De cursussen in Rundveebeoordeling ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND De kleding en haar problemen. ZEEÜWSCH LANDBOUWBLAD 331 Redactie: J. D. Haak Dzn, A. C. Hanse, P. Hendrlkse, M. Kosten, L. de Jager, Z. Poppe en M. Polssonnier. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuls, Goes. FOTOWEDSTRIJD TER GELEGEN HEID VAN DE Z.L.M. DAGEN. Zoals reeds was aangekondigd, schrijft het Hoofdbestuur der L.J.G. een fotowedstrijd uit voor alle leden. Tengevolge van het feit, dat de prij zen gedeeltelijk door de streekbestu- ren ter beschikking zullen worden ge steld, en nog niet van allen antwoord is ontvangen, kunnen nog geen defi nitieve mededelingen over de prijzen worden gedaan. De hoofdprijs zal ech ter in ieder geval een goed fototoestel 1 zijn. De voorwaarden zijn als volgt: 1°. De foto's moeten betrekking hebben op het leven op het platte land. 2°. Ze dienen zo mogelijk opge plakt te zijn op fotocarton en tenmin ste van briefkaartformaat (liefst 13 18 cm). 3°. De naam van de inzender en eventueel de titel dienen vermeld te worden op de achterzijde. 4°. Het inschrijfgeld bedraagt 0,50 per foto. 5°. Inzendingen moeten vóór 1 Ju ni binnen zijn op het secretariaat van de L.J.G., met 50 cent per foto aan postzegels bijgesloten. 6°. De jury zal de prijzen op de tentoonstelling bekendmaken en de beste foto's uitstallen. De steeds groter wordende behoef te aan goede vakmensen komt ook in de veehouderij duidelijk naar voren. Geen mogelijkheid wordt dan ook on benut gelaten wanneer het gaat de vorming, vooral van de jongeren on der de veehouders, aan de eisen van deze tijd aan te passen. Bij het vee- teeltonderwijs zien we de laatste ja ren bijvoorbeeld een duidelijke ont wikkeling in de richting van het z.g.n. vakonderwijs, dat meer nog dan wel ke onderwijsvorm ook op de practijk zelf is afgestemd. Aan dit vakonderwijs hebben de he ren Ir H. Verschuijl, Inspecteur van het Veeteelt wezen, en Ir W. L. Harm- sen, Rijksveeteeltconsulent voor Zee land, in een dezer dagen gehouden radiovraaggesprek enkele woorden gewijd. Naast het onderwijs op de vakscho len voor veeteelt kunnen korte cur sussen, bijv. twee theoretische en twee practische lessen in het beoor delen van vee bij deskundige verzor ging al van groot nut zijn. Dergelijke cursussen, dikwijls al tot een groter aantal lessen uitgebreid, worden in verschillende streken van het land on der leiding van de Rijksveeteeltcon sulent of een veeteeltleraar aan een landbouwwinterschool gegeven. De cursussen, waar het hierom gaat, val len in twee delen uiteen, n.l. een theo retisch en een practisch gedeelte. Op de theoretische lessen wordt veelal een kort overzicht gegeven van de be tekenis van de rundveeteelt en de fac toren, die de fok- en gebruikswaarde en ook de handelswaarde van het vee bepalen. Voorts de maatregelen, die ten dienste staan bij de veeverbetering en de functie, die een goede exterieur-be- oordeling bij de verbetering van het rundvee vervult. Daarnaast wordt dan meer dan uitvoerig besproken de beoordeling en waardering van het algemeen voorkomen van de dieren naar type, evenredigheid, kwaliteit en ontwikkeling en de onderdelen van het exterieur. Wat de practijklessen betreft, die op een veehoudersbedrijf worden gegeven, worden minstens 2 koeien per les of practijkmiddag uit voerig besproken en op type en hoe danigheid vergeleken. Het aantrekke lijke van deze lessen is, dat de deelne mers zelf ook aan het woord komen Aan het slot van deze cursussen is dan ook nog een z.g.n. vee-beoorde