JAARVERSLAGEN EN NOG WAT ANDERS. one n en Sociale voorzieningen VLASTRHIPS ERWTENBLAD- RANDKEVER AKKERTRHIPS „DIELDREX" 15 GEBRs DE J0NGH - GOES 311 JAARVERSLAG 1953 Provinciale Commissie ter bevordering van Rijkswege van de Rundveefokkerij in Zee land. Provinciale Commissie van toezicht op de kunstmatige inseminatie in Zeeland. JAARVERSLAGEN 1952 en 1953 van de Melkcontrdledienst voor Zeeland. In een fraai boekje zijn de verschillende jaar verslagen samengevoegd. Gedeeltelijk hebben we deze gegevens reeds gevonden in het jaarverslag van de Rijksveeteelt- en Zuivelconsulent over 1953. Door de keurige uitvoering en de opgenomen illustraties maken reeds bekende gegevens echter weer een heel andere indruk. Daarnaast zijn vele andere en meer uitgebreide gegevens opgenomen over de organisaties zelf, het Zeeuws Stierenreglement en de verplichte stierenkeuringen, de premiekeuringen en de keu ringen op afstammelingen. Het verslag van de Prov. Commissie van toe zicht op de K.I. ademt sterk de drang te komen tot betere bevruchtingsresultaten. De Melkcontröledienst heeft vrij sterk te kam pen met hogere kosten in verschillende gebieden, doordat de veedichtheid geringer geworden is. Met elkaar bevat dit boekje een logisch geheel van verslagen, dat een goed overzicht geeft van de stand der rundveehouderij en fokkerij in Zee land. JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING „NOORD-BEVELAND" 1953 Het betreffende jaar is voor de vereniging zeker geen gemakkelijk jaar geweest, tengevolge van de extra werkzaamheden die aan de overstromin gen waren verbonden en de wisseling van as sistenten. In het verslagjaar zijn weer vele proeven ge nomen, waarvan de Conserbeta-proef ter bestrij ding van de vergelingsziekte de belangrijkste vooral uit financieel oogpunt genoemd kan worden. Over de resultaten van deze proef kan het verslag uiteraard nog niets mededelen, al wordt wel opgemerkt dat de spuiting der voederbieten in de praktijk nog wel wat tegenvalt. Onafhanke lijk van het resultaat mag men de vereniging toch zeker de lof toezwaaien dat ze er in geslaagd is en dit is zeker geen eenvoudige taak geweest om alle boeren op één na te overtuigen van de noodzaak hun medewerking aan deze proef te verlenen. Naar ons gevoelen zouden bij verschillende proeven de conclusies voor de praktijk wat duide lijker gesteld kunnen worden. In mindere mate geldt dit ook voor de gehouden enquêtes, daar het aantal waarnemingen hier .vaak niet groot ge noeg is. Gezien in het licht'wan de wisseling der functionnarissen wordt dit^eer begrijpelijk. De beschrijving van het'weer over 1953 en de l^n&boiawgewassen met dè daarin Opgetreden ziekten en beschadigingen "hadden we graag als begin van het verslag zien opgenomen. Aan het einde van het boekje wordt door een geven van een omrekeningstabel een welover wogen poging gedaan het rekenen in mudden en gemeten om te zetten in kilogrammen per ha. Mede door de opgenomen illustraties krijgen we door dit verslag een uitnemende indruk van de landbouw op Noord-Béveland. Ook voor de toekomst bevat dit jaarverslag waardevol docu- mentatie-materiaal. Moge het als zodanig ook een aansporing voor de niet-leden zijn, zich bij deze vereniging aan te sluipen. HANDLEIDING VOOR DE DEELNEMERS AAN DE KEURING VAN LANDBOUWGEWASSEN IN DE PROVINCIE ZEELAND Bedoeld boekje is, gezien de inleiding, toege zonden aan alle deelnemers aan de keuringen van de N.A.K. in Zeeland. Het geeft een gemakkelijk leesbaar overzicht van de eisen en voorschriften die de telers van zaaizaad en po«tgoed dienen te kennen. Hoewel we niet kunnen beoordelen in hoeverre het boekje volledig is, menen we wel te mogen zeggen, dat de schrijver er in geslaagd is de officiële reglementen in voor iedereen begrijpelijke taal om te zetten. In schema's en tabellen wordt de classifi catie van zaaizaad en pootgoed nog eens extra dui delijk gemaakt, terwijl afbeeldingen de aantrekke lijkheid vergroten. Een adreslijst van alle aan de N.A.K. verbonden functionarissen vergemakkelijkt het contact met deze instelling. Het boekje zal door de telers, die zaaizaad en pootgoed op hun bedrijven voortbrengen, zeker menigmaal geraadpleegd worden. COMBINATIE GRONINGEN VOOR RATIONELE BEDRIJFSVOERING Actuele landbouwproblemen behandeld door de werkgroepen in 1953. Voor de vijfde maal ontvingen we dit bekende groene boekje, dat een schat van gegevens op het gebied van de mechanisatie bevat. Op de inhoud van verschillende artikelen komen we wellicht later nog eens terug. Veel van het materiaal is afkomstig van de demonstraties, die door de diverse werkgroepen in grote getale gehouden worden. De nodige aandacht wordt ook besteed aan kleine vindingen van de boer zelf. Ook de gehouden trekker-enquête verschaft