ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAO Bataaf Bruinebonen WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE No. 2223. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 15 MEI 1954. 42e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD (Bverzicfit In het vorig nummer van het Zeeuwsch Land bouwblad heeft een uitvoerig verslag gestaan over de Herverkavelingsdagen die de Commissie voor de Volkshogeschool in Zee land en Westelijk Noord-Brabant organiseerde te St. Maartensdijk en Zierikzee voor de gebieden Tholen en Schouwen-Duiveland en waar nu eens niet over de technische problemen van de herver kaveling gesproken werd, doch waar de menselijke kant onderwerp van gesprek was. Op de inhoud van de drie voortreffelijke inleidingen, gehouden door Ir Geuze, de heer Roseboom en Drs Verburg, willen wij hier niet terugkomen, doch er zijn toch twee punten, waarvoor wij nog even aandacht wil len vragen. Daar is in de eerste plaats het Volkshogeschool- werk in onze provincie. Het heeft er wel eens de schijn van, dat dit zich moeizaam voortsleept. Zo nu en dan flakkert het wat op om dan weer ge durende kortere of langere tijd in de vergetelheid te verzinken. Juist als het lid zich afvraagt waar om hij die Rijksdaalder contributie eigenlijk be taalt; .boort hij er soms wat van. Gedeeltelijk is het bovenstaande juist, doch ge- lukkig ook gedeeltelijk onjuist. Door vele omstan- digheden, die hier nu niet allemaal behoeven te worden beschreven, zijn er in de jaren na de oor log tal van moeilijkheden te overwinnen geweest. Misverstanden moesten uit de weg worden ge ruimd. Bestuurswisselingen verhinderden een regelmatige voortzetting en uitbouw van het werk. Toen alles juist scheen opgelost kwam daar de ramp. Doch in het laatste halve jaar kon opnieuw aan de opbouw worden begonnen. Een geslaagde, korte cursus te Hedenesse werd in de herfst gehouden en de dagen op Tholen en Schouwen-Duiveland hielden een belofte in voor de toekomst. Er staat nu nog een cursus te Axel op het programma en hopenlijk zal ook hiervoor de nodige belangstelling blijken te bestaan. Het programma zal aldaar om vatten Zeeuwse en Vlaamse bijdragen en waar o.a. gesproken zal worden over de ScheldeRijn-ver binding, verdient zeker in brede kringen deze cur sus waarover nog nadere aankondigingen zullen volgen,de aandacht. Volkshogeschoolwerk in beginstadium. Het bestuur van de Volkshogeschool voor Zee land en West-Brabant is er zich terdege van be wust, dat dit alles nog maar een bescheiden begin is. Het ideaal moet natuurlijk blijven een eigen, echte Volkshogeschool met geboüw plus leider. Doch de geographische toestand van een provincie als Zeeland en de betrekkelijk dunne bevolking zijn ook voor dit werk, evenals voor al het organisatie- werk, een handicap. Vandaar dat voorlopig op de weg van korte cursussen in verschillende delen van dit gebied !zal worden voortgegaan, teneinde TERNEUZEN: Woensdag 19 Mei in Hotel „Des Pays-Bas" ZIERIKZEE: Donderdag 20 Mei in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 20 Mei in Café „De Eendracht". THOLEN: Zaterdag 22 Mei in Hotel „Hof van Holland". iedere belangstellende op gemakkelijke wijze in slaat te stellen* met de Volkshogeschoolgedachte bekend en ortrouwd te geraken. Voor het slagen van deze plannen is echter als eerste voorwaarde nodig, dat er belangstellenden zijn. Op de herverkavelingsdagen was er geen ge brek. Maar het moet ons van het hart, dat vooral van de kant van de landbouwjongeren in Zeeland bezoek aan cursussen nog maar matig is. En dat is om verschillende redenen te betreuren. Want in de komende jaren zullen juist de Zeeuwse jon geren zich dienen te bezinnen op de grote ver anderingen, die zich inZuid-Westelijk Nederland gaan voltrekken. Wij denken aan Delta-plan en Benelux. Korte cursussen eri bijeenkomsten in Volkshogeschoolverband zijn ons inziens bij uit stek geschikt voor een dergelijke bezinning, om dat het vrije en open gesprek met mensen uit ge heel andere kringen niet anders dan leerzaam zal werken en de blik zal verwijden. In de komende tientallen jaren zal men immers of men wil of niet met zijn neus op deze feiten gedrukt worden en zullen de problemen, die zich hieruit zullen ontwikkelen en dan denken wij in dit verband niet aan de technische moeilijk heden, die: opgelost moeten worden op de bevol king van dit Zuid-Westelijk Nederland afstormen. Het zullen de jongeren van thans zijn, die er straks midden in zullen staan. Juist daarom zouden v ij zo gaarne zien, dat in de kringen van de landbouw jongeren de belangstelling voor deze zaken groot was. Het wel eens gehoorde argument, dat de sfeer van de Volkshogeschool of de persoon van degene, die de bijeenkomsten leidt, de bovenbedoelden niet ligt, gaat ons inziens niet op. Want het zijn de deelnemers, die er iets van kunnen maken of niet. Door weg te blijven betracht men een struisvogel politiek. De veranderingen met alle gevolgen vol trekken zich ook over diegenen, die