lingswedstrijd verbonden, waarbij el ke cursist achtereenvolgens twee koeien beoordeelt. Aan de uitslag wordt een aparte bespreking met de deelnemers gewijd. De ervaring, die tot dusverre met deze vorm van veeteeltonderwijs is opgedaan, heeft geleerd, dat hiermee in een grote behoefte wordt voorzien. Bovendien is gebleken, dat het suc ces van deze cursussen van verschil lende omstandigheden afhankelijk is, waarbij het er in de eerste plaats op aankomt, dat de lessen worden ver zorgd door ervaren veekenners, die door hun normale arbeid in de streek of provincie regelmatig bij de rund veefokkerij en de keuringen op dit ge bied zijn betrokken. Een andere be langrijke factor is de mate van aan leg en de vóóropleiding van de jonge boeren, die aan de cursus deelnemen. Al met al kan worden gezegd, dat het veeteeltonderwijs in haar verschillen de vormen aan de veehouder talrijke mogelijkheden biedt om aan zijn ken nis ten opzichte van de veehouderij een hechtere basis te geven. Hoewel we in Zeeland op beperkte schaal gedurende de laatste twee jaren in de L. J. G. ervaringen hier mee hebben opgedaan, zullen we in de toekomst zowel het aantal cursussen als de duur daarvan nog uit kunnen breiden. Het sluitstuk van de wed strijd is overal goed in de smaak ge vallen. DICHT DIE DELTA. Als één der nummers van de A. O.- serie verscheen een aardig geïllustreerd boekje over dit onderwerp. Het lijkt ons, dat het als handleiding bij een te houden inleiding heel goed bruikbaar is. Gegadigden kunnen zich tot het seretariaat der L. J. G. wenden onder bijsluiting van 40 ct, aan postzegels. SPORTDAG TE ST. MAARTENSDIJK op Zaterdag 5 Juni Aanvang 10 uur. De Sportcommissie heeft besloten voor de sportdag de inschrijving open te stellen voor de volgende nummers: ln. Competitie Voetbal. 2°. Competitie Korfbal. 3°. Hardlopen 100 m. voor dames en heren (apart). 4°. Hardlopen 1500 m. heren. 5°. Hoogspringen (dames en heren). 6°. Vèrspringen (dames en heren). 7°. Kogelstoten (dames en heren). 8°Motorbehendigheidswedstrijd. Attractienummer. Voor de individuele nummers be draagt het inschrijfgeld 0,50; voor de ploegen 2,50. Men kan zich, met betaling van h$t verschuldigde bedrag, wenden tot de leden van de Sportcommissie, je weten: J. Haak, Oranjepolder 3, Biervliet. P. van Hattem, A 101, Noordgouwe. C. v. d. Berge, Postweg 57, Tholen. J. Wisse, „Nieuwerf", Kamperland. A. Dieleman, Lovenpld. B 78, Hoek. A. Zweemer, Zeedijk 20, Borssele. STREEK WEST ZW.-VLAANDEREN. Degenen, die op Zaterdag 5 Juni de Sportdag op Tholen willen meemaken, dienen zich vóór Zaterdag 22 Mei op te geven bij mej. K. S. Risseeuw te Oostburg, J. de Vlieger te Groede, of J. Haak te Biervliet, met vooruitbeta ling van 2,50. Ook degenen, die deelnemen aan de nummers, moeten zich ópgeyen. De reiskosten bedragen ongeveer 4 per persoon. WELKE EISEN STELLEN WE? Aan goede kleding stelt men de vol gende eisen: Ze moet practisch en dege lijk zijn, goed van kwaliteit en moet goed passen. Het wordt op prijs gesteld, wanneer ze goed wasbaar is en niet meer krimpt. Ook de kleuren-combina- ties moeten goed zijn. Over het algemeenvindt men het niet prettig, dat de mode ieder jaar verandert; kleine veranderingen echter stelt men wèl op pr\js. Vooral de leng te moet niet te vaak veranderen, daar dit te duur wordt. Sommigen echter vinden de jaarlijkse mode-veranderin gen wèl prettig, want anders zie je steeds hetzelfde. Wat dit punt betreft, zijn de menin gen dus nogal verdeeld. Onze Z. P. M.