Z.L.M.-EXCURSIE NAAR SCANDINAVIË VAN 21 TOT EN MET 30 JUNI. Nadere mededelingen over de 10 daagse reis naar Noorwegen en Denemarken. BELANGRIJKE WIJZIGING. VERGOEDINGEN VOOR SCHADE AAN ZAAIKLAAR VERHUURD LAND ORGANISATIE CONSULENTSCHAPPEN BESPROKEN. BELASTINGCOMMISSIE Z. L. M. RECTIFICATIE. De Landbouwhuishoudcommissie der Z. L. M. geïnstalleerd. 322 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Op verzoek van verscheidene aspirant-deel nemers aan de in het Landbouwblad van vorige week aangekondidge reis naar Scandinavië zijn de reisdata als volgt vervroegd: Vertrek Goes: Maandag 21 Juni 5 uur. Thuiskomst Goes: Woensdag 30 Juni 22 uur. In samenwerking met de grote Noorse Land bouworganisatie zullen van 23 tot 27 Juni interes sante excursies in Noorwegen worden gehouden. Algemeen reisleider is de secretaris der Z. L. M.. Mr. J. F. G. Schlingemann, die hierover zorgvuldig contact onderhoudt met zijn Noorse collega. Op 28 Juni wordt een bezoek gebracht aan Denemarken. Voor het programma van deze dag zijn richtlijnen verstrekt door de Alg. Voorzitter der Z. L. M., ir M. A. Geuze, zodat ook aan het wel slagen van dit onderdeel van de excursie niet be hoeft te worden getwijfeld. Het voorgenomen bezoek aan Hamburg zal plaats vinden op 29 Juni. Een meer uitvoerig programma zal t.z.t. aan de deelnemers worden toegezonden. De prijs voor deelname bedraagt ƒ375 per per soon. In dit bedrag zijn begrepen de volledige bus- en bootkosten, de kosten van nachtlogies, ochtend-, middag- en avondmaaltijden, gerekend uit en thuis Goes. Kijk goed of de ladders in orde zijn. U maakt anders zo'n smeerboel. Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van artikelen is slechts geoorloofd met duide- lijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden, niet- grondgebruikers, bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie ƒ2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdag avond aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes Tel. K 1100—2345. Inschrijvingen gaarne uitsluitend door storting of overschrijving op giro 172503 van de Z. L. M. te Goes, door betaling op kantoor of via de Rotter damse Bank te Goes of Coöp. Boerenleenbank 's Heer Arendskerke. Omdat de besprekingen van hotels, veerboot enz., enige weken vóóraf moet geschieden zal bij voldoende deelname de inschrijving op 22 Mei worden gesloten. Uw inschrijving voor deze excursie zien wij dus liefst vóór 22 Mei tegemoet! Teneinde misverstand te voorkomen wijst de Rijksdienst voor Landbouwhersltel er op, dat huur ders van zaaiklaar land zich voor het verrekenen van mogelijke watersnoodschade tot de verhuur ders dienen te wenden. De dienst zal namelijk alleen uitkeringen doen aan de pachter of aan de eigenaar/gebruiker. Dit geldt zowel voor de zaak- schade en de tot 1 Februari 1953 vergeefs gemaak te kosten, als voor de vergoedingen, voortvloeiende uit de bewerkingskostenregeling voor 1953 en (eventueel volgende jaren). In de eerste vergadering na haar installatie besprak de Raad voor de Landbouwvoorlichting op 29 April 1.1. de organisatie van het Rijkslandbouw- consulentschap en het Rijksveeteelt-Zuivelconsu- lentschap. Tevens werd een bezoek gebracht aan het Coöp. Stierenstation te 's-Heer Hendrikskin deren. CORRECTIE. In ons blad van Zaterdag 3 April 1954 No. 2217 namen wij op de waardering der aandelen Coöpe ratieve fabrieken. Door een schrijffout is de waarde der aandelen Dinteloord opgenomen met 250. Dit moet zijn 225. In het verslag van de vergadering van de herver kavelingscommissie Zeeland, voorkomende in ons nummer van 8 Mei is door het verwisselen van enige regels misverstand mtogelijk over de animo die bestaat voor het pachten van een bedrijf elders en het emigreren met een gunstige deviezen- regeling. Voor het pachten van een bedrijf elders hebben zich een 150 gegadigden opgegeven, voor emigreren met een gunstige deviezenregeling ech ter nog maar enkele personen. Tijdens een Woensdag j.l. gehouden bijeenkomst in hotel „De Korenbeurs" te Goes is de Z. L. M. Commissie voor het Landbouwhuishoudonderwijs officieel door de Voorzitter, ir M. A. Geuze, ge- installeerd. In zijn installatierede belichtte de heer Geuze enkele aspecten van dit onderwijs na een kort over zicht van de historische ontwikkeling in Zeeland. Reeds in 1911 werden de eerste cursussen gegeven door mej. J. van Prooye, terwijl in 1934 de eerste school te Zierikzee werd geopend. Daarna volg den Tholen, Kortgene, Schoondijke, Terneuzen, Kruiningen, Axel en Haamstede. Door deze grote uitbreiding van het onderwijs wordt het voor het Z. L. M.