veel waardevol materiaal. Goede illustraties verleven digen de tekst. Het telkenjare uitgeven van dit boekje levert steeds weer het bewijs, dat men in Groningen in de vorm van de werkgroepen een goede vorm van samenwerking heeft gevonden tus sen allen die bij het gebruik van trekkers en land bouwmachines zijn betrokken. ONGEVALLEN IN DE LANDBOUW Overdruk uit het Centraal Verslag der Ar beidsinspectie over het jaar 1952. Staats drukkerij, Den Haag, f 0,40. Met een bewonderenswaardige regelmaat ver schijnt telkenjare dit verslag een jaar te laat om actueel genoemd te kunnen worden. Ondanks dat, komt men steeds weer onder de indruk van het grote aantal ongevallen in de land bouw. In het jaar 1952 kwamen 36.260 aangiften voor, tegen 30.816 in het jaar daarvoor. Sedert de invoering van het Landbouwveilig- heidsbesluit 1950 wordt steeds meer en beter de nadruk gelegd op de zo noodzakelijke beveiliging van machines. In dit verslag is vooral aandacht besteed aan de beveiliging van dorsmachines, waar toe o.a. een aantal foto's is opgenomen. Naast een beschrijving van een aantal typische ongevallen geeft het verslag ook de middelen tot beveiliging aan. DE NIEUWE LOONREGELING PER 1 MEI 1954. Tussen de vertegenwoordigers van de werk gevers- en werknemersorganisaties in Zeeland is inmiddels overeenstemming bereikt aangaande de bijzondere bepalingen van de Collectieve Arbeids overeenkomst (C.A.O.) voor het contractjaar 1954/1955. Voor een nadere beschouwing mogen wij U ver wijzen naar het overzicht (voorpagina van dit blad). Wij menen in deze rubriek te kunnen volstaan met het opsommen van de feiten, n.l. dat, behou dens goedkeuring van het College van Rijksbemid delaars de volgende lonen, toeslagen en tarieven, vanaf 1 Mei 1954 zullen gelden. Tijdloon. A. Voor arbeiders, die belast zijn met de verzor ging van vee, voor bouw- en paardenknechts én tractorchauffeurs, indien zij nimmer in accoord werken: per week 17 jaar 34,10 18 38,78 19 44,63 20 ,- 49,31 21 54,15 22 57,08 23 e. o, 60,— B. Vaste arbeiders: ct. per uur 17 jaar 58 18 66 19 76 20 83y2 21 92 22 97 23 e. o. 102 C. Losse arbeiders: Vakarbeiders Ongeschoolden ct. per uur ct. per uur 17 jaar 55 51 18 62% 58 19 72 67 20 79% 73% 21 87% 81% 22 92% 85% 23 e. o. 97 90 D. Toeslagen. Ie. Voor kunstmeststrooien met de hand 20 ct. per uur of 15 ct. per baal. De overige toesla gen voor bijzondere werkzaamheden zijn on gewijzigd gebleven. 2e. Diploma landbouwwinterschool 1,25 p. week. 3e. Toeslag le knecht bij een bedrijf t/m 40 ha 1,25 per week. Toeslag le knecht bij een bedrijf boven 40 ha 1,75 per week. 4e. Toeslag voorman bij een bedrijf t/m 40 ha 1,75 per week. Toeslag voorman bij een bedrijf boven 40 ha ƒ2.25 per week. E. Aftrek dienstwoning: Voor het gebruik van een dienstwoning zal ten hoogste ƒ4,25 mogen worden afgetrokken. Accoordtarie ven Bieten doorslaan 36,tot 42,50 per ha. Bieten opéénzetten ƒ30,— tot ƒ37,50 per ha. Bieten le maal wieden 59,— tot 67,50 p. ha. Bieten 2e maal wieden 42,— tot 48,50 p. ha. Opmerkingen: Zoals U zult opmerken zal er vanaf 1 Mei 1954 een verschil in beloning bestaan voor vaste- en losse arbeiders. In bovenstaande lonen is het aandeel van de werknemer in de pensioenpremie inbegrepen. Verder hebben wij uitsluitend die toeslagen ver meld die gewijzigd zijn. Zodra één en ander door het College van Rijks bemiddelaars is goedgekeurd, zullen uitvoeriger publicaties volgen. Intussen lijkt het ons gewenst bij de loonbereke- ning over de week van 38 Mei '54 met boven staande bedragen rekening te houden. Nieuwe lonen voor de Tuinbouw. Helaas kunnen wij over de nieuwe lonen voor de Tuinbouw nog niets publiceren, omdat hierover nog een bespreking moet plaats vinden. Zeer waarschijnlijk zullen voor de tractorchauf feurs en/of paardenknechts in de tuinbouw, als mede de losse arbeiders dezelfde lonen gaan gel den als onder de punten A. en C. (zie boven) ver meld zijn. Zodra dit mogelijk is, zullen wij de nieuwe week lonen voor'dè" vaèfe arbêidörs i-rt de tuinbouw pu bliceren. de L. en Bestrijdt U voor de volle 100 °/o met (een dieldrin mengolie van „SHELL") Geen smaakbederf meer Q Minder giftig dan andere middelen Betere resultaten Tot heden fantastische resultaten bereikt. POSTBUS 35 of bij: P. den Boer, Renesse, Tel. 51. Joh. v. d. Ende Zn, Borssele, Tel. 261 (K 1105). Gebrs. Den Herder, Serooskerke (W.), Tel. 358 (K 1189). I. Hubregtse Co., 's-Gravenpolder, Tel. 398 (K 1103). Jan van Nederkassel, Molenstraat 61, Zundert (N.-Br.). J. van Oosten, Krabbendijke, Tel. 109. D. de Regt, Veerweg B 139a, Kamperland. A. Rijnberg, St. Annaland, Tel. 91. A. J. Triou, Oostburg, Tel. 110. J. A. Weststrate, Axel, Tel. 746 (K 1155).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 7