landbouwblad kunnen lezen. Wij horen hierover weinig opmer kingen bij de collega's, daar men het gewoon wordt de dingen eenvoudig voorgeschreven te krijgen en er aan heeft te voldoen. De enige opmerking, die men nog eens hoort, is kortweg: ze doen maar raak, hoe kan dit alles. Verhoging op verhoging van alle uit gaven en vermindering van ontvang sten. Bewust worden onze bedrijven naar 'n veel lager rendement gebracht. Zo is het. WALCHEREN. 11 Mei. De periode van koud weer is geluk kig ten einde en de milde temperatuur doet mens, dier en plant goed. Tijdens de laatste weken stond de groei practisch geheel stil, maar nu be gint elk gewas plotseling flink te groeien. Ook het grasland is plotseling groen geworden, en we zullen hopen dat we deze critieke periode nu te boven zijn. Op geen enkel bedrijf is er ook maar een sprietje gras over, terwijl vorig jaar gedurende de eerste week van Mei vele silo's met gras konden worden gevuld. Voor het kuilen en hooien staat het er momenteel nog zeer slecht voor. De Juni-maand kan hier nog veel herstellen, wanneer men maar voldoende bemest. Op het bouwland laat de opkomst vaak aeer veel te wenaen over, vooral op de kalkarme gronden ligt er nog veel zaad droog. Wie zijn grond vorige herfst extra goed heeft behandeld, ziet zbn meerdere kosten nu beloond in een betere structuur en 'n betere opkomst. Ook de voorjaarsbewerking speelt hierbij een belangrijke rol. Vooral de egalisaties met hun structuurplekken geven een ongelijkmatige opkomst. De bladrandkever is ook zijn aanval weer begonnen, hoewel de aantasting van perceel tot perceel sterk uiteen loopt. De bestrijding van dit insect is zeer aan te bevelen, omdat de erwten anders gaan lijden aan stikstofgebrek. Vorige herfst zijn er in Walcheren een aantal aardappelhopen behandeld met Aaservo, een z.g. kiemremmend middel. De poedervormige stof wordt over de aardappelen gestrooid, vóórdat deze worden afgedekt. Zowel van het ras Bintje als Furore werden enige kui len behandeld. Het resultaat van deze behandelde kuilen was schitterend; zelfs de kuilen die in October waren afgedekt, waren begin Mei nog geheel kiemvrij, en de aardappelen zijn even goed alsof ze pas gerooid waren. Deze methode levert belangrijke voordelen op tegenover de onbehandelde kuilen. De kwaliteit is beter, men heeft de aardappelen niet te keren, men heeft geen of geringe verliezen en de kosten zijn vrij gering. Vooral voor de kleine partijen con sumptie-aardappelen is deze bewaring aantrekkelijk, daar men veelal geen kleine koelcellen kan bouwen, omdat dit erg duur wordt en men geen grote bedragen in deze goede bewaring be hoeft te besteden. NOORD-BEVELAND. 10 Mei. Plotseling heeft de maand Mei ons een vriendelijk gezicht toegekeerd. Trouwens dat werd tijd ook, want menig boerenhumeur leed onder het koude, schrale weer van de laatste paar weken. En zeer begrijpelijk, want groei zat er niet veel meer ip, de gewassen; daarbij leden vele bietenpercelen nog al van thrips, zaten sommige blokken vlas te sukkelen met „koude brand" en hadden de erwten hier en daar zwaar te kampen met de bladrandkever. Zo krijgt het land in enkele dagen tijds een ander aanzien: Je ziet nu ten minste de bieten eens goed in de rij staan; de wintertarwe krijgt glans, t vlas kleurt mooi bij en de aardappels spoeden zich uit de grond. Ondertussen evenwel zet het onkruid alle zeilen bij en is de thrips uitermate actief. Ja, onkruid en thrips: ze hebben meer met elkaar te maken, dan je wel zou vermoeden. Want als je „als thrips zynde" toch wordt geboren temidden van magere bietenplantjes met nog maar twee blaadjes, dan denk je er niet over je daar te laten verkleumen. Dan bieden de topblaadjes van de witte krodde toch veel meer beschutting, kun je met meer gerief schuilen onder de rokken van moedertje stekel. En we kunnen de thrips niet anders dan gelijk geven. Maar we trokken onze conclusie: Laat de witte krodde „witte Jan"), de stekel en de muur dan maar kost en inwoning verschaf fen aan deze kostganger, de jonge