-bestuur steeds moei lijker voldoende tijd vrij te maken voor de behar tiging van de specifieke belangen ervan. Zij 'het met leedwezen aldus de heer Geuze en hoe kan het ook anders, indien men sedert 1945 zijn belangstelling ook zoveel mogelijk op dit werk heeft gericht zal thans een belangrijk gedeelte van de bestuurders taak moeten worden overgedra gen aan deze commissie. Als doelstelling van het landbouwhuishoudon derwijs noemde spr. de vorming van alle platte landsmeisjes. Vaktechnisch gericht en direct aan sluitend op het lager onderwijs is het landbouw huishoudonderwijs op zo ruim mogelijke basis ge steld onder aanvaarding van de beginselen van het Christendom. Bij de oprichting van een cursus of school in een bepaalde streek wordt met de wensen van de ouders steeds zoveel mogelijk rekening ge houden. Zonder uitschakeling van een gezond.chauvinis me t.a.v. de eigen streek of gemeente zal voorts getracht moeten worden gemeenschapsbesef te kweken en te bevorderen. Een der voornaamste taken van deze commissie als zodanig en van elk der leden individueel ligt dan ook op dit vlak. Met de verzekering, dat van de zijde van het Z. L. M.- bestuur steeds op de beste medewerking kan wor den gerekend, verklaarde de heer Geuze de Com missie voor geïnstalleerd. De Voorzitter van de Commissie, burgemeester J. Vader van Krabbendijke, dankte de heer Geuze voor het in de Commissie en in hem persoonlijk gestelde vertrouwen. De heer Vader zeide ervan overtuigd te zijn, dat de commissie een veelomvat tende en verantwoordelijke taak wacht. Van pri mair belang achtte hij het versterken van de band tussen de verschillende scholen van de Z. L. M. en het personeel. Voorts vormt het aantrekken'van leerkrachten voor Zeeland een zeer urgent pro bleem. De Commissie is als volgt samengesteld: J. Vader, Krabbendijke, voorzitter; mr J. F. G. Schlin gemann, secretaris; mej. J. Dekker, Wemeldinge; mevr. A. A. der WeduwenSteendijk, Kerkwerve; mevr. M. Schee'leVan Hoeve, Terneuzen en de heren H. J. van de Zande, Oosterland; P. J. C. van Westen, Oud-Vossemeer; M. de Regt, Wissen- kerke; M. A. Kostense, Kruiningen; D. J. Dees, Oudelande; K. de Buck, Oostkapelle; A. de Hullu Leenhouts, Groede; J. van Hoeve, Terneuzen. Voorts maken deel uit van de Commissie mej. A. van der Leeden, consulente der Z. L. M. en de heer L. Anderson, administrateur. PREMIEKEURINGEN VOOR STIEREN EN VROUWELIJK FOKVEE IN ZEELAND. VOORJAAR 1954. De Provinciale Commissie ter bevordering van Rijkswege van de Veefokkerij, besloot voor 1954 de keuringen van stieren en vrouwelijk fokvee als volgt vast te stellen: WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN. Maandag 17 Mei: Schoondijke 8,30 uur; IJzendijke 10 uur; Hoofd plaat 14 uur. Dinsdag 18 Mei: Nieuwvliet 8,30 uur; Cadzand 10,30 uur; Retran- chement 14 uur. Woensdag 19 Mei. Zuidaande 8t30 uur; Aadenburg 10 uur; Oost* burg 14,30 uur, ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z. V. V.) OOSTBURG: Woensdag 19 Mei a.s. in Café „De „De Vuijst' van 1416 uur (de heer Cevaal). TERNEUZENWoensdag 19 Mei a.s. in Hotel „Des Pays-Bas" van 14.3016.30 uur (de heer Wegner). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw polissen op het gebied van de kapitaal-, pensioen-, lijfrente, studie- en uitzetverzekering controleren door onze adviseurs. Vraagt steeds bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z. V. B.) ZIERIKZEE: Donderdag 20 Mei a.s. in Hotel „Huis van Nassau" van 1113 uur (de heer Van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw brandpolissen controleren en vraagt be middeling bij het afsluiten van nieuwe posten. ADVIESBUREAU VOOR OORLOGS- EN RAMPSCHADE. Woensdag 19 Mei van 1113 uur idem Donderdag 20 Mei van 1114 uur idem. Vrijdag 28 Mei van 1113 uur idem. ALGEMENE EMIGRATIE CENTRALE (A.E.C.) AFDELING GOES. Iedere Maandag van 20—21 uur op het Land bouwhuis te Goes. CONTRACTTEELT. Brengt ef zendt uw teeltcontraeten vóór het af sluiten ter beoordeling aan het Secretariaat der 2. L. M, Dit geldt óók voor de afrekeningen,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 2