m* RKTBERICHTEN \/a 2ECÜVA Ve'tdS' VLASTRHIPS DIELDREX" 15 GEBRs DE J0NGH - GOES Uit de Kringen en Afdelingen. ZEEUWSOH LANDBOUWBLAD 333 Uit een geheim tceekboek van Bram uit de Slikhoek 10 Mei. Het weer is omgeslagen en het is Zondag plotse ling zo warm geworden, dat de meeste mensen er geen raad mee wisten. De jongelui fietsten in blouses en shirts en hadden het nog benauwd. Iedereen sprak van de warmte en was er vol van. Ja, de verandering is groot, doch we moesten er nog wat regen bij krijgen, want de kleine gewas sen schreeuwen om regen. De suikerbieten staan hardgroen te worden en groeien weinig. En we willen zo graag aan 't door slaan beginnen. We zijn ook naar een dunmachine wezen kijken, die aan 't bietendunnen was. Buurvrouw Plone stond ook op de weg te kijken en toen ze thuis kwam, zei ze tegen Willem: „Wul- lem, 't is toch vreêd noe bin ze bie de Hollander aan 't peên verdunnen mie een machien; 'k 't zelf gezien, de peetjes vlogen in de rondte en stuuven, merakel, maer der bleven der nog genoeg staên, nae mien zin nog ruum vee, mèr je kunt 't nie begriepen, dat machien ad drie armen mie 8 vien- gers ielk en laet vortgaen oor." „Daer gae ik is nae kieken", zei Willem, „de wonders bin de waêreld nog nie uut". En 't was waar, de peenverdunner hing achter een trekker, reed over de rijen; stoof veel maar ze waren een eind verdund. De man die er mee reed, zei, dat ze met acht dagen der nog eens over reden om de bosjes nog wat uit elkaar te slaai\ Er liep nog een meneer bij, die de leverancier was, dacht Willem. Die zei: „met 5 jaar is 't voor elkaar". „Noe", zei Willem, „laeten we 't hopen, want peênverdunnen is een lastig lang werk." Toen hij thuis kwam, zei hij tegen Plone: ,,'t Is waer oor, je kunt 't nie geloven, 't is nog geen 100 maer mie een jaer of wat is 't dik in orde". „Ja", zei Plone, „wieren die machine z'n annen nie moe van dat verdinnen?" „Bel neent", zei Willem, „maer 't was wat droge, ie most nog al is opouwen om in z'n annen te spiên." ,,Je kunt mie joe nooit is fesoenlijk praêten", zei Plone en ging uit de bak kropsla halen voor de middagpot. Die machine heette Hudson; neen geen auto, maar die bietendunner. We zullen er later nog wel eens op terugkomen. 't Is in de natuur wel mooi geworden met die vele bloeiende fruitbomen. Op de akkers geven de vele kleurschakeringen ook een mooi aanzicht. Het koolzaad staat goudgeel te bloeien en de bijen hebben hun oogsttijd. Er zit nog weinig koolzaad glans- en snuitkever in, dus sproeien is nog niet nodig. Ook in 't vlas nog niet. Vorige week de bevrijding van ons land gevierd met aan de vooravond stille tocht. Het bevrijdings feest '45 gaf ons moed dat dit blijvend zou zijn, doch dit is niet gegaan. Hoewel de bevrijding o.i. dit wel waard is geweest. We vergeten toch zo gauw. De eerste stille om gang naar het kleine stille kerkhof, waar 5 Franse soldaten en één Australische vlieger-luitenant liggen begraven, was een grote stoet. De graven lagen bedolven onder de bloemen. Elk jaar werd het minder en 8 jaar later kon men ze op één hand tellen. De Fransen zijn naar hun vaderland ver voerd en de Australiër is nog alleen overgebleven. De primusboom boven zijn graf bloeit overdadig. Gesneuveld door de oorlog; staat onder zijn naam vermeld. De vlieger-luitenant, schreef zijn oude moeder, wilde ons zo graag komen helpen. Op 13 Mei '44 werd hij terugkerend van een bombarde ment uit Duitsland neergeschoten boven de Schel de, is daar verdronken, aangespoeld en ter ruste gelegd op het kleine stille kerkhof, duizenden mijlen van zijn geboorteplaats. Hij wilde ons zo 'graag komen helpen, wij, die in nood zaten onder de druk van de bezetter. Is het nu geen plicht van ons, om ook nu nog aan hem en aan die velen te denken, die hun leven gaven voor onze vrijheid... Opdat wij niet vergeten AANKOPEN %OPE/V BENT VAl/ 'ZEKEJf VAN PUI MA DIEREN TEGEN ES!