met hun hoof den in het zand zitten! Voorlichting bij de Herverkaveling. Het tweede punt, waar wij aandacht voor willen vragén, ligt op een geheel ander plan, al heeft het wel iets met het vorige te maken. Op de herverkavelingsdagen van de Volkshoge school op Tholen en Schouwen-Duiveland, werd aan de heer Ir Geuze gevraagd, hoe de voorlich ting van de boeren en van de bevolking in de her- verkavelingsgebieden over dit enorme werk zou geschieden, waarbij aan hem dan speciaal gevraagd werd of men reeds een plan voor Tholen had. De vragensteller stelde namelijk, dat bij de herverka veling van Walcheren gebleken was, dat deze voor lichting te wensen had overgelaten, waardoor vele misverstanden waren gerezen. Daar wij het met de steller van deze vraag zo volkomen eens waren, willen wij hier dit punt nog eens extra belichten. Immers onwetendheid is altijd oorzaak van mis verstanden in de wereld. Een voorbeeld uit Walcheren moge het boven staande verduidelijken. Een boer ergens op Wal cheren bezat 12 ha grond voor de herverkaveling, in verschillende kavels en nogal verspreid. Vlak achter zijn huis en schuur lag een mooie kavel goede grond van 10 ha, bij verschillende anderen in gebruik. Is het zo verwonderlijk, dat hij dacht, dat de herverkaveling voor hem zou betekenen, dat hij die kavel in zijn geheel zou krijgen? Dit bleek in het plan voor zijn gebied niet te passen. Toen bij de uitgifte dan ook uitkwam, dat hij prac- tisch niets van deze grond kreeg toegewezen, was dit een zware teleurstelling. Daar deze man lange tijd onwetend was over het waarom der verdeling, was hem dit waarom, toen het eenmaal een feit was geworden, moeilijk meer aan zijn verstand te brengen. En nu bedoelen wij niet, dat aan een ieder van te voren alles moet worden meegedeeld, want dit is natuurlijk een onbegonnen werk, doch bij een goede tijdige voorlichting van alle bétrokkenen, kunnen toch heel wat misverstanden worden voor komen. Het antwoord van de heer Geuze, waarin hij de plannen voor Tholen ontvouwde, stelde ons en alle aanwezigen volkomen gerust. De Agrarische sub-commissie voor het eiland, zal in samenwer king met de Kring Tholen der Z. L. M. op alle dor pen in de komende winters cursus-bijeenkomsten beleggen, waar deskundigen verschillende onder werpen, de herverkaveling betreffende, zullen be handelen. Daarnaast stelt men zich voor Gemeen tebesturen en polderbesturen naar de werken uit te nodigen. Tevens hoopt men het onderwijzend personeel op hét eiland over de heiverkaveling voor te lichten. De actieve Kring Tholen der Z. L.M. kennende, weten wij dat er nog wel meer initiatieven geno men zullen worden indien deze nodig zijn. Wij zouden aan dit alles gaarne twee adviezen willen verbinden. Ten eerste adviseren wij de an dere kringen der Z. L. M., waar herverkavelingen worden uitgevoerd dit goede voorbeeld te volgen. Ten tweede adviseren wij alle boeren uit deze gebieden, niet alleen de grote, maar vooral ook de kleine, zoveel mogelijk eventuele kring- of af delingsvergaderingen te bezoeken en aldaar door het stellen van vragen zïchzelve de zo nodige voor lichting te verschaffen. Voor de mensen met maar weinig grond betekent een wijziging in de ligging van hun grond dikwijls heel wat. Zorgt dus allen zo goed mogelijk ingelicht te zijn ovér dé dlhgeir die komen gaan. De P. B. O. ingesteld. Per 1 Mei jongstleden is het landbouwschap in gesteld. De Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie in de landbouw is er dus. In de eerstkomende maanden zal de bedrijfsgenoot er nog niet veel van merken. Want 1954 is het overgangsjaar, waarin het werk, dat tot nu toe door de Stichting voor de Landbouw werd verricht, geleidelijk zal worden overgenomen door de P. B. O. De Stichting gaat verdwijnen. Daar er juist over de werkwijze van de P. B. O. nog druk wordt beraadslaagd en er over verschil lende dingen besluiten zullen moeten vallen, lijkt het ons beter een uitvoerige beschouwing over dit nieuwe orgaan nog wat uit te stellen tot meer definitiefs bekend is. Alsdan hopen wij in enkele artikelen oorsprong en totstandkoming te bespre ken, alsmede de werkwijze. Wij kunnen onze lezers wel berichten, dat de zes organisaties, die ook in de Stichting voor de Landbouw samenwerken, alle 4 hoofdbestuurs leden hebben aangewezen in het bestuur van dit Landbouwschap. Het Koninklijk Nederlands Land bouw Comité wees de heren Ir C. S. Knottnerus uit Steenbergen, Van Campen, tuinder uit Voor burg, Heijda, veehouder uit Friesland en Ter Heege, kleine gemengde boer uit Overijssel aan. In het Dagelijks Bestuur zal voor het K. N. L. C. zitting hebben Ir Knottnerus. Het verheugt ons ten zeerste, dat tot voorzitter benoemd werd de heer H. D. Louwes. Wij zijn er van overtuigd te spreken namens tal van boeren, als wij zeggen, dat dit nu eens de juiste man is op de juiste plaats! S. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELIN6E een oogstzeker ras.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1