bie tenplan tjes blijven dan toch buiten schot. Tenminste tot een zeker ogen blik, want straks zal het derde en het vierde blaadje verschijnen en zal het bietenplantje dus genoeg beschutting en voedsel kunnen verschaffen aan dit insect. Wanneer niet tijdig wordt in gegrepen, zal de overmeestering vol komen zijn. Allereerst, omdat veel on kruid zal worden weggewied; de thrips, die zich daarop te goed deed, zal moe ten verhuizen. Een grote kans, dat dit gebeurt naar een bietenplant. Boven dien vermeerdert de thrips zich buiten gewoon snel. Daarom: controleer regelmatig ge noemde onkruiden op voorkomen van thrips en laat U niet blinddoeken door het feit, dat op de bietenplantjes nog weinig of geen thrips valt te vinden; dat zou wel eens spoedig kunnen ver anderen. ZUID-BEVELAND. 8 Mei. Waarde en Oudelande zijn naar de Agrarische Jaarbeurs geweest in de afgelopen week. Hoewel het bezoek aan de Jaarbeurs zelve iets is tegen gevallen het aantal inzendingen is dit jaar aanzienlijk minder dan voor gaande jaren is toch een excursie met practisch het gehele dorp, een zeer goed ding. De waarde van de dorps gemeenschap is dan duidelijk waar neembaar, en dit is meer dan, zoals sommigen het noemen, „een phrase van idealisten". Verscheidene boeren verkochten of overwegen zulks nog o.a. erwten van de nog groeiende oogst. De prijzen, welke op dit moment te maken zijn, lijken ook aanlokkelijk, vooral als men de oppervlakte groene erwten in ogen schouw neemt. En wanneer men nu reeds een gedeelte van het financiële risico zeker wil stellen, is dit bedrijfs economisch, menen wij, wel goed ge zien. De verdere prijsontwikkeling af hankelijk van vraag uit het buiten land, opbrengst en kwaliteit, kan dan verder worden afgewacht. We laten gaarne in het midden of U al dan niet van het vóórverkopen gebruik moet maken. Wanneer U het wél doet, raden wij U ten sterkste aan dergelijke zaken uitsluitend te doen met serieuze adressen. Het duurt nog enige maan den eer deze zaken worden afgewik keld en er kan in die tussentijd nog heel wat gebeuren! Ten allen tijde zou den wij U ook adviseren deze zaken duidelijk zwart op wit vast te leggen. Onaangenaamheden zijn anders veelal te verwachten. In en om Goes gonst het van activi teiten voor de de volgende maand te houden tentoonstelling. Dat wordt alle maal nogal wat! Wat ons, als min of meer buitenstaander, opviel, is, dat het Gemeentebestuur van Goes hiervoor ook zo druk in de weer is. Gezien ook de plaats welke is toebedacht aan het straks op te richten monument, geeft het Gemeentebestuur duidelijk te ken nen dat voor Goes de landbouw in zijn algemene zin de kurk is waarop de Goese welvaart drijft. Een opvatting die we helaas niet bij alle Zuid-Beve- landse gemeentebesturen menen te kunnen onderkennen. De vereniging voor Bedrijfsvoorlich ting op Oost Zuid-Beveland heeft naast haar bestaande, 2 nieuwe werkgroepen gevormd. De ene zal zich bezighouden met de Bedrijfseconomie en de andere speciale aandacht wijden aan de Weide en Voederbouw; allebei projecten die zeker van belang zyn. Zo het U ge vraagd mocht worden gegevens hier voor te willen verstrekken: doet U het dan? Met belangstelling zullen we straks allen uitzien naar rapporten of conclusies van deze groepen. Over het weer zullen wij U niet schrijven. U weet zeker wel dat het koud en droog was tot op heden? Alleen nog dat we zo genoten hebben van de prachtige natuur de laatste weken. Het jonge groen op de akkers en dan die prachtig bloeiende boom gaarden. Wat is Zuid-Beveland feite lijk toch een mooi land! Ook sommige weiden zijn prachtig groen en dan soms vol gele bloemetjes. Maar of dit de juiste vorm van exploi tatie is, dat gelóven wij niet. En dan te weten dat die gele bloemen zo ge makkelijk te verwijderen zijn. In wei landverzorging komen we inderdaad aardig achteraan. THOLEN EN ST. PHILIPSLAND. 10 Mei. Op Dinsdag 4 Mei j.l. werd op Tho- len de eerste Volkshogeschooldag ge organiseerd. En met succes! 