/ T^EDEXOKE Vf'JS. ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse granen. De binnenlandse graanmarkt bleef de afgelopen week kalm gestemd met weinig zaken. Inlandse rogge ondervond iets meer attentie, doordat België hiervoor geïnteresseerd was. De be schikbare voorraden zijn evenwel gering, hetgeen direct hogere vraagprijzen ten gevolge had. Hierdoor kwamen weinig zaken tot stand. Inlandse zomer- gerst, welke eveneens schaars geoffreei'd werd, on dervond iets meer attentie, doordat ook voor de bui tenlandse gerst regelmatig hogere prijzen gevraagd werden. De gepunte kippenhaver bleef een weinig gevraagd artikel, waardoor de prijs nog iets afbrok kelde. Op de nieuwe oogst, levering Sept./Dec. 1954 55/6 kg gepunte doorsneekwaliteit, werden enige zaken afgesloten op prijzen van ca. 22,— per 100 kg. De bekende Engelse/Schotse haver werd slecht9 in geringe mate geoffreerd tegen iets hogere vraagprij zen. Als geheel kan men spreken van een zeer kleine markt met weinig zaken. Buitenlandse granen. De grote belangstelling voor spoedig goed en het geringe aanbod, was oorzaak, dat de prijzen regelmatig opliepen. De zaken op aflading bleven beperkt tot belangrijke afdoeningen in milo- corn. GRAANBEURS ROTTERDAM. Op de graanbeurs te Rotterdam noteerde de prima kwaliteit witte tarwe voor de vlakmolenaars Maan dag tot 28,25 en de rode tarwe op vochtconditie tot 25,15 per 100 kg, fi'anco Rotterdam. De handel in zomergerst was kalm. Haver was prijshoudend bij kalme handel en rogge was vast gestemd. De handel in peulvruchten was kalm, die in schokkers prijshou dend en die in bruine bonen iets beter dan de vorige week. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. Op de aardappelbeurs 'te Rotterdam werden Maan dag voor klei-aardappelen van 35 mm opwaarts de volgende prijzen genoteerd: Bintjes 21ƒ22; Al pha's ƒ18; Bevelanders ƒ21 en Furore ƒ20. Zand- aardappelen noteerden 1011 voor Wilpo's; 11,50 ƒ12 voor IJsselster en 910 voor Voran. De voeraardappelen brachten 4 per 100 kg op. AARDAPPELBEURS GOES (ll-5-'54). De aardappelen bij de telers zijn vrijwel geruimd. Met de noteringen zal weer worden aangevangen, zodra aardappelen van oogst 1954 worden verhandeld. STROVLAS. Er is de laatste dagen nogal wat vraag naar stro- vlas gekomen daar de markt in vlaslint nogal wat vaster is geworden. Voor goede partijen gerepeld vlas werd betaald van 26 30 ct per kg, terwijl de mindere kwaliteit werd verkocht voor 2026 ct per kg gerepeld. FRUIT AFZET, 5—11 MEI 1954. De aanvoer van fruit begint nu te minderen. Nog een paar weken wordt een kwantum geveild. Dan zal de oude oogst geruimd zijn. Nu met het warme weer gaat de kwaliteit van het fruit vlugger achteruit. DE AFDELING OUDELANDE BEZOCHT DE LANDBOUWBEURS. Op 6 Mei j.l. nam de Afd. Oudelande de prijs in ontvangst, die door het Dagelijks Bestuur was uit geloofd voor de afdeling, die tijdens de ledenwerf actie de meeste nieuwe leden aanbracht, n.l. een reis naar de Agrarische Jaarbeurs te Utrecht. 's Morgens zeven uur vertrokken we, dronken koffie in Breda en wachtten onderweg voor diverse spoorbomen, bruggen, enz., zodat we eerst om half één voor de Bernhardhal stonden. Dat we er niet zo vroeg waren, was overigens geen bezwaar, want de Beurs was dit jaar verre van uitgebreid. Na het sluitingsuur reden we via Rotterdam terug. Een wandeling na het eten door een stad, badend in licht, bleek voor sommigen een aparte bekoring te hebben; daardoor was het midder nachtelijk uur reeds verstreken eer we thuis waren. Namens allen, die aan de excursie deelnamen, danken we het Dagelijks Bestuur, die ons deze prijs toekende. De Afd. Oudelande