erverkavelingsgebieden Uit de NATIONALE De Herverkavelingscommissie Zeeland vergaderde. V bent I vernntwoordelijk voor jUw veestapel cn Uw machines De mens in het middelpunt. 308 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Op Schouwen wacht nog ontzettend veel werk. Zoveel dat men zich afvraagt hoe dit ooit klaar moet komen. Honderdduizenden kubieke meters opgespoeld zand moeten verwerkt worden in door de over stroming gevormde kreken. Elders wordt het zand, waar dit mogelijk is, onder de vruchtbare bovenlaag van klei gewerkt. Hier moeten oude sloten worden gedempt en nieuwe gegraven. Daar weer dichtgeslibde oude sloten die passen in het herverkavelingsplan uitgediept of opnieuw gegraven. En passant worden hoogteverschillen in het terrein geëgaliseerd. Tevens gaat men over tot drainage van de grond. Wees gerust lezer, het kopit keurig in orde al duurt het nog wél even voordat de akkers met het jonge gewas er op uit zien als een groen bïljar tlaken. Dit kost geld, veel geld! Deze werken kos ten maar liefst tegen de twee millioen gulden maarZeeland is het waard en onze noeste Zeeuwse boeren verdienen het! Maar we zijn nog niet aan het eind van ons verhaal. In de voormalige ruilverkaveling Schelphock, gelegen in de polder Schouwen zit men ook niet stil. Ook hier zijn hele complexen met zand overspoeldnagenoeg alle sloten volgespoeld. Voordat hier met egalisatie en drainage begonnen kan worden moeten honderden hectaren worden ontzand. Het zand heeft zich afgezet in dikten variërend van 0 tot 80 cm. Tot een dikte van circa 15 cm. kan men het zand onderploeQen met een diepteploeg. Waar dit mogelijk is moet het zand worden afgevoerd. Het is een deso late grauwe zandwoestenij met hier en daar de bouwvallige resten van een boerderijhet sinistere zwarte silhouet van een dode boom. W.u de waterwolf weer in zijn stelling is teruggedre ven, krijgt men de paradoxale impressie van verschroeide aarde. En om het melancholische beeld volkomen te maken scheren krijsende meeuwen over de grillige icaterplassen. Voorlopig worden 4 complexen aangepakt. Ook hier komt het in orde. U begrijpt dat dit alles veel geld kost. Voor liefhebbers van cijfers volgt hier het bedrag: 1.250.000.—. Reeds twee millioen gulden aan werken goed gekeurd. Uit het verslag over het eerste kwartaal 1954 bleek, dat er in deze eerste drie maanden voor de uitvoering van werken reeds voor een bedrag van twee millioen gulden goedgekeurd was. De herver kaveling wordt dus met élan aangepakt. NIEUWE WERKEN. Dat het de Herverkavelingscommissie ernst is met de herverkavelingswerkzaamheden, blijkt wel uit de reeks' werken welke in deze vergadering be sproken en goedgekeurd werden. Naast enkele opdrachten tot aanschaffing van draineerbuizen en straatklinkers werden de vol gende werken goedgekeurd: In het herverkavelingsgebied Waarde de aan leg van 2.8 km landbouwweg. In liet herverkavelingsgebied Tholen het graven van waterleidingen, het leggen van betonduikers, Di? gaat^goed, zolang U daarvoÓK zelf kunt zorgen, maar bij Uw eventuele overlijden? Kan dan het bedrijf ongestoord doorgaan Ja, mits U er tijdig voor zorgt, dat een geldelijke uitkering van de NATIONALE dit mogelijk maakt. f het aanleggen, verbeteren en verharden van wegen in de Scherpenissepolder. Dit karweitje kost een half millioen gulden. In het herverkavelingsgebied Schouwen-Duive- land. Het dempen en graven van sloten, het egaliseren en draineren van percelen in de polders Zuidhoek, HOE BEREIKEN WE DE MENSEN? In dit opzicht was de rede van de heer Roose boom uit Nederhemert (Bommelerwaard) instruc tief. Hij is nauw verbonden met de ruilverkave lingen die alom in het gebied van de rivierklei aan de gang zijn en is steeds bezig met de vraag: Hoe bereiken we de mensen? Het is zo gemakkelijk te zeggen, dat degenen die niet bereikt worden te stom zijn en dat die zelf maar moeten zien wat ze er van terecht brengen. We zijn zo gauw geneigd te denken aan de grond en niet aan de mensen. Maar wat baat het ons millioenen in cultuurtech nisch werk te stoppen als de mensen voor wie het gedaan wordt er niet rijp voor zijn en op de oude wijze blijven voortgaan? Dit probleem heeft men in de Bommelerwaard na de voltooiing van de ruilverkaveling naar voren zien komen. En men heeft het nu zo gesteld: Als de ruilver kaveling 20 millioen kost is het onverantwoord niet een paar millioen aan de „rijpmaking" van de bevolking te besteden. Dit houdt teveel activiteiten in om hier allemaal op te noemen. Daarbij is het een gezond uitgangspunt de bevol king ook zelf een gedeelte te laten dragen, omdat ze dan beter dit werk leert zien als een stuk eigen werk. Er horen zelfs ontwikkelingscursussen bij voor de jonge meisjes in de dorpen. Als er 120 op zo'n cursus komen in een dorp van 1800 inwoners, is de behoefte aan deze dingen dan niet zonneklaar gebleken? Vooral met de boeren moet veel worden gespro- Dreischor, Gouweveer, Oosterland wordt ter hand genomen. Oproep gegadigden uit herverkavelingsgebieden voor een bedrijf elders. Aan de oproep voor gegadigden