't Is jammer dat dit Volkshogeschoolwerk, dat zich in andere delen van ons land reeds een behoorlijke plaats heeft ver worven in het dagelijkse leven, in Zee land zo moeilijk op gang kan komen. Er zijn verschillende redenen op te noemen, waarvan de voornaamste o.i. z\jn de verspreide ligging van de eilan den, de vrij gebrekkige verbindingen, en, niet te vergeten, het vasthouden aan het oude. „Wat is het toch varre gekomme," hoorden wij, kort vóórdat de V. H. S.- dag gehouden zou worden, iemand zeggen, die diverse functies in het ver enigingsleven bekleedt: „nou gae ze ok op Thole al an Volkshogeschool doe, ze lieke wè gek! Je oor tegenwoordig toch van allerlei zotte diengen ok; strak kun me nog in de schoolbanke gae zitte derbie." Deze man gaf toch wel op zeer dui delijke wijze blijk, dat het doel en stre ven van de V. H. S. hem nog maar zeer matig bekend was. Trouwens wij menen, dat velen nog maar heel weinig afweten van datgene wat de V. H. S. nu eigenlijk beoogt te zijn. Men is niet doordrongen van het belang, dat een V. H. S. kan betekenen. Daarom was het ook een goede gedach te van de V. H. S. Zeeland om op deze wijze de V. H. S. meer in het middel punt van de belangstelling te brengen. Er moet ons echter van het hart, dat deze V. H. S.-dag meer op een gewone vergadering met 3 sprekers leek, dan op een specifieke V. H. S.-dag. Alleen de goed-verzorgde maaltijd vormde hierop een uitzondering. Maar wat wij misten op deze dag, was de discussie. O.i. is het juist deze dis cussie die aan het geheel een specifiek V. H. S.-tintje moet geven. Het doel is toch om de mensen dichter bij elkaar te brengen. Wij menen, dat men dit niet bereikt door drie sprekers vrijwel het gehele programma te laten vullen, terwijl er practisch geen tijd wordt ge laten voor het stellen van vragen. Overigens is deze dag ten volle ge slaagd; er bestond een werkelijk goede belangstelling. Er waren vertegenwoor digers van de gemeentebesturen, o.a. drie burgemeesters, van de polderbe sturen, van de landbouworganisaties, van de herverkavelingsorganen, van de Bond van Plattelandsvrouwen, van de L. J. G. en verder nog andere belang stellenden. SCHOUWEN—DUIVELAND. 10 Mei. Het zomerse weer heeft z'n intrede gedaan. Na vele droge, schrale dagen, is thans de temperatuur gestegen tot zomerse waarde. Voor ons eiland kun nen we echter niet zo trots zijn op dit weer, als wij naar de ingezaaide ge wassen kijken. De droogte, welke nu al weken aanhoudt, is funest voor de zoute gronden. In de polders Schouwen en Vier-Bannen zal het merendeel niet eens kunnen kiemen, terwijl de reeds bovenstaande percelen wegteren van wege de hoge zoutconcentratie. In de andere polders, welke eerder droog gekomen zijn en waarover we bij inzaai aanmerkelijk meer verwach ting koesterden, zijn de gewassen goed opgekomen. Maar ook hier gaat; men reeds verkleuringen zien, die wijzen op zoutschade. Het is alles zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Regen, binnen korte tijd, kan hier een gunstige wen ding brengen. Op het moment worden in de polder Schouwen nog enkele percelen inge zaaid. In de Zierikzeesche Nieuwsbode van deze week is een mededeling der Herverkaveling opgenomen, dat als sluitingsdatum voor inzaai 15 Mei is vastgesteld. Inzaai na deze datum is voor eigen rekening; dus kan dan geen aanspraak op vergoeding gemaakt worden bij eventuele mislukking of mindere op brengst. Als er echter nog percelen zijn, waar wat van verwacht kan wor den by latere inzaai, kan men zich wenden tot de rayonassistent om zijn advies te vragen. Zijn advies is beslissend om voor even tuele vergoeding in aanmerking te komen. Is het weer uit landbouwkundig oog punt minder gunstig, voor de herverka velingswerkzaamheden is het zeer gun stig. En, daar we nu eenmaal de her verkaveling zien als een zware operatie die nodig is om een gezond eiland terug te krijgen hoe sneller dit afgewerkt kan worden, hoe liever dit ons is kunnen wij ons iets getroost voelen, dat deze werken nu in snel tempo voortgang vinden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 3