-leden houden er niet van hypermodern gekleed te gaan. De voorkeur gaat uit naar kleding, die een paar modes meekan. Iets pikants er tussen wordt wel gewaardeerd. ZELF MAKEN. Wist U, dat de Z. P. M.-leden graag hun eigen kleren maken? (Dat belooft wat voor de tentoonstelling Sommigen beperken zich tot het ma ken van eenvoudige kledingstukken. Dé rest wordt gekocht. Natuurlijk zijn er ook meisjes, die alles kant en klaar kopen. Dit is vaak een kwestie van een meer of minder ruime beurs. De mees te meisjes hebben een opleiding geno ten, Anderen, die deze niet hebben ge had, werken vaak met knippatronen, Het vraagpunt der Z. P. M. werd ingezonden door 4 Afdelin- t gen, te weten: Axel Oudelan- de Schouwen Tholen-Oud Vossemeer. Aangezien er door onze leden veel genaaid wordt, zijn de meesten ook ge abonneerd op een modeblad. Vooral „Marion" is erg in trek. Wanneer er kleren gekocht moeten worden, gaat men hiervoor meestal naar de dichtstbijzijnde grote stad, om dat het goedkoper Ts en er ook meer keuze is, dan in eigen woonplaats. Wanneer onze Z. P. M.-sters een nieu we mantel gaan kopen, houden ze wei- ning rekening met de kleur van hun japonnen. Ze kopen de japonnen bij de mantel, en niet omgekeerd, omdat men langer met een mantel doet dan met een japon. U moet er eens op letten als de Z. P. M.-sters aangekleed en wel uitgaan Bij iedere mantel hebben ze zoveel mo gelijk passende accesoires. Op de vraag hoeveel jaar achtereen durf je een jurk in het openbaar te dragen, kwam een éénsluidend ant woord: 3 a 4 jaar. Het spreekwoord „Zuinigheid met vl^jt bouwt huizen als kastelen," wordt in toepassing gebracht, want Zondagse af dankertjes worden in de week gedragen of vermaakt,; enkelen geven weg. Er wordt ook wel eens iets nieuws ge naaid voor in de week. EEN TEER PUNT. Nu een teer punt: Weet U waarom een vrouw niet graag dezelfde mantel of japon draagt als haar vriendin? Hierdoor wordt het persoonlijkheids gevoel gekwetst en iedere vrouw wil immers graag „apart" gekleed gaan. Het lijkt me goed C. A. hiervan op de hoogte te stellen Wanneer men chique gekleed gaat, verkiest men de pump. In Axel houden t ze het bij de geklede sportschoen. Het oordeel over nylons is, ondanks alle narigheid, gunstig te noemen. Ze zijn niet duurder dan de vroegere zij den kousen. In Axel echter wèl; zeker meer „ongelukjes"! Ze zijp niet kouder en veel mooier dan de zijden kousen. Bij een mooie wintermantel of een leuk zomertoilet hoort, volgens onze leden, een hoofddeksel gedragen te wor den. Men past dit zelf echter niet al tijd toe. Uit al deze antwoorden blijkt zin voor degelijkheid. Verheugend is het, dat er door onze leden nog zoveel zelf genaaid wordt. En U hebt wel begrepen, dat, wan neer het aan ons lag, Dior of Fath niet ieder jaar met een nieuwe mode hoeft te komen. Toch worden de wenken van deze dictators slaafs gevolgd. Het is dwaas om een mode te volgen, maar nog veel dwaïer om het niet te doen 1 K, Het geloof is de grondslag, het middelpunt, het hart van ons leven, dat ons de kracht geeft en de plicht, de gemeenschap te dienen en ook de kracht om in tegensla gen te berusten. Haar grote gebod, de naasten liefde, welke ook gemeenschapszin en verdraagzaamheid inhoudt, moe ten wij trachten waar te maken met onze daden. En hiermede moeten wij eerlijk zijn, want het doet er niet toe wat wij zeggen te doen of te zijn, maar het is alléén van belang wat wij doen en zijn. (Fragment uit de rede van de voorzitter der B. O. G., Van Zadelhoff, gehouden op de al gemene vergadering van deze organisatie.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 11