voor een bedrijf elders, die voor emigratie met. gunstige deviezen- regeling is nog maar zeer gering. Hoewel de mogelijkheid tot opgave nog niet ge- Verwacht mag worden, dat op het laatste moment sloten is, hebben zich reeds 150 personen gemeld, nog verscheidene zich zullen opgeven. Schadeloosstelling door compensatie in rond. Besloten werd aan boeren die tengevolge van de herverkaveling gedupeerd zijn compensatie te geven door tijdelijke pacht van grond afkomstig van boeren die naar de Noordoostpolder zijn ver trokken. Ter voorkoming dat deze gedupeerden tweemaal pacht moeten betalen n.l. éénmaal voor het oude en énémaal voor het nieuwe perceel, werd goedgevon den de gemiddelde pacht te vergoeden. Overdracht wegen aan onderhoudsplichtigen. Het eigendom, beheer en onderhoud van door de Herverkaveling aangelegde wegen, watergangen, bruggen, duikers, gemalen enz. moet te zijner tijd aan de aangewezen onderhoudsplichtigen als pol ders, waterschappen etc. worden overgedragen. Hiervoor moet een regeling getroffen worden. Ten einde deze regeling voor te bereiden, is hiervoor een commissie van deskundigen samengesteld, die de Herverkavelingscommissie Zeeland terzake van advies zal dienen. Afscheid Dr Ir Mesu. Het is duidelijk dat voor het tot stanod komen van de herverkaveling in Zeeland, zowel in Wal cheren als in de gebieden Schouwen-Duiveland, Tholen, Zak van Zuid-Beveland en Waarde, de heer Mesu de stuwende kracht is geweest en bij de rege ring'met grote kracht aangedrongen heeft op het tot stand komen van de nodige wettelijke bepalin gen en het fourijeren van de noodzakelijke gelden. De Herverkavelingscommissie Zeeland was dan ook vertegenwoordigd bij het afscheid van de heer Mesu op 29 April te Utrecht en heeft hem voor wat hij voor de herverkavelingsgebieden in Zeeland heeft bereikt bedankt. ken. Maar ook met de huisvrouwen en het onder wijzend personeel. Er moeten excursies worden gehouden naar stre ken waar het werk al klaar gekomen is. Allen moeten er van doordrongen worden, dat het gaat om hun eigen welvaart. Dat valt niet mee in een streek waar voor 1940 landbouwonder wijs en voorlichting nog vrijwel onbekend waren. Terwijl meer dan helft der boeren niet georgani seerd was. In de laatste 15 jaar is er veel veranderd. De eerste stoot werd in 1940 gegeven door de oprich ting van een welvaartsstichting. Na de oorlog volgde de komgrondencommissie die zich ten doel stelde de uitgestrekte weidegebieden bewoonbaar te maken en er boerderijen vanuit de dorpen heen te verplaatsen. Het verenigingsleven is op gang gebracht, de maatschappelijke werkster deed haar intrede; de gezinsverzorging werd een bekend be grip; er kwamen meer onderwijsmogelijkheden voor de bevolking. Hoewel we geen directe vergelijking tussen de Bommelerwaard en Tholen zouden willen maken, voelden we toch dat Tholen de spiegel werd voor gehouden Hier is Uw gezicht in I960, als de her verkaveling is afgelopen. Dan is er maar één conclusie: Er kan en moet nog veel gebeuren. Allereerst al op het gebied van de werkgelegen heid. Na de herverkaveling moet men, ondanks de kans, dat er 400 ha door het Deltaplan aan het eiland wordt toegevoegd, er op rekenen, dat er blijvend een geringere werkgelegenheid in de landbouw ontstaat. Alleen als er een ambachtsschool komt en mo gelijkheden de leerlingen van deze school te plaat- (Zie verder pag. 309.) Laat U hierover nu vrijblijvend voorlichten door de vertegen'woor» digers en deskundigen van do LEVENSVERZEKERING-BANK N V. SCHIfKADE 130, ROTTERDAM TEL 82700 De Volkshogeschool Zeeland heeft er goed aan gedaan dagen op Tholen en Schouwen-Duiveland te organiseren, waarop de toekomst van deze eila nden, vooral in verband met de herverkaveling aan de orde werd gesteld. Gezien de doelstelling van de Volkshogeschool mocht deze bijeenkomst geslaagd genoemd wor den, al zouden we graag gezien hebben dat wat meer plaats aan de discussie en de samenvatting daarvan ingeruimd ivas. De Volkshogeschool wil immers naast het geven van een zekere ontwikkeling bovenal een ge- sprekscentrum zijn, waar mensen uit de verschillende beroepen en groeperingen samen over on derwerpen spreken, waar ze uiteraard vaak geheel anders over denken. Het leren luisteren naar de ander is een kunst die weinigen bezitten. Daarom is het des te meer gewenst, dat we op bijeenkomsten als deze leren onze belangstelling voor dingen, waarmee we niet dagelijks te maken hébben,, te vergroten. Indirect heeft ook de landbouwer er mee te maken als in zijn streek ernstige werkloosheid dreigt. Vanzelfsprekend heeft de herverkaveling de hoofdnoot van de besprekingen gevormd. Toch ivas dit volkomen terecht, omdat de herverkaveling niet een zaak is van de boeren alleen, doch van de gehele bevolking. We geven hieronder een overzicht van een aantal punten die besproken werden op de dag in Tholen. De opkomst was daar goed te noemen, al blijft ondanks de volle zaal het bezwaar be staan dat een groot gedeelte van de bevolking nog niet wordt bereikt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 4