is één der grootste afdelingen van de Kring Westelijk Zuid-Beveland geworden. Dat verheugt ons, maar hiermede beschouwen we de ledenwerfactie niet als beëindigd. Zo lang er nog grondgebruikers in onze omgeving zijn, die zich niet hebben aangesloten bij een organisatie, hopen wij regelmatig aanmeldingskaarten te kun nen inzenden, opdat spoedig het zesduizendste lid van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij inge schreven kan worden. (Ter navolging aanbevolen. RED.) Het Bestuur v. d. Afd. Oudelande der Z. L. M„ W. FASE, Secretaris. In Kapelle werd plusminus 1200 krat verpakt fruit geveild. Het verpakken blijkt de laatste weken be hoorlek betaald te worden. De prijzen van het fruit gaan nog in stijgende lijn. Er is veel animo bij de binnenlandse handel. Bram- ley's werden in flinke kwanta voor België verladen. De noteringen waren: Jonathan: I grof, verp.: 78—96; I grof: 68 —82; I: 65-80; II: 47—54; K.: 46—64; F.: 39—59. Golden Delicious: I grof, verp.: 85112; I grof: 70 95; I: 63—87; II: 55 57; K.: 59—77; F.: 44—56. Bramley's Seedling: K.: 28—36; F.: 30—33. Laxton Superb: II: 39—45; K.: 62; F.: 49. Saint Remy: K.58. Brederode: I grof: 54; K.45. Monsterveiling: Bramley's Seedling I en op: 57,50 58, v. d. G. EIERVEILING MIDDELBURG. De minimumprijs voor pluimveehouders is 1,70 per kg. BIGGENMARKT GOES (11-5-'54). Weinig kooplust. Toch bleven de prijzen vrijwel onveranderd n.l. 6—8 weekse biggen ƒ50—ƒ70 per stuk. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam waren 5549 stuks vee aangevoerd De handel in melk- en kalfkoeien was lui. De prijzen voor deze dieren waren 780— ƒ1125; die van pinken ƒ370ƒ580. Vette koeien noteerden ƒ2,05—ƒ2,90 per kg; vette kalveren ƒ1,95 - 2,60 per kg. De handel in graskalveren was kalm bij prijzen van ƒ240 ƒ440. Nuchtere kalveren wer den stug verhandeld tegen ƒ38—ƒ49. Voor biggen werd 4070 betaald, voor schapen 100140 en voor weidelammeren 3045. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 6595 stuks vee, zijnde: 2535 runderen, 311 vette kal veren, 956 nuchtere kalveren, 110 fokzeugen, 309 slachtzeugen, 59 lopers, 1861 biggen, 150 schapen, 281 lammeren, 23 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalfkoeien van ƒ700ƒ1050; Guiste koeien ƒ560—ƒ825; Kalfvaarzen ƒ650—ƒ925; Klam- vaarzen ƒ575—ƒ725; Guiste vaarzen ƒ550—ƒ700; Pinken ƒ385550; Graskalveren ƒ240385; Nuchtere fokkalveren ƒ90—ƒ150; Nuchtere slacht- kalveren ƒ38—ƒ55; Drachtige zeugen ƒ270—ƒ380; Lopers 90ƒ120; Biggen 50ƒ75; Vette schapen ƒ75—ƒ100; Ooien met lammeren ƒ100ƒ155; Wei lammeren ƒ40—ƒ55, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 884 stuks. Prijzen: extra kwaliteiten ƒ3—ƒ3,10, le kw. ƒ2,90—ƒ3,—2e kw. 2,65—2,80, 3e kw. 2,35ƒ2,55; Vette stieren ƒ2,50 2,70; Worstkoeien ƒ2,15ƒ2,30, ales per kg geslacht gewicht. Vette kalveren zware soorten van ƒ2,30ƒ2,50; idem middenklasse ƒ2—ƒ2,20; idem lichte soorten ƒ1,60—ƒ1,85; Nuchtere slachtkalveren ƒ1—ƒ1,15; zware soorten ƒ1,25—ƒ1,50; Slachtzeugen ƒ1,60— ƒ1,68 met 4 kg tarra; Jonge slachtvarkens ƒ1.76— 1,86 met 4 kg tari'a, alles per kg lev. gewicht. Bestrijdt U voor de volle 100 v» met (een dieldrin mengolie van „SHELL") 0 Geen smaakbederf meer 0 Minder giftig dan andere middelen 0 Betere resultaten POSTBUS 35 of bij: P. den Boer, Renesse, Tel. 51. Joh. v. d. Ende Zn, Borssele, Tel. 261 (K 1105). Gebrs. Den Herder, Serooskerke (W.), Tel. 358 (K 1189). I. Hubregtse Co., 's-Gravenpolder, Tel. 398 (K 1103). Jan van Nederkassel, Molenstraat 61, Zundert (N.-BrJ. J. van Oosten, Krabbendijke, Tel. 109. D. de Regt, Veerweg B 139a, Kamperland. A. Rijnberg, St. Annaland, Tel. 91. A. J. Triou, Oostburg, Tel. 110. J. A. Weststrate, Axel, Tel. 746